Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 21

JHST 1

ಫಾ|ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್… ಮುಖಾಮುಖಿ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ…ಏಕ್ ಘಡಿ…ರಿಶಭ್ ಆನಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಳಾವಳ್ ಸಂಭಂಧೆಚ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡೆ ಚಿಂತ್ಪಾರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ “ಫಾದರ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕ್ಲೈವ್.  “ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ ಬಹುಶ್ಹಾ ತುಮಿಂ…ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಳಾವಳೆಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಪೂಣ್ ತುಮಿಂ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಸಲಿ ವಳ್ಕೆ ಸಂಭಂಧ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಿ”. ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಕ್ಲೈವ್.

ಮಾಕಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ವಳಕ್… ಫೆಡ್ರಿಕಾದ್ವಾರಿಂ ಸೈರಿಕೆ ರುಪಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಸಲಿ. ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ  ಲಗ್ನಾ ತುರ್ತಾತಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್…

ಅಸಲಿ ಸೈರಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಯು.ಕೆ. ಚ್ಯಾ ವೆವೆಹಾರಾನಿಮ್ತಿಂ ತುರ್ತಾನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲಿ.  ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಿಂ ಮ್ಹಜಾ ತುರ್ತ್ ಲಗ್ನಾಂ ಖಾತಿರ್ ದರ್ವೊಡಿಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಅಭಾವಾಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆ ವರ್ವಿಂ ಮಾಕಾ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿ ಲಗ್ನಾಂ ಆದಿಂ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಮ್ಜುಂನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ತಸಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಉದೆಲಿನಾಂ. ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುನ್ ಘೆತಾನಾಂ… ಮಾಕಾಯೀ ತಸಲಿ ಕಸಲೀಯ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗೊಂಕ್ ನಾಂ.

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆ ಗೂಣ್ ಶೆಗುಣ್ ಕಾಲೆತ್ ತಶೆಂ ತಾಚಿ ಚಾಲ್-ಚಮ್ಕಣ್… ಮ್ಹಜಾ ಮಾಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿಚೆರ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಯೀ ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯೀ ಚಿಂತಾಪ್ ಉದೆಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾಶಿವಾಯ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್-ಯೀ  ಅಸಲ್ಯಾ ವೊಡ್ಣೆಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಮಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂನಾಂ.”

“ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಕ್ಲೈವ್. ನೀಜ್ ತರ್ ಇಗರ್ಜ್-ಮಾತೆಕ್  ಲಗ್ನಾಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಎಕ್ವೊಟ್ಚ್ಯಾ ಜೊಡಿಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ದಾಂಪತ್ಯ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಸುರಕ್ಶಿತ್ ಸುಖ್ ಸಂತೋಸಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂ ಖಾತಿರ್… ತಾಣಿಂ ಲಗ್ನಾಂ ಆದಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ಆಸಾ.

 ಕ್ಶುಲ್ಲಕ್  ಕಾರಣಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮನಸ್ಥಾಪ್ ಚುಕೊವ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಸೊಡ್ ದೊಡೆಚ್ಯಾ ಸಮಧಾನಿ ಲಗ್ನಾಂ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್…ಲಗ್ನಾಂ ಆದಿಂ ಹೊಕ್ಲೆ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ಖಾಸ್ಗೆ ಉಲೊವ್ಪ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚಿ ಹಿ ಏಕ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ರಿವಾಜ್.”

“ನಾಂ ಫಾದರ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ಹಂತಾರ್ ತಸಲೆಂ ಕಸಲ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ …ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆರ್ ಆಮಿಂ ಆತಾಂ ಹಾತ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ ತರ್…ಹ್ಯಾ ಸುಖ್ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಆನಂದ್ ಸಂಭ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಉದೆವ್ನ್ ವಾಯ್ಟ್–ಚ್ಚ್ ಘಡಾತ್  ಶಿವಾಯ್… ಹಾಂತುನ್ ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂ.”

“ಓ.ಕೆ. ಕ್ಲೈವ್ ತುಕಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾಂ.”

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಫಾದರ್…ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ತಯಾರೆಚ್ಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾರ್, ತುಮಿಂ ದಿಲ್ಲಿ  ಸಲಹಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಕರಾಂದಾಯ್ ಉಟೈತೆಲಿ. ಆನಿಂ ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಸಂದ್ ನಾಂ.

ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಖತ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಅಶಾಂತ್ ನಾಸಮಧಾನ್ … ಚಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಮೊನಾಕ್ ದುಕಂವ್ಚೆಂ ತಸಲಿಂ ಸರ್ವ್ ವಿಚಾರ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾಚ್ಚ್ ನಾಕಾ. ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಥರಾಂಚಿ ಮನ್ಶಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಂಯ್.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಫಾ|ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಕ್… ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ಆಪುಣ್ ಹೆಂ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರಿನ್ ತರ್…ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮತಿಂ ಧೊಸಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ…ಕ್ಲೈವ್ ಪರತ್ ಮುಂದರಿಲಾಗ್ಲೊ…

“ಫಾದರ್…ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಆಮಿ ಪುರ್ತ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಜಾಲಾಂ.

ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವಿಘ್ನಾಂ ಸಂಧಿಗ್ಧತಾ… ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಉಬ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ಚ್  ಸೊಡ್ಚೊನಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂ ಸಂಭ್ರಾಮಾವೆಳಾ  ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾಕಾ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಜಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾಮ್ಮಿಕ್‌ಯೀ ಹೆಂ ನಾಕಾಚ್ಚ್ ನಾಕಾ!”

“ಮಿ.ಕ್ಲೈವ್ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂ ತುರ್ತಾತೆ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಗ್ವೊಣೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ವಿಘ್ನ್ ಉದೆಂವ್ಚೆ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜಿ ಹಿ ಕಾಳ್ಜಿ. ” ಫಾ| ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮಾತ್ಸ್ಯಾ ತಳ್ಮಳೆರ್ ಸಲ್ವೊಣೆ ವಾಟೆಕ್ ಮೇಟ್ ದವರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಹೆಂ ಫಕತ್ತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್.” ಮುಂದರಿಲೆಂ ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾನ್…“ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಾಹನ್ ಚಲಾವಣೆರ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತಾಂಬ್ಡೊ ಲಾಯ್ಟಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಕರುನ್ ವಾಹನ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲೈಲೆಂ ತರ್… ಅವ್ಘಾಡಾಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ತಶೆಂ…”.

“ಫಾದರ್…”  ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ ಸೈರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೋಸಾನ್. “ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್  ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿವುನ್ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್…

ಅಸಲೆಂ ಸರ್ವ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ- ನವಾಲಾಂ ಉಟವ್ನ್… ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ …ವಿಘ್ನ್…!…ಅನ್ವಾರ್  ಅವ್ಘಡ್…!!… ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ ಅಶುಭ್ ಉತ್ರಾಂ ತುಮಿ ಉಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್?!

ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಮಾಕಾ ತುಮ್ಚೆ ಮುಖಾಮಖಿ ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ.  ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ತುಮಿಂ ಕರುನ್ ಮುಗ್ದಿಲಾಂ. ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಸಾ …ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾಲಾಂ.

ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮಾಫ್ ಮಾಗೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ…

ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಸಮಧಾನೆಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡಿತ್ ಘಡಾತ್ ತರ್… ತಸಲ್ಯಾವೆಳಾ ಮಾಕಾ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಉದೆತೊಲೊ ಖಂಡಿತ್! ದೆಕುನ್… ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂ…ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂ ಸಂಭಂದಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ದುಬಾವ್ ಆಸಾತ್ ತರ್… ತೆಂ ದಯಾಕರುನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ಚ್ ಜಿರೊವ್ನ್ ಘೆಯಾ!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಫಾ|ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಆತಾಂ ಸಲ್ವೊಣೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲೊ.

ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಖಿಣಾನ್ ಕ್ಲೈವ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತವಳ‌ಚ್  ವಿಗಾರ್ ಸಮಧಾನೆನೆನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಮಿ ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್…ತುಂ ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್…ತುಜ್ಯಾ ಆಶೆಂತಾಂತ್ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕ್ಲೈವ್ ಕರ್ವಾಲೊ ಕಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಲಗ್ನಾಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾರ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಪೂಣ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಲೋಸ್…?”

“ತೆಂ ಫಾದರ್”…ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಕ್ಲೈವ್… “ಮ್ಹಜೆ ನಾಂವ್ ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ವಾಲೊ ಕಾರ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಗಾಂವಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್…ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ..”.  ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ಚ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಕಾಸ್ಲೊಲೊ ತೊ…ತವಳ್‌ಚ್ಚ್  ಖಿಣಾನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಬುಟ್ಸಾ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಕ್ಲೈವಾಚೊ  ಹೊ ಬುಟ್ಸಾ ಆವಾಜ್ ಘಡಿಯೆ ಘಡಿಯೆಕ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಮಾಜ್ವೊವ್ನ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ…ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚೊ ಕಾಳ್ಜಾ ಆವಾಜ್ ಧೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಆವಾಜೊಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತೊ ಆವಾಜ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾಂ…

ತಾಚೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ಪರತ್ ಫೊನಾಚ್ಯಾ ರಿಸೀವರಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತೊ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿಂ ನಂಬ್ರಾಂ ದಾಂಬೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾನಿಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೊ ತಾಳೊ ಆವಾಜ್ಲೊ…

“ಫಾದರ್…”

“ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…”  ವಿಗಾರಾಚೊ ಕ್ಶೀಣ್ ತಾಳೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲೊ… “ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ಪ್ರೇತನಾಂತ್ ಸಲ್ವಾಲೊಂ. ತುಜಿ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಸಲಹಾ ಮತಿಂ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಆಟಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ವರ್ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್  ಹೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಲಾಂ.”

“ಫಾದರ್ ಹೆಂ ತುಮಿ ಸಾಂಗಾತ್ತ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿಂ ರಿಶಭಾ ವಿಶಿಂ ವ್ಹಯ್ ಮೂ…?!”

“ಹಾಂ… ತುಂವೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆರ್ ‘ವೇಳ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ನಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಬಾವೆಚಿ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರೇತನ್ ಗಜಾಲೆರ್ ಹಾಂವೆ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೋಸಾ ಸಂಗಿ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ…”

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆರಂಭ್ ಕರುನ್ … ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್  ಆಪ್ಣಾ ಮದೆಂ ಆನಿ ಕ್ಲೈವ್ ಮಧೆಂ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ  ಸಂವಾದೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಗ್ತಿ… ಕಸಲೆಂಚ್ಚ್ ಲಿಪೈನಾಸ್ತಾಂ… ಸವಿಸ್ಥಾರ್ ಕರುನ್ ತೊ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್ಚ್ ಗೆಲೊ. ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ…ಹೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆ ಸಂಪ್ತಾಸ್ತಾಂ…

ಸಗ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊವ್ನ್ ಜಿರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್…ಆಪ್ಲೆ ವೋಂಟ್ ವೆಗ್ಳೆ ಕೆಲೆ…

“ಫಾದರ್ ತುಮಿ ಆತಾಂ ಅಂತಿಮ್ ಕ್ಶಣಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೋರ್ಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬೋಲಾಕ್  ಮ್ಹಜಾ ಕೋರ್ಟಾಂತ್ ಘಾಲುನ್ ಮಾಕಾಯೀ ಸಂಧಿಗ್ತೆಂತ್ ಶಿರ್ಕೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್!  ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ  ಉತ್ರಾಂ  ಜಾಳಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆ ತೆ ಸಗ್ಳೆ… ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚುರ್ಚುರ‍್ಯಾಕ್  ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಖಂಡಿತ್. ತಸಲೆ…ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಮೋಡಿಂತ್ ಮಿಸ್ಲೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ… ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊ ಕುಡ್ಕೊ ಬಾಂದ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್  ಪಾಟ್ಲೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ…ಫಸವ್ನ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚುಕೆಕ್ ತೆ ಮನೋದಬಾವೆಂತ್ ವಳ್ವಾಳ್ತಾತ್.”

“ತ್ಯಾ ಪೈಕಿ ಹಾಂವ್ ಯೆಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಯ್ ಕಿತೆಂ?!  ವ್ಹಯ್‌ಮೂ?!”

“ರಾವಾ ಫಾದರ್… ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕಾ.” ಘಡ್ಯೆನ್ ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್. ಅಸಲಿ ‘ಚಲಿ ಚಲ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಿಲಿ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭೆಟ್‌ಚ್ಚ್… ಮೊಗಾಕ್ ಆಕರ್ಶಣ್!’…ಚಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ಥಂಯ್ ಹೆಂ ಉಭ್ಜೊಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ಲೈವಾ ಥಂಯ್‌ಯೀ ಹೆಂಚ್ಚ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಮನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಅಸಲೆಂ ಗಜಾಲ್ಯೊ ಘಡ್ಚ್ಯೊ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್.

ಫಾದರ್… ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಬಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂತ್  ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಿಂ ಹಾತ್ ಚರೊಂವ್ಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬೆಫಿಕೆರೆಕ್ ಲಾಗೊನ್  ತುಮಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಮಾನವೀಯ್ ವಂಚಕ್ ವರ್ತನಾಕ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ. ತೊ ವಾಯ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಬುದ್ವೊಂತ್ ಕೊಲೊ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ಮಾಕಾ ತೊ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೆಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿ ತಾಕಾ ಖರಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. ಆನಿ ಹಾಂವೆಯೀ  ತ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಕೊಲ್ಯಾಚ್ಯಾ… ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭೆಟೆರ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಚಿ ಖರಿ ವಳಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ! ಹೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಕೊಲೊ ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೆಟ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್…ಮ್ಹಜಾ ಮುಖಾಮಖಿ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾ!

ಫೂಣ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತೆ ವಿಶಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಥರಾನ್ ಲಭ್ದೊನ್…ಮನ್ಶಾಪಣ್ ವಿಸರ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಪೆಡ್ರಿಕ್…ತ್ಯಾವೆಳಾ  ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜೊಂವ್ಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ತುಮಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್  ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಯಾತ್.”

“ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…” ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ ಫಾ|ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ  ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾ.?!.  ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡುನ್ ಗೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ಫಕತ್ತ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಹಾರಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್.”

“ವ್ಹಯ್ ಫಾದರ್ ನಿಮಾಣೆಂ ತುಮಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹೆಂಚ್ಚ್. ಆತಾಂ ಅಸಲಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಗತ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುನ್…ತುಮಿ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕಾಕ್ ಕಶ್ಟಾರ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ನಿತಳ್ ಮನಾಚೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ತುಮ್ಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆವುನ್ ಉಗ್ತ್ಯ್ಯಾ ಮನಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜುಂಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂಯೀ… ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿಶಬಾವಿಶಿಂ ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂಯೀ … ರಿಶಬಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೊ ವಿಶಯ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ತುಮಿಂ ಕೆಲೆನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾ ತೊ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕೊವ್ಣೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸೈರಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತೆ ಇಗೊಚೆರ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿ ಕಾಳಿ ಸಾವ್ಳಿ ಬರೊಚ್ಚ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ನಿತಳ್ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ಪಾರ್ಕೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ತಿತ್ಲಿ ಸೈರಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾ… ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಭುಲೊನ್…ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಣ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿ ಪಾರ್ಕಿಲಿ. ಶಿವಾಯ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೂಸ್ ಪಾರ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಕ್‌ಚ್ಚ್ ದೆವ್ಲೆ ನಾಂತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತರೀ ಮಾಹೆತ್ ಸಲಹಾ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಪುಣೀ ತುಮಿ ದಾಕೈಲಿ?…ನಾಂ ತೆಂಯೀ ತುಮಿಂ ಕೆಲಿನಾ.!. ”

“ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್!”…ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ನಿರಾಶೆಚೊ ತಾಳೊ ಉಟ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ|ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚೊ.   “ಆತಾಂ ಹಿ ಸರ್ವ್ ತುಜಿ ಫಿಲೋಸಫಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾ. ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ತುಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾಂ… ತಸಲಿ ಪರಿಗತ್ ಆತಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಹಾಂವೆ ನಾಂಗೊರ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್ನ್‌ಯೀ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ತೊ ನಾಂಗೊರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಉಪಾವ್ ನಾಂ.  ಅಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಕಶ್ಟಾ ಸಮಸ್ಯಾ ವೆಳಾ… ತುಜೆ ತೆ ತೀಕ್ಣ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಲಿಯೊ ಮಾಕಾ ನಾಕಾತ್. ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಸಹಕಾರ್. ತುಕಾ ಜರ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನಿತಳ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತರ್…”

“ಅಸಲ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಮನ್ ಚರಂವ್ಚೆ ತರ್…” ಮದೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್. “ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಚೆರ್ ಚರೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್…ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂವಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ತರೀ ಕಸೊ ದಿಂವ್ಚೊಂ ಫಾದರ್.”

“ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಅಸಹಾಯೆಕ್ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ಪುಣೀ …ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವಿಶಾಲ್ ಮನ್ ದಾಕಯ್…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್.”

“ಫಾದರ್… ತುಮಿ ಸಹಕಾರ್ ಮಾಗ್ಚೊ ಸಹಜ್ …ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್…ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ತುಮಿಂಚ್ಚ್ ಚಿಂತೂನ್ ಪಳೆಯಾ ಫಾದರ್.  ತುಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕೆಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾಕ್…ಮಾಕಾಯೀ ಭಾಗಿದಾರ್ ಕರುನ್ ಹಾಂವೆಯೀ ಮ್ಹಜಾ ನಿತಿಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗೀ ತುಮಿ?”

“ನಿತಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ವಚೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನಾಂ. ಬಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ…ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಹಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಸಾಂ.”

“ಫಾದರ್ …ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಬಾವೆ ಕಾರಾಣಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನೈತಿಕ್ ಶಿಂತಿದ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾತಾಶೆಂ ಮಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ನಿತಿಖಾತಿರ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಥರಾನ್ ಚಲ್ತಾ ಶಿವಾಯ್…ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಭಿಕೆಖಾತಿರ್ ಯಾ ತೊ ಮಾಖ್ಲೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಖಾತಿರ್… ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋಸ್ ಕರುನ್… ಕೊಣ್ಯಾಚ್ಯೆಂಯೀ  ತೆಂ ಜಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪೊಣಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಹೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ .”

“ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್….ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಸುಖ್ ಸಂತೊಸ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುನ್ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕೈಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ತುಂ…ಆತಾಂ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾ ಸಂಕಶ್ಟೆವೆಳಾ…ತುಂವೆ ಅಸಾಧ್ಯೆಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗೊರ್ನ್ ಚುಕೊಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ?!”.

“ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಹಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್ ತರ್…ತುಮಿ ಅನೀತಿಚ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ವಿರೋಧ್ ಕರಾ. ತವಳ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ನಿತಿಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವೊಪ್ವಾತಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಭರ್ವೊಸೊ ದವರುಂಕ್ ನರ್ಗುನ್ ಆಸಾ.”

 ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾದ್ ಅಸ್ಕತ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ!

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್… ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಘಾತ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾ ?!.”

“ಪ್ರಸ್ತುತ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ತುಮಿಂ ಕಶೆಂಯೀ ಕಿತೆಂಯೀ ಚಿಂತಾ ಫಾದರ್…ಫೂಣ್  ಘಾತ್ಕ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್… ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂ. ಹ್ಯಾಪರಿಗತೆರ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ… ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ ಫಾದರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತುಮಿಂ ಮುಂದರುನ್ ವಚಾ … ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೇಟ್ ಘಾಲುನ್ ರಾವ್ತಾಂ…ಮಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಾ!.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ರಿಸೀವರ್ ಹಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಗಳ್ಳೆಂ.

‘ಧಡ್ ಧಡಕ್ಕ್…!.’

ಆನಿಂ ಮೆಜಾರ್ ರಿಸೀವರ್ ಗಳ್‌ಲ್ಲೊ ಹೊ ಆವಾಜ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾನಿಂ ಆಪ್ಟಾತಾನಾಂ…ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂತ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಕಶ್ಟಾಲಾಗ್ಲೊ.!

ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ… ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ‘ಪರತ್ ವಿಗಾರಾಚಿ ಕಸಲಿ ತರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಯೇತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರೀಕ್ಶಣೆಂತ್ ರಾಕ್ಲೊ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ನಾಂ…ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಾಂ!.

ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್ ಹೊಯೀ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆವಹಾರ್ ವಾವ್ರಾರ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ದಬಾವ್ ಉದೆತಾನಾಂ…

ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿ…ವಿಗಾರ್ ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ  ಆದ್ಲಿ ಫಿರ್ಗಜೆ ಮೊಗಾ-ಹುಸ್ಕ್ಯಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚಿ ಸಳಾವಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಜಗ್ಲೊಂಕ್ ಆರಂಭಾ ಜಾಲಿ.   ತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾರ್ ತೊ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತೊ ತ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ವಿವರ್ಣ್ ಜಾಲೊ. ತವಳ್…

ಆಪ್ಣಾಂ ಆನಿಂ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಮಧೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾ ವಿರೋಧ್ ತೊ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಉಚಾಂಬಳಿತ್ ಜಾಲೊ. ಖಿಣಾನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಜಾಳ್ ಉದೆಲೆಂ. ಆನಿಂ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂ ವಿಸ್ತಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ,

ಆನಿಂ ತಾಚೆಂ ಹೆಂ  ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಜಾಳ್ ವಿಸ್ತೊರೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಂಭಂಧಿತ್ ಯೋಜನೆಚೆಂ ಜಾಳ್… ತೊ ಸೊಡಯ್ತೇ ಗೆಲೊ!.

♥  ♥  ♥

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ….

ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್…ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…

ಹಾಂಚ್ಯಾ ಭಂವಾರಿ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಕ್ಲೈವ್…ಆನಿ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆವಿಶಿಂ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯೊ ನಾನಾ ಭೆಟೊ…ಯೋಜನ್ …ಸಂವಾದ್… ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್  ಸಂಭಂಧಿತ್ ಸಬಾರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ  ಘಡಿತಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ತ್ಯಾಂತ್…

ಆತಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತುರ್ತಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್…ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಫಕತ್ತ್ ತೀನ್ ದಿವಸ್!

ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ … ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿಂ ಗುಪಿತ್ತ್  ಫೊನಾಂ ಯೇವ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತಾಕಾ ತೊ ಆಪ್ಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ…ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ಧೈರಾನ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ತಾಕಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ವಿವರುನ್ ಧೈರ್ ದಿತೇ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ತರೀ …ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ಮತ್ ತ್ಯಾ ಭೆಂ ಭರಿತ್ ಘುಸ್ಪಡೆ ಗೊಂದೊಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ!

‘ಲಗ್ನಾ ದಿವಸ್…ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಧೊವ್ಯಾ ಗವನಾರ್ …ಆಲ್ತಾರಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್’…. ಚಿಂತ್ತಾಂ ಚಿಂತ್ತಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಜಬ್ಬೋರ್ ಧೊಮೊಸ್ ಮಾರ್ಲೆಲೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಗಳೊನ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಸಗ್ಳಿ ಕಠಿಣ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲಿಂ!

ತಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತೆಂ ಧೈರ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ!

ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ತಾಕಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಮೆಸ್ಸೇಜ್ ದ್ವಾರಿಂ ಸಲಹಾ ದಿತೇಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಲಗ್ನಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಣೆಂ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಂಚ್  ಯೋಜನೆವಿಶಿಂ  ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ತೊ ಜಾಗ್ರುತ್ ಘೆವ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಧೈರ್ ಭರ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಿಚಾರ್ ತೊ ತಾಕಾ ಧಾಡುನ್ ತಾಚೆಂ ಮತ್ ಧಯ್ರ್ ದೃಡಾತೆಂತ್ ಆಸಾಶೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಲಹಾನಿಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೊ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ್ ಸಂದೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ…

‘ತುಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ಯೇನಾತ್ಲೆಲೆಂ ನಟನ್ ಮುಂದರುನ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆನಿ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಸಂಗಿ  ಲಿಪವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ‘ಸಾಯ್ಲೆಂಟ್ ಮೂಡಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ’ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೊನಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ಮಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕೋಂಟೇಕ್ಟ್ ಕರುನ್ ರಾವ್. ಶಿವಾಯ್… ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ …ತುಜ್ಯಾ ರಿಶಭಾಕ್ ಸೈತ್, ಕೆನ್ನಾಂಚ್ಚ್ ಫೋನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ಘೆನಾಕಾ. ತುಜಿ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ಹಾಡಿತ್.!.’

ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಅಸಲಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಗ್ವೊಣ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ದಿತೇ ಆಸ್ತಾನಾಂ…ತೊ ರಿಶಭಾವಿಶಿಂ ಥಂಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ತೊ…ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಸಲಹಾ ರಿಶಭಾಕ್‌ಯೀ ದೀವ್ನ್…ತಾಣೆಂ ಕೆನ್ನಾಂಚ್ಚ್  ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಭೆಟ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ನೊಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ‘ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಭುಜಾರ್ ಸೊಡ್’ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ತಾಕಾಯೀ ಧೈರ್ ದಿತೇ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಧಿಗ್ಧತೆಂತ್  ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್ ಪರಿಗತ್ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾನಾ…ತಾಂಕಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸಂವಾದಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ವೊಡ್ಣಿಂ ಧೊಸ್ತಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಸೈತ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ತರೀ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಮಿಲನಾಚಿ ರಿಸ್ಕೆ ಜಾಗ್ವಣ್ ತಾಂಕಾ…ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಂವಾದ್ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ! ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯೆ ಕಾಳ್ಜಾ ಧಡ್ಧಡೆ … ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಮುಸಾಳ್ ಮಾರ್ ದಿತೇ ಆಸ್ತಾನಾಂ…ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೊ ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾತಾಲೊ!

ಪೂಣ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾ ಯಶಸ್ವೆ ಖಾತಿರ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ… ತಾಣೆಂ ಸದಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾ ಭಂವಾರಿ …ತಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಮದೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತರೀ ಅಸಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾರ್ ರಾತ್ ದೀಸ್ ತೊ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾನಿಂ ಪಿಸೊಚ್ಚ್ ಜಾತಾಲೊ!

ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಖರ್ಚೊನ್  ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!

♥  ♥  ♥

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕ್ಲೈವ್…

ಲಗ್ನಾಂ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಗಮನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ ತರೀ…ಆಪ್ಲೊ ವೆವಹಾರ್ ಸಂಭಂದೆಂತ್ ತಾಕಾ ಲೆಕಾವೊರ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ವೆವೆಹಾರ್ ದಬಾವೆವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂಕ್ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್…ಲಗ್ನಾಕ್ ದೊನೀ ವಾಂಟ್ಯಾನಿಂ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಮೊ ಆಸ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್…ತಾಕಾ ತಾಚಿ ವಿಪರೀತ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ದಿಸಾನಾತ್ಲಿ. ತರೀ ಹ್ಯಾಮಧೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಠಿಣ್ ದೊಸ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ…ಆವ್ಕಾಸ್ ಸೊದುನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಭೆಟ್ಯಾಂ ಯಾ ಫೋನ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವೊಡ್ಣಿಂ ಧೊಸ್ತಾಲಿ.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂ ದಿಸಾಂನಿ…ಫೆಡ್ರಿಕ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಬಾವೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತರೀ ಹ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಂತ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿಂ ಗುಪಿತ್ ಮೆಟಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆವಾಜ್ ದಿತಾಸ್ತಾಂ…ತಾಕಾ ವೀಜ್ ಭೆಂ ದಿತೇ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!

ಅಸಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತಾಕಾ…‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಮೆಳಾನಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಲೈವಾಚೆಂ ತಾಕಾ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕ್ಲೈವಾಥಾವ್ನ್ ಬೋವ್ ಘುಟಾನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ …ಹೆಂ ಲಗನ್ ಯಶಸ್ವೀ ಥರಾನ್ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್…ಕಸಲಿಯೀ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ನಾಕಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ…

 ‘ಲಗ್ನಾಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಹಾರ್-ಬಾರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆಪ್ಣಾಚಾಚ್ಚ್ ಭುಜಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್…ಹ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ತೆಂ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಕ್ಲೈವಾಲಾಗಿಂ ಫಟ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಅಸಲಿ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ… ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೋಸಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ  ದಿಸಾಂನಿಂ ಘಡುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ…

ಎಕಾಎಕಿ ಏಕ್ ವಿಜ್ಮಿತೆ ಪರಿಗತ್ ಉದೆಲಿ!

ಹಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂ ಸಂಭಂದಿತ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಥರಾನ್…ದುಬಾವ್… ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಸುವಿದಾ…ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಸಾಕರುನ್…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ … ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ … ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ …

ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಉದೆಶೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.  ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾ ವರ್ವಿಂ…

ಫೆಡ್ರಿಕ್… ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಅಸಹಾಯೆಕ್ ಜಾವುನ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ…

ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…ಹ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಘಡಿತಾನ್ ಚಡಿತ್ ಶಾಣ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾಲೊ. ಲಗ್ನಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ಫಲಾಣೊ ಹಾತ್ …

ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಪರೋಕ್ಶ್ ಥರಾನ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ?! ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆಕ್ ಆಪುಣ್ ಶಾಭೀತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಕ್ …ಹೊ ಹಾತ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪ್ಲಾ.?!’

ಅಶೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ….ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾರ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಚತುರ್ ತಶೆಂ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲೊ.

ಅಶೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಲಗ್ನಾಂತ್…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕ್ …

ಪರ್ದ್ಯಾಪಾಟ್ಲೆಂ ಆಪಾಪ್ಲೆಂ ಝಜ್ ಚಡಿತ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ….

ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್… ಎಕಾಎಕಿ ಎಕಾ  ಹಪ್ತ್ಯಾ ರಜೆರ್…ಆಪ್ಲ್ಯಾ  ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ನಪೈಂಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ!

► ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

73% feel thumbs up. And how do you feel?
14 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
5 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.