ಕರ್ನಾಟಕ್-ಗೊಂಯ್ ಪ್ರಾಂತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಂಕ್ ನವೊ ಪ್ರೊವಿನ್ಶಿಯಲ್

ಮೈಸೂರ‍್ಚ್ಯಾ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ್-ಗೊಂಯ್ ಪ್ರಾಂತಾಚ್ಯಾ ಚವ್ದಾವ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಸಭೆಂತ್ ಬೊ. ಮಾ. ಬಾ. ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಸೊಜ್ ನವೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಆದಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಮಾ. ಬಾ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸೆರಾಂವ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಬೊ. ಮಾ. ಬಾ. ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಸೊಜ್ ಗಾಂವಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಗ್ರಾರ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚೆ. 1982 ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಒಡ್ದಿಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣಿಂ 1986 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಜುಲಾಯ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಂಗವ್ಣ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ 1994 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 27 ವೆರ್ ಯಾಜಕೀ ದಿಕ್ಷಾ ಜೊಡ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೈಸೂರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣಿಂ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ಪದಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಧಾರ್‌ವಾಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಫಿಲೊಸೊಫಿಂತ್ ಎಂ.ಎ. ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ರೊಮಾಚ್ಯಾ ಬಿಬ್ಲಿಕುಮ್, ಪೊಂತಿಫಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಾಂತ್ ಲಯ್ಸನ್ಶಿಯೆಟ್ ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ರೊಮಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೆಗೊರಿಯನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ್-ಗೊಂಯ್ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಕೊಲೆಜ್, ಮೈಸೂರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸೆಮಿನರಿಸ್ತಾಂಚೊ ತರ್ಬೆತಿದಾರ್, ಭಾರತಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಸೆಮಿನರಿಂನಿ ಆನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಸಾಂ. ಜುಜೆಚೆಂ ಕೊವೆಂತ್, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಹಡಿಲ್, ಆನಿ ರಾಣಿಪುರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಋಶಿವನ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪ್ರಾಂತಿಯ್ ವ್ಹಡಿಲಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಲಹದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ತಾಣಿಂ ಎದೊಳ್ ತಾಂಚೆಚ್ಚ್ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಬುಕಾಂನಿ ಸಹ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !