ಇಂಡಿಯಾ-ಚೈನಾ ಗಡಿರ್ ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ?

ಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಿನ್ಕಾರ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾರ್ ಭಾರತಾಕ್ ರಿಗೊನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 20 ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಲಾಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾಲೆ. ದೋನೀ ದೇಶಾಂ ಮಧೆಂ ಪರತ್ ಕಚ್ಚಾಟ್ ಉಬ್ಜಾಲೊ ಆನಿ ದ್ವೇಷ್ ಕಿರ್ಲಾಲೊ, ರಾಗಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಪೆಟ್ಲಿಂ.  ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ನಾಕಾರ್ಲೆಂ ತರೀ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಸಂಸಾರಾದ್ಯಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ.  ಆನಿ ಆತಾಂ ದೋನೀ ದೇಶಾಂ ಮಧೆಂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್.

IC07

IC01

IC04

‘ಬಫ್ಫರ್ ಝೋನ್’ ಆಸಾ ಕರುನ್, ದೋನ್ ಘರ್ಷಣ್ ಬಿಂದು ಲಾಗಿಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ಗೋಗ್ರಾ-ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸುವಾತೆರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಭಾರತ್ ಆನಿ ಚೈನಾ ಸೇನಾ ಕಮಾಂಡರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಂ ಅಂತಿಮ್ ಕೆಲೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನ್ 30 ವೆರ್.

ಬಫ್ಫರ್ ಝೋನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಉರ್ಚೊ ಜಾಗೊ. ಹೊ ಆಸಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪೋಂಯ್ಟ್ ಗಾಲ್ವನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸುವಾತೆರ್, ಜಂಯ್ಸರ್ ಜೂನ್ 15 ವೆರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 20 ಸೊಜೆರಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ ಚಿನ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸರ್ವ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ದೋನೀ ದೇಶಾಂಚೆ ಸೊಜೆರ್ ದೋನೀ ಕುಶಿಂನಿ 1.5 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ತೆಲೆ.

ಏಕ್ ಮುಖ್ಯ್ ಸಂಗತ್ ಆಸ್ಲಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಿನ್ಕಾರ್ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರೊಂಕ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ (ಪಿಎಲ್‍ಎ) ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಡಾರ್ಬುಕ್-ಶ್ಯೊಕ್-ದೌಲತ್ ಬೆಗ್ ಓಲ್ಡಿ ರೋಡ್, ಜೊ ಭಾರತಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೆಲೊ ಗೆಲ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ.

ಬಫ್ಫರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆಸಾತ್ ದೋನೀ ದೇಶಾಂ ಮಧೆಂ ಕಸಲೆಯ್ ಕಚ್ಚಾಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ರಾವಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕಸಲೆಯ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಘಡಾನಾ ಜಾಂವ್ಕ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಹಿ ವಿಲೆವರಿ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಭಾರತಾಚೆ ಸೊಜೆರ್ ತಾಂಚಿ ಸದಾಂಚಿ ರಾಕ್ವಣ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತೆಲೆ.

IC05

IC03

“ಪಿಎಲ್‍ಎ ಸೊಜೆರ್ ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಯಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ ಒಫ್ ಆಕ್ಚ್ಯುಅಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿಪಿ-14 ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಸುವಾತ್ ಖಾಲಿ ಕರುನ್. ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಕಾಡುನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ಉಭಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ.  ತಸೆಂಚ್, ಬಫ್ಫರ್ ಝೋನ್ ಪಿಪಿ-15 ಹ್ಯಾಚ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಭಿತರ್ ತಯಾರ್ ಜಾತೊಲೊ, ಆನಿ ಪಿಪಿ-17 (ಗೋಗ್ರಾ) ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ವ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಚಡೀತ್ ಲಾಗ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳಾಂ.  “ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿನ್‍ಯೀ ಥೊಡಿಂ ಟೆಂಟಾಂ ಉಭಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸೊಜೆರಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಥೊಡೊ ಉಣೊ ಕೆಲಾ ಪಾಂಗೊಂಗ್ ತ್ಸೊ ಚ್ಯಾ ಫಿಂಗರ್-4 ಸುವಾತೆರ್.

ಹ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೋನೀ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಫ್ಫರ್ ಝೋನ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೊ ಫಕತ್ ಸೊಜೆರಾಂ ಮಧೆಂ ಕಚ್ಚಾಟ್ ಉಬ್ಜವ್ನ್ ಏಕಾಮೆಕಾಚೆ ಜೀವ್ ಕಾಡಿನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಸೆಂ ಝುಜಾಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕರಿನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ “ದೋನೀ ದೇಶಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ್ ಖಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬೇಪಾರ್ವಾ ಚಲಾನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೋನೀ ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಆಪಾಪ್ಲೊ ಆದ್ಲೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್.”

“ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿ ಚೈನೀಸ್ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಏಕಾಮೆಕಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್ನ್ ಆಸಾತ್.  ಹಿ ಸುವಾತ್ ಸುಭದ್ರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಘರ್ಷಣ್ ಸುವಾತೆರ್ ಬಫ್ಫರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್.  ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೋನೀ ಪಾಡ್ತಿಂಚೆ ಸೊಜೆರ್ ಘರ್ಷಣ್ ರಾವಯ್ತಚ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೊ ಸದಾಂಚೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್.ಎ.ಸಿ.ಲಾಗಿಂ, ಪಿಪಿ-14 ಧರುನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಭಾರತೀಯ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ.

ಮುಕ್ಲೆಂ ಅವ್ಕಾಸ್‍ ರಹಿತ್ ವೃತ್ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಕಶೆಂ ಚಲ್ತಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಪ್ರದೇಶಾರ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್ ವ ನಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಸೆಂಚ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಆನಿ ಸ್ಯಾಟೆಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಆನಿ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲೆಯ್ ನಾಪಸಂದೆಚೆ ವಿಷಯ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಆಸಾಕರುಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಏಕಾಮೆಕಾ ಸೊಜೆರಾಂ ಥಂಯ್ ದೋನೀ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ.  ಚೊವ್ತ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ಚೆಂ ಪರಿಸರ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುನ್.

“ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೆಂ ಸುರ್ವಾತಿಲಾಂ, ಪುಣ್ ಭಾರತ್ ಥಂಡ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಚೈನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ ಉಣ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್. ಈಶಾನ್ಯ್ ಲಡಖಾಂತ್ ಸೊಜೆರ್ ಏಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕಾಂನಿ ತಟಸ್ಥ್ ಆಸಾತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ “ಶೀದಾ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆತಂಕ್” ಚೈನಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಖರಿತ್ ತಸೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಷ್ ಸೈನಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಉಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಕರಿತ್ ಲೈನ್ ಒಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಭಾರತ್ ವೊಗೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಎಕ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರಿ.

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಚೈನಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ 25,0000 ಸೊಜೆರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಮಾಂಡಾರ್, ಟ್ಯಾಂಕಿ, ಬಂದೂಕೊ ಆನಿ ಇತರ್ ಝುಜಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಬರಾಬರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಕ್ಷಿಂಜಿಯಾಂಗ್ ಆನಿ ಟಿಬೆಟಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಹ್ಯಾಚ್ ಪಾವ್ಟಿ ಘರ್ಷಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಫ್ಫರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಈಶಾನ್ಯ್ ಲಡಖಾಲಾಗಿಂ ಫೇಸ್ ಇ ಯೋಜನ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ 14 ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಲ್ಯೂಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಹರಿಂದರ್ ಸಿಂಘ್ ಆನಿ ಸೌತ್ ಕ್ಷಿಂಜಿಯಾಂಗ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಲಿಯು ಲಿನ್ ಮಧೆಂ ಜೂನ್ 30 ವೆರ್.

IC08

“ಪುಣ್ ಪಿಎಲ್‍ಎ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ರೆಂವೊಡ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಚೈನಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ 1,597 ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಗಡಿ ಮುಖ್ಲಿ ಸುವಾತ್ ದುಸ್ರೊಚ್ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಸೌ ಕ್ಷಿಂಜಿಯಾಂಗ್ ಕಮಾಂಡರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಭಾರತಾಚಿ ಗಡಿ ಸುವಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ನಾ. ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಕಮಾಂಡರಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿನ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಾಸೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್-ಒಕ್ಟೋಬರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ.  ಗೆಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಡ್ವಾಯ್ಜರ್ ಅಜಿತ್ ದೊವಲ್ ಆನಿ ಚೈನೀಸ್ ಫೋರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಾಂಗ್ ಲಿ, ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್.  ಹೆಂ ಕಸೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೋನೀ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಮಂತ್ರಿಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್  ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ.

ಏಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಚ್ಯಾತ್ ಪಿಎಲ್‍ಎ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ತಸೆಂಚ್ ಕ್ಷಿಂಜಿಯಾಂಗ್ ಏರ್ ಬೇಸಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫೈಟರಾಂ, ಬಾಂಬರಾಂ ಹೊಟಾನ್ ಆನಿ ಕಾಶ್ಗರ್ ಏರ್ ಬೇಸಾವಯ್ಲಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾಂತ್.

ಚೈನಾಚ್ಯಾ 25,000 ಸೊಜೆರಾಂ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾರತಾನ್ ಆಪ್ಲೆ 30,000 ಸೊಜೆರ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಹ್ಯಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಆನಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಾಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ ಈಶಾನ್ಯ್ ಲಡಖಾಂತ್.  ತ್ಯೆಚ್‍ಪರಿಂ ಸುಖೊಯ್ 30 ಎಮ್.ಕೆ.ಐ. ಆನಿ ಮಿಗ್-29 ಫೈಟರಾಂ, ಆಪಾಚಿ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಚಿನೂಕ್ ಜಡಾಯ್ ಉಕಲ್ಚಿಂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಾಂ ದಿಸಾಚಿಂ ಚೊವೀಸ್ ವರಾಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್ ಗಡಿರ್ ಫುಡೆಂ ವಚೊನ್.

“ಪಿಎಲ್‍ಎ ಸೊಜೆರ್ ಆಸ್ತಾ  ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಸೊಜೆರ್ ಗಡಿರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಚ್.  ಆಮ್ಚೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ (ಏಕಾಂತ್ 3,000 ಸೊಜೆರ್ ಆಸಾತ್) ದೌಲತ್ ಬೆಗ್ ಓಲ್ಡಿ ಥಾವ್ನ್ ದಕ್ಷಿಣಾಂತ್ ದೆಮ್ಚೊಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾತ್.  ತಾಂಕಾಂ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ  ಸೌಲತಾಯೊ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.”  ಮ್ಹಣಾಲೊ ಏಕ್ಲೊ ಭಾರತೀಯ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಫಿಸರ್.

ಭಾರತಾಕ್ ಹ್ಯೆಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಜೂನ್ 15 ವೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಚಿಂತಾನಾ ತ್ಯಾ ಗಾಲ್ವನ್ ವ್ಯಾಲಿಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಸೈನಿಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಒಫಿಸರ್.

IC06

ಆಕಸ್ಮತ್, ಗಾಲ್ವನ್ ಪೋಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೈನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜುಲಾಯ್ 1962 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಫಕತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸೈನಿಕಾಂಚೆಂ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 20 ವೆರ್ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ 36 ಭಾರತೀಯ್ ಸೊಜೆರಾಂಕ್.  ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ, “ಮಿಲಿಟರಿಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಬಫ್ಫರ್ ಝೋನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ದೋನೀ ಕೂಸಿಂನಿ 1.5 ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಗಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್.

ಚಿನ್ಕಾರಾಂಕ್ ಕಾಸಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ನಂಯ್; ತೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಏಕ್ ಆನಿ ಕರ್ತಾತ್ ಬೊಲ್ತೆಂಚ್.  ಆಮ್ಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆ ಮ್ಹಣಾತ್ ‘ದೋನ್ ತೋಂಡಾಂಚೆಂ ಮಾಲುಂಡ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಸೆಂ.  ದೋನೀ ದೇಶಾಂಲಾಗಿಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಆಸಾತ್.  ಹಾಚೆಂಯ್ ಭ್ಯೆಂ ದೋನೀ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಖಂಚ್ಲಾಂ. ಅಸೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ತುಕ್ಲಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಚಿಂ ನಕ್ಲಾ ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲಾಂ ಚೈನಾ.  ಕೊರೋನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಖ್ಖೊ ಸಂಸಾರ್ ವೊಮ್ತೊ ಉದಾರೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಾವಾನಾಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ಚಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ.

► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

100% feel thumbs up. And how do you feel?
19 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.