Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಕೋವಿದ್-19

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಅವ್ವಲ್ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆಎಫ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ ತೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಫೊನಾರ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಏಕ್ ವೊರ್‌ಭರ್ ತ್ಯಾ ಬರವ್ಪಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚರಿತ್ರೆಕಾರ್ ಯುವಲ್ ನೋವಾ ಹರಾರಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ‘ಆಮಿ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ ಜಾಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸನಾಂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ‘ಸಾರ್ಕಿ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಿದ್ಧ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಇತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಹರಾರಿನ್ ‘ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಎಡ್ವಿನಾನ್ ‘ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ‘ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ’ ಹಾಚ್ಯೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಧನಾಚ್ಯೆ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಏಕ್ ಗಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಸುಂ. ತರ್, ಕೋಣ್ ಹಿ ‘ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್?’ ಜಾಪಿಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಏಕ್-ದೋನ್ ಶೆಕ್ಡೆ ಪಾಟಿಂ ವಚಜೆ. ಎಕುಣಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಯೆರೊಪ್ ಆನಿ ಉತ್ತರ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಘಡ್ಲಿ. ರಯ್ಲ್ ಇಂಜಿನ್, ಯಂತ್ರಾಂ, ರೇಡಿಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯಂತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚೊ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್‌ವರೇಗ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಕರ‍್ಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಯಂತ್ರಾಂನಿ ಕರುಂಕ್ ಅರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆನಿಮ್ತಿಂ ಉತ್ಪಾದನ್ ವಾಡೊನ್ ಆದಾಯ್ ಆನಿ ಮುನಾಫೊ ಚಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹಾಚ್ಯೆನಿಮ್ತಿಂ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಉದ್ಯಮಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಯಂತ್ರಾಂನಿ ಕರುಂಕ್ ಅರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಎಕಾ ಲೆಕಾರ್ ‘ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್’ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಿ. ಹಾತಾಂನಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ಯಾ ನವಾಲಾಸಂಗಿಂ ‘ಕಾಮೆಲಿ ವರ್ಗ್’ (working class) ರೂಪಿತ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ವರ್ಗ್ ಆಜ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ.

CC01

ಪುಣ್ ಹರಾರಿನ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೊ ‘ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್’ ಆತಾಂಚೊ ಕಾಮೆಲಿ ವರ್ಗ್ ನ್ಹಯ್ ವಾ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾರ‍್ಕೊಯ್ ನ್ಹಯ್. ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಅರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮಾಹೆತ್ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ (Infotech) ಆನಿ ಜೀವ್ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ (Biotech) ಸೊಧ್ನಾಂ ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವೊನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕೃತ್ರಿಮ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚೆ ‘ಆಲ್ಗೊರಿದಂ’ ಆತಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಚಡಾವತ್ ವಾವ್ರ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಸಮರ್ಥ್ ರಿತಿರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲೆ. ತವಳ್, ಪರತ್ ಚರಿತ್ರಾ ಪುನರಾವರ್ತನ್ ಜಾತೆಲಿ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ನವೊ ವರ್ಗ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾತಲೊ. ತೊಚ್ ‘ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್’ ವಾ ಎಡ್ವಿನಾಚಿ ‘ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ.’ ಹಾಂಗಾಸರ್ ‘ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಸಮಗ್ರ್ ರಿತಿರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಕೊಣೀ ಮನಿಸ್ ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್ ನ್ಹಯ್; ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ಕ್, ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಕೃತ್ರಿಮ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿರ್ (ಪಯ್ಶೆ ಕಮಾಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ) ‘ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್’ ಜಾತಾನಾ, ಆಪಾಪಿಂಚ್ ರಾಜಕೀಯ್ ರಿತಿರ್‌ಯಿ ‘ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್’ ಜಾತಾ (ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮೊಲ್ ಆನಿ ಬಳ್ ನಾ).

ಪುಣ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಭಿತರ್ ‘ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್’ ಉಭಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ? ಕೃತ್ರಿಮ್ ಬುಧ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಅರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ‘ಆಲ್ಗೊರಿದಂ’ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಾವ್ರಾ ಥಳಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೃತ್ರಿಮ್ ಬುಧ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಎಕಾ ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಘರ್ ಸೊಧಿಜೆ ತರ್, ಪಾತ್ತೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣಿಂ ಚೂಕ್ ದಿಶಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿಯ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಾಧನಾದ್ವಾರಿಂ ಶೆಂಬರ್ ಠಕ್ಕೆ ನಿಖರತೆನ್ ಪಾತ್ತೊ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಆಜ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಹೆರಾಂಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ‍್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಗೂಗಲ್ ದಿಶೆಕ್ ಚಡ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ ನ್ಹಯ್? ಮಾಹೆತ್ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಜೀವ್ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ಮಿಲನಾವರ‍್ವಿಂ, ಮನಿಸ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾಕೀ, ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಆಲ್ಗೊರಿದಂಕ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಣಿತ್ ಡ್ರೈವರಾಚ್ಯಾಕೀ ಕೃತ್ರಿಮ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಪಾತ್ಯೆತಲೊ. ತವಳ್ ಜಾಂವ್ ಡ್ರೈವರ್, ಶಿಕ್ಷಕ್, ಇಜ್ನೆರ್ ವಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ‘ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್’ ಜಾತಲೊ.

ಹಾಚ್ಯೆಶಿವಾಯ್, ಮಾಹೆತ್ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಜೀವ್ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನಾಚೆಂ ಮಿಲನ್ ಜಾತಾನಾ, ನವ್ಯಾ ರಿತಿಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಉಬ್ಜತೆಲಿಂ ಖಂಡಿತ್. ಪುಣ್ ವಿಪರ‍್ಯಾಸ್ ಹೊ ಕೀ, ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಂ ಆಸ್ಚಿಂ ನಾಂತ್. ಹೆ ರಿತಿನ್‌ಯಿ ಮನಿಸ್ ಪರತ್ ‘ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್’ ಜಾತಲೊ. ಮನಿಸ್ ‘ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ‍್ಜಾ’ ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ದುರಂತ್. ಪುಣ್ ‘ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್’ ಜಾತನಾ, ‘ಅಪ್ರಸ್ತುತ್’ (irrelevant) ಯಿ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂಚ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಗಜಾಲ್.

ಕೃತ್ರಿಮ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆವರ್ನಿಂ ವಯ್ಲೆಂ ದುರಂತ್ ಘಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಖ್ಖಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ದವರ‍್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಿ ಏಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ (probability) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಪುಣ್ ಕೃತ್ರಿಮ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆದ್ವಾರಿಂ ಮನಿಸ್ ‘ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್’ ಜಾಂವ್ಚೆ ಫುಡೆಂಚ್, ಕೊರೋನ ವೈರಸಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಮನಿಸ್ ‘ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್’ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಗಣ್ಣ್ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಯ್?

CC02

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾ : ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ರೋಹನ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಆವ್ಚಿತ್ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ಭೆಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕೊರೋನ ಪಿಡೆನಿಮ್ತಿಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್, ತಾಚ್ಯೆ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ನೋಟೀಸ್ ದಿನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ನಿಕ್ಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 120 ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೊಯ್ ಎಕ್ಲೊ. ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಂ ಬಂಧ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಫುಡೆಂಚ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಂಡ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಘರಾಂತ್ ಬಸ್ಲೊ (ಲೊಕ್ ಡೌನ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ). ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚೊನ್ ವೆತನಾ, ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲಿ. ಬಾರಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಕುವೈಟಾಂತ್ ಎಸಿ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ? ಗಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾಮಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣತ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್. ಕೃಷಿ ಕರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಗಾಂವಾಂತ್‌ಯಿ ಚಡಾವತ್ ಕೃಷಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನಾಚೊ ವಾಪರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಥೊಡಿ ಸುವಾತ್ ಕುವೈಟಾಕ್ ವೆಚ್ಯೆಖಾತಿರ್ ವಿಕುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ರೋಹನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ‍್ಚೆ ಎಕ್ಸುರಾಯೆಂತ್ ‘ಹೆಲ್ಪ್‌ಲೆಸ್’ ಜಾವ್ನ್ ‘ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್’ ಜಾಲಾ.

ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಸಲೆ ರೋಹನ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ, ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಭಾರತಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪುಣ್ ವಾವುರ‍್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂಥಾವ್ನ್ ‘ವಜಾ’ (lay off) ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್‌ಯಿ, ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ದವರ‍್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ದೀವ್ನ್ ಪುರೊ ಪಡಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್; ಭಿರ್ಮತೆನ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಉರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ಅರ್ಧೊ ಪಾಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಆಸ್ಯೆತ್; ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾಚ್ಚ್ ಚಡಾವತ್ ಘರಾಂನಿ ಅಸಲಿಚ್ ಭಿರ್ಮತಿಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

2020 ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಭೆಕಾರ‍್ಪಣ್ ವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗಾಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ 7.78% ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೇಯಾಚ್ಯೆ ಆಕೇರಿಕ್ 23.5% ಕ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ 9% ಚೆರ್ ರಾವ್ಲಾ. ‘ವರ‍್ಸಾಕ್ ದೋನ್ ಕೊರೊಡ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶ್ವಾಸನಾಚೆರ್ ಚುನಾವ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಚುನಾವ್ ‘ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೊ’ ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಪುಸುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ‘ರಸ್ತ್ಯಾಬಗ್ಲೆನ್ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಭಾಜುನ್ ವಿಕ್ಚೆಂಯ್ ಉದ್ಯೋಗ್‌ಚ್ಚ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಭೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್’ಪಣ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾ. ವ್ಹಡ್ Under employment ಪ್ರಮಾಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಶಿಕಾಪ್ ಆಕೇರ್ ಕರ‍್ನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಘೆವ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಹಜಾರೊಂ ದಾಕ್ತೆರ್, ಇಜ್ನೆರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾಂ, ಕುಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಜೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ‘ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ನಿರಾಶೆಚ್ಯೆ ಗಡಿಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ನಾಂತ್?

AI03

ಹೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಅಸಲ್ಯೆ ನಿರಾಶೆಚ್ಯೆ ಗಡಿರ್ ಪಾವವ್ನ್ ಹಾತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ಕೃತ್ರಿಮ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪರಿಗತ್ ಆನಿ ಕೊರೋನಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯೆ ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಗತಿಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಕಶೆಂ ಜೊಡ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮುಕ್ಲೆ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಅಸಲ್ಯೆ ಕರಾಳ್ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಪಡನಾಶೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚರಿತ್ರೆಕಾರ್ ಹರಾರಿಚ್ಚ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ. ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ತಾತ್? ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಆನಿ ಹೆರ್. ಸರ‍್ವ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಂಯ್ಚಿ ಆಶಾ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ – ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂನಿ ಉಂಚ್ಲೆ ಮಾರ‍್ಕ್ಸ್ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ತಿಂ ಫೆಯ್ಲ್ ಜಾತಿತ್ ತರ್? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ವಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ನಾ. ‘ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಲ್ವಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ’ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹರಾರಿ. ದುಸ್ರೆಂ, ಆತಾಂಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂಚೆಂ ಆನಿ ‘ಸ್ಪೆಶಲೈಶನ್’ ಫಕತ್ ‘ಏಕ್’ ಉದ್ಯೋಗ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್. ತೆಂ ಕಾಮ್ ಗೆಲೆಂ ತರ್..? ದೆಕುನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ (emotional intelligence) ವಾಡಂವ್ಚೆ ಕುಶಿನ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ ಆನಿ ಮತಿಚೆಂ ಬಳ್ (mental resilience) ವಾಡಯ್ಜೆ; ವೆವೆಗ್ಳಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಂ ಶಿಕವ್ನ್, ವೆವೆಗ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ empower ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಧರುಂಕ್ ತಾಂಕಿವಂತ್ ಆಸಜೆ.

ಮುಕ್ಲೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಅಶೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ‘ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ’ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖರ್ಗಾಂತ್ಲೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್?

► ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್, ಉಡುಪಿ

 ಮಾಂಕೊಡ್ ರಚ್ನಾರ್ ಜಾತಾನಾ… – ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ದಿಂಬಿ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್… – ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ  – ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

86% feel thumbs up. And how do you feel?
13 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

5 comments

 1. mm
  Lawrence V Barboza

  Thank you for this thought provoking article.
  Harari thinking is based on Artificial Intelligence (AI) is okay for developed countries, but slightly premature for developing/under developed countries as this will take more time and time will change the course of actions. As far as COVID-19 is concern, the ‘LOCK DOWN’ is a controlling process which immensely altered the socio-economic structure of the world, but when the world finds a solution either in the form of vaccine or any other, this will then lead to a rearrangement of the socio-economic structure of the world, once this happens it will be technology and lessons learned during ‘lock down’. As Harari said; ‘War pushes the innovation in a faster rate’ , likewise this Pandemic may further alter the application of technology. As well as this, education system is a bigger subject in this context, and I agree with the author. The new system/policy proposed by the present government may be a first step !!

  3
  1
 2. mm
  ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

  ಕೊರೊನಾ ವೊಸ್ಯಾ-ಪಿಡೆವರ್ವಿಂ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ ಬೇಕಾರ್ ಪರ್ಜಾ ತಾತ್‍ಕಾಲಿಕ್ “ಉಪ್ಕರಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್ಲಿ”. ಹಾಂಕಾಂ ಹರಾರಿನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ useless class ಸಾಂಗತಾ ಕುಡ್ಸುಂಚೆಂ ನಹಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊರೊನಾನ್ ಉಬ್ಜಾಯಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ದುರ್‌ವ್ಯವಸ್ತಾ ಸಾಸ್ಣಾಚಿ ನಹಿಂ. ಜಶೆಂ ಹ್ಯೆ ಪಿಡೆಚ್ಯೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ, ತವಳ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಪರತ್ ಚಾಲು ಜಾತೆಲ್ಯೊ. ಹೆ ದೀಸ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾಂತ್. ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ವೇಕ್ಸಿನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಲಾಬ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಅತಾಂಚ್ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್, ಕುವೈಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಹನಾಕ್ ಪರತ್ ಗಲ್ಫಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

  ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ, Unemployment ಆನಿ Under Employment ವಿವರಿತಾನಾ employable ಮ್ಹಳ್ಳೊ concept ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ದಾಕ್ತೆರ್:ಜಣ್-ಸಂಖೊ 1:1457 ಆಸಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಚಡಿತ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚಿ ಘರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ಕೋಣ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಬೇಕಾರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ useless ಮ್ಹಣ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲಾ ತರ್ ತೊ employable ನಹಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ಅವ್ಗುಣ್ ಆಸಾ.

  ಶಿಕಾಪ್ (ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಯ್ತ್) ಕಾಮೆಲ್ಯಾಚಿ ಉದರ‍್ಪಣ್ (competency) ಜರ್ ವಾಗಯ್ನಾ ತರ್ ತೆದ್ನಾಂ unemployable ಜಾತಾ. ವ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚಿ ಶಿಕ್ಪಾ-ಮಾಂಡವಳ್ ಮಾನ್ಸಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್‍ಕಾಯ್ (intelligence quotient IQ) ವಾಡಂವ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಶಿವಾಯ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ (emotional quotient EQ) ನಹಿಂ. ಕೇವಲ್ IQ ಅನಿ EQ ವಾಡವಳ್ ಪಾವಾನಾ, ಬಗಾರ್ PQ ಆನಿ SQ ವಾಡವಳ್ ಘರ್ಜೆಚಿ (Physical Quotient PQ , Spiritual Quotient SQ). ತವಳ್, “ಪಾಸ್ ಆನಿ ಫೈಲ್” ಲಕ್ಶಣಾಂ (Criteria) ಮೆಕ್ಳಿಂಚ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ಬೇಕಾರ್ “ಉಪ್ಕರಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್ಲಿ” ಪರ್ಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾಂ.

  ನಿಮಾಣೆಂ, ಬಾ| ಚೆತನ್, ಕಾಉಪುಚಿನ್, ಉಡುಪಿ ಹಾಂಕಾಂ ಚಿಂತ್ಪಾದಾಯಿಕ್ ಬರವ್ಪಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ!

  3
  1
 3. Very good article. Kudos to writer. Thanks Kittal for this beautiful article.
  Its todays education system we need to blame. We are creating robots today and if plugged off.. everything useless. Education system should change where our next generation can face real challenges in life. Other side kids are not trained at home as well instead they are forced to read n write, only high percentage and rank matters. Once they are out of colleges real problems starts. Hope this changes soon.

  2
  1
 4. Navin Kulshekar

  Ek sokallik lekhon hem, upkorak podanatli porza ho vixei motint ghevn baap chetanan boroch uzvad fankoila, taka porbim favo.
  Dusrem kendr sorkoran novea xikpachi reet zahir kelea, tantun eskolanim xikop xiktana pokot bukache xikpi nakat bodla xikop sompovn bhair ayillea monxeak turont nokri ghevnche toslem tontr jnaan xikoitele mhonn sanglam astam fuddlea vorsa thavn amchi bhurgim novea reetin aplem xikop xuru kortelim hem ek borem met mhonniet.

 5. mm

  ಆಯ್ಚಾ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಂತ್ ವಾಚಲ್ಲೆಂ: “ಎಂಬಿಎ ಮುಗಿಸಿದವರು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೂರೈಸಿದವರು, ಬಿ.ಇಡಿ ಓದಿದವರು.. … ತಮ್ಮೂರುಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುವ ಅವರೀಗ ‘ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ’ಗಳ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುದ್ದಲಿ, ಸಲಿಕೆ, ಹಾರೆ, ಪಿಕಾಸಿ ಹಿಡಿದು ಕೆರೆಯ ಹೂಳೆತ್ತಲು, ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾ!

  3
  1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.