ನಾನು ಮರೋಲ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ನವೊ ಸಂಯೋಜಕ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಖ್ಯಾತ್ ವಿಮರ್ಷಕ್ , ಲೇಖಕ್ , ನಟ್ ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ( ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಫಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ) ಹೊ ಯು.ಎ.ಇಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ “ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್” ಹಾಚೊ 2020 – 2022 ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ .ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್  ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್  ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೋಟಾ ತಶೆಂಚ್ ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂತೋಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪೆರ್ಲಾ ಹೆ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಾಂದೊ ತಶೆಂಚ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಖಾಂಬೊ ಶ್ರೀ ಡಯಾನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಮುಕಾಮರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಂತ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳೂರ್‌ಗಾರಾಂ  ಮದೆಂ ನವೊ ಹುರುಪ್ ಭರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾ ಮುಣೊನ್ ಕೊಣಿ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ಚೊ ನಾ.ಬಹಿರಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ನರ್ಗೊಂಚೊ ಲೋಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತೆ ವರ್ವಿಂ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ದಾಕ್ಷೆನಾ ಜಾಲೊ.ಜಾಯ್ತೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ದೆ , ನಾಟಕ್ ಸ್ಪರ್ದೆ ಆಸಾ ಕರುನ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಕ್ , ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಲೇಖಕ್ / ಕಲಾಕರಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸದಾಂಚ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.ವರ್ಸಾವರ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ” ದಾಯ್ಜಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್” ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಉಂಚ್ಲೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೀಕ್ಷ್ಣ್‍ತಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಾಕ್ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾ.ತೊ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ನಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ಭಗ್ ತೀನ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾಂನಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.ತೆಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಯು.ಎ.ಇಂತ್ಲಿಂ ಇತರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಸಂಘಟನಾಂ ” ಕರಾವಳ್ ಮಿಲನ್” ತಶೆಂಚ್ ” ಸಕತ್-ತೊಟ್ಟಾಮ್” ಹಾಂಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿಂನಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಾಂ.

ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೋಟಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿನೋದಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಲಾಗೊನ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ.ತಾಚಿಂ ವಿನೋಧಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 18 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್‍ಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೋಟಾ ಹಾಣೆ “ಕರಾವಳ್ ಮಿಲನ್” ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಾಣ್ ಘೆತ್ಲಾಂ.

 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಉದೇವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಸಂತೋಶ್ ಪೆರ್ಲಾ ಕಾನೂನ್ ಪದವಿಧರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಣಿಯಂಪರೆ ( ಆದ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ ) ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಯುವ ಮುಖೆಲಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ,  ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ICYM ಘಟಕಾಚೊ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂಚ್ ಯು.ಎ.ಇಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಮಿರೆಟ್ಸ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಆದ್ಲೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ ಫೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕ್ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣೆ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ , ಪೋಷಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಸಮಿತೆಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ರ್ ಭರ್ವಾಸೊ ದವರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಗಾಂ ಪಾಟೊವ್ನ್ , ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ .ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ದಿಷ್ಟಾವೊ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಕ್ಟಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂ.ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಹುದ್ದೇದಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೋಟಾ , ಸಂತೊಶ್ ಫೆರ್ಲಾ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಆಪುಣ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾತಾಲೊಂ ಮುಳ್ಳೊ ಭರ್ವಾಸೊ ದಿಲೊ.

ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್‍ಚೊ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಲಾಕರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ “ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್ ಮಂದಿರ್” ಹಾಚ್ಯಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಂಚೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

 

ಡ್ಯಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ವಾಮಂಜೂರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಉತ್ತೀಮ್ ರಂಗ್ ನಟ್ , ನಾಟಕ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಭೊವ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ , ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್ ಮಂದಿರ್ ಹಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಲಾಕರ್ , ನಾಟಕ್ ಕಲೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆ ಲವ-ಕುಶಾ ಮುಣೊನ್ ಯು.ಎ.ಇಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾರಲ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಹಾಣಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಡ್ರಾಮಾ ರೆಪರ್ಟರಿ ಕಲಾಕುಲ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಪರಿಣತಿ ಜೋಡ್ನ್ ಜಾಣ್ವಿಕಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ.ತಾಂಚ್ಯಾ ನಟನಾಂತ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಯು.ಎ.ಇಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಆಭಿಮಾನಿಂನಿ ಆನ್ಭೊಗ್ಸುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂನಿ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !