ದಿಮ್ಖುರ‍್ಯಾಂನಿ ಚಲುಂಕ್ ಆನಿ ಬಸುಂಕ್ ದೊನ್‌ಯ್ ಜಾತಾ

ರೇಣುಕ ರಮಾನಂದ

ರೇಣುಕ ರಮಾನಂದಚಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ “ಹಣ್ಣುಗಳು” ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಈಶ್ಟ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ತ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕರುನ್ ಧಾಡಲ್ಲೆಂ. ಮುಳಾವ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಯೆಂತ್ “ಕುಕ್ಕರುಗಾಲು” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾ. ದೋನ್‌ಯ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಂದರ್ಭ್ ವೆಗ್ಳೆ ವೆಗ್ಳೆ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ “ಫಳಾಂ” ಕವಿತೆಚೆಂ ಲಿಂಕ್ ದಿಲಾಂ.
http://www.kavitaa.com/displayLink.aspx?catType=links&pID=1332

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂತ್ ಧಾಕ್ಟೆ ಚೆಡೆ, ಸಾಂತೆಂತ್, ಫಳಾಂಚಿ ರಾಸ್ ವಿಕುಂಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಕಡೆ “ಕುಕ್ಕರುಗಾಲಿನಲ್ಲಿ” ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ಘೊವ್ ಗಡಂಗಾ ಮುಖಾರ್ “ಕುಕ್ಕರುಗಾಲಿನಲ್ಲಿ” ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾತ್.

ಕಿಶೂನ್ ದೋನ್‍ಯ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹ್ಯಾ “ಕುಕ್ಕರುಗಾಲು” ಸಬ್ದಾಕ್ ಸಮಾನಾರ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ “ದಿಮ್ಖುರೆಂ ಬಸ್ಚೆಂ” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗಿ ಸಾರ್ಕೊ ಲಾಗುಂಕ್ ನಾ. ದಿಮ್ಖುರೆಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾತಾ-ಪಾಂಯಾಂನಿ ಚಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಕಿಶುಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ವೆಗ್ಳೊ ಅರ್ಥ್‍ ಆಸಲ್ಲೊ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯಾಂಗಾಂಟಿ ತೆಂಕುನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ವಾ ಚಲ್ಚೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ ಅರ್ಥ್‍ಕೋಶ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಾಳ್ಚೆ ಪಡ್ಲೆ.

ಹಾಂವೆಂ ಸದಾಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಅರ್ಥ್‍ಕೋಶ್ ರಾಜ್‍ಹಂಸಾಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಚಿತ್ರ್ ಅಶ್ಟಾಂಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ್‌ಕೋಶ್. ತಾಂತುಂ ‘ದಿಮ್ಖುರ‍್ಯಾಂ ವಾ ದಿಮ್ಖುರ‍್ಯಾಂನಿ’ ಸಬ್ದಾಕ್ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ದಿಮ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿಲಾ. ಹೊ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಬಸ್ತಾಲೊ.

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿಶೂಕ್ ಬರಯ್ಲೆಂ: ದಿಮ್ಖುರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಸುಂಕ್ ಹಾತ್ ಆನಿ ಪಾಯ್ ದೊನೀ ಜಾಯ್. ಪೊಟ್ ವೊಡ್ಚಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂವೆಂ ವಾಪರ‍್ಚೊ ಸಬ್ದ್ ಸಾರ್ಕೊ ಬಸ್ತೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಡಲ್ಲೆ ಚೆಡೆ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ವಾ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಬಸ್ಚೆಂ ವಾ ಉಕಾಡೆಂ ಬಸ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚಡಿತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಕಸೊ ಆಸ್ತಾಕಿ ಹಾಂವೆಂ ಮತಿಂತ್ ವರಯ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಫಳಾಂ ವಿಕ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೊಣೀ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಧೊಂಪ್ರಾಂ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯೊ ತೆಮೆಟ್ಯೊ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕುನ್, ತಾಚೆರ್ ತಾಂಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಜೀವ್ ದೆಂವೊವ್ನ್, ಕುಲೆ ಖೊಟಾಂಕ್ ಲಾಗೊವ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮತಿಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಖೆಳಯ್ತಚ್, ತೆ ಹಾತ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ನ್, “ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಬಸ್ಚೆಂ” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಚಡಿತ್ ಜೊಕ್ತೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕವಿತೆಂತ್ ತಬ್ದಿಲಿ ಕೆಲಿ.

ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗಡಂಗಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ದಾದ್ಲೆ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಬಸನಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಗಡಂಗಾ ಭಾಯ್ರ್ ಬಸ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಏಶಿಯನ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಂತ್ ವಾ ಉಗ್ತಾಡಾಂತ್ ಹಾಗುಂಕ್ ಬಸಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಂಚಿಂ ಧೊಂಪ್ರಾಂ ವಾ ದಿಂಬಿ ಧರ್ಣಿಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಸನಾ. ಹಾಕಾ ಆಮಿ ಉಕಾಡೆಂ, ಉಕ್ಕಾಡೆಂ ಬಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾಸರೀ ತಬ್ದಿಲಿ ಕೆಲಿ.

ಮಾಗೀರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೂಗಲಾಚೆರ್ ಸೊದ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಎಕಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳಲ್ಲೆ ಅರ್ಥ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾತ್: ಉಕಡೆ. उक्कणि (ಉಕ್ಕಣಿ). उकडे (ಉಕಡೆ). मांडिघाल्नुबस् (ಮಾಂಡಿಘಾಲ್ನುಬಸ್). मांडिमोण्डबस्चे (ಮಾಂಡಿಮೊಂಡಬಸ್ಚೆ). माडिगान (ಮಾಂಡಿಗಾನ). माडिगान (ಮಾಡಿಗಾನ). माडिगान (ದುಮ್ಮುಳ್ಯಾ). उकडूँ. Squatting. ಕುಕ್ಕರುಗಾಲು …(bharatavani.in, Part 36478)

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಕ್ಕಾಡೆಂ ಬಸ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸತ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂತ್ ಕಿಶೂ ಕಾಂಯ್ ಸಾರ್ಕೊ ಕೊಣ್ಣಾ, ಬಾರ್ಕುರ‍್ಚೆ ಬೋಲಿಂತ್ “ದಿಮ್ಖುರ‍್ಯಾಂ ಬಸ್ಚೆಂ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಾಕ್‍ಪ್ರಕಾರಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ, “ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಬಸ್ಚೆಂ” ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಕಿಶೂಯ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಶಿರ‍್ಕಲೊಂ ಆನಿ ಸೊದ್ ಸುರು ಕೆಲೊ.

ದಿಮ್ಖುರೆಂ ಸಬ್ದ್ ಶಿಂದ್ಲೊ. ಶಿಂದ್ತಾನಾ ದೋನ್ ರುಪ್ಳೆ (morphemes) ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆ. ಏಕ್ ದಿಮ್ ವಾ ದಿಮು ವಾ ದಿಂಬಿ ವಾ ದಿಮಿ. ದುಸ್ರೊ ರುಪ್ಳೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುರೆಂ, ಖುರ್ ವಾ ಖುರೊ. ದಿಂಬಿ ವಾ ದಿಮಿ ಸಬ್ದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜತಾ. ಧೊಂಪ್ರಾಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಲಾಗೊವ್ನ್ ನೀಟ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ಖುರೆಂ ವಾ ಖುರ್ ವಾ ಖುರೊ ಸಬ್ದ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ. ಕಾಂಯ್ ಹೆರ್ ಮುಳಾಂಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಆತಾಂ ಅಶೆಂ ಲಿಪುನ್ ಬಸ್ಲಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಆಸಾ ಕಾಂಯ್ ಪಳೆಲೆಂ.

ಹಿಂದಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಬರಿ ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್ ಮುಳಾಚಿ ಭಾಸ್. ಹ್ಯೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಖುರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯಾಂಚಿ ಬೊಟಾಂ ಆಸ್ಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ಭಾಗ್. ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಆಮಿ ತೆಮೆಟ್ (hoof) ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ತೊ ತೆಮೆಟ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖೊಟ್ (heel) ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಂಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಚೆರ್ ಜಿವಾಚೊ ಭೊರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚೆಂ. ಸುಣಿಂ, ಘೊಡೊ ತಸಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಅಶೆಂಚ್ ಖುರ‍್ಯಾಂನಿ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ಖುರ‍್ದಾರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ (ungulate) ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಕಳ್ತಾನಾ, ಖುರ್ ಸಬ್ದಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಮ್ಖುರೆಂ ಸಬ್ದಾಂತ್ ಹಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ, ಬದ್ಲಾ ತೆಮೆಟ್ ತಶೆಂ ಧೊಂಪರ್ (ದಿಂಬಿ) ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ತ್ಯೆ ರಿತಿರ್ ಬಸುಂಕಯ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಥಿರ್ ಜಾವ್ನ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಿಶೂನ್ ದಿಮ್ಖುರೆಂ ಬಸ್ಚೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಆನಿ ಅನುವಾದಾಂತ್ ‘ಕುಕ್ಕರುಗಾಲಿನಲ್ಲಿ’ ಸಬ್ದಾಕ್ ದಿಮ್ಖುರೆಂ ಬಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಲೊ.

ಎಕೇಕ್ ಸಬ್ದ್ ಕಶೆ ಘಡ್ತಾತ್ ಪಳೆಯಾ. ಕಾಂಯ್ ಸಬ್ದ್ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಎಕ್ಯೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರನಾಸ್ತಾಂ ಹೆರ್ ಸಬ್ದಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ‍್ಸುನ್, ತಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಫಾಪ್ಡುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್. ಅಶೆಂ ಕೊಣೇಂಯ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆ ಸಾಂಪಡ್ತಾತ್. ಉಸ್ತುರೆಂ ಸಬ್ದಾಂತ್ಲೆಂ ‘ತುರೆಂ’ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆಂ.

► ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

74% feel thumbs up. And how do you feel?
29 :thumbsup: Thumbs up
5 :heart: Love
0 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !