ಹೆಂ ನಾತೆಂ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೆಂ

ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ನಾದ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಕಾನ್ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಫುಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪಾಂಯ್ ಧಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ನಾದ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮನಾಂ ಫುಲಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಯ್ತಾ. ಬ್ರಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಬೆ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತಾಂಬೆಂ ವಾಪರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ವಾಜಂತ್ರಾಂ. ಟ್ರಂಪೆಟ್, ಕೊರ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಶೆಂ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂನಿ ವಾಪರ್ಚಿಂ ಸಬಾರ್ ವಾಜಂತ್ರಾಂ ತಾಂಬ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆನ್ ಫಕತ್ ತಾಂಬೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಇತರ್ ವಸ್ತು ವಾಪರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ವಾಜಂತ್ರಾಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ಯೊನರಿಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಲ್ಮಠಾಂತ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಆನಿ ಜೆಪ್ಪುಂತ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಚಿ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಹಿಂ ಬ್ಯಾಂಡಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂ ಸೊಭಾಣಾಂನಿ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ನಾದ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೊ ತರ್ ಮರ‍್ಣಾವೆಳಿಂ ಗೌರವಾನ್ ಮರ‍್ಣಾಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್‌ಯಿ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಲೆ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಹಿಂದು ಭಾವಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್‌ಯಿ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸರಿ ಸುಮಾರ್ 60 ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಾ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್.

ರೋಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಬ್ರಾಸ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್. ಆಮ್ಗೆರ್ ಬಾಬಾಕ್, ಬಾಪ್ಪುಕ್, ಕಜಿನ್ಸಾಂಕ್, ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬ್ರಾಸ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಭಾರಿಚ್ ಮೊಗಾಚೆಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಂತ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಜಿನ್ಸಾಂಕ್ ಡಿಜೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಚ್ ಮೊಗಾಚೆಂ. ಆಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿ ಸಬಾರಾಂ ಪರ್ಗವಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಭುಲನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಚಿ ತಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾತ್. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ರೊಸಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ “ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಲಾನೆ ?”

ಆಮ್ಗೆರ್, ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ರೋಸ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಬಾಬ್, ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಬ್ರಾಸ್‌ಬ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ನಾದಾಕ್ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ತಾಲೆ. ತಾಂತುನ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ರೊನಿ ಬೊಂದೆಲ್ ಹಾಂಣಿಂ ಬರಯ್ಲೆಂ ಬಾವ್‌ಲಿ, ಏಕ್ ಬಾವ್‌ಲಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜಾಲಾಕ್ ಸಾಂಪಾಡ್ಲಿ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚೆಂ ರಾಗಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೋ ಬಾಯ್ ರಾವ್ತಾಯ್ ಪುಗೊನ್. ಹಿಂ ವಾ ಆದ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪದಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರೀ ತಿಂ ಪರ್ನಿಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಸದಾಂಚ್ ಅಮರ್ ಉರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪದಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಯಾಂಡಾ ನಾದಾಕ್ ನಾಚ್‌ಲ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಅಜುನ್‌ಯೀ ಮತಿಂತ್ ಜಿವೆಚ್ ಆಸಾತ್.

ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೊಸಾಕ್ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಪುಣ್ ನಾಚೊಂಕ್ ನಾ. ಏಕ್ ನವಿ ಜೀವಿತಾಚಿ ರೀತ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಯ್ ಗರ್ಜ್ – ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೆಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ವಿಶಯ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ. ಪುಣ್ ದೊನೀ ಉಡಾಸಾಂತ್ಲೆ ಮಾಜ್ವನಾತ್ಲೆ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊವ್ ಆಂವಡ್ಲೆಲೆಂ ಪದ್ ಆಸಾ ಅಂಜಾಸಾರ್ಕೆ ಚೆಡುಂ ತೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಚೆ ಬೆಲಾ… ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಪದಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಮ್ಜನ್ ಫೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ, ಪದಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಯೋಜನಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಪಿಸ್ವಾಲ್ಲೆಂ. ಆಶೆಂ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಜಿನಾಚ್ಯಾ ರೋಸಾಕ್ ಹೆಂ ಪದ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾ. ಆತಾಂಯ್ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಪದ್ ಅಯ್ಕಾತಾಂ ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಚಿಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರಿ ಹೆಂ ಪದ್ ಮಾತ್ ಪರ್ನೆಂ ಜಾಯ್ನಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ತರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಯ್ ನಾ.

ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊ ಆಸಾ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ರೋಸಾಕ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಆಮಿ ಇತ್ಲೆಂ ಅತ್ರೆಗುನ್ ಅಸ್ತಾಂವ್‌ಗೀ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕಾಂತಾರ್ ಮಾರ‍್ತಾತ್, ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ನಾಚ್ ಸುರು. ಅಶೆಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ರೋಸಾಚೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬೋವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ತಾಲೆಂ. ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೊಜೆಂ ಆಮಿ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕುಟ್ಮಾಚೆಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ‍್ತೆಲಾಂವ್, ಕುಟ್ಮಾಚೊಚ್ ವೊಜ್ಯಾಚೆಂ ಪದ್ ಗಾಂವ್ಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಚ್ಯಾ ನಾದಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಜ್ತಾನಾ ನಾಚ್‌ಲ್ಯೊ ಯಾದಿ ಅಜುನ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜಿವ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ರೋಸ್ ಪುಸುನ್ ಹೊರೆತ್/ಹೊಕಲ್ ಭಿತರ್ ನಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ನಾಚ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸುರು ಜಾತಾಲೊ, ಆಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ರೋಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಡ್ದ್ ಫೆಸ್ತ್.

ಆಮ್ಗೆರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೇಸನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಚ್ ಸದಾಂಚೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಬಿನ್ ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಫಕತ್ ರೋಸಾ ವೆಳಾರ್ ನಾಚ್ ಮಾತ್ರ್ ನಯ್,  ಬ್ಯಾಂಡಾಚೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಒಳ್ಕಿಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಡಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ಜೇಸನ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಚಾ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ‘ತುಮ್ಗೆರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ’  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಪರಿಂ ಮಾನ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಫಕತ್ ರೋಸಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮರ‍್ಣಾಕ್‌ಯಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಥೋಲಿಕಾಂಕ್ ಮರಣ್ ಏಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್. ಆಮಿ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಸರ್ಗಾ ರಾಜಾಂತ್ ತ್ರಿಏಕ್ ದೆವಾಥಂಯ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ವೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮರಣ್. ಆಶೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಆಮಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಾಂವ್ ಆನಿ ಗೌರವಾನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂನಿ  ಕೊಣೆಂಯ್ ರೋಸಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರೋಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆ ಕೊಣಾಯ್ಚೀ ಚಡ್ ಒಳಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಪಾಯ್ ಹಾಲ್ತಾನಾ ನಾಚ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಒಳಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾಚಾಜೆ ನೆಂ? ಮ್ಹಣ್ ಬೊಗ್ಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಉತ್ರಾಂನಿ ವರ್ಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕೊಣೆಂಯಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಳಕ್ ಧರ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಯಾ ನಾಚ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭೊಗ್ಚೊ ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಭೋವ್ ವರ್ತೊ.

ಅಮಾಲ್ ಫೆನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಚ್ತಾನಾ ಭೊಗ್ಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆ ತರ್ನಾಟೆ ಪಿಯೆವ್ನ್ ನಾಚ್ತಾತ್, ಧರ್ಮಾಕ್ ಮೆಳ್ಯಾರ್ ಪೋಟ್ ಭರ್ನ್ ಘೊಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ನಾಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್‌ಯೀ  ಅಯ್ಕಾಜೆ ಪಡ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ.

ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲಾಂ ತರೀ ನಾಚ್ಪಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲಾ. ಕಿತೆಂಯೀ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಥೊಡೆಂ ತ್ಯಾಗ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕಾ ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ರಿಜೆನ್ಸಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮಿಸಾಂವ್ ಅನ್ಭೋಗಾಕ್ ನಾರಾವಿ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಾರಾವಿ ಇಗರ್ಜಿಚೆಂ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಸಾ. ಮಾ| ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧಪ್ತಾರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊಂ ಆನಿ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂನಿ ಅಬ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಆಶೆಂ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡಿಂ ವಾಜಾಂತ್ರಾಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಯಾದಿ ಅಜ಼ುನ್‌ಯಿ ಜಿವ್ಯೊ ಅಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಇಗರ್ಜಿಂತ್ ಕಸಲಿಂ ಫೆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಹೆ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ತರೀ ಎಕಾ ಕಾಂತಾರಾಕ್ ವಾಜಾಂತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾಲೆ. ಆಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಿಸಾಂವಾ ಮಧೆಂಯ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಧಾಂಚ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಜ಼ಾಲಾಂ.

ನತಾಲಾಂ ಫ಼ೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ ಫ಼ೆಸ್ತ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫ಼ೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಯ್ನೊ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಜ಼ಾತಾನಾಂಚ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂತು ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಕಿಸ್ಮಸ್ ಕೆರಾಲ್ಸ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ತರ್ನಾಟೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್. ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್  ಕೆರಾಲ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾತ್. ನಾರಾವಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಂಚೆಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಕಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರೆಲ್ಸ್ ವೆಳಾರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ (ಬೊಂದೆಲ್) ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೆರಾಲ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಬ್ಡೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನೆಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಉರ್ಬಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್‌ಭರಿತ್ ಕರ್ತಾ. ನತಾಲಾಂ ಫ಼ೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ನಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಅಶೆಂ ಏಕಾ ರೀತಿಚೊ ಔಪಾಚಾರಿಕ್ ಸಂಬಂದ್  ಹಾಚೆವರ್ವಿಂ ರುತಾ ಜಾತಾಲೊ.

ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ವಾಟೆರ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಚಿ ಅಮ್ಕಾಂ ಮುಲಾಖಾತ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಅಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾತ್ ತರ್ ಅನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಆಮ್ಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಸಂಗೀಗಿತಾಚಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಜೆ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಂವಡ್ತಾ. ಸಿಡಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್!  ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸೊಭಯಿಲ್ಲೆಂ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ ಸದಾಂಚ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ತಲೆಂ ಖಂಡಿತ್.

► ಜೀವನ್ ಬೊಂದೆಲ್.

69% feel thumbs up. And how do you feel?
37 :thumbsup: Thumbs up
8 :heart: Love
2 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
3 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !