ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ವೀರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆ

ಜುಲಾಯ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರೀ ಮುಳಾಚೆ ಎಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಕೋವಿಡ್ ಪಿಡೆವರ್ವಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಕೊವೀಡ್ ಪಿಡೆವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಅನಿ ಪ್ರತೇಕ್ ಥರಾನ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲೊಕ್‌ಡೌನ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಿಚೊ ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ಶೆಖಾಲ್, ಕೋವಿಡ್ 19 ನಿತಿ-ನಿಯಮಾಂಪ್ರಕಾರ್ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ನಗರ್ ಪಾಲಿಕೆಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಭಾಗಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ಬೋವ್ ಸಂಕ್ಶೇಪ್ತ್ ಪುಣ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಕೋವಿಡ್ ಪಿಡೆಚೆಂ ಭ್ಯೇಂ, ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಪಯ್ಣಾವಯ್ರ್ ನಿರ್ಭಂದ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ – ಧಯ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಚಡ್ ಕರುನ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ನಾತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಈಶ್ಟಾಂ-ಮಂತ್ರಾಂಕ್ ತಿಕಾ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಆದೇವ್ಸ್  ಮಾಗ್ಚೊ ಸಂಧರ್ಬ್ ಚುಕ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಮಾರಿಪಾತ್ ಸರ್ವಾಂಚೆ ತರ್ಪೆನ್ ‘ಅಂತಿಮ್ ವಿದಾಯ್’ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅತುರಾಯ್ ಭಗ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತುರಾಯೆಕ್ ಜೊಕ್ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್.

ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್, ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮಜಿ ಸೆಜಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ತಿಕಾ ಹಾಂವ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಜಾಣಾ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ತಿಚೊ ಪತಿ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಬರೊ ಈಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಲೊ. (ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತೊ ದೇವಾದಿನ್ ಜಾಲಾ)

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾಯ್-ಸ್ಕುಲಾಚಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೆ ವೆಚೆ ದೀಸ್ ತೆ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ದ್ವಿ-ಚಕ್ರಾಂಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಚಿ ಅನಿ ಕಾಯಾಮ್ ಬಸ್ಸಾಂಚಿ ಸುವಿಧಾ ತಿತ್ಲಿ ನಾತ್ಲೆಲಿ, ಸಬಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಯ್ಕಾಲಾಂಚೆರ್ ವೆತಾಲೆ ತರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚೆ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಯ್ ಸ್ಕೂಲಾಚೆಂ ಅಂತರ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್  ನಾತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸೆಜಾರಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಮಝಾ ಮಾರ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚೆಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ.

ಹಾಯ್ ಸ್ಕೂಲಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಜಯ್ತ್ ನಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ತಾಪ್ರಮಾಣೆಂ ಎಕ್ ಮಂತನ್ ಕುಳಿಯೆಚೆಂ ಘರ್ ತೆಂ ಮಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ; ಘರಾಚೆ ಭಾಯ್ರ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಧಾ -ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸೊಭಿತ್-ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಚಲಿ, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಘರ್ಚಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಧುಂವ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿಂ ತೆಗಾಂ ಬಾಂವ್ಡಾಂ – ಬಹುಶ ಎಕೆ-ಕಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಪುಡ್ಲಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ ಅನಿ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ವರ್ತ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಫಕತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ರಾವ್ತಾತ್‌ಗಾಯ್, ಹಾಂಚಿಂ ವಡಿಲಾಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕೋಣ್ ಕರ್ತಾ, ಹಾಂಕಾಂ ರಾಂದುನ್ ಕೋಣ್ ವಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಪೊಕ್ರಿ ಸವಾಲಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಘರ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಘರಾಚೆ ಲಾಗಿಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಕ್ಲಾಸ್‌ಮೆಟ್ ಜೊ ಆಮ್ಚೆ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಹಾಯ್-ಸ್ಕೂಲಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವೆತಾಲೊ; ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಎಕ್ ಬರೊ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಮಿ ದೋಗ್‌ಚ್ ಅಸ್ಲೊಲೊ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಧಾರಾಂಚಿ ಖಬಾರ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

ತಾಣೆಂ ವಿವರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್ ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಅವ್ಚಿತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಜಾಯ್ತೊ ತೇಂಪ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೆಂಯ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಘರಾಂತ್ ಚಡ್ಚೊ ಖರ್ಚ್ ಅನಿ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾ – ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಘರಾಕ್,  ಅಮ್ಚೆ ಸೆಜಾರಾಕ್ – ವಸ್ತಿ ಬದ್ಲಿಲಿ. ಭುರ್ಗಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ ಆನಿ ಆದಾಯ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್ಲೊಲೊ ದೆಕುನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ವಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವತ ಅಸಹಾಯತೆಕ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಸೊದುಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾನಾ ಅಮಾಲ್ ವಸ್ತುಂಚಿ (ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚಿ) ಸವಯ್ ಧರ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಘರಾಂತ್ ಎಕಾ ನಮೂನ್ಯಾಚೆಂ ಅಸಮಾಧಾನ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಕಾಳಾರ್ ಗಲ್ಪಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಘರ್ ಖಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್. ಜಾಯ್ಥ್ಯೊ ಅಮ್ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ-ಬಾಯ್ಲೊ ಜಾಂಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ವಿವಿದ್ ಸಮಸ್ಯಾಂವರ್ವಿಂ ಕಶ್ಟಾತಾಲಿಂ, ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಗಲ್ಪಾಚಿ (ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುವೈಟಾಕ್ ) ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್‌ನ್‌ಯಿ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘೊವಾಚೆ ತಾಬೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕುವೈಟ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅತ್ಯಂತ್ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಅನಿ ಸಾದ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಕತ್ 28 ತರ್, ಮಾಲ್ಘ್ಯಾಡ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ 10 ಆನಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲೆಲಿಂ ಮಾತ್ರ್.

ಕುವೈಟ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪರಿಶ್ರಮ್, ತ್ಯಾಗ್ ಅನಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಜೋಡ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಅನಿ ಅನ್ಯೆಕಾ ವಾಟೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಮೊಗಾನ್ ಅನಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಳೆಂ.

ವೆಗಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. ತೊ ಅಮ್ಚೆಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಜಂಕ್ಶನಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್-ಸ್ಟೋಪಾಂತ್ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರುಂಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಲ್ಲಾಂಬ್-ದೀಗ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಆಕರ್ಶಿತ್ ವದನಾಚ್ಯಾ ಅನಿ ದೆಣ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ತರ್ನಾಟೆ ಜಾಯ್ತೊ ಸಂಗ್ತಿ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜ್ನಾನ್ ವಿಶೇಸ್  ಆನಿ  ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಮಿ ಸರ್ವ್ ತಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ  ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಅತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಎಕ್ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಕಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ. ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಸೊರೊ ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳಾನಾ ಆಸ್ಲೊ (ಪುಣ್ ಲಿಪ್ತ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ.) ತಶೆಂ ಲಿಪ್ತ್ಯಾನ್ ಪಿಯೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸತಯ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ಚಿ ಬೆಸ್ಟಾವ್ಣಿ ದಿತಾಲೆ (ಕಯ್ದ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಲೆ ಬಗಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಧಾ ರುಪಯ್ ಲೋಂಚ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾಲೆ.)

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಬಸ್-ಸ್ಟೋಪಾಂತ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ಈಶ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್‌ಚ್ ಶೆಕುನ್ ಅಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಅನಿ ತಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ತೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೊನ್ ಆಯ್ಲಾ ತೆಂ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಕ್ (ತೊ ಅಪ್ಲೆ ವರ್ಧೆರ್ ನಹಿಂ ಬಗಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ಆಸ್ಲೊ) ಹ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಪೊಲಿಸ್‌ಗಾರ್ ತುಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಅಮ್ಚೊ ಈಶ್ಟ್ ತಿತ್ಲೊ ಕಾಂಯ್ ಕಾವ್ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೈಕಿಂತ್ಲೊ ನಹಿಂ. ಆದಿಂ ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಸಾಂಗಾತಾ ಹೆಳ್ಳಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಪೊಲಿಸಾಕ್‌ಚ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಕ್ ತೊ ಖರೊ ಎಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪೊಲಿಸಾಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲೆ ವೃತ್ತೆಚಿ ಕಸಲಿಯ್ ರುಜ್ವಾತ್ ನಾ ಆಸ್ಲಿ.

“ವ್ಹಡ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಈಸ್ಟ್. “ತುಂ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ ಫೊಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಿತೆಂ?”

ತೊ ಪೊಲಿಸ್ ಸಾರ್ಕೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಸಾರ್ಕೊ ನರ್ವಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಲೊ ಘಾಮ್ ಪುಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಲಗ್‌ಬಗ್ ದಾ-ಪಂದ್ರಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ ಸವಾಲ್.

ಅಮ್ಚೊ ಈಸ್ಟ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ – ಫೊಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಭ್ದಾಂತ್ ಪಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ politeness, ಓ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ obedience, ಎಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ loyalty ಅಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ integrity ಸಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ courtesy ಆನಿ ಇ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ efficiency.

“ಇತ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೊಲೊ ತುಂ ಪೊಲಿಸ್ ಕಸಲೊ?”  ತೊ ವಿಚಾರಿ.

ತೊ ಪೊಲಿಸ್‌ಗಾರ್ ಲಜೆನ್ ದೊಡೊನ್, ಘಾಮಾನ್ ಬುಡೊನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗೊನ್ ಗೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪರಾಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಮ್ಚೆ ವಠಾರಾಂತ್ ದಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ ನಾ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಅಮ್ಚೆ ಈಸ್ಟಾಕ್ ತಾಚೆ ಪತಿಣೆನ್ ವೀಜಾ ದಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ತೊ ಕುವೈಟ್‌ಚಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ಗೆಲೊ. ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಕಾ ಕುವೈಟಾಂತ್ ಎಕಾ ಉನ್ನತ್ ಸ್ಥಾನಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತಕ್ಶಣ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ ಸವಯ್ ಸಾಂಡ್ಲಿ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಕಾಮಾಥಾವ್ನ್ ಸುಶೆಗ್ ದೀವ್ನ್ ತಿಕಾ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಣಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕುವೈಟ್ ವರಯ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಕುವೈಟಾಂತ್‌ಚ್ ತಾಂಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮುಂದರುಂಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲಿ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ತಾಲೊ ಅನಿ ಎಕ್ ಶರ್ಟಾಲುಗಾಟ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ತುಟ್ಲೊ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬಾರ್ ಕಳ್ಳೀ ಕೀ ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲಾ, ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಭೆಟ್ಲೊಂ ಅನಿ ಆಮ್ಚೆ ಆದ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವೆ ಕೆಲೆ. ತಿಚಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆತಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕುವೈಟಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಿ ವೀರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಕೊವಿಡ್ ಪಿಡಾ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಆನಿ ತಿಚಿ ಅಂತ್ಯ್ ಕ್ರಿಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಧುಖಿ ಮನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾ.  ಪುಣ್ ಪ್ರಕೃತಿಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಕೋಣ್ ಆಡ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ?

► ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ಪಾಂ ►

54% feel thumbs up. And how do you feel?
17 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
9 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !