ಗಡಿ ಸುವಾತೆರ್ ಚೀನಿ ದೊಳೆ ಆನಿ ಮೋದಿಚಿ ಪರಿಕ್ಶಾ

MudarthaColumnಜೂನ್ 15ಚಿ ಹಿಂವಾಳ್ ಸಾಂಜ್. ಜಾಗೊ, ಲಡಕ್ ಕೇಂದ್ರ್‌ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಚಿ ಗಾಲ್ವನ್ ನಂಯ್ ತಡ್. ಹಿ ನಂಯ್ ಚೀನಿ ಪ್ರಾಂತ್ ತೆನ್ಕಾ ಷಿಂಗಿಯಾಂಗ್ ಥಾವ್ನ್ ವಾಳೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶ್ಯೊಕ್ ನಂಯ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ Y ಜಂಕ್ಶನ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಡಿ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸೊಜೆರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾತ್. ಪಲ್ತಡಿ ಚೀನಿ ಸೊಜೆರ್ ಬಸೊನ್ ಪಾರೊ ಕರ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ 58 ವರ್ಸಾಂ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಹ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ಸಾಂಜ್ಯೆರ್ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲೆಂ. ದೋನಿ ಪಾಡ್ತಿಂ ಮಧೆಂ ಹಾತಾಪಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಹೆರಾ ದೀಸಾಚ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಲಡಾಯೆಂತ್ ವೀಸಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಆಮ್ಚೆ ಸೊಜೆರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಮೆಲೆ. ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಘಾಯೆಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಚೀನಿ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಧರ್ನ್ ವೆಲೆ.

ಸಾಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಹಿ ವಾರ್ತಾ ಆನಿ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಶ್ಲೆಶಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರಿ: “ತುಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್? ಮೋದಿ ಹಾತಾ-ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಬಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೀ?”

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊಂ? ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಸ್ತಾನಾ, 2013 ಅಪ್ರಿಲ್ 15ವ್ಯೆರ್ ಚೀನಿ ಸೊಜೆರ್ ಲಡಕಾಂತ್ ರಾಕಿ ನುಲಾ ಗಡಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಟೆಂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್ಲೆ. ಆಮ್ಚೆ ಸೊಜೆರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಟೆಂಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ 300 ಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಆಪ್ಲೆ ತಾಂಬು ಘಾಲ್ನ್ ಪಾರೊ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತವಳ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ವಿಪಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾಜಪಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲೊ. ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯ್ ಮಂತ್ರಿ ಆನಿ ಮುಕ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ದವರ್ಲಲ್ಯಾ ನರೆಂದ್ರಾ ಮೋದಿನ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ನಿಂದಾ ಕೆಲಿ. ಭಿವ್ಕುರೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಮೊನೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಹಳೆಂ. ದೋಳೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ಕರ್ನ್, ಹರ್ಧೆಂ ಫುಲವ್ನ್ ಚೀನಿ ಪಾಟಿಂ ವಚಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಂಕಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ, ತೊ ಪ್ರಧಾನಿ, ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಸರ್ತ್ ದೊಳೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ಕರುಂಕ್, ಹರ್ಧೆಂ ಫುಲಂವ್ಕ್”.

MM01 1

” ‘ಅಮ್ಚಾ ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚೊ ವರ್ತೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ವ್ಯರ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ’ ಮ್ಹಳಾಂ ಮೋದಿನ್, ‘ಆಮಿಂ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಆಮಿ ನಮ್ಯಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ವಟಾರಾಂತ್ ಫಾವೊತಿ ಜಾಪ್ ಆಮಿಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್’ ಮೋದಿ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ. ತೊ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಲಯ್ನಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾ.”

“ವ್ಹಯ್. ಬಾಲಕೋಟ್ ಕಾಂಡ್ ಜಾಲೆಂ ತವಳ್ ಮೋದಿನ್ ಘಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ನಾಂ. ಫಾವೊತಿ ಜಾಪ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಿಲಿಟರಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹಾತಾಕಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಶ್ಮಿರಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೆಸಾಂ ಭಿತರ್ ರಿಗಾ ಆನಿ ಲಶ್ಕರ‍್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೆಂಪಾಂ ವಯ್ರ್ ಬೊಂಬಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ. ಎಲ್.ಒ.ಸಿ ಪಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾಂ ತಸ್ಲೆಂ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಯ್ಕ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಮ್ಚಾ ಪ್ರಾಸ್ ಅಸ್ಕತ್ ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾಂ. ಆತಾಂ, ಚೀನಿ ಗಡಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊ ತೆಂ ರಾಖೊನ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ. ಚೀನಾ ಕಾಂಯ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಹಿಂ, ನಂಯ್ ವೇ?”

“ಚೀನಾಚಿ ಫವ್ಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಗಡಿಭಿತರ್ ಯೇವ್ನಾ. ಆಮ್ಚಿ ಏಕ್ ಇಂಚ್ ಸುವಾತ್ ಲೆಗುನ್ ತಾಣಿಂ ಅಕ್ರಮಾನ್ ಘೆವ್ನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಸೊಜೆರ್ ಮಾರ್ನ್ ಮಾರ್ನ್ ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ.” ಮೋದಿನ್ ಸರ್ವ್ ಪಾಡ್ತಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮಡಾಮೆನ್ ಪರತ್ ಉಗ್ದಾಸ್ ಕೆಲಿಂ.

“ಹೆಂ ಭೆಸ್ಟೆಂ ಫೊಕಾಣ್. ತರ್, ಆಮ್ಚೆ ಸೊಜೆರ್ ಚೀನಿ ಹಾತಾಕಾಲ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಘುಸ್ಲೆಲೆ ಗೀ? ಜರ್ ಘುಸ್ಲೆ ತರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್? Y ಜಂಕ್ಶನಾರ್ ಅಲ್ತಡಿ ಘುಸೊನ್ ಉಬಾರ್ಲೆಲೆ ತಂಬು, ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಚೀನಿ ಮಿಲಿಟರಿನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಗೀ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ನಹಿಂ ಗೀ ಆಮ್ಚೆ ಸೊಜೆರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ  ವಿಚಾರ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಮೋದಿಚಿ ಜಾಪ್ ನಾಂ”.

♣  ♣  ♣

“ಚೀನ್ ಯೆದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ದೇಸ್. ಜಣ್ ಸಂಖೊ ಚಡುಣೆಂ ಆಮ್ಚಾ ತಿತ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಸುವಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್.

“ಹಾಂವ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಇಜ್ನೆರ್, ತುಜ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ-ಜಿಯೊಗ್ರಾಫಿ-ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಶಿಕ್ಲಲೊಂ ನಹಿಂ. ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗಾಜೆ, ತಾಂಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಹಿಕ್ಮತ್?”

“ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ನಾಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಶಿಕಯ್ನಾತ್ಲೆ. ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಚ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಚ್ಯರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ತಾಯ್. ತುಜಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್?”

“ವ್ಹಯ್. ಚೀನ್ ಸುವಾತ್ ಆಮ್ಚಾ ಪ್ರಾಸ್ ತೀನ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂತ್, ಟಿಬೆಟ್ ಆನಿ ಷಿಂಜಿಯಾಂಗ್ ತಶೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಮೊಂಗೊಲಿಯಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಸಾ. ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಚೀನಾನ್ ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ದೇಸಾಂಚ್ಯೆರ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಚೀನಾಚಿ ಚ್ಯರಿತ್ರಾ ತಶಿ ಆಸಾ. ಸವಯೆನ್ ಚೀನ್ ವಿಸ್ತಾರಣ್ ಕರ್ಚಿ ಕುಳಿ. ಹಿಮಾಲಯ ತಸ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಪರ್ವತ್ ಮಧೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೆ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಉಪ-ಭೂಕಂಡ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್.”

“ತಿ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ತವಳ್ imperialism ಆಸ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿ ಸುವಾತ್ ಪರ್ದೆಶಿ ಘೆತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭ್ಯೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ, nation states ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಜಾಯ್ಜೆ ನಹಿಂ ಗೀ?” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಸಾಧೆಂ ರಾಜಾಂವ್. ಸಂಸಾರ್ ತಸೊ ಸಾಧೊ ನಾಂ.

“ಪರ‍್ನೊ ವ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಲ್; ಅಧಿಕಾರ್ ತೊ ಅಧಿಕಾರ್. ಕೋಣ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಚೀನ್ 1912 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ “ಆಸಿಯಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಸರೊಪ್ (Dragon)” ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಂತರಿಕ್ ಝುಜಾಂ ವರ್ವಿಂ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಧೆಂತ್, ರಸ್ಸಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಆನಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಲಿಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ತೊಪ್ಲಾಂ”.

MM02

“ತಾಂಚೆಂ ದೂಕ್ ಆತಾಂ ಹೆರಾಂಚ್ಯೆರ್ ತಾಪ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಗೀ ತುಂವೆಂ?” ಮಡಾಮೆಚೆಂ ಸವಾಲ್ ವಾಜ್ಬಿ‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.

“ವ್ಹಯ್. ಕಮುನಿಸ್ತ್ ಚೀನಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಯೆತಚ್. ನಾಗ್ರಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾ-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ‘ಶೆಂಬೊರ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂಚಿ ಲಜ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚ್ಯರಿತ್ರಾ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. 1849 ಥಾವ್ನ್ 1949 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಚೀನಿ ಕುಳಿಯೆಕ್ ರಸ್ಸಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಆನಿ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ತ್ imperialists ಕುಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಮಾವೊ‍ಚೆಂ Peoples’ Republic Of China (PRC) ವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಮಾವೊಯಿಸಂ ಚೀನಾಚ್ಯೆಂ ಪರ್ನೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಪರತ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಘೆತ್ಲೆಲೆಂ ಖರೆಂ ಕಮುನಿಸ್ತ್ ರಾಜ್. ಹ್ಯಾ ವಾದಾವರ್ವಿಂ, ರಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಲೆನಿನಿಸ್ಟ್-ಸ್ಟಾಲಿನಿಸ್ಟ್ ಕಮುನಿಸ್ತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚೀನ್ ಫುಟ್ಲೆಂ. ಆನಿ 1969 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಸ್ಸಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ”.

“ಜರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಮುನಿಸ್ತ್ ಬ್ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲಿ ರಸ್ಸಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲೆ ಹಿಂದಿ-ಚೀನಿ ಭಾಯ್ ಭಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಝುಜಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾಂ. ಆತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ 1962 ಝುಜ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಾಕಾ ತಸ್ಲಿ ಸುವಾತ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ನ್, ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯೆ ಆತ್ಮ್-ಸ್ತಿತಿಚ್ಯೆರ್ ಭಾಲೊ ಮಾರ‍್ಲೊ. 58 ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲಿಂ ತರ‍್ಯೀ, ನಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪದ್ದತ್, ನಾ ಸಾಧೆ ನಾಗ್ರಿಕ್ ತಾಣಿಂ ಪಾಟಿಕ್ ಸುರಿ ಮಾರ್ಲೆಲೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಚೀನಾಚ್ಯೆರ್ ಶಿಣ್ ದವರ‍್ನ್ ಆಸಾ. ಚೀನಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಭಾರಿ‍ಚ್ ದುಬಾವಾಚ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾ”. ಚಡ್ತಾವ್ ಕರ್ನ್, ವಾದ್-ವಿವಾದಾಕ್ ಉಭಿ ರಾಂವ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜಿ, ಚೀನಾಚ್ಯೆ ವಿಷಿಂ ತಕ್ಷಣ್ ರಾಜಿ ಜಾಲಿ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ‍ಯೀ ಹೆಮ್ಮೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ.

♣  ♣  ♣

“ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾಂ. ನರೆಂದ್ರ ಮೋದಿಚಿ ಭಾರಿ‍ಚ್ ಟಿಕಾ ಕರ್ತಾಯ್. ಟ್ರಂಪಚೆ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾಯ್. ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಬರಯ್ನಾಂಯ್? ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಮಡಾಮೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಖರೆಂ. ಆಮಿ ಅಮೇರಿಕಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಣಾಂವ್. ಆಮ್ಚೊ ಕಿತ್ಲೊಗಿ ಲೋಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಗೆಲಾ, ಶಿಕ್ಲಾ, ರಾವ್ಲಾ, ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ನಾಗ್ರಿಕ್ ಲೆಗುನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಂಚ್ಯೆಂ ಫಿರ್ಜೆಂತಿಚ್ಯೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾರಿಚ್ ರುಚ್ತಾ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಆಮ್ಚೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪಾಸ್ಚ್ಯಾತ್ತ್ ದೇಸಾಂಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಸದಾಂಚ್ಯೊ; ವಿಶ್ಲೆಶಣ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್, ಚೀನಾಚಿ ಖಬರ್ ಚಡ್ ಆಸಾನಾ. ಗಡಿರ್ ರಗ್ಳೆ ಉಬ್ಜಾಜೆ ನಾಂ ತರ್ ದುಸ್ರೆಂ ನಯ್ಸರ್ಗಿಕ್ ಖರ್ಗ್ ಯೇಜೆ” ಮಡಾಮ್ ಟಿವಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಸಾಂವಾದಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

“ಚೀನ್ ಕಮುನಿಸ್ತ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಟಾಯ್ಪಾಚೊ ದೇಸ್ ನಹಿಂವೆ? ಮಾದ್ಯಮಾಂಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ಲೆಲಿ ಮಾತ್ರ್ ಖಬರ್. ಅಸೊ ದಾಂಪ್ಲಲೊ ದೇಸ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ?” ಹಾಂವೆಂ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ.

“ತರ‍್ಯೀ, ಆಮ್ಚಾ ಗಡಿರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಡ್ಬಡೆ ಪಾಟ್ಲೊ ಸೂತ್ರ್-ದಾರ್ ಕೋಣ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣೀ ಸಾಂಗ್?”

MM04

“ಆತಾಂಚೊ ಚೀನಿ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಷಿ ಜಿಯಾಂಗ್‍ಪಿಂಗ್, ಹಾಚೊ ಸೂತ್ರ್-ದಾರ್. ಹೊ 2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪದ್ವೆರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅಮ್ಚಾ ಮೋದಿ ಭಾಶೆನ್ ಕಟ್ಟ್ ರಾಶ್ಟ್ರ್-ವಾದಿ ತೊ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ತೊ ಎಕ್ಲೊ ರಾಯ್-ಕುಂವರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ princeling. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಮಾವೊಚೊ ಕೊಮ್ರೇಡ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ ಮನಿಸ್ ಅಸ್ಲೊ. ಪುಣ್, 1966 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ರಿವೊಲುಶನಾ ವೆಳಿಂ, ಮಾವೊನ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲೊ. ಕಾಟ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಏಕ್ಯೆ ಫೆಕ್ಟರಿಂತ್ ದೀಸ್ ಕೂಲಿಚಿ ಮಜ್ದುರಿ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ಲೆ. ಷಿಚಿ ಅವಸ್ತಾ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನಾಕಾ. ತೊ ದಾಂವೊನ್ ಗೆಲೊ, ಜಯ್ಲಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕುಡ್ಸಿಲೊ. ದಗ್ದಿಲೊ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿಂ ಬುಡ್ಲಲೊ ದೇಂಗ್ ಷಿಯವೊಪಿಂಗ್ 1978 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಮಾವೊ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪದ್ವೆರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಮಾವೊಚಿಂ ತತ್ವಾಂ ಕೊನ್ಸ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲಿಂ. Socialism with Chinese characteristics ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನವಿ ದೊತೊರ್ನ್ ದಿಲಿ. socialist market economy ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಂ ಉಗಡ್ಲಿಂ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾ-ಕಾರ್ಖನ್ಯಾಂನಿ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ವಸ್ತು ಧರ್ನ್ ಹೆರ್ ಖೆವಡಿ ಮಾಲ್ (consumer goods) ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಕಟಿಣ್ ಕಮುನಿಸ್ತ್ ಶಿಸ್ತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಸ್ಸಲಿಂ ಜಾಂಟಿಗಾಯ್  ನಾತ್ಲೆಲೆ ದುಬ್ಳೆ ಕಾಮೆಲಿ ದಿಲ್ಲೊ‍ ಪಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಥಂಡ್ ಬಸ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಯುನಿಯನ್ ನಾಂ. ಸಕ್ಟಾಂನಿ ಚೀನಿ ಕಮುನಿಸ್ತ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹೆಂ ಖಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ slave wages ವರ್ವಿಂ ಸವಾಯೆನ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲಟ್ಪಟ್ ಮಾಲ್ ಕೇವಲ್ ರಫ್ತ್ ಕೆಲೊ, ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್”.

“ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಷಿ ಜಿಯಾಂಗ್‍ಪಿಂಗ್ ಮಾವೊಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ‍ ಹರ್ಕತ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಇತ್ಲೊ ದಗ್ದಾಲೊ ತರೀ ಆತಾಂ ಮಾವೊ ಭಾಶೆನ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಲಾ. ಮಾವೊಚ್ಯೊಚ್ ಬೂದಿ ತಾಚ್ಯೊ: ಪಳೆ, ಮೋದಿ ಸಾಂಗತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾರ್ಲಾಂ; ಆನಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುರಿ ಮಾರ್ಲಿ, ನಹಿಂ ಗೀ?”.

MM03

“ಷಿ ದೇಂಗಾಚೊ ಶಿಸ್ ತರ‍್ಯಿ, ತಾಕಾ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಚ್ಯರಿತ್ರೆಂತ್ ಮಹಾನ್ ಮುಖೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮೊರ್ನಾ-ಸನದ್ (legacy) ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲಿಂ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಮಾವೊಚಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ದೇಂಗಾಚಿಂ. ಮುಖ್ಲಿಂ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ಅಹಂಕಾರ್. ಹಿ ತಾಚಿ ಮ್ಹಾ-ಆಸ್. ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯೆ ತೀನ್ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತೊ President for Life ಜಾಲಾ. ಪಾಡ್ತಿ ಭಿತರ್, ಮಿಲಿಟರಿಂತ್ ಆನಿ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಂನಿ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಚೆಲಾಂಕ್ ದಿಲಾಂ. ಮಾವೊಚಿ legacy PRC ಚೊ ಜಲ್ಮ್; ಡೆಂಗಾಚಿ legacy ಆರ್ಥಿಕ್ ನವೀಕರಣ್. ಆಪ್ಣೆಂ ಮಹಾನ್ ಚೀನ್ ಆಸಾ ಕರಿಜೆ. ಜಶೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಬಾಜಪಾಚ್ಯೆ ಮುಖೆಲಿ ಆನಿ ಮೋದಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಖಂಡ್ ಭಾರತ್ ಸೊಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್. 1200 ವ್ಹರ್ಸಾಂಚಿ ಲಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೋದಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕರ್ನ್. ತಶೆಂ, ಷಿಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಚೀನಾಚಿ 100 ವ್ಹರ್ಸಾಂಚಿ ಲಜ್ ಅಳ್ಸುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ”.

“ಹೆಂ ಮ್ಹಾ-ಚೀನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಯೆದೊಳ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ನಾಂ”. ಮ್ಹಜೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಯೆಜ್ಮಾನಿಕ್ ಆಂವ್ಡೆಲೊ ದಿಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾ-ಚೀನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 1) ಹೊಂಗ್‍ಕೊಂಗ್ ಆನಿ ಮಾಕಾವು ಕಮುನಿಸ್ತ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಪಂದಾ ಹಾಡ್ಚೆಂ 2) ತಾಯ್ವನ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗತಾ ಏಕ್ವಟಾಂವ್ಚೆಂ; 3) ತೆನ್ಕಾ ಚೀನಿ ದರ‍್ಯಾಂತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಲಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಕುದ್ರೆ ತಶೆಂ reefs ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ; 4) ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ತೆನ್ಕಾ ಟಿಬೆಟ್ (ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಸ್) ಆನಿ ಮುಡ್ಲಾ ಲಡಕ್ (ಅಕ್ಸಾಯಿ ಚಿನ್) ವಟಾರಾಂನಿಂ ಚ್ಯಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸುವಾತ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕರ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಲುಟ್ಚೆಂ, 5) ಭಾಯ್ಲೆಂ ಮೊಗೊಲಿಯಾ ಎಕೀಕರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ, ರಸಿಯಾಕ್ ಸಲ್ವಾವ್ನ್ 6)ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಗಿಂ ನವೆಂ ಶೀತಲ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಪಯ್ಲೊ ಸುಪರ್ ಪವರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್, ಮಾವೊನ್ ವಾಪ್ರಿಲ್ಲಿಂ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಧನಾಂ ಪರತ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಷಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾ. ಮಾವೊಚ್ಯಾ ಮಾಂಡವಳೆಂತ್ ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಚೀನಿ ಮೆಲ್ಲೆ. ಷಿ ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಆತಾಂ ಕೇವಲ್ 67 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಹೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಂದ್ರ-ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆವ್ಧಿ ಆಸಾ.”

“ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೋದಿ, ಷಿ ಪ್ರಾಸ್ ಬಳಿಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. 2014ಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಎಲಿಸಾಂವಾ ವೆಳಾ, ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ: ದೇಸಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮನಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ 56″ ಹರ್ಧೆಂ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ಅತಾಂ, ಹೆಂ ಚೀನಿ ಸಂಘರ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ‍ಚ್, ಗಡಿರ್ ಏಕ್ದಮ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತಂಬಾಕ್ ಭೆಟ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಯಾ. ದುಸ್ಮಾನಾಂಚಿ expansionist ಆಕಾಂಕ್ಶಾ, ಹ್ಯಾ 21ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಚಲನಾ ಮ್ಹಳಾಂ ನಹಿಂ‍ಗೀ? ಚೀನ್ ಖಂಡಿತ್ ಭಿಂಯೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಫವ್ಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ತೆಲೆಂ” ಯೆಜ್ಮಾನಿಕ್ ಮೋದಿ ವಯ್ರ್ ವ್ಹಡ್ ಆಭಿಮಾನ್.

“ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಸ್ತ್ ಆಸಾ. ಕಾಳೊ ದುಡು ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ತಲೊಂ, ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಂವ್ಟಾಂತ್ 15 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಜಮೊ ಕರ್ತಲೊಂ, ಅಸಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಜುಮ್ಲಾ ಭಾಶಣಾಂ. ದೇಸಾ ಭಿತರ್ಲೆ ಮುಳಾವೆ ಭಕ್ತ್ ಮಾತ್ರ್, ಅಯ್ಕೊನ್ ಫಟಾಕ್ಯೊ ಪುಟಯ್ತಾತ್. ವೆಗಿಂಚ್ ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಎಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಯಾಮ್ ಕರಿಜೆ ನಹಿಂಗೀ?” ಮೋದಿಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಲೇಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ವಾಡಂವ್ಚಿ, ದೇಶಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಶಿವಾಯ್ ವಡ್ಲೆಂ strategic ಚಿಂತಾಪ್ ನಾಂ”.

“ಷಿಕ್ ಗುಜ್ರಾತ್ ದರ್ಶನ್ ಕರವ್ನ್ ಜೂಲಾ ದಿಪ್ಲಮೆಸಿ ಚಾಲು ಕೆಲಿ ಮೋದಿನ್. ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ನಂತರ್, ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ, ತಮಿಲ್ನಾಡುಂತ್ ದರ‍್ಯಾವೆಳೆರ್ ಬೊಂಡ್ಯಾ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ತಾಚಿ. ತಾಂಚೆಂ ವೂಹಾನ್ ಉಂಚಿ ಉತ್ಸಾರಣ್ (Wuhan Declaration) ವಾಚುನ್ ಪಳೆ”. ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಮಡಾಮೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಸಂಗತ್!

MM05

“ಮೋದಿನ್ ಷಿ ಕಡೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಳಾವಳ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಪ್ರೆತನಾಂ. ತಿಂ ಘರ್ಜೆಚಿಂ. ಪುಣ್, ಬುನ್ಯಾದಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿವೆ? ತಾಚ್ಯಾ ಸುಂಕಣಾಕಾಲ್, 2013 ಗಿರ್ಮೆ ದಿಸಾಂನಿ ದೆಪ್ಸಾಂಗ್ (UPA2), 2016 ಬರಪ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದೆಂಪ್ಚೊಕ್ (Modi 1.0), 2017 ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ದೊಕ್ಲಾಮ್ (Modi-1.0), ಅತಾಂ 2020 ಗಾಲ್ವನ್ (Modi 2.0) ಆಮ್ಚಾ ಸುವಾತೆ ಭಿತರ್ ಘುಸೊನ್ ಬಸ್ಲೆಲಿ (incursions) ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಲೋಕಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ. ದುಸ್ರಿಂ 2012 ಥಾವ್ನ್, ಷಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್‍ಪಣಾರ್, ಜಾತಾತ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಲಗ್ಬಗ್ 300ಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಗಡಿ ಉಲ್ಲಂಗಣ್ (transgression) ಜಾತತ್ ತಿಂ ಆತಾಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಉಣಿಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಮೋದಿಚಿ ದಿಪ್ಲಮೆಸಿ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ”.

“ಆತಾಂ, ಮೋದಿಕ್ ಕಸ್ಸಲಿ ವಾಟ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಗೀ ತುಂ? ಯೆದೊಳ್‍ಚ್, ಚೀನಿ Apps ಬ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆಂ ಚಿನಾಚ್ಯೆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಯ್ಕ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯೆರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಯ್ಕ್, ತಶೆಂ. ಲೊಕಾಕ್ ಚೀನಿ ವಸ್ತು ಘೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲಾಂ. ಚೀನಿ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಂಕ್ ಮಾರ್ ಬಸಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟಾಂತ್ ಟೆಂಡರ್ ಭರುಂಕ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವೇಟ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಚೀನಿ ಮಾಲ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಪೆರ್ಮಿಟ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಕಷ್ಟ್. ಆರ್ಥಿಕ್ ಝುಜ್ ಎಕ್ ವಾಟ್, ಜಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಪ್ರಿತಾ ಆನಿ ಚೀನಿ ಕೊರ್ಪೊರ್ರೇಶನಾಂ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್.”

“ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಝುಜ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸಾ. ತಾಂಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರಾಂಚೊ. ಆಮ್ಚೊ ಥೊಡ್ಯಾ ಬಿಲಿಯನಾಂಚೊ. ಪನ್ನಾಸ್ ಡೊಲರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಲ್ಲರ್, ಚೀನಿ ವ್ಯಾಪರಾಕ್ ದಖೊ ಲಾಗೊಂಕ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್, ಷಿನ್ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ಭಾರಿ‍ಚ್ ಬುದ್ವಂತ್‍ಕಾಯೆನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಲಜೆಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚೆ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಶೆಜಾರಿ ಆನಿ ಅಮ್ಚೆ ಶೆಜಾರಿ ಭಿಯೆತೆಲೆ. ಚೀನಿ ಸಾಂಗ್ಣಿಂ ಆಸಾ. ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾತ್ ಕಾಡ್ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಂಕ್ದಾಂಕ್ ಭೆಷ್ತಾಯ್. ಅಶೆಂ ಯಿ, ಸಂಸಾರಾಕ್ ವೂಹಾನ್ ವಯ್ರಸ್ ದೀವ್ನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ವಾಯ್ರಸಾಚಿ ಫಿಕಿರ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ-ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಗಾಲ್ವನ್ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಷಿಕ್ ಏಕ್ ಬರ್ತ್‍ಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಲಾಂ. ಲಗ್ಬಗ್ 60-80 ಚ. ಕಿಮಿ ಸುವಾತ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಊಂಚ್ ಶಿಕರಾಂಚ್ಯೆರ್ ತೆ ಬಸ್ಯಾತ್. ಸಾಧಾರ್ನ್, 1998 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಜೆರ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಶಿಕರಾಂನಿ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಂ. ಜೂನ್ 15 ಷಿಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್. ಆತಾಂ, ಮೋದಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ, ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ 17ವ್ಯೆರ್, ಆಮ್ಚಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಬಂದಿ ಕಸಲೆಂ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿತಾ, ಪಳೆಜೆ!”

♣  ♣  ♣

“ಒಟ್ಟುಕ್, ಚೀನಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ? ಪರತ್ 1962 ಭಾಶೆನ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ ಗೀ? 1967 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಚೀನಿ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ ತೆ ವಿಸ್ರಲ್ಯಾತ್ ಗೀ? ಆಮ್ಚಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್, ದೋನ್ ಸೆಕ್ಟರಾಂನಿ ಏಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಝುಜ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಾ ಆರ್ಮಿ ಚೀಫಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತುಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ ಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಚೀನಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಂಗತಾ ಮೆಳೊನ್ ಝುಜಾಕ್ ರಾವ್ಲೆ ತರ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಭುಮಿಚಿ ರಾಕ್ವಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ.” ಹಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಯೆಜ್ಮಾನಿನ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

“ಆರ್ಮಿ ಚೀಫಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್. ಮೋದಿಚ್ಯಾ ದೋಗ್ ಮಂತ್ರಿಂನಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅಗೊಸ್ತಾಂತ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಭಾಶಣಾಂ ಆಯ್ಕ್. ಜಮ್ಮುಆನಿ ಕಾಶ್ಮಿರ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ 370 ಅಡ್ತಿಗ್ ಕಾಡ್ನ್, ವಿಪಕ್ಶ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಘರ್-ಬಂಧಿ ಕೆಲೆಂ, ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ನ್, ದೋನ್ ನವ್ಯೊ ಯುನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಕೆಲ್ಯೊ. ವೆಗಿಂಚ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಂಟ್ರೊಲಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಶ್ಮಿರ್, ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಆನಿ ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕರ್ಣ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಪಾಟಿಂ ಗೆತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಲಡಕ್ ಯುನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಂತ್ ಆಕ್ಸಾಯ್ ಚಿನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅವಿಭಾಜಿತ್ ಆಂಗ್; ತೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಜಾತೆಲೆಂ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆನಿ ರಾಜ್ನಾಥ್ ಸಿಂಗಾಚಿಂ ತಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಉಚಾಂಬೊಳಿ ಬಾಜಾಪಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿಂ ವಾಕ್ಮುಲಾಂ ಇಸ್ಲಮಾಬಾದ್‍ಚ್ ನಹಿಂ ಬೇಜಿಂಗಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಭಾರತ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಝುಜಾಚಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿಂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಚೀನಾಚ್ಯೆ ಮುಟಿಭಿತರ್ ಆಸ್ಚೊ vassal state. ತಾಂಚಿ ಹಿಫಾಸತ್ ಕರ್ಚಿ ಚೀನಾಚಿ ಡ್ಯುಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಚೀನಿ ಕಮುನಿಸ್ತ್ ಪಾಡ್ತಿಚಿ ದೊತೊರ್ನ್.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ದೋನ್ ಶೆಜಾರಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ?” ವಾಜ್ಬಿ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ ಮಡಾಮೆಚ್ಯೆಂ.

MM06

“ವ್ಹಯ್. ಮೇಪ್ ಪಳೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಝುಜಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವಾಚ್. 1984 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಆದೆಶಾಕಾಲ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಯಾಚೆನ್ ಗ್ಲೇಸಿಯರಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾ-ತಳ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕರಾ ವಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲೆಲೆಂ ನಾಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿಸ್ರಾಲಾಂ, ನಾಂ ಚೀನ್. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಝುಜಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಮಧೆಂ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಚೀನ್ ಕಿತೆಂ‍ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂ. ನಾಂ ತರ್ ತೆ ಸಿಯಾಚೆನಾಚ್ಯೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತೆ ಆಸ್ಲೆ. 2020 ಇಸ್ವೆಚೆಂ ಚೀನ್ ಆತಾಂ ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪವರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಷಿ ಲೆಕ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಿಯಾಚೆನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ರೇಂವಡ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಿಕ್ಮತ್ ಸಾಫ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಿ ಹಿಕ್ಮತ್ ಜಿಕಾಜೆ ತರ್, ಇಂಡಿಯಾಚೊ ದವ್ಲತ್ ಬೇಗ್ ಒಲ್ಡಿ ಏಯರ್ ಬೇಸ್ neutralize ಕರಿಜೆ. ಕಾರಕೊರಮ್ ಪಾಸ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಚೀನಿ ಫವ್ಜ್ ಸಿಯಾಚೆನಾಂತ್ ರಿಗಾಜೆ ತರ್ ಹೆಂ ಏಯರ್ ಬೆಸ್ ನಾಸ್ ಕರಿಜೆ‍ಚ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗಾಲ್ವನ್ ಫಾಲ್ಕೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ. ಹಾಂಗಸರ್ ಚೀನಿ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಅಧಿಕ್ ಘರ್ಜ್. ಸಮ್ಜಲೆಂ ಮೂ ತುಕಾ? “

“ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಫಿತೂರಿ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾ, ಹಿ ಮೋದಿಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ”.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ? ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಗಾಲ್ವನ್ ನಂಯ್ಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ರಚ್ಲೊಲೊ ದವ್ಲತ್ ಬೆಗ್ ಒಲ್ಡಿ-ಶ್ಯೊಕ್-ದರ್ಬೂಕ್ ರಸ್ತೊ ಚೀನಾಕ್ ಲಾಸ್ತಾ. ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಲ್ಟಡಿ ಶಿಕರಾಂಚ್ಯೆರ್ ತೆ ಯೆವ್ನ್ ಘುಸ್ಲ್ಯಾತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚಾ ಭಾರತೀ ಮಿಲಿಟರಿಚ್ಯೆರ್ ಗುಳೆ ಮರುಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಸುಲಭ್. ಕೆದಳಾ ಸಿಯಾಚೆನ್ ಬರ್ಪಾ-ತಳೆಂ ಚೀನ್-ಪಾಕಿ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆಲೆಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಲಡಕ್ ವಟಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್”.

“ಹಿ ಭಾರಿಚ್ ಗೂಂಡಾಯೆಚಿ ಫಿತುಳ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಫಿತುಳ್ ಖರಿ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮೋದಿಚೆಂ 56″ ಹರ್ಧೆಂ ತೊ ದಾಕಯ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಹಾಂವ್.”

ಮಡಾಮೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಆಶೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಶೆಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಹಾಂವೆ‍ಯಿ ಹಾಂ-ತ್ ಹಾಂ ಮೆಳವ್ನ್ ವಿಷಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ. ಆಜ್ ಕಿಚನ್ ಬಂಧ್ ಗೀ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. “ನಾಂ, ಆಜ್ ತುಂವೆಂ ರಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಹಾಂವ್ ತುಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೊಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರ್ತಾಂ. ಫೆಸ್‍ಬುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಳೆತಾಂ”. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ.

► ಫಿಲಿಫ್ ಮುದಾರ್ಥ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

45% feel thumbs up. And how do you feel?
23 :thumbsup: Thumbs up
9 :heart: Love
4 :joy: Joy
8 :heart_eyes: Awesome
7 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

11 comments

 1. mm
  ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

  ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಜೊ. ಕ್ವಾ ಹಣೆಂ ಉಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಗಡ್ ಗರಮ್ ಜಾತೆ ಆಸಾ. post script ಬರಂವ್ಚಿ ಪರಿಸ್ತಿತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾ. ತುಮ್ಚಿ ಖುಶಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಪುರ್ಣ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಸ್

 2. Victor Dsouza , Moodubelle

  Nice article Philip, with detailed analysis. Interesting to read.

 3. Good analysis in the guise of husband wife dialogue. At present public sentiment world over is against China because of corona. India would do well to take advantage of it by vigorously persuading other countries to reduce Chinese imports. Rhetoric of aggression by our polity may help in garnering votes but a military war is hurtful. Awaiting your post script Philip. -Joe

 4. Dear Uncle your talks and your articles are mind blowing.I enjoy reading and listening to your words of wisdom.Your art of writing adds extra value to your article.
  We could come out of caves and build cities because we believed in kindness and cooperation, not in war and hatred. War is just a temporary solution to a problem.Everyday I struggle to teach lessons of love and kindness to myself,my family,my neighbors,my colleagues and my known ones .The selfish gene in me showing its power sometimes locally and sometimes internationally.I wish better software of thought to each of us to come closer.

 5. mm
  Lawrence V Barboza

  Thank you for the article, a lot of information is provided to think on the subject.

 6. Enjoyed reading with uptodate history,geography and politics of the region,the leaders and the gimmick of remaining in power.The writing is humorous conversation giving room to the reader to open up for current political situation and create an opinion.
  We sincerely pray we have leaders of the like Bapuji,Nelson Mandela and Barrack Obama who preached and lived peace during their prime time.

 7. mm
  Ronald Sabi

  Thank you Philip for your interesting article with great knowledge of analytical history, economics and politics with humor touch. I enjoyed reading it. Keep it up Sir.

  9
  1
 8. Topics like territorial integrity & territorial sovereignty are more like a SWOT matrix for any State & Political party which along with balance of power severely affect national resources among other things..
  Very well written & informative article

 9. Archibald Furtado, Barkur

  As usual, very good satire… 👍🙏serious subject handled at ease… ✍️👌equally informative to expose Chinese agenda & empty and hollow claims of Modi…😝

  11
 10. Basti Vaman Shenoy

  Bhari baren vicharanche bhasabhas Jalle. Agatyache musth vichar vivardavn Klan ayle Devu baren koro

  11
 11. Dr B Devdas Pai

  ಖೂಬಶೆಂ ಬರೇಂ ಸಂಶೋಧಿತ ಲೇಖನ.👌

  12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.