Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ

EJFDCLMNಜ್ ಖಂಚೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚಿ ತಾರಿಕ್ ಖಂಚಿ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಸದಾಂಯಿ ಸರ‍್ವಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಹರ್ ಎಕ್ ಸಕಾಳ್ ಉದೆತಾನಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಹೊ ದೀಸ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಚಾ ದಿಸಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಂ ಮಧೆಂ – ಮಾನಸಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಭೌಗೋಳಿಕ್ ಕಾರಾಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಫುಂರ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಹೊ ಮೆಂದು ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪುಣಿ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಾ, ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಬೌಗೋಳಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಎಕ್ ಆಶಾವಾದಿ ಚಿಂತಪ್ ಉದೆಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ.

ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ‍್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಯು ಟ್ಯುಬಾಚೆರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂಚೆರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯುವ್ವಲ್ ನೋಹಾ ಹರಾರಿ’ಚೆ ಥೊಡೆ ಪ್ರಸಂಗ್ ಆಯ್ಕಾಲೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹರಾರಿ ಎಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ಜಾಣಾರಿ; ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲ್ಲೊ ದೊತೊರ್. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಉತರ‍್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತ್ತೇದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಗೂಡಚಾರಿಂಕ್ ದೆಗೆನ್ ಕರುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡೆಂ ಗಂಬೀರ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ವಾಚಪ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಆಂಬೊಟ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಬ್ಜಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಹರ್‌ಎಕ್ಯೆ ಸಂಗ್ತೆಕ್ ಆಮಿಂ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಚ್ಯಾ ವೋಪೆಂತ್‌ಚ್ ಲಳವ್ನ್ ಲಿಕ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಯೆಕ್ ಆನಿ ಕಥಾವಸ್ತುಕ್ ಬಹಿಶ್ಕಾರ್ ಘಾಲೊ ಪುಣ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಹೆಂ ಲಾರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಯಾ ನಿವೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಜ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕಂಪ್ಯೂಟರಾನ್ ಅಶಿ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾಂಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪುಣಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಯ್ಚಿ. ಜಾವ್ಯೆತ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ವಿಶಾಂತ್ ಖೊಲಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಕತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಘಡಿಯೆ ಕಿತ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವ್ ಆಸಾ ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತಿ ವಾಪರ್ನ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಯ್ಚಿ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾನಾ ಕಿ ಹರಾರಿಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸುಡಾಳ್ ಸಮ್ಜಾಸಾರ‍್ಕೆಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ವೆತಾಂ.

AI03

ಫ್ರೊಫೆಸರ್ ಹರಾರಿ ಎಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ, ಚರಿತ್ರ್‌ಗಾರ್, ಚಿಂತ್ಪಿ, ತತ್ವ್‌ಗ್ಯಾನಿ, ಮಾನಸಿಕ್ ತತ್ವಾಂಚೊ ಸಂಸೊದಕ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಪುಣ್ ತಾಚಿಂ ಹಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಲಾಖಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಕ್ರೊ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸಾತ್.

ಸಬಾರ್ ಸಂಸ್ಠ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಉಲವ್ಪಾಂ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಚೊ ತೀಬ್ ಚಡ್‌ಕರುನ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಚೆರ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಕಸಲೊ ಹೊ ತೀಬ್? ತಾಣೆ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ತೀಬಾ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಎಕ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿರ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಖರಿ ಸಕತ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಸಕತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಪುಣ್ ಜಾಣಾರಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಹರ್ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಶಾಳಾಂ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವಚುನ್ ಸನದ್ಯೊ ಜೊಡುನ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಣಿಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ಖಂಚಾಯಿ ಪರೀಕ್ಶೆಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ (ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ) ಎಕ್ ಮುಕುಟ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಅನುತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಯಶಸ್ವೆಂತ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಸವಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಎಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಸಾಗೊರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ದವರ‍್ತಾ ಆನಿ ತವಳ್ ತೊ ಫಲಾಣೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾ, ‘ಹಾಂವ್ ಕಸೊಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊಂ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟೆ ಚುಕ್ಲೆ? ಆನಿ ಅಸಲಿಂ ಹೆರ್ ಸವಲಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಇಂಬು ದಿತಾತ್. ಬಾರೀಕ್ಸಾಣೆನ್ ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಸಂಸಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸಂಸೊದಾಂನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ವಿಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾಂನಿ ನಾಯಶಸ್ವಿ  ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆಚ್ ಆಸಾತ್.

ದೆಕುನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾ ನಾಯಶಸ್ವಿ ಎಕಾ ಪ್ರೇತನಾಚಿಂ ದೋನ್ ರೊದಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸವೆಂ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಂಯ್ ಠಾವ್ ಠಿಕಾಣೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ? ಅಶೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಮಿ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ ಕಶಿ ಜಾಂವ್ಚಿ? ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ hack ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹರಾರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ‘ಹ್ಯಾಕ್’ (ಕಬ್ಜಾ ಕರ‍್ಚೆಂ, ಚೊರ‍್ಪಾಣ್ ಕರ‍್ಚೆಂ) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಆಮಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಪರ‍್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ವಾಪರ್ತಾಂವ್. ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಇ-ಮೇಯ್ಲ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾಲಾಂ, ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ‘ಡೇಟಾ’ ಚೊರ‍್ಲಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಯಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತುಮಿ ಕರಿನಾಕಾತ್ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಕಸಲೊಚ್ ಘುಟ್ ಭದ್ರ್ ಉರಾನಾ.’

ತರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ hack ಕರುಂಕ್, ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಚೊರ‍್ಪಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ವ್ಹಯ್, ಆಮಿ ರಗ್ತಾ ಮಾಸಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೊಯಿ ಜೀವಿ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ. ಫರಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್. ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ಹಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಚೊರ‍್ತೆಲೆ ಸಬಾರ್ ಚೋರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಯ್ಲಾ ವೇಳ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪೆಲ್ಯಾನ್ ಚೊರ‍್ಚಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂತ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಕಸೊ ಪೆಲೊ ಚೊರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್, ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಾಮಾರ‍್ಥೆಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಭದ್ರತಿ ನಾ? ಹರಾರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕಸಲಿಚ್ ಭದ್ರತಿ ನಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆಮ್ಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸುನ್ ಯಾ ಆಸುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ವಿಶಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಿತ್ಲೆಶೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ರ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್ . ಉಡಾಸ್ ಆಸಾಗಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ವಿಶಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಿತ್ಲೆಶೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕರ‍್ತಾನಾ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಆಮಿ ಸರ‍್ಕಾರಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ನಾಂತ್? ಆಮ್ಕಾಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ನಾ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಡೊಕ್ಟರಾ ಕಡೆನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಶೊ ಸಂಗ್ತಿ (ಘುಟ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ) ವಯ್ಜಕೀಯ್ ನದ್ರೆನ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್‌ನಾಂತ್?

ಆತಾಂತಾಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಸೊದ್ನಾಂ ಉಟ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಮಾನವ್‌ರಹಿತ್ ಕಾರ್ ಮಾರ‍್ಗಾಕ್ ದೆವಂವ್ಚೆಂ ಅಶೆಂ. ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್ ಖಂಚೊಯಿ ಎಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಮಿ ತಾಕಾ (ಹುಕುಮ್, ನಿದರ‍್ಶನ್) ದಿಲ್ಯಾ ಖರಿತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂ. ಆಮಿ ಫಕತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸುನ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂ. ವಿಗ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಹಂತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಯೆದೊಳ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾಂವ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಮಿ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್‌ಸೊ ಹುಕ್ಮ್ಯೊ ಪಾಳಿತ್ ಆಸಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂಕಿ ಎಕಾ ಪಿಡೇಸ್ತಾಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ತಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ‍್ಚಿ, ತಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾತ್. ಪುಣ್ ಯುವ್ವಲ್ ಹರಾರಿನ್ ಬೊಲ್ಮೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಸಲೊ ಎಕ್ ದೀಸ್ ಯೆತೊಲೊ ಜೆದ್ನಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಕಂಪ್ಯುಟರ್ ಮ್ಹಣಾತ್ – ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚಿ ಗರಜ್ ನಾ, ಆತಾಂ ತುಮಿಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ‍್ಜಾ.

AI05

ಸ್ವಂಯ್‌ಚಾಲಿತ್, ಮಾನವ್‌ರಹಿತ್ ಎಕ್ ಕಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಶೊ ಸಂಗ್ತಿ ಅಸಲೆಂ ಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾತ್? ಕಿತ್ಲೆಶೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮಿಂ ತ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯುಟರಾಕ್ ‘ಶಿಕಂವ್ಕ್’ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾತ್? ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾಂತ್. ತರ್ ಕಶೆಂ ಆಮಿ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ‍್ಜಾ ಜಾಂವ್ಚಿ? ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ನಾ. ಆನೇಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಹರಾರಿ ತಸಲೆ ಚಿಂತ್ಪಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘಾಲ್ತಾತ್, ಹ್ಯಾ ವಿಶಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂಯಿ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲಾ, ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕುಡಿಚಿ ಫೊಡ್ಣಿಶಿ ಕರಿಜೆ, ಯಾ ಹ್ಯಾಕ್ ಕರಿಜೆ. ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾಂವ್, ಶಿಲ್ಪಿ ಮೈಕಲ್ ಆಂಜೆಲೊ ಆಪ್ಣೆಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಹರ್‌ಎಕಾ ಪ್ರತಿಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೃತ್ ಕುಡಿಚಿ ಶಿರಾಂನಿ ಶಿರ್ ಫೊಡ್ಣಿಶಿ ಕರ‍್ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ದೆಕಿಕ್ ತಾಚಿ ಸಂಸಾರಾರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಪಿಯೆತಾ ಪ್ರತಿಮಾ (ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಖುರ‍್ಸಾವಯ್ಲಿ ದೆಂವಂವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ) ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ತಾಣೆ ಕಾಂತಯಿಲ್ಯಾ ಕಿ ತಿ ಪ್ರತಿಮಾ ತರಿ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ರಗ್ತಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕುಡ್‌ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ. ಯುವ್ವಲ್ ಹರಾರಿನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡ್‌ಉಣೆ ತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್. ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ಸುಕ್ಶಿಮ್ ಫೊಡ್ಣಿಶಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಯಾ ಸ್ನಾಯುಂತ್ ಎಕ್ ಊಣ್ ದಿಸುನ್ ಯೇತ್. ಪುಣ್ ತಕ್ಷಣ್ ತೊ ಊಣ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಸುಚನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ನ್ಹಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಹೊ ಊಣ್ ಕಿರ‍್ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೆನ್ಸರಾಚೆಂ ಖುಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಖುಣಾಕ್ ಮುಳಾಂತ್‌ಚ್ ಕಿಮ್ಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ತ್ರಾಸ್ ಹ್ಯೆ ಕುಡಿಕ್ ದಣ್ಸುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆನಾಂತ್, ಕಿತ್ಲೊಸೊ ದುಡು ವ್ಯಯ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ?

ತುಮಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಮೆಲಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಸ್ತೊಲೊ, ಕೊಣೆಂಗಿ ಮ್ಹಜೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ‘ಹ್ಯಾಕ್’ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಲಿಪೊನ್ ಉರಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ವಯ್ರಸ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಮಝೆಚಿ ಸಂಗತ್ ಹಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂತ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಹೆರಾಂನಿ ಚೊರಿ ಕರಿನಾಶೆಂ ಆಮಿ ಎಕ್ ಧರ್‌ಬಾಂದ್ ಬಸಯ್ತಾಂವ್. ಆಶೆಂ ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಕ್ ಕರ‍್ಯೆತ್?

AI04

ಪುಣ್ ಹೆಂ ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಸವಾಲ್/ಚಿಂತಪ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಮೆಂದು/ಶಿಂತಿದ್ ಯೆದೊಳ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಅಸಲೆ ದೀಸ್ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿರಂತರಿ ಧೊಸ್ತಾ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಇಂಬು ದಿತಾತ್ ಎಕ್ ಸವಾಲ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ‍್ವಿನಾಚೊ ವಿಕಾಸ್ ವಾದ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಿಮೀತ್? ಫುಡೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ? ಆಮ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಕುಳ್ ಫಕತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಖತಮ್? ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಬಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಿಂ ಸಬಾರ‍್ಶಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಚಿಂತಪ್ ಉಸ್ಕಾಯ್ಲಾಂಕಿ ಆಮ್ಚಿ ಹಿ ಸಂತತ್ ಆನಿ ತಿಚೊ ವಿಕಾಸ್‌ವಾದ್ ಯೆದೊಳ್ ಸಂಪೊಂಕ್ ನಾ ಆನಿ ಖಂಚಾಗಿ ಎಕಾ ಯುಗಾಂತ್ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಸಂತತ್ ಉದೆತೆಲಿ ಆನಿ ಹಿ ಸಂತತ್ ಆನಿ ತಿಕಾ ಆಸ್ಚೊ ಮೆಂದು ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕತ್ ಕೃತಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ರಾಜ್ ಕರ‍್ತೆಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಮಾನವ್ ರಹಿತ್ ಕಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಧಾಂವ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಂಚಿ ನವ್ಕರಿ ಉಸಳ್ತೆಲಿ. ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಶೊ ರುಜ್ವಾತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಕಿತ್ಲೆಶೊ ನವ್ಕರಿ ಸಬಾರಾಂನಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್ – ಸಕಾಳಿಂ ನವ್ಕರೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾರ‍್ಕಾಕ್ ದನ್ಪಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಕಾಮ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೊಟಿಸ್ ಮೆಳ್ಟಾ. ಕಾರಾಣ್ : ತುಕಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾ, ಇತ್ಲೆಂಚ್! ನಯ್‌ಗೀ  ಹೆಂ ಎಕ್ ಖುಣ್, ಆಮಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ‍್ಜಾ ಜಾಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಖುಣಾಂ ದಾಕಂವ್ಚೆ? ಹಿ ಕೃತಿಮ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತರ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಆನಿ ವಾಪಾರ‍್ಚಿ ಸಭಾವೀಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲಕ್ಶಣಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್, ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಪರುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ‍್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೃತಿಮ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಎಕ್ ಕಂಪೂಟರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಲಬ್ಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್‌ಚ಼್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಸ್ವತಾ ಜಾಣ್ವಾಯಿತ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತವಳ್ ತಾಕಾ ಮನ್ಶಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಗರಜ್ ಪಡಾನಾ. ಮನಿಸ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸಭಾವಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾ ಅಸನಿ ಮನಿಸ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ‍್ಜಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಬವ್ ಉದೆತಾ.

ಪುಣ್ ಹೆಂ ಎಕ್ ಸತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉದೆತಾ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಚಾರ್ ಯಾ ಚಡ್ ಬಿಲಿಯಾ ವರ‍್ಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚ್ಯಾಂ, ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ಬವೀತ್ ರಚ್ನಾಂಚೊ ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ನೀಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವಿಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಗಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಯಾಂ. ಆಗಸಾರ್ ತಾಕಾ ದಿಸಲ್ಲಿ ಅಗಾದಾಯ್ ತಾಕಾ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಪುಣ್ ಫಕತ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ರಚ್ಣಾರಾಕ್’ ಹಾಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಯಾ ತಾಚಿಂ ಮಯ್‌ಮಾ ಗಾಯ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಸ್ಮಿತಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಬಾರ್ ಸವಲಾಂ ತಾಣೆಂ ಉಟಯ್ಲಿಂ – ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊದ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಸುರು ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಸೊದ್ನಾಂಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಅಂತ್ರಳ್ ಯಾನ್ಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಗೃಹಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ರಚನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿಂ ಅಂತ್ರಳ್ ತಾರ‍್ವಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ದೆವಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ವಯ್ಜ್ಯಾನಿಕ್ ಘುಟ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ ಉಗ್ತಾಡಾಯೆಂತ್ ಯೆತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ಹೊ ಎಕ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಘಡಿಚಾರ್. ಜಾಯ್ ತರ್ ಹೊ ಘಡಿಚಾರ್ ಚಾರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಲೆಕ್ಯಾಂ ಹೊ ಘಡಿಚಾರ್ ಹೆ ಘಡಿಯೆ ಘಡಾತ್ತ್ ಆಸಾ.

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊಣೆಂಯಿ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಕ್ ಲಾಗುನ್, ಕೃತಿಮ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಮನ್ಶಾ ಕುಳ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ನಿಶ್ಪ್ರಯೋಜಕ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್? ಚಾಲಕ್ ರಹಿತ್ ಕಾರ್ ಯಾ ಎಕ್ ವಾಹನ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸೊಡಿಜೆ ತರ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ ಸಂಸೊದ್ ಚಲ್ಲಾ ಮಳ್ಳೆಂ ಲೇಕ್ ಯಾ ಅಂದಾಜ್ ಕೊಣಾಕಿ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ಆನಿ ಎಕಾದವೆಳಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾಕ್ ಸಲ್ವಣ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ಹೆಂ ಮಾನವ್‌ಕುಳ್ ಹಾತ್ ಬಾಂದುನ್ ಬಸ್ತೆಂ? ಹ್ಯಾಚ್ ಲೇಖನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ, ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾಕಿ ಸಲ್ವಣೆ ವರ‍್ವಿಂ ಮಾತ್ ಎಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವನ್ ಮಾನವ್ ಕುಳಾಕ್ ಲಾಬ್ಲಾಂ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಲ್ವಣ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಪರ‍್ಜೆಕ್ ಹುಮೆದ್ ದಿತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡೆಸ್ಕಾಚೆರ್ ಎಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ತೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ರಿಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆರಿತ್ ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಸಕಾನಾ ಯಾ ಆಗಸಾರ್ ರೊಕೆಟಾಂ ಧಾಡುಂಕ್‌ಯಿ ಸಕಾನಾಂ. ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ algorithm ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಸೂತ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಂತಾನ್ ಹಂತ್ ತ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂತ್ ಕೃತಿಮ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆರಿತ್ ತೊ ಕಂಪ್ಯುಟರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾ. ತಾಕಾ ಚಲವ್ಣಿ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಲ್ಗೊರಿಥಮ್ ಸೂತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಭರಿಜೆ. ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕಸಲೆಂ ಹೆಂ ಆಲ್ಗೊರಿತಮ್ ಸೂತ್ರ್ ಯಾ ‘ಕಂಪ್ಯೂಟರ್’ ಭಾಸ್, computer language?

AI02

ದೆಕಿಕ್ – ಆಮಿ ಜರಿತರಿ ಎಕಾ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಲಾಣೆಂ ಎಕ್ ರಾಂದಪ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸರ್ವ್ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕ್ಲೊಲಿಫ್ಲಾರ್ ಮಂಚೂರಿಯಾನ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂ. ಆಮಿ ತಿ ಹಂತಾಂ ತ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಕ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ. ಹ್ಯಾ ಹಂತಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೇಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆಲ್ಗೊರಿಥಮ್ ಸೂತ್ರಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸೂತ್ರಾಂಚೆಂ ನಕ್ಕಲ್ ಕಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಚೊರಿ ಕರ‍್ಚಿ. ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಕ್ ಲಾಗ್ಚಿ ಖ್ಯಾಸ್ತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾವರ‍್ವಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಶ್ಕ್ರೀ‌ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೆಂ ಆಮಿಂ ಕಶೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ಯ್‌ತ್? ಸಾದೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ವಾಪರ್ನ್. ಆಮ್ಚಿ ಜಿವಾಳ್ ಮಾನಸಿಕತಾ. ಕಿತೆಂ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾರಿ, ಕಸಲೆ ಚಿಂತಪ್ ಲಾಗು ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ಸಕತ್ ನಿಶ್ಕ್ರಿಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕಾವೆಳಾ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್, ಎಕಾವೆಳಾರ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಣಿಂ ಮಾತೆಂ ಉಕ್ಲೊನ್ ಆಗಸಾಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನವಾನ್ ಕಸಲಿಂಚ್ ಸವಲಾಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್ ತರ್ ಆಜ್ ಮಾನವ್ ಕುಳ್ ಪ್ರಗತಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತೆಂ ನಾ. ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಪವಿತ್ ಗೃಂಥಾಂನಿ ಆಮಿ ವಾಚ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾ ಕೀ ಮಾನವ್ ನೊವ್ಶಿಂ (ಯಾ ಚಡ್ ವರ‍್ಸಾಂ) ವಾಂಚ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಮರ‍್ತಾಲೊ ಖಂಡಿತ್. ಆತಾಂ ಮರ‍್ಚಿ ಸಂಗತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಂತ್ ಲಾಗುನ್ ಮನಿಸ್ ಮರ‍್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಮೆಳಾನಾ. ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ತೊ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮೆಲೊ. ಬರಾಬರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಿಕಾಳ್ ಮೆಂದ್ವಾನ್ ತಿ ಫಲಾಣಿ ಪಿಡಾ ಖಂಚಿಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಎಕ್ಲೊ ಫಲಾಣೊ ಎಕಾ ಫಾಲಾಣ್ಭ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಂಪ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಕಾರಣ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಯಾ ತ್ಯಾ ಸೊದ್ನಾಂ ವರ‍್ವಿ ತ್ಯೆ ಪಿಡೆಕ್ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಯಾ ಸಂಸೊದಾಂ ಚಾಲು ಆಸಾತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಜಶೆಂ ಆತಾಂ ‘ಕೊರೊನ’ ವಯ್ರಸಾಚೆರ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲಿ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ವಿಗ್ಯಾನಿಂನಿ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವೊಕ್ತಾಂ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ್ ಯಾ ಆವ್ಕ್ ಸಾಟ್-ಸತ್ತರ್-ಅಯ್ಶಿಂ ವರ‍್ಸಾಂಚೆರ್ (ಸರಾಸರ್) ಹಾಡುನ್ ರಾವಯ್ಲಾಂ.

AICVR

ತರ್ ಹರಾರಿನ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ, ವೆಗಿಂಚ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂತತ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್. ಖಂಚಾಯ್ ಹರಾರಿಕ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ನಿಶ್ಕ್ರಿಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ? ಎಕಾ ಫಲಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ಸಕತ್ ಆನಿ ತಿಚಿ ಶಾಥಿ ಕಾಂಯ್ ಪರಿಧೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ನಿಶ್ಕ್ರೀಯ್ ಜಾಯ್ನಾ; ತ್ಯೆ ಸಕ್ತೆಕ್ ಬಳಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಬಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ಸೂತ್ರಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಸರ್ವ್‌ಯೀ ಐನ್‌ಸ್ಟೇಯ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೆವಾನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೆಂ ಸೂತ್ರ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಕೃತ್ರಿಮ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಕತ್ ನ್ಹಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಕಸ್ರತ್ ಕರವ್ನ್ ಮಂದ್ವಾಚಿ ಸಕತ್ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮನಿಸ್ ಸಕ್ತಾ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಆಮಿ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಕಸಲಿಚ್ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾಂತ್. ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಚಾರ್ ಬಿಲಿಯಾ (ಯಾ ಚಡ್) ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತೆಂ ಉಕ್ಲೊನ್ ಆಗಸಾಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆಜ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತೊ ನಾ. ವ್ಹಯ್, ತಾಚಿ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಫಕತ್ ಮಂಕಡಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಯೆತ್, ಚಾರ್ ಬಿಲಿಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕಸಲೆಚ್ ಚಡಿತ್ ಅವಯುವ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ನಾ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಬ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ ಆನಿ ಮಾನವಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಕೆನ್ನಾಂಚ್ ಆಪ್ಲಿ ತೀವ್ರ್ ಗತ್ ಮಂದ್ ಕೆಲೆಲಿ ನಾ, ಮಂಕಡ್ ಆನಿ ಮಾನವಾ ಮಧೆಂ ಕಸಲೊಗೀ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂಚ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಸಾಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ಗಾಂಚ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ, ಮಾಂಕಡ್ ತೊ ಮಾಂಕಡ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ್ಲಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಕೀ ಆಮಿ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ ಜಾಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿ ದಿಸನಾಂತ್. ಮಂಕಡ್ ತೊ ಮಾಂಕಡ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರೊಂದೀ ಆನಿ ಉರ್ತಲೊ, ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಸೂಚಿ ಆಮಿ ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್. ಹರಾರಿಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್‌ಚ್ ಪುರೊ!

► ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

85% feel thumbs up. And how do you feel?
24 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

3 comments

 1. mm
  Philip Mudartha

  Firstly, I appreciate the Editor and Author for this thought-provoking essay. The Author has explained some Infotech concepts briefly and simply.

  Secondly, after elaborating on some concepts of human evolution, the author discusses the probable emergence of useless mankind resulting from disruptive technologies such as driverless automobiles, etc. So far so good.

  Thirdly, the author concludes that he does not foresee the emergence of the useless mankind arising as yet. I’m sure Harari did not conclude that ALL mankind will be useless but a new class of useless people will emerge whose skill sets have been rendered irrelevant by AI/AGI of man-made machines. I endorse Harari’s thinking. All disruptive technologies have caused job losses among those who can’t be re-skilled at a pace faster than the up-gradation of technologies. In the Infotech-biotech engineered data processing systems revolution, the re-skilling is unlikely to succeed as it has under the existing automation.

  Lastly, the article motivated me to read the third book of Harari: 21 lessons for 21st Century.

  3
  2
 2. mm
  Lawrence V Barboza

  Thank you Mr. Edwin JF D’Souza for bringing the Yuval Noah Harari thinking into Konkani Literature, it is a good article and all credit to you.
  Although Harari articulates his thinking with good examples and references, it is bit difficult to agree with everything. I tend to agree with your conclusion (Last Paragraph).
  Artificial Intelligence will dominate and make many of the existing human skills useless in the future, but will not dominate over human thinking. Let’s leave it to the time.

  Thank you Kittall for publishing it.

  2
  1
 3. mm
  Gerald Carlo

  ಯುವಾಲ್ ನೊವಾ ಹರಾರಿ ಹಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾನ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹರಾರಿಕ್ ignore ಕರುಂಕ್ ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಹರಾರಿಚೆ Sapiens: A Brief History ಆನಿ Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, ಹೆ ದೊನೀ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್. 21 Lessons for the 21st Century ಹಾಂವೆ ವಾಚುಂಕ್ನಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ನವೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಹಜಚ್. ಪುಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಆಮಿಂ ಮಾಂದ್ತಾಂವ್ ವ ನಾ ತೆಂ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್. ವಯ್ಲೆ ದೊನೀ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರತಿಯಾಂ ವರ್ನಿ ಚಡಿತ್ ವಿಕುನ್ ವಚೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ ಪನ್ನಾಸ್ ಭಾಸಾಂನಿಂ ತರ್ಜುಮೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಣಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂದ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್. ಬಿಲ್ಲ್ ಗೇಟ್ಸಾನ್ ತಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ತಾಚಾ ಬ್ಲೊಗಾಂತ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಂಚ್ Good Reads ಹಾಂತು ಹಜಾರೋಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ . ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ತುಕಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ದಿತಾ, ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ತಾ ತರ್ ತೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ನಿಜಾಕೀ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ. ಹರಾರಿ ಚಾ ವಿಚಾರಾಂ ಲಗ್ತಿಂ ಎಡ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ (ಬೋವ್ಶಾ ಹೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಲೇಖನ್) ಹರಾರಿಚೊ ಕಿಡೊ ತಾಚೊ ಮಾಂಡೊ ಖಾಂವ್ಚಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.
  ಹಾಂವೆ ಹರಾರಿಕ್ ಉಲ್ಲೇಕುನ್ “ಮಾಂಕೊಡ್ ರಚ್ನಾರ್ ಜಾತಾನಾ” ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಎಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಹರಾರಿಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ Dime a dozen, ತೊ ನಾಸ್ತಿಕ್ , ತೊ ಜುದೆವ್, ತೊ ಸಲಿಂಗಿ, ಇತಿಹಾಸ್ ಶಿಕಂವ್ಚಾ ಉಂದ್ರಾಕ್ ಲೊಕ್ಡಾಚೊ ವ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ ಹಲ್ಕಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹರಾರಿಚಾ ವಿಚಾರಾಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ವೆಕ್ತಿ ಗತ್ ವಿಚಾರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚೆ ಮೋಲ್ ಮಾಪ್ಣಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ.

  2
  1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.