Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಅಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ರಾತ್ – 2

Wisel
Elie Wiesel

ಮೂಳ್ : ಎಲಿ ವೀಸೆಲ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ಅನುವಾದ್: ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

[ಬುನಾ ಶಿಬಿರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಆಮಿಂ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಶೆಂಭರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಜಣ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಫಕತ್ ಬಾರಾ ಜಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಬಾಭ್ ಯೀ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ !
ಆಮಿಂ ಜರ್ಮನಿಚಾ ಬುಕೆನ್ವಾಲ್ಡಾಕ್ (Buchenwald) ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾಂವ್… ]

ಶಿಬಿರಾಚಾ ಪ್ರವೇಶ್ ದಾರಾರ್ S S ಒಫಿಸರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ತಾಣಿ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಮೆಜುನ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರಾರ್ ಗೆಣ್ತಿಚಾ (Roll Call) ಮಯ್ದಾನಾ ಕುಶಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ:

“ಎಕಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಶೆಂಭರ್ ಜಣ್. ತಶೆಂ ಪಾ’ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ಲಾಯ್ನ್ ಕರ್ನ್ ರಾವಾ!” ಪರ್ತುನ್ ಆದೇಶ್ ಆಯ್ಲೊ.

Night01

ಖಂಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ವಚಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಂತರ್ಗತ್ ಭಿಂಯಾನ್, ಹಾಂವೆ, ಬಾಬಾಚೊ ಹಾತ್ ಘಟ್ಟ್ ಅಂರ್ದುನ್ ಧರ್ಲೊ.

ಆಮಿ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂಚ್ ಮೊಡಿಂ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಚಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಘುಡಾಚಿ ಧುಂವ್ರಾ ಚಿಮ್ಣಿ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ಉಭಿ ರಾವಲ್ಲಿ. ತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕುತೂಹಲ್ ಜಾಂವ್, ಭಾವನಾಂ ಉಸ್ಕಾಲಿಂ ನಾಂತ್.

ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂ ಬುಕೆನ್ವಾಲ್ಡಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಕಯ್ದ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹಾಣ್ ತಿರ್ಸಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಕಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಬ್ಲೊಕಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಣ್ಕಾರಿ ದಿಲಿ. ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಬಾಬ್ ಚುಪ್ಪ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ಬರಿಂ ಜೋರಾನ್ ಸ್ವಾಸ್ ಘೆವುನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ.

“ಬಾಬಾ..ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ… ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂವೆ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ಯೆತ್…”

ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಇತ್ಲಿ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೀ, ತಾಚಾ ಮೌನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಲಿತ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಕೆದ್ನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಖಾಟಿಯೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ತಾಂ! ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

ಪುಣ್, ನ್ಹಾಣಿಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸಲೀಸ್ ನಾತ್ಲಿ. ಶೆಂಭರೋಂ ಕಯ್ದಿ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಚಾ ವಾಟೆರ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಹಾಂಕಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ರಾಕ್ವಾಲಿ ಅಸಮರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಬೆತಾಂನಿ ಬಿಜಾಯ್ತಾಲೆ ತರೀ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಬಳ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಕಯ್ದ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆ ಕುಶಿಕ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಉಭಿ ರಾವೊಂಕೀ ಬಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ಬರ್ಫಾಂತಚ್ ಬಸ್ಲೆ. ಬಾಬಾಕೀ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ ಪುತಾ… ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಮೊರ್ತಾಂ..” ತೊ ಪಿರ್ಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ್ಫಾಚಿ ರಾಸ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ವೋಡ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಬರ್ಫಾಚಾ ರಾಶಿ ಭಿತೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಂ ತಸಲ್ಯೊ ಆಕೃತಿ ತಶೆಂ ಪಿಂದ್ಕರ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ.

“ಮ್ಹಜೆರ್ ದಯಾ ಕರ್ ಪುತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಚ್ ಸೊಡ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾತೆತ್ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಸರ್ತಿ ಯೆತಾನಾ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್.”

ಹಾಂವ್ ರಾಗಾನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಇತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್‌ಯೀ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಆರಾಮಾಯೆರ್ ಖಾಟ್ಯೆಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಬಾಬಾಕ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂಗಿ?

“ಬಾಬಾ!..ಬಾಬಾ!!” ಹಾಂವ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ. “ಊಠ್! ಅತಾಂಚ್!! ಬೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಕಾ..!”

ಹಾಂವೆ ತಾಚಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಪಿರ್ಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ:

“ಬೊಬ್ ಮಾರಿನಾಕಾ ಪುತಾ.. ತುಜಾ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾ  ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ಕಾಕುತ್ ಕರ್..ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಂ.. ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್..ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತು ಥಕ್ಲಾಂ.. ಕುಸ್ಕುಟ್ ತ್ರಾಣ್ ನಾ. ತುಜೊ ಅಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ..”

ತೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ನಿತ್ರಾಣ್, ಅಸಹಾಯಕ್.

“ಬಾಬಾ, ತುಂವೆ ಹಾಂಗಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ..” ತಾಚೆ ಭಂವ್ತಿ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕಾಯಿತ್ತ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

GW003

“ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾತ್ ಪುತಾ. ತೆ ಯೀ ಥಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಬಾವ್ಡೆ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ದಿತ್” ತಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಮೊವಾಳಾಯ್ ತೊವ್ತಾಲಿ.

“ಬಾಬಾ!..” ಹಾಂವೆ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. “ತೆ ವಿಶೆವ್ ಘೆತೇ ನಾಂತ್. ತೆ ಮೆಲ್ಯಾತ್!! ಆನಿಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಉಟ್ಚೆ ನಾಂತ್!… ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಗೀ?

ಉಪ್ರಾಂತೀ ಸಬಾರ್ ವೆಳಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲ್ಲಿ.. ತಿ ಬಾಬಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕೀ ‘ಮರ್ಣಾ’ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಸಂವಾದ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಬಾಬ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಸೈರನ್ ವಾಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲೆ ದಿವೆ ಸಗ್ಳೆ ಪಾಲ್ವೊನ್ ಅಂದ್ಕಾರ್ ಭರ್ಲೊ. ರಾಕ್ವಾಲ್ಯಾನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಂದ್ಪಾ ಸಾಲಿಕ್ ಆಂಬುಡ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕಿಣಾಂನಿ ಮಯ್ದಾನ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲೆಂ. ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಹಿಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಮಿಂ ಖುಷ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾ ಸಾಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಗಳ್ಳ್ಯಾಂವ್. ಸಾಲಿಂತ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಸಬಾರ್ (Bunker) ಖಟ್ಲಿಂ ಆಸುಲ್ಲಿಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

♣  ♣  ♣

ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ಉಜ್ವಾಡಲ್ಲೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಬಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಘಾಬಾರ್ಲೊಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಸೈರನ್ ವಾಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಭಿತೆರ್ ರಿಗಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಬಾಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡಲ್ಲಿ! ತೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥಕಲ್ಲೊ. ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ಯೀ ಹಾಂವೆ ತಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಘಡ್ಬಡೊನ್ ಬಾಬಾಚಾ ಸೊಧ್ನೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ವಗ್ತಾ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ ರಿಗೊನ್ ಕಾಂತಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಎಕಾದವೆಳಾ ಬಾಬ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್?.. ಮ್ಹಜಾ ಖಾಂದಾ ವಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಭಾರಾಧಿಕ್ ವೊಜೆಂ ನಿಸ್ರೊನ್ .. ಸ್ವತಃ ಮ್ಹಜಾಚ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಗೀ?.. ತ್ಯಾಚ್ ಕ್ಷಣಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರಚ್ ಕಠಿಣ್ ಲಜ್ ಭಗ್ಲಿ.. ಅಜೂನ್ ಯೀ ಭಗುನ್ ಆಸಾಂ.

ಬಾಬಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಹಾಂವ್ ವೊರಾಂಚಿ ವೊರಾಂ ಭಂವ್ಲೊಂ. ಭಂವೊನ್ ಭಂವೊನ್ ಏಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಸಾಲಿಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಥೈಂ ಪುಟಿ ಕಾಫಿ ವಾಂಟುನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ತಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ರಾವೊನ್ ಉರ್ಡೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ಕಯ್ದಿ ಝಗ್ಡೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ..

ಮ್ಹಜಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ:

“ಎಲಿಜಾರ್!…ಎಲಿಜಾರ್!!.. ಮ್ಹಜಾ ಬಾಳಾ..!. ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಏಕ್ ಗೊಬ್ಳೊ ಕಾಫಿ ಹಾಡ್ ಪುತಾ!”

ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ.

“ಬಾಬಾ…!! ಕೆದ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸೊದುನ್ ಆಸಾಂ!..ತುಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್? ನಿದ್ಲೊಯ್ ಗೀ? ಕಸೊ ಆಸಾಯ್?”

ತೊ ತಾಪಾನ್ ಸಳ್ಸಳ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಕಾಫ್ಯೆಚಾ ಭಾಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ಕಶೆಂ ಉರ್ಡೊನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ತೆಂ ಹಾಂವಚ್ ನೆಣಾ! ಕಶೆಂಯ್ ಏಕ್ ಕೋಪ್ ಕಾಫಿ ಘೆವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊಂ. ತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರುನ್ ಹಾಂವೆ ಕೋಪ್ ಬಾಬಾಚಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲೆಂ.

ಕಾಫಿಯೆಚೆಂ ಕೋಪ್ ವೊಂಠಾಂಕ್ ತೆಂಕಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಉದೆಲ್ಲೊ ಕೃತಜ್ಙತೆಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸರ್ಚೊಂ ನಾ. ತಿ ಏಕ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಚಿ ಕೃತಜ್ಙತಾ. ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಿಣಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ಬಾಬಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಬೋವ್ಶಾ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಂತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿ.

ತೊ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ವೋಂಠ್ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ದೊಳೆ ಸುಜಲ್ಲೆ. ತೊ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿ ಚಡ್ ವೇಳ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ನಾ. ಸಾಲ್ ನಿತಳಾಯ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಿತೆರ್ ಉರೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂ ರಾಕಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೂಪ್ ದಿಲೊ. ನಿಮಾಣೆ, ಭಿತೆರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಬಾಬಾ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಂವ್ಲೊಂ.

“ಬಾಬಾ, ಜ್ಹೆವ್ಲೊಯ್ ಗೀ?”

“ನಾ”

“ಕಿತ್ಯಾ?”

“ಆಮ್ಕಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ… ”ತುಮಿಂ ಕಶೆಂಯ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್, ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ. ಬೆಷ್ಟೆಂಚೊ ಖಾಣಾಚೊ ವಿಭಾಡ್.” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಮ್ಹಜಾನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನೊಜೊ..”

ಮ್ಹಜಾ ಕೊಪಾಂತ್ ಉರ್ಲೆಲೊ ಸೂಪ್ ಹಾಂವೆ ಬಾಬಾಕ್ ನಾಖುಶೆನ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ರಾಬ್ಬಿ ಎಲಿಯಾಹುಚಾ ಪುತಾ ಬರಿಂಚ್ ಹಾಂವೀ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

♣  ♣  ♣

ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಬಾಬ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನಂಚ್ ಯೆತಾಲೊ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ವೊಲೆ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಮುಕಮಳ್ ಪಿಕೊನ್ ಝಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖೊಲಿಯಾಂ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಬುಕೆನ್ವಾಲ್ಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಗ್ಲ್ಯಾಂಕೀ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ನಿಮಾಣೆ.

ನ್ಹಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಸ್ತು ವೇಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊಂಕ್ ದಿಲೆಂ. ಆಮಿಂ ರಾಂವ್ಚಾ ಸಾಲಿಂಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಬ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಮಾನಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಸಾವ್ಳೆ ಬರಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ.

“ಬಾಬಾ!!” ಹಾಂವೆ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ ತರೀ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ.

“ಬಾಬಾ, ತುಂ ಖಂಯ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ವಚೊನ್ ಆಸಾಯ್?”

ತಾಣೆ ರಾವೊನ್ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಶೂನ್ಯ್ ಭಾವಾನ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಮತ್ ಖಂಯ್ ಗೀ ಆಸುಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ನ್ಹಯ್, ಬೊಲ್ತೊಚ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

♣  ♣  ♣

ಬಾಬಾಕ್ ಝರಮ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಸಂಗಿ ಖಾಟ್ಯೆಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಚಾ ಬಗ್ಲೆಕಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜಾ ತಾಂಕಿ ಪುರ್ತಿ ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ತಾಕಾ ಧೈರ್ ದಿತಾಲೊಂ.

ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಉಟೊನ್ ಬಸೊನ್ ಬಾಬಾನ್ ತಾಚೆ ಹುನೊನಿ ಕಾಂಪೆರೆ ವೋಂಟ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಲಾವ್ನ್,

“ಎಲಿಜಾರ್…ಹಾಂವೆ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ರುಪೆಂ, ಥಳಾ ಘರಾಂತ್ ಪುರುನ್ ಧವರ್ಲಾಂ ಪುತಾ!…” ತೊ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ತೊ, ಅಮ್ಸೊರಾ’ಮ್ಸೊರಾನ್ ಪುಸು ಪುಸು ಕರ್ನ್ ಉಲವ್ನಂಚ್ ಗೆಲೊ.. ತಾಕಾ ಚಡ್ ವೇಳ್ ನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂ! ಬಾಬಾ, ಚಿಂತಾ ಕರಿನಾಕಾ. ಆಮಿಂ ದೊಗೀ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಮಸ್ತು ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್ಲೊ. ತೊ ಬಡ್ಬಡೊನಂಚ್ ಗೆಲೊ. ತಾಚಾ ವೊಂಠಾಂ ದೆಗಾನಿಂ ಲಾಳ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ರಗತ್ ಪಾಜಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪಲ್ಲೆ. ತೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ.

♣  ♣  ♣

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಾ ರೇಶನಾಚೊ ಉಂಡೊ ವಿನಿಮಯ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಬಾಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ಖಟ್ಲೆಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಬಾಬಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಅಪವ್ನ್ ಹಾಡ್.” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಬಾಬಾಕ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಉಟೊಂಕ್ ಯೀ ತಾಂಕಾನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ತಾಚೆಂಚ್ ಹಟ್ಟ್ ಧರ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. “ಹಾಂಗಾಚ್ ಹಾಡ್.”

ಹಾಂವೆ ಬೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಬಾಬಾಕ್ ತಾಚೆ’ರ್ಶಿಂ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಬಾಬಾಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚೊವ್ನ್ ತೊ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ:

“ತುಜಿ ಕಸಲಿ ಸಮಸ್ಯಾ, ಚೆರ್ಕ್ಯಾ?”

“ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್… ಉದ್ಕಾಡೆ..”

“ಹಾಂವ್ ಸರ್ಜನ್!!..ಬಗ್ಲೆಕ್ ಸರ್. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀ..ಮಜೊ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡಿನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮ್ಹಜಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಮೋಲ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ ಪುತಾ! ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಬಿಛಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವಯ್.” ಹಾಂವೆ ಬಾಬಾಕ್ ತಾಚಾ ಖಾಟ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಲೊ. ತೊ ಭಯಾನಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಂಪ್ತೇ ಆಸ್ಲೊ.

 

‘ನಿದೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ ಬಾಬಾ..” ಹಾಂವೆ ರಡ್ಕುರ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಪರಾತ್ಲೆಂ.

ತೊ ಕಷ್ಟಾಂನೀ ಸ್ವಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮತಿರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊಂ

ಆಮ್ಚಾ ಸಾಲಿಕ್ ದುಸ್ರೊ ಎಕ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬಾಬ್ ಖಾಟಿಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊಂಕ್ ಬಿಲ್ಕಲ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಜಾಲೊ. ಹೆ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಸರ್ವ್ ನಾಟಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಆಳ್ಶಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಚೊ ಗಳೊ ಚಿರ್ಡುನ್ ಸೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆಲ್ಲೊಂ ತರೀ ಹಾಂವ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ

♣  ♣  ♣

ಉಂಡೊ ವಾಂಟುನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಬಾಬ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್ತಾಲೊ..

“ಪುತಾ, ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ತೇತ್ ಆಸಾತ್!” ಬಾಬಾಚಿ ಪಿರ್ಯಾದ್.

GW002

“ಕೋಣ್ ಬಾಬಾ?” ತೊ ಸೈರ್ ಭೈರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

“ತೆಚ್ ಪುತಾ, ಫ್ರೆಂಚ್‌ಗಾರ್, ಪೊಲೆಂಡ್‌ವಾಲೊ.. ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗ್ ಪುತಾ.. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ..ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ತಾಂಕಾಂ?…

♣  ♣  ♣

ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ತಾಣಿ ಅಪ್ಣಾಚಾ ರೇಶನಾಚೊ ಉಂಡೊ ಫಾರ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಾಬ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ತುಂ ನಿದಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗೀ ಬಾಬಾ?”

“ನಾ ಪುತಾ. ತೆ ಮ್ಹಜೆರ್ ಉಡ್ಲೆ ಆನಿ ಉಂಡೊ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೊ… ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಾನ್ ನೊಜೊ. ಇಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ದೀ..”

ಉದಾಕ್ ತಾಕಾ ಅಡ್ವಾರಲ್ಲೆಂ.. “ತುಂ ತರೀ ಮ್ಹಜೆರ್ ದಯಾ ದಾಕಯ್ ಪುತಾ!”

“ದಯಾ ದಾಕಯ್!”  ಹೇ ದೆವಾ! … ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್

♣  ♣  ♣

ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ.

“ಹೊ ತುಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಗೀ?” ಸಾಲಿಚಾ ವಾರ್ಡನಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ತೊ ಎಕ್ದಂ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ದಾಕ್ತೆರ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ.” ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

ತೊ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.. “ದಾಕ್ತೆರ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾ, ಆನಿ ತುಂ ವೀ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತಾಣೆ ತಾಚೊ ಲೊಂವೆಭರಿತ್ ಹಾತ್ ಮ್ಹಜಾ ಖಾಂದಾರ್ ಧವರ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ತುಂ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ಧವರ್. ಹಾಂಗಾ, ಅಪುಣ್ ಅಪ್ಣಾಕ್. ಬಾಪುಯ್, ಭಾವ್, ಈಶ್ಟ್.. ಕೊಣೀ ಜಾಂವ್. ತುಜೆಂ ತುಂ ಪಳೆ. ತುಜಿ ಜಿಣಿ, ತುಂವೆಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್, ತುಂವೆಚ್ ಮೊರೊಂಕ್. ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಜಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಉಂಡೊ ಆನಿ ಸೂಪ್ ಬಂಧ್ ಕರ್. ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ತುಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ..”

ಹಾಂವೆ ಕಸಲಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಧಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನೀಜ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ ತರೀ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾಂದುಂಕ್ ಧೈರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ನಾ.

“ತುಜಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತುಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾಂಯ್. ತಾಚಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಉಂಡೊ ತಶೆಂ ಸೂಪ್ ತುಂವೆಂಚ್ ವಾಪಾರ್ಯೆತ್.ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ.”

♣  ♣  ♣

ತಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆಚ್ ಲಜ್ ಭಗ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ. ಸೂಪಾಚೆಂ ಕೋಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಬಾಕ್ ದಿಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸೂಪಾ ವರ್ನಿ ತಾಕಾ ಉದಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. “ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದಗ್ದಿತೆತ್ ಆಸಾಯ್ ಪುತಾ? ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಸಗ್ಳೊ ಜಳೊನ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಉದಾಕ್ ಜಾಯ್…ಉದಾಕ್..”

ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಉದಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಣ್ತೆಚಾ ಮಯ್ದಾನಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ. ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂ ಹಾಜ್ರೆಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ಯೆತೆಂ. ಆಜ್ ಹಾಂವೀ ಅಸ್ವಸ್ತ್! ಹಾಂವ್ ಬಾಬಾಚಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಿದ್ಲೊಂ. ತಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೆ ಭಂವ್ತಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಶಾಂತ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಸಾಲಿ ಭಾಯ್ರ್ S.S. ಒಫಿಸರಾನಿಂ ದೆಂಕ್ಣೆ ಮಾರ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂ.. ಎಕ್ಲೊ ಒಫಿಸರ್ ಭಿತೆರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ತ್ಯಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಬಾಬಾನ್ ಉದ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಉಲೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

“ನಿ..ಶ್ಶಬ್ದ್!!” ಒಫಿಸರ್ ಖೆಂವ್ಚಾಲೊ.

“ಎಲಿಜಾರ್…ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀರೆ ಪುತಾ..” ಬಾಬಾನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಒಫಿಸರಾನ್ ಬಾಬಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಬಾಬಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ನಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಾಣೆ ಗಣ್ಣೆ ಕೆಲೆಂ ನಾ.  ಬಾಬಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಒಫಿಸರ್ ಖುಬಾಳ್ಳೊ. ತಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬೇತ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ತೆಂ ಬಾಬಾಚಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಬಿಜಾಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಥೈಂಚ್ ರೂಕ್ ಜಾಲೊಂ. ದುಸ್ರೊ ಮಾರ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಾಜಾ ಮಾಂಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಪಡಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಬಾಬ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ:

“ಎಲಿಜಾರ್..” ತೊ ಬೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಶ್ವಾಸ್ ಘೆತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಾಲ್ಲೊಂ ನಾ. ಒಫಿಸರ್ ಥೈಂ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೊಂ. ಬಾಬ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಕಾಂಪೆರೆ ವೋಂಠ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಲೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ರಗ್ತಾಳೆಂ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಚಾ ಕೆನ್ವಾಸಾರ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ವೋರ್ ಭರ್ ಥೈಂಚ್ ಬಾಬಾಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೊಣ್ಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಯೆತಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಲೊಂ. ಬಾಬ್ ಜೀವ್ ಆಸುಲ್ಲೊ.

ತೊ ದೀಸ್ ಜನೆರ್ 28, 1945.

♣  ♣  ♣

ಜನೆರ್ 29.

ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಅಕಾಂತೊನ್ ಹಾಂವೆ ಬಾಬಾ ಕುಶಿಕ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಬಾಬ್ ನಾತ್ಲೊ! ಥೈಂ ಎಕ್ಲೊ ಬೊಲ್ತೊಚ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ನಿದೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ! ದೆವಾ ಮ್ಹಜಾ! ಬಾಬ್ ಅಜೂನೀ ಜೀವ್ ಆಸ್ಲೊ!! ತಾಣಿ ತಾಕಾ ರಾತಿಂಚ್ ವೆಲೊ ಗೀ? ಏಕ್ ಮಾಗ್ಣೆ ನಾ! ಏಕ್ ವಾತ್ ಪೆಟಂವ್ಕ್ ನಾ!

ತಾಚೆಂ ನಿಮಾಣೆ ಉತಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ‘…ಎಲಿಜಾರ್!”

…ಆನಿ, ಹಾಂವ್!!.. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ಸಮೇತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿ!

ಹಾಂವ್ ರಡ್ಲೊಂ ನಾ. ತ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ದೂಕ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿಂ ದುಕಾಂ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚಾ ಗೂಂಡಾಯೆ ಭಿತೆರ್ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ತರ್,

“ನಿಮಾಣೆ ತರೀ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲೊಂ!” ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆಂ ಭಾವನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ!

( ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 1945 ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಬುಕೆನ್ವಾಲ್ಡಾಕ್ ಜರ್ಮನ್‌ಗಾರಾಂಚಾ ಮೂಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟಯ್ತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೇಖಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸುಲ್ಲೊ)

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel sad. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
6 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.