Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಲೊಕ್ಡಾವ್ನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್, ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ಲೊಕ್ಡಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ಹಫ್ತೆ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚೊವ್ಗ್ ಬಿಹಾರಿ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ Unrest ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ತಾಂಕಾ ಕಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ತರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಾಯಾಮ್ ಕಾಮ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಓವರ್ ಟಾಯ್ಮ್, ರೇಶನ್ ಹಾಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಸಲಿಂಯ್ ಕಾರಣಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ.

ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ, ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಧಾಕ್ಟೊ ಪಂಕಜ್. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ. “ಸರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಘರಾ ವಚಾಜೆ. ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್.” ಮ್ಹಣೊನ್ ಪರಾತ್ತಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಅರೆ ಬಾಬಾ, ತುಂ ರಜೆರ್ ವಚೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆನಿಕೀ ಚಾರ್ ಮಯ್ನೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್! ಆತಾಂ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚಿ ಸರ್ತಿ ಮಿಥುನಾಚಿ. ತೊಚ್ ವಗೆಚ್ ಆಸಾ.”

“ನಾ ಸರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ವಚಾಜೆಚ್. ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್.” ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಚಲೊನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ವಿಡಿಯೊ ದಾಕಯ್ಲಿ. ನಾ, ತೊ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್ಲೊ.

GW03

ಹಾಂವೆ, ತಾಕಾ ಆನಿ ಮಿಥುನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವಾಸಿಂಧು ಅಂತರ್ಜಾಳಿರ್ ರಾಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮಾಗೊನ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಒಟಿಪಿ ನಂಬರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸೇವಾಸಿಂಧುನ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್‌ಯೀ ದಿಲೊ. ಆತಾಂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಾಪ್ ದಿತೆತ್ ನಾ!

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಗೆಲೆ…

ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಪಡ್

ಪಂಕಜಾಕ್, ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ನಯ್ತಿಕತೆಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಮ್ಹಜಾ ಮೇಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ತಾಚೆ ಸಂಗಿ ಚಡ್ ಸಳ್ಗೆರ್ ಆಸ್ಚಾ ಕುಮಾರ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾಕ್ ರಜೆ ದಿಸಾ (ಮಂಗ್ಳಾರಾ) ಆಪವ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣಿಂಯ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾ. ಕಂಪ್ಯೂಟರಾನ್ ‘ಹಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಜೆ! ವಚೊನ್ ಸೇವಾಸಿಂಧುಚಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾತ್ ಧುಲೆ.

ಆಮಿಂಚ್ ರಚ್ಲೆಲಿ ವೆವಸ್ತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಶಿ ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ಮ್ಹಾಕಾ Yuval Noah Harari ಚ್ಯಾ Homo Deus ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್  ಆಯ್ಲೊ!

ಪುಣ್ ಪಂಕಜ್ ಹಟ್ಟಿ ಚೆಡೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸೊಮಾರಾ, “ಸರ್, ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವೆತಾಂ. ಬಿಹಾರಾಕ್ ವೆಚ್ಯೊ ದೋನ್ ತೀನ್ ಟ್ರೇಯ್ನೀ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆಮಿ ದೊಗೀ ವೆತಾಂವ್. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಕತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವೆಚಾ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಚಡಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಂ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಬಂಧಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಂಕಜಾಚೆಂ ದೆವೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರುನ್, ಏಕ್ ನವೊಚ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಚಾ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಚಡಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪಂಕಜಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ. ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಪಳೆತಾಂ, ಪಂಕಜ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾಜರ್! ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಧಾಡುನ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್! ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕರುನ್ ತುಜಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಮೆಸೆಜ್ ಯೆತಾನಾ ಯೇ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.

ಪಂಕಜಾನ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಬಿಹಾರಾಕ್ ವೆಚೆ ಬರಿಂ ನಾ.

ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ…

ರಾಜ್ಯಾಂತರ್ ವ ದೇಶಾಂತರ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ವರ್ಸಾಂ, ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗಾನಾಸ್ಚೆಂ, ಅವ್ಚಿತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾನಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಗ್ತಾ? ಕಾಮ್ ನಾ. ರಾವೊಂಕ್ ಠಿಕಾಣೊ ನಾ. ಪೊಟಾಕ್ ನಾ. ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಭುಕೆನ್ ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್ಚಾಕೀ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಿಡೆನ್ ಮೆಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ? ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ತಳೆಂ ಆಸಾ. “ಆಮ್ಕಾಂ ಗರಿ ಘೆವ್ನ್ ದೀ ಸರ್, ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ತಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಸದಾಂಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಆವ್ಚಿತ್, “ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಧಾಡ್ ಸರ್. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಟ್ರೇಯ್ನಾರ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ವೆತಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ತಾತ್! ಕಸಲೊ ಆತಂಕ್ ತಾಂಕಾ ದೊಸುನ್ ಆಸಾ?

GW01

ಹೊ ವಿಶಯ್ ಮತಿಂತ್ ಅಟಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ…

ಬೋರ್ಡಿಂಗ್, ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಆನಿ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ಸ್

ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನಂಚ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸುಲ್ಲೊಂ ತರೀ ಕೆದಿಂಚ್ Home Sick ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಭಯ್ಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸುಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಸ್ತಕಿಂಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗಾಕ್ (ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಚಾ) ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಹೆಂ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಭಗುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್. ಬೋರ್ಡಿಂಗಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಸುರ್ವಿಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ್ ನಾತ್ಲೆ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ರಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ವಾಡ್ತಾಲೆ. ಆಮ್ಕಾಂ ಬರ‍್ಯಾನಂಚ್ ಪಳೆತಾಲೆ.

ತರೀ, ಮತಿಂತ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ವ ಘರ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಂತಾಯ್ತಾಲೊ. ಘರ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಪನ್ನಾಸ್ ಕಿ.ಮೀ ಭಿತೆರಚ್! ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಕೆದ್ನಾ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ದಸರಾ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಪಾಸ್ಕಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್, ಫಿರ್ಗಜೆ ಫೆಸ್ತ್ ತಶೆಂ ವ್ಹಡ್ಲಿ ರಜಾ ಯೆತಾಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೀಸ್ ಮೆಜುನ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸಾವ್ದಿ ಗೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಸೆಜಾರಿ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಕೆಲೆಂಡ್ರಾರ್ ದೀಸ್ ಕಾತರ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ಪುಣ್ ತಸೊ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ತೀಸ್ ಆನಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥೈಂಚ್ ಠಿಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ ತಿ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್!

ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಅಶೆಂ ಭಗೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಪಾಪ್ ಹ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚಾ ಬಿಹಾರೀ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಭಗಾನಾಕಾ? ತೆಂವೀ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಕಾಂತಾಚಾ ಕಾಳಾರ್? ಅಶೆಂಚ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ತಾತ್ ಖಂಯ್! ತಾಚೆ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೊ ಡಬ್ಬೊ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿಂ ಆನಿಕೀ ಖಂಯ್ಚಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಮತಿಂತ್ ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ಭರ್ತಾ. ಹಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿಚ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂಕ್ ಘೊಳೊಂಕ್ (ಬ್ಯಾಚುಲರಾಂಚಿ) ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ, ಸಯ್ನಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ತಶೆಂ ಜಯ್ಲಾಂಚಾ ಸರಳಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ ಮೆಜ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿಯೀ ಆಸ್ತೆಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ?

ಲೊಕ್ಡಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜಮ್ಮು, ಕಾಶ್ಮಿರಾಕ್ ವಿಸರ್ಚೆ ಬರಿಂಚ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಚಾ ಬಂಧಡೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಶೆ ಉಬ್ದೆಸ್ ಭಗ್ಲೆ ತರ್, ಕಾಶ್ಮಿರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಹಾಲತ್, ತೆಂವೀ ಫೊನಾಂ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಪತ್ರಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಶಿ ಜಾವ್ನಾಸೊಂಕ್ ಪುರೊ?

GW02

ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ರೇರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬೈರ್ಡ್ ಹಾಚೊ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಅನ್ಭೋಗಾಂಚೊ ‘Alone’ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜೂನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮಾರ್ಚ್ 28, 1934 ವೆರ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾಚೆಂ ಸಂಶೋಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಭೈರ್ಡಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನೆ ಶಿಬಿರಾಚಾ ದಾರಾರ್ ಸೊಡುನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಾಣೆ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ತಸಲೆಂ ಎಕ್ಸುರ್ಪೊಣ್ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ತಾ.

ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ಸ್

ಪಪ್ಪಾಕ್ 75 ವರ್ಸಾಂ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಹುಶಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ತೊಟಾಂತ್ ರೈಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಪೋಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ . ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಸಪಾಯ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಆಮ್ಚಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ನಿದ್ತಾಲೊ ತರೀ ತಕ್ಷಣ್ ಉಟೊನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಶೆಕಲ್ಲೆ ವೆಳಾ ಬೋವ್ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಜಾತಾಲೊ. ಪಪ್ಪಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಂಚೊ, ದೊಗಾಂ ಭಯ್ಣಿಂಚೊ ಮಸ್ತು ಉಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಾವುಕ್ ಜಾತಾಲೊ. ತೆದ್ನಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡಚ್ ಪಿಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಕಾಂ ಗಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾಲಿಂ. ಅಸಲಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಚಡಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಭಾವ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಹಾಂವ್ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಪ್ಪಾ ಮಮ್ಮಾಚಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಪಪ್ಪಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭೆಟಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಮತಿಕ್ ಯೆತೇ ನಾ! (ಮ್ಹಾಕಾಯೀ 67 ಜಾಲಿಂ!) ಪುಣ್ ಮಮ್ಮಾಚಾ ಬಾಬಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ!

ಪಪ್ಪಾಚಾ ಭಾವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಆನಿ ಮೊಗಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಬಾಪ್ಪು. ಪಪ್ಪಾ ತಾಕಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಬಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಪಯ್ತಾಲೊ. ತೊ ಪಪ್ಪಾಕ್ ‘ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ರೇ ಮಾರ್ಸೆಲಾ?’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ತೊ ಕೊಂತಾ, ಬೆಂತಿಣ್ಯೊ, ಅರ್ಲುಕೊ, ಶೆಂಭರ್ ಕಂತಿಗೊ, ಚಾಲ್ತಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ, ರುಚಿಕ್ ರಾಂದಪ್, ಟ್ರಂಕಾಂತ್ ಸೊಂಬ್ಚೆ ತಸಲೆ ಖುರಿಸ್, ಇಮಾಜಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಕುನ್ ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ನತಾಲಾಂಚಾ ಆನಿ ಪಾಸ್ಖಾಂಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಕ್ಲೆಶ್ಪುರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಬೋವ್ಶಾ ತಾಕಾ ಗಾಂವ್ಚಾಕೀ ಮಲ್ನಾಡಾಂತಚ್ ಚಡ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೆ! ಆಮಿ ತಾಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ದೇವ್ ವಿಕ್ಚೊ ಬಾಪ್ಪು’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ವರ್ಸಾಂ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್, ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ರೂಚ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಪ್ಪುಚೆಂ ಟ್ರಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಸ್ಮಯಾಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬಾಪ್ಪು ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಾಂತೆಂನಿ ವಿಕುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಯೀ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ.ಅವಿಲಾಚೆಂ ಜೈತ್ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್, ಬೆಜಿಲಾಚೆಂ ಸಪಾಣ್,  ಆಂಜೆಲ್,  ರಡಾನಾತ್ಲೊ ರಡ್ಲೊ,  ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಪಾಂಚ್ ರಾತಿ,  ಏಕ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ದೋನ್ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ, ಜೊವ್ಳಿ ವಜ್ರಾಂ, ಪೇಟ್ ಆನಿ ಪಾಳ್ಣೆ, ತಾಂಬ್ಡಿ ಪಿತುಳ್, ರಾಜ್ ದ್ರೋಹಿ,  ಮೊಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯ್,  ವಾಡ್ಚೊ ಚಲೊ ಇತ್ಯಾದಿ… ಹಾಂವೆ ಬಾಪ್ಪುಚಾ ಪೇಟೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ!

ತಶೆಂಚ್ ಘಾಟಾಕ್ ತೆದ್ನಾ ತೆದ್ನಾ ಭೆಟ್ ದಿತಾಲೊ ಪಪ್ಪಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಭಾವ್ ದಾವಿದ್ ಬಾಪ್ಪು. ತೊ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸರ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಭೆಟ್ ದಿತಾಲೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚೊ ಪೂತ್ ಲೊರಿ ದಾಟ್ಟು. ತೊ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ತರೀ ಹರ್ ವರ್ಸಾ, ಪಪ್ಪಾ ಮಮ್ಮಾ ಸರ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್‌ಯೀ ಘಾಟಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ತೊಯೀ ಸರ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಪ್ಪಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕಚ್ ತುಟೊನ್ ಗೆಲೊ…

GW006

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವ್ಡಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್, ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ ಸಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಂವೊನ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲಿ ಪಪ್ಪಾಚಿ ಆಶಾ ಭಾಗಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಯ್ಣಂಚ್ ಯೇಜೆ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಪಪ್ಪಾ, ಮಮ್ಮಾಚೊ ಗಾಂವ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸನ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವೆಚಾ ಟ್ರೇಯ್ನಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಭಿತೆರ್ ಲೊರೆಟ್ಟೊ, ನಡುಭೆಟ್, ಪೊನೆಗೊಲ್, ಪಿದ್ಮಾಲೆ, ಕಳ್ಳಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ…ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ Timbaktu ತಿತ್ಲೆಚ್ ಪರಿಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ! ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಹೆ ಜಾಗೆ ಜಾಣಾಸ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಮಮ್ಮಾಕ್ ತಾಂಚಾ ಭಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್, ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ ಸಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ನಿಮಾಣೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಆಶಾ ಬಾಗಾಯ್ಲಿ.

ಗಡಾಯ್ ಫಾತೊರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂವ್

ಮ್ಹಜಾ ಪಪ್ಪಾ ಬರಿಂಚ್ ಕೆದ್ನಾಂಗಿ ಘಾಟಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಂಪೆನಿ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೆಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂವ್ ರಿಟಾಯರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ಎಕಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತೊಟಾಗಾರಾಚಾ ವತ್ತಾಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಟಾಚೊ ಹಾರ್ ಬಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಣೆ ತೆಂ ತೋಟ್ ವಿಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂವಾಕ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ 75 ವರ್ಸಾಂ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ದೀಸ್ ಭರ್ ಕಾಮ್, ಸಾಂಜೆರ್ ‘ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ. ವಾರ್ತೆಗಳು.’ ನ್ಹಾಣ್, ಅಮೊರಿ, ತೇರ್ಸ್(ಮಾಂವಾಗೆಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ತೇರ್ಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆತಾಲೊಂ.), ಜೆವಾಣ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೀದ್ ಪಡ್ತಾ ವರೇಗ್ ರೇಡಿಯೋ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರವಚನ್! ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬಾಬ್ ರೇಡಿಯೊ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ಘೊರೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ರೇಡಿಯೋಚೊ ಕಾನ್ ವೊಳಾವ್ನ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ತಾಲಿ.

ಬೋವ್ಶಾ ತೆದ್ನಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನ್ ಆಸೊನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ತರ್ ಮ್ಹನಿಸ್ (ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂವ್ Monis) ಇತ್ಲೆಂಯ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ಪಣ್ ಪಾಂಗಾರ್ತೊ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಆಸೊಂದಿ. ಬಾಬ್ ಖರೊಚ್ ರಿಟಾಯರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಜಲ್ಮಾ ಗಾಂವ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ನೀಜ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂವ್ real life ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ, ಬಾಯ್ಲೆ ತಶೆಂ ತೊಟಾಚಾ ಆಳಾಂ ಸಂಗಿ ನಯ್ತಿಕ್ ಥರಾನ್ ಏಕ್ ಖರೊ dictator ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಜಾಂವ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಬೀಡಿ ವೊಡ್ಚಿ ಸವಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್ಲಿ. ತೊ ಲಾಚಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂತುಳ್ನಾರ್ ಪಡ್ತಾ ವರೇಗ್ ಘರ್ಚಿಂ ತಶೆಂ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಲಾವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾರ್ಗಾತಾಲಿಂ. ಮಾಂಯ್ ತಾಚೆ ವರ್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೊ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂವಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ (ತಾಂಕಾ ಸೊಳಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಖಂಯ್) ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂತ್ ಕೊಣಂಚ್ ನಾತ್ಲಿಂ ಖಂಯ್. ತಾಂತು ಚಡಾವತ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬಾಚೆಂ ಮೆಡಲ್ ಮೆಳಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂವ್ ಹಾಂತುಳ್ನಾರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾ ಕೆದ್ನಾ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಥಾವ್ನಂಚ್ ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಭಿಂಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಸಳ್ಗಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂವಾಕ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿಂ ಭೆಟೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಾ ‘ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಇಲ್ಲೆಂ ದಿಯಾ ಪುತಾ. ಹಾಂವೀ ತುಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಿಯೆತಾಂ.” ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಆಮಿ ತಾಚೆ ಭಂವ್ತಿ ಬಸೊನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ! ತಾಚ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಕ್ ವೊತ್‍‌‌‌ಲ್ಲೆಂ  ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ!

GW005

ಹರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂವ್ Nostalgic ಜಾತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಫಕತ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚಾ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ತಾಚಾ ಆಬಾನ್ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಚಾ ಖಂಚಾಗಿ ಎಕಾ ಮಾಟ್ಯಾಕ್ ಅಶೀರ್ ವಾಟೆರ್ ಚಡವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಕ್ಯಾಂಚೆ ಸಾರೆಂ ಬಾಟ್ಯೆಂನಿ ಭರ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವಂವ್ಚೆ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಹೆಂ ಪಾಕ್ಯಾಂಚೆ ಸಾರೆಂ ಮೊಗ್ಯಾ ವೊಳಿಂಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಧಾಟ್ ಫುಡ್ಪುಡಿತ್ ರುಚಿಕ್ ಮೊಗಿಂ ಜಾತಾಲಿಂ ಖಂಯ್. ಹೆಂ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ , ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಅಂದಾಜಾನ್ ತ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾಂ!

ಪುಣ್, ನಿಮಾಣೆ ತರೀ ಮ್ಹಜಾ ಮಾಂವಾಕ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಕ್ ವಚೊಂಕ್‌ಚ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಚಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಪೂತ್ ಮಾತ್ರ್ (ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್) ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‌ಗೀ ತಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಧಾಡ್ನ್ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ನ್ಹಯ್’ಸ್ತಾಂ, ಮಾಂವಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂಯ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೊ ಗಾಂವ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವೆತಾನಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಕೊಣೀ ಥಂಯ್ ಧೆಂವೊಂಕ್ ಸಮೇತ್ ನಾತುಲ್ಲಿಂ!

“ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೋಣ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಆಸಾ ಪುತಾ?!” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂವಾನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವೆಚಿ ಆಶಾ ಸಾಂಡ್‌ಲ್ಲಿ.

ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ Home Sick ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜೊಕ್ತೊ ಸಬ್ದ್ ಮೆಳೊಂಕ್‌ಚ್ ನಾ. ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಸರಿಂನಿ ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ದಿಲಾ ಶಿವಾಯ್ ಜೊಕ್ತೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಬ್ದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ತುಂ ಕೆದ್ನಾ ಆತಾಂ ಆಸ್ಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಂತುಷ್ಠ್ ನಾಂಯ್, ಅಸುರಕ್ಷಿತಾಯ್ ಭಗೊನ್ ಆಸೊನ್ ತುಜಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ Home Sick ಜಾಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಸಾಮನ್ (Salmon) ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಗಜಾಲ್!

ಅಸಲ್ಯಾ ಭಗ್ಣಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಜಾಣ್ಕಾರಿ ಸೊದುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ Home Sickness ಭಗ್ಣಾಂನಿ ಕಷ್ಟೊಂಚಿ ಜೀವಿ ಪಕತ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ದುಸ್ರಿ ಜೀವಿಯೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಲಾಬ್ಲಿ, ಆನಿ ತಿ ಜೀವಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಾಮನ್ (Salmon) ನಾಂವಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ! ಹೆಂ ಏಕ್ ನಿಸರ್ಗಾಚೆಂ ಅಜ್ಯಾಪಚ್ ಸೈ! ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾಗೊರಾಂನಿ ಖರ್ಚಿತಾ (ಫೆಸಿಫಿಕ್ ನಾ ತರ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್).

GW004

ಆಪ್ಲೆಂ ಆವ್ಕ್ ಸಂಪೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಚ್ ಸಾಮನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಲಾಕಾಂ ಲಾಕಾಂಚಾ ಹಿಂಡಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ತಾಣಾಕಚ್ (ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿಯೆಕ್) ಪಾವೊನ್ ಥೈಂ ತಾಂತ್ಯಾ ಧವರ್ತಾತ್! ಸಾಮನ್ ಮಾಸ್ಳೆಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜನ್ಮಾ ತಾಣಾಕ್ ವ್ಹಾಳಾ ವಿರುಧ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ವೆಚಾ ಕ್ರಿಯೆಕ್ Salmon Run ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ವ್ಹಾಳಾ ವಿರುಧ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಾಮನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಾನಾಂತ್! ಸಾಮನ್ ಮಾಸ್ಳೆಂಚಾ ಯೆಣ್ಯಾಚೆಂ Signal ಹಾಂಕಾ ಕಶೆಂ ಮೆಳ್ತಾಗಿ! ಹಾಂಕಾ ಧರ್ನ್ ಗಿಳುಂಕ್ ತಡ್ಯೆರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಅಸಂಕ್ಯಾತ್ ಆಸ್ವೆಲ್, ಗೀದ್ ತಶೆಂ ಬೊಲ್ಪೆ! ಹಜಾರೊಂ ಸಾಮನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಹಾಂಕಾ ಬಲಿ ದೀವ್ನ್ ನಿಸರ್ಗ್ ಹಾಚಾ ಸಂಕ್ಯಾಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಧವರ್ತಾ ತರ್, ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳಿ ನ್ಹಂಯ್ ತಡ್ಯೆರ್ ತಾಂತ್ಯಾ ದವರ್ತಚ್ ಮೊರ್ತಾತ್! ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಚಕ್ರ್ ಪುನರಾವರ್ತಿತ್ ಜಾತಾ!

ನಿಮಾಣೆಂ :

ಮಿಥುನ್ ಆನಿ ಪಂಕಜ್ ಹಾಂಕಾ ಅಕ್ರೇಕಿ ಗಾವಾಕ್ ವೆಚಿ ರೈಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ಳಿ!

ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

80% feel thumbs up. And how do you feel?
12 :thumbsup: Thumbs up
3 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. mm
  Lawrence V Barboza

  Beautifully explained the loneliness and homesickness with some personal life stories…simply great. Thank you so much for this article.

 2. mm
  Kiran Nirkan

  Wow… Coffee estate, Charmadi, Jamalabad Fort, Bantwal, Akashavani, Vodle Festh, Belthangady and finally your Pankaj… Just passed in front of my eyes here in Dubai… You made me Home Sick now.

 3. mm
  Alphonse Mendonsa

  Wow what an amazing article sir on home sickness. Be it a child young or old everyone long for their sweet home. Whatever luxury or richness we may have in our current residence but that tiny old broken home always reminds us on full of joy, affection and unlimited love we have received from our parents and siblings is unforgettable.
  Hats off sir for this beautiful write up with your experiences n especially on your worker during this lock down period.

 4. mm
  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

  One of the beautiful writings from J V Carlo..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.