ವಾತಿಕಾನ್ V/S ವಿಗಾನೊ – ಪವಿತ್‌ಸಭೆಂತ್ ಪಂಥಾಹ್ವನ್

ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನ್ ಸುರ್ವಾತೆಕ್, ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ಕಾರ್ಲೊ ಮರಿಯಾ ವಿಗಾನೊನ್ – ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಗಮನ್ ಆಪ್ಲೆಶಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಶೀದಾ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ ಕೀ ವಾತಿಕನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಧರುನ್ ಸಭಾರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಚೂಕಿ ಧಾಂಪುನ್ ದವರ್ತಾತ್ , ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಿಯೊದೋರ್ ಮೆಕಾರ್ರಿಕ್ ಹಾಚ್ಯೆವಿಶಿಂ ಪರತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಶೀರ್ಷಿಕಾ ಉದೆಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ. ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ನುನ್ಸಿಯೊ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಗಾನೊನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಲೆಂ ಕಿ ತಾಣೆ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಜಿವಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಣೆ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ ‘ತುಂವೆ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಖಾರುನ್ ವಚ್.’

AC03

ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಹುನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಚರ್ಚಾ ಉಬ್ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾಲೆಂ ಜೆನ್ನಾಂ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆದಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟ್ವೀಟರಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲೊ.

ದುರಾದೃಷ್ಟಾನ್, ಆರ್ಚ್‍ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಗಾನೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾಹೀರ್ ಕರ್ತಾನಾ.ರಾಜಕೀಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಘುಸ್ಪಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಗಾನೊಚಿ ದುಸ್ರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ನಿಜಾಕೀ ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರ್ಚಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಆನಿ ಪ್ರವಾದಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆ ತಸ್ಲಿ ನಹಿಂಚ್ ಆಸ್ಲಿ.

ವಿಗಾನೊನ್ ಶೀದಾ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಸೆಂ ಜಾಗತಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾತಿಕನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅನಿಶ್ಚಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ?

ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಪಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತೆ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ಭರ್ಸಾಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ತಿಂ ಬದ್ಲಾಪಾಂ ಬರಿಂ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಶೀದಾ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ಲೋಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಸಮ್ಜಿಕಾಯೆಕ್, ವಾತಿಕಾನ್ ದುಸ್ರಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್.

ಆತಾಂ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಗಾನೊಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಏಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ – ವಿಸ್ತಾರ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ಆನಿ ಭಾಸಾಭಾಸೆಕ್.

ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಗಾನೊ ಪರ್ಮಾಣೆ – ಥೊಡೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಸಮ್ಜಿಕಾಯೆಚೆ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ಕೀ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆ ಉಪದ್ರ್ ವಾತಿಕನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಹಾಚ್ಯೆ ವಯ್ಲಿ ಚರ್ಚಾ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಖಾತಿರ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಪಯ್ಲೆಂ – ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ, ಜಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾನ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲೊ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಶಿಖವ್ಣೆಕ್ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಅಚಾನಕ್ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ದುಸ್ರೆಂ – ತಿ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಘಡ್ಲೆಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್.

AC01

ಜೆನ್ನಾಂ ಬಳಾಧಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್, ತ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಏಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ವಿಂಗಡ್ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ವಾತಿಕನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶಿಖವ್ಣೆನ್ ಆತಾಂಚಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಆಸಾ ಕೆಲಿ, ಪುಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ ನಾ. ಆಜ್ ಸಭಾರ್ “ಪ್ರಗತಿವಾದಿ” ಕಥೊಲಿಕ್ ದೆಕ್ತಾತ್ ಹಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ಜಾಣೆಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದಿಲೊ ನವೊ ಜೀವ್ ಆನಿ ಜೋಶ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಥೊಲಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಲ್ಲೆ ವಾಂಟೆ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್.

ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪ್ರಾದಾಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೇಖಕಾಂನಿ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸಾ ಕೀ “ವಾತಿಕನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್” ಕೌನ್ಸಿಲಾಚ್ಯಾ ನೀಜ್ ಶಿಖವ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಪಾಪಾ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸಲಹಾ “ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್” ಕೌನ್ಸಿಲಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಕ್ ತಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ತಿ ಸಂಗತ್‍ಯೀ ಆಜ್ ಕಾರ್ಯಾರೂಪಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ನವೀನತಾ ಉದೆತಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ತಸೆಂ ಅಸಂತುಷ್ಠ್ ದೇವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತಸೆಂಚ್ ರೂಪಾತ್ಮಕ್ ವಾತಿಕನ್ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ ಥಾವ್ನ್.

ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಗಾನೊ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ತಾ ಅಬುದಾಭಿಂತ್ ಪಾಪಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ಕಶಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಭೋದನಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್?

ಕೌನ್ಸಿಲಾಚ್ಯೆ ಶಿಖವ್ಣೆವರ್ವಿಂ ಅಸೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ವ ಥೊಡಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲಿ ಸಂಪ್ರಾದಾಯಾಂತ್? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ, ಹಿ ತುಟವ್ಣಿ ಚಡೀತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸಾ.

ಪುಣ್ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಗಾನೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಜ್ಞಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಖಂಚವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ “ವಾತಿಕನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನವಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪಾಸ್ತೊರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜಾವ್ನ್.” ಹಿ ವಿಂಚಂವ್ಣ್ ಪಾಪಾ ಜಾನ್ ತೆವಿಸಾವ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ತೊರಲ್ ನೀತಿವಾದಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. “ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಅಶಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ ಕೀ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚಡೀತ್ ಪಾಸ್ತೊರಲ್ ಹಠ್‍ಧರ್ಮಿ ಸಾಧನಾಪರಿಂ, ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಮೂನುಸ್ ದೊಸೆಂದಿ’ ದೇವಾಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂವ್ಣೆಕ್ ಜಾಣೆಂ ಪೆದ್ರುಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಶೆಳಿಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾವ್ನ್.

AC02

ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಗಾನೊ ಸಾಂಗ್ತಾ ಏಕ್‍ಚ್, “ಆಮಿ ಪ್ರಥಮ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ನೀಜ್ ಪ್ರಗತೆ ಕುಶಿನ್, ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಚೂಕಿ, ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಪಡ್ಣ್ಯೊ, ನಾಕರಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಮಸ್ಯಾ ಸೊಧುಂಕ್ ಆಮಿ ಕರಿನಾಸ್ಲಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂಕ್ ಫಾವೊತ್ಯೊ ಜಾಪಿ. ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್‌ಚ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಆಮಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಪಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆರ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್, ತಾಣಿಂ ಖಡ್ಡಾಯಾನ್ ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್: ತೆನ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸ್ಪೀರಿತಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಿತ್”.

ವಾತಿಕಾನ್ ಆನಿ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಗಾನೊ ಮಧೆಂ ಚಲ್ಚೆಂ ವೊದ್ದುವೊರಾಂಟ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ –

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮಧ್ಲೆಚ್ ಸಭಾರ್ ಚೂಕೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್, ವಾಂಕ್ಡಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್, ಆಮಿ ತೆಂ ಗುಪಿತ್ತ್ ದವರ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಕೂಸಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಫಾಯ್ದೊ ಲಾಬ್ಲೊ? ಹ್ಯಾ ಕೂಸಡಾಯೆಚಿ ಘಾಣ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾ ಆಮಿ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆ. ಹೆಂ ಆತಾಂ ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಯೇನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

ಆಮಿ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಚೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರಾನ್ ಪಾಚಾರ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್! ಆಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಂತ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್. ಆದ್ಲೆಂಚ್ ವೊದ್ದುವೊರಾಂಟ್ ಮತಿಂ ಖಂಚಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪುರುಷಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಊಂಚ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ವಾಳಯ್ ಖೆಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಸಕ್ಲೆನಾಂವ್. ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ಗಿ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ವಾಪರ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆಕಡ್ನಾ ಬುಟ್ಟ್ಯೊ ಕರುಂಕ್ ಪಳಯ್ತಾಂವ್? ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಂತ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ? ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚಿ ಆಸಾ.

AC04

ದುಸ್ರ್ಯಾನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕೀ ಲಗ್ನಾ ಭೆಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಸಬಾರ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಕುಶಿನ್ ಮಾಲ್ವಾತಾತ್, ಗುಪಿತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್ ಆನಿ ಶೆವ್ಟಿಂ ತೆಂ ಬಹಿರಂಗ್ ಜಾತಾನಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ಂಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾತ್. ಯಾಜಕಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ಜಾಯ್ ತೆಂ ಸುಖ್ ಭೊಗುನ್ ತಾಂಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಆತಾಂ ನಾ. ತಾತ್ಕಾಲಾಕ್ ಹೆಂ ಚಲೊನ್ ವಚಾತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್?

ಹ್ಯಾ ವಯ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಬದ್ಲಾಪಾಂ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆನ್ ಕೆಲಿಂ ತರ್, ಆಮ್ಚಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ತಸೆಂ ಶಾಂತೆನ್ ಫುಡೆಂ ಸರಾತ್. ನಾಂ ತರ್ ತೊಚ್ ಕ್ರೋಧ್, ಸಂಕಷ್ಟ್, ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಸರ್ವ್ ವರ್ತುಲಾಂನಿ ಚರೊನ್ ವಚೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದೆಕ್‍ಚ್ ವಾಳಯ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ (ಮುಖ್ಯ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ದೇಶಾಂನಿ) ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧೊ ಉಣೊ ಜಾಲಾ, ಇಗರ್ಜೊ ಖಾಲಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಸಭಾರ್ ಇಗರ್ಜೊ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಪಳ್ಳ್ಯೊ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಿ ನಹಿಂಗಿ ವಾಳಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದೆಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ?

► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

55% feel thumbs up. And how do you feel?
10 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
2 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
2 :cry: Sad

One comment

  1. mm
    Philip Mudartha

    ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್ ಮ್ಹಸ್ತ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆಸಾತ್. ಟ್ರಂಪ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. 2016 ವ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಿರ್ಜೆಂತಿ ಎಲಿಸಾಂವಾ ವೆಳಾ, “ವಣದ್ ಬಾಂದ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಭಾಸಾಯ್ಲ್ಯಾರ್, “ವಣದಿ ನಹಿಂ, ಸಾಂಖೊ ಬಾಂದಿಜೆ” ಮ್ಹಣ್ ಪಾಪಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪಾಪಾ revolutionary ಟ್ರಂಪ್ reactionary. ತಶೆಂಚ್, ನಿವ್ರತ್ತ್ ಯಾಜಕೀ ಮುಖೆಲಿ ವಿಗಾನೊ ಟ್ರಂಪಾಚೊ fellow traveler. ವಾತಿಕನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮ್ಹಾ-ಸಭೆನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ಯೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ನವಿ ದಿಶಾ ಪಸಂದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಿ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ವಾತಿಕನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಪಯ್ಕಿಂ ತಾಚ್ಯೆಂ ನಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ರಾಜಿ-ಪತ್ರ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲಿಂ. ಪಾಪಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಸಂಪ್ರದಾಯೀ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್‍ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಹೆಂ.
    ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಜೀವನಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಚ್ಯೆರ್ ಫಾವೊತೆಂ ಮೇಟ್ ಘೆವ್ನಾ ; ಬದ್ಲೆಕ್, ಲಿಪವ್ನ್ ವರ್ಚ್ಯೆಂ ಪ್ರೆತನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ರದಾಯೀ ಉಲೊಣೆಂ. ಏಕಾ ಬುದ್ವಂತ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಪರಿಂ, ಪಾಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚುಕಯ್ಲ್ಯ. ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಸಿಂ, ಜಿಂ ecological ಜಾವ್ನಾಸಾತ್, ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ನ್, ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಸೆಕುಲರ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿಚ್ಯೆರ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲಾಂ. ತಾಚೆಂ “ಲಾವ್ದಾತೊ ಸಿ” ಪಾಪಾಲ್ ಪತ್ರ್ neo-liberal ರಾಜ್‍ಕಾರಾಣಿಂಕ್ ಏಕ್ ಪಂತಾಹ್ವಾನ್ಂಚ್. ಕೇವಲ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೋದಿ, ಬ್ರಾಜಿಲಾಚೊ ಬೊಲ್ಸಾನಾರೊ, ರಸಿಯಾಚೊ ಪುತಿನ್, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ ದುತೆರ್ತೆ, ಚೀನಾಚೊ ಷಿ ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಯೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ reactionary ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ವಾತಿಕನಾ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಗಾನೊಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.