ರಗ್ತಾಂಚೊ ಖೆಳ್

ರಾಜ್‌ಶಾಹಿಂತ್ ರಾಯಾಚೆಂ/ರಾಣಿಯೆಚೆಂ ರಾಜ್ ತರ್, ಲೋಕ್‌ಶಾಹಿಂತ್ ಪರ್ಜೆಚೆಂ ರಾಜ್. ಶಾಹಿವೆವಸ್ತಾ ತಿ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಜಾಂವ್, ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆ ವಾ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ರಾಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಜೆನ್ ತಾಣಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಶಾಹಿವೆವಸ್ತೆಂತ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್  ಫರ್ಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್  ಬದಲ್ತಾ, ತವಳ್ ಶಾಹಿವೆವಸ್ತಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ವೆವಸ್ತೆಂತ್ ಬದಲ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಲೋಕ್‌ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವೆವಸ್ಥೆಂತ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮುಕೆಲಿಯ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಅದಿಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಕ್‌ಚ್ ಗ್ರಾಸಿಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆ ನಾಂತ್.

ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್‌ಕಾಂದ್ಯಾಂನೀಯ್ ಆಜ್ ಅಸಲೀಂಚ್ ಖುಣಾಂ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್‌ಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಕಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ. ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್, ‘ಅಸಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ಪರ್ಜಾಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಕಾಂತಾಕ್ ಜಾಪ್‌ದಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಶೀದಾ ಆರೋಪ್ ಕವಿತಾ ಮಾಂಡ್ತಾ.

ಖೊಲಾಯೇನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರ‍್ಯಾಂಚೆರ್ ನಾಚ್ಚೆ, ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚೆ ರಾಜ್‌ಶಾಹಿಂತೀ ಆಸ್ಲೆ, ಆಜ್ ಲೋಕ್‌ಶಾಹಿಂತೀ ಆಸಾತ್. ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಖಂಡ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೆ ಮಾತ್ ನಯ್, ಮತಿಚಿಂ ಜನೆಲಾಂಯ್ ದಾಂಪುನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಪಾಳ್ಚೆ ಕುರ್ಡೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್, ಪ್ರಚಾರಕ್ ರಾಜಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಅಡ್ಚೊಂಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂಚ್. ರಗ್ತಾಂತ್ ಹಾತ್ ಬುಡವ್ನ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ರಾಜ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಅಡ್ಚಣೆವಿಣೆಂ ಚಾಲು ಉರ್ತಲೆಂ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಡಂಬನಾಚಿ ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿತಾ. ರಗ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ ಸಂವಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಖೆಳಂವ್ಚಿ ಪ್ರತಿಮಾಯ್ ತಿತ್ಲೀಚ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

KishPoem

ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಂಗೊಂಕ್
ಬಾಕಿಚೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್
ತುಕಾ ಏಕ್ ಪಿಡಾ, ಸಾಂಗ್ಚಿ
ಸಾಂಗೊನ್‌‌ಂಚ್ ವೆತಾಯ್…
ನಾ ಮುಕಾರ್, ನಾ ಪಾಟಿಂ
ಪೂಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ
ವೀಕ್‌ಚ್ ಭರ್ತಾಯ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಮತಿಂ

ಹೆ ತರೀ ಆಸಾತ್
ಗತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ
ಚಿಂತ್ಪಾತಾಂಕ್ ವಿಕುನ್ ಖೆಲ್ಲೆ
‘ಹಾಗ್ತಾನಾ ಖಾಯ್ನಾಕಾರೆ ಪುತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್
‘ಬುಡೊನ್ ಖಾತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ

ತುಕಾ ಪಿಸಾಯ್ ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಖೆಳಂವ್ಚಿ
ಖೆಳವ್ನ್‌ಂಚ್ ವೆತಾಯ್
ಖೆಳ್ತಾಂ ಖೆಳ್ತಾಂ
ಏಕೆಕ್‌ಚ್ ಉಂದಿರ್ ಗುಲ್ಲ್
ಹಾಂಕಾಂ ಕುಡ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಖಬರ್ ನಾ
ಖೆಳಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಕುಲ್

ಹೆ ತರೀ ಆಸಾತ್
ತಾಂಕಾ ಶೆಣ್ ಭರಯ್ತಾಯ್ ತುಂ
ಹೆ ಏಕ್ ಮೆಟ್ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ಚ್
ಕಟ್ಟ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಭರುನ್ ಘೆತಾತ್‌ಮೂ.!?

ಹ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ, ನಾಚ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂನಿ
ಅಡ್ಚಾಲ್ಯಾತ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಸಪ್ಣೆಲಿ
ಕೊಣೆಯ್ ತರೀ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ?
ಜಸೊ ಪಂಗಡ್, ತಸೊ ಮುಕೆಲಿ

ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್
ತುಜೆ ತಸಲೆ ಆದಿಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ
ತುಜೆ ಸಾಂಗ್ಡೇಚ್ ರಗ್ತಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್
ಪಂಗ್ಡಾಂ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ವೆಗ್ಳೆ ಮೊಳುನ್
ಭೆಂಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಾಚೆ ಕುಂದೆ ಕರುನ್
ಹ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ಳೆಪಣಾಂತ್ ಆಜ್
ರಾಕ್ಸಾಂಬರಿ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ

ತುಮ್ಚಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್
ಶಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ವಾಖಣಿಜೆ
ಭುಲೊನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಡಯ್ತಾತ್ ಪಳೆ
ಹಾಂಕಾಂ ವ್ಹಾಣಾಂನಿ ಘಾಲಿಜೆ

►ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

60% feel thumbs up. And how do you feel?
35 :thumbsup: Thumbs up
6 :heart: Love
2 :joy: Joy
8 :heart_eyes: Awesome
7 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. mm
    Lawrence V Barboza

    Thank you for the unique poem, few lines in the poem are amazing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.