Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕೊರೋನಾ ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ಕುಮ್ಸಾರಾ ಅತ್ರೆಗ್!

ರ್ಣಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡುನ್, ಭೆಂ-ಭಿರಾಂತ್, ಮಾನಸಿಕ್ ವೊತ್ತಡ್ ಉಟೊಂವ್ಚೆಂ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸಾಚೆಂ ಕಾಳೆಂ ಮೋಡ್, ಮನ್ಶಾ ಕಾಳ್ಜಾಶಿರೆಕ್ ಥರ್ಥಾರಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾ….ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಬಚಾವೆಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾಂ.

ಘರ್ಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪಾಗೊರಾ ಮಧೆಂ ಜಯ್ಲಾ ಪರಿಗತೆರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ …ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಬಂದಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳೆ ಜಾವುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ದುಬಾವಾ ಅಂತರಾರ್, ಗ್ಲೌವ್ಜ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂದ್ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ…ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ದೀಸ್ ಸಾರುನ್ ಆಸಾ.

CON5

ಅಸಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಯೆದೊಳ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯೊ ದುಬಾವ್-ದಬಾವೆಚ್ಯೊ ಭಿರಾಂತೆ ಗಜಾಲ್ಯೊ ಆಚರ್ಸುನ್…ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಕೊರೋನಾಚಾ ಅನ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಆಕಾಂತೆಚ್ಯಾ ದಬಾವೆಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಭಿರಾಂತ್ ಆಕಾಂತೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್-ಕಾಳಾ…ದೋನ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಕಾಲೆತೆಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್, ವೆವೆಗ್ಳೆಂ ದೋನ್ ಥರಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಉದೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚಾ ದೈವಿಕ್ ಆಚರಣೆಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಮನ್ಶಾಂಕ್… ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ, ಧೊಸ್ತಾ … ಕುಮ್ಸಾರಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್!ಆನಿ…ಯೆದೊಳ್ ಸಂಸಾರಿ ಸುಖ್ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಲಬ್ದೊನ್ ಲೌಕಿಕ್ ಆಶೆನ್, ತಶೆಂ ಮಾಸಾ ರಗ್ತೆಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಅಭಿಲಾಶೆಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಆವ್ಕಾವಿಶಿಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಧೊಸ್ತಾತ್.

ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್, ಕುಮ್ಸಾರಾವಿಶಿಂ ಭೆಫಿಕೆರ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾ, ‘ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್’ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಜಾಗವ್ನ್ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತ್, ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಹೆಂಸರ್ವ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಆಸಾ.

ದೇವ್ ಭಿರಾಂತ್ ಮಾಜ್ವಾಲ್ಯಾ, ದೈವಿಕ್ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರಾಂಚ್ಯಾ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ಚಡಾವತ್ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾ ಧಾಂಪೊನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಇಗರ್ಜ್ಯಾಂಕ್, ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಕರೋನಾ ವೈರಸಾನ್ ಪರತ್ ದೈವಿಕ್ ಆಚಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಯ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ!

ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಯೆದೊಳ್ ದೈವಿಕ್ ವಿಚಾರ್-ಆಚಾರಾಂನಿಂ ಶೆಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಮನ್ಶಾಂಕ್…ಸರ್ವೇಸ್ಪರ್ ದೆವಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಗ್ಲೊನ್ ಆಸಾ.

ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ದೈವೀಕ್ ತಶೆಂ ಅತ್ಮೀಕ್ ವಿಶಾಯಾಂನಿಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್…ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತಾ ವಿಶಿಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್!

ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತಾ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ‘ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯಾ’ ಜಾಗರಣೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಪರ್ಜಾನ್ ಕಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ …ಕುಮ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಚ್ಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ!

CON4

ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ, ಕುಮ್ಸಾರಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಚೆರ್ ಭೆಫಿಕೆರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪರ್ತೊವ್ಣೆ ಪಾಸುನ್… ‘ಕುಮ್ಸಾರಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರೆ ಪಾಸುನ್ ಮಾಹೆತ್…ತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್, ತಸಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆ ರಿತಿರ್ ವೊಂಪೊವ್ನ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ’ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಕ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ.

ಆದಿಂ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ಘಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ವಾಸಾ ಬರಾಬರ್, ಕುಮ್ಸಾರಾದ್ವಾರಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾತ್ಕಾಚಾ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂವಿನ್ಹಾ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ತರ್, ತೆಂ ಸ್ಕಾಂದಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚೆಂ ಭೆಂ, ಪಾಪ್-ಸಾಯ್ಭಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ನಂತರ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆನ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಥೊಡೊ ಸಡಿಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಕುಮ್ಸಾರಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಉಣೊ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆನಿ ‘ಕುಮ್ಗಾರಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಜೆಜುಕ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆದಿಂ ಪಾತ್ಕಾವಿಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಆತಾಂ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್ ಮಿಸಾವೆಳಾ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ ಸಗ್ಳೆ ಉಬೆ ರಾವ್ಲೆ ಆನಿಂ ಲಾಯ್ನೀರ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆ. ಆನಿ ಹೆಂಚ್ಚ್ ಆಮಿ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಸಾರಿ ಕುಶಿನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿತರ್… ಥಂಯ್ಸರ್ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ‘ಕುಮ್ಸರಿ’ ಖಾಲಿಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾ!

(ಪೂಣ್ ಅಬುದಾಬಿಂತ್ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಮ್ಸಾರಿಂ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಲಾಯ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಹಾಂತುನ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್, ಮಿಸಾವೆಳಾ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಂಕ್, ಮೀಸ್ ಅರ್ಧೆಂ ಕುರೆಂ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾ ಮಿಸಾಚೊ ಫಳ್ ಮೆಳ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ)

ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಚಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ವಣಿಂ ದಿತೇ ಆಸ್ತಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರೆತಿರೆವೆಳಾ ಕುಮ್ಸಾರಾಚಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಾ ಮಹತ್ವಾವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಜ್ಯೆಕ್ ಉಂಚಾಯೆಚಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ದೈವಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್.

‘ಕುಮ್ಸಾರಾ ದ್ವಾರಿಂ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ…ತಶೆಂ ದೆವಾಚಾ ಕಾಕೊಳ್ತೆಚಿ ದಯಾ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಅತೀ ಮಹತ್ವೆಚೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಂಬೀರ್ ಶಿಕೊಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ನಾಟ್ವೊಂಚೆಪರಿಂ ಶಿಕಯ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಶಿಕೊವ್ಣೆದ್ವಾರಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಿ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶಿಂ ಚುರ್ಚೊರೊನ್, ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಕರ್ನೆಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫಳಾನ್ ತೆ ದೈವೀಕ್ ಜಿವಿತಾ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತುನ್, ಅತ್ಮೀಕ್ ಕುರ್ಪಾ ಜೊಡ್ನ್ ಘೆತಾತ್.

ಅಸಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಮನ್ಶಾಕ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಾ ಸಂಬಂದಾಂತ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ತಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಬಾಪ್, ಪೂತ್ರ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರ್ಲೆಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ತೆ ಜೊಡ್ತಾತ್.

CON3

ಆತಾಂಚಾ ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಲಾರ್… ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ ಕೀ, ‘ಯಾಜಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ?!. ಖುದ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂಚ್ಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತೂನ್ ಪಾತಾಕ್ ರಡೊನ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ?’.

ಪೂಣ್ ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕೊವ್ಣೆಂ ವೆಳಾ, ಶಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಕೀ… ‘ಕೊಣಾಚಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಮಿ ಭೊಗ್ಸಿತಾತ್‌ಗೀ ತಾಂಚಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಾತಾಲಿಂ’ ಮ್ಹಣ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾಕೀ, ದೆವಾಪುತಾ ಜೆಜುಚಿಚ್ ಶಿಕೊಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಯಾಜಕಾದ್ವಾರಿಂ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಪೂರ್ಣಾಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್.

ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಖುದ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೊಗ್ಸಣೆಂ ಜೋಡುನ್ ದೇಖ್ ದಿವುನ್ ಆಸಾ. ಪಾಪಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ” ‘ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ಭಿಸ್ಪ್, ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲ್, ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ಕಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಯಾಜಕಾಂ ಲಾಗಿಂ ಸುಟಾಂವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.’

ಪಾಪಾನ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ‘ತಾಣಿಂ ತಾಂಚಾ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಲೌಕಿಕ್ ತಶೆಂ ದೈವೀಕ್ ವಾವ್ರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್, ಕುಮ್ಸಾರಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿವುನ್, ತವಳ್ ತವಳ್ ಕುಮ್ಸಾರಿಂತ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಾ.!’ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ.

ಜೆಜು ಕ್ತೀಸ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಾ ಸೊಡ್ವಣೆಖಾತಿರ್. ಹೆಂಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ಪಾಳ್. ದೆಕುನ್ ಹಿ ತಾಚಿ ಸೊಡ್ವೆಣೆಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಮಿ ಯಾಜಕಾ ಸಂವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಭೊಗ್ಸಣೆ ಜೊಡುನ್, ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಆನಿ ದೆವಾಚಾ ದಯಾಳಾಯೆಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಅಶೆಂ ಲಾಯಿಕ್ ಆನಿ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಕೊವಾ ಮುಖಾಂತರ್ ಜೆಜುಚಾ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಬೋವ್ ಊಂಚಾಯೆನ್ ಕ್ತೀಸ್ತೀ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

CON1

ಪಾತಾಕ್ ಆದಾರ್‌ಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಪ್ರಥಮ್ ಹಂತಾರ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚಾ ಕಾವ್ಜಣೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಾ. ತವಳ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಾತಾಕ್ ಆದಾರ್ನ್, ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಿತಿ ಮುಕಾರ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪ್ರಾಧಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. ಆನಿಂ ತೊ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಚುರ್ಚೊರೊನ್ ಮನೋದ್ವೇಗಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಾ.

ತರೀ ಹ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವೆ ಬರಾಬರ್, ಸಂಸಾರಿ ಆಕರ್ಶಣೆಚ್ಯಾ ವೊತ್ತಡೆಕ್ ಲಾಗೊನ್, ತಾಚೆಂ ಪಾತ್ಕಿ ಜಿವಿತ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲೆಂ ತರ್, ತೊ/ತಿ ಪಾತ್ಕಾ ವಯ್ರ್ ಪಾತಾಕ್ ಆದಾರುನ್ ಹೆಂ ಸವಯೆಚೆರ್ ಪಡ್ತಾ. ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾವಿಶಿಂ ತಾಂಕಾ ಬೆಫಿಕೆರಾಯ್ ಜಲ್ಮಾತಾ. ಆನಿ, ತೊ/ತಿ ದೆವಾಚಾ ಸಂಬಂದಾಥಾವ್ನ್, ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್ ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದೆವಾಚೆಂ ಹಾಜರ್‌ಪಣ್0ಚ್ ವಿಸರ್ತಾ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಪುಣ್ ದೆವಾಮುಕಾರ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊನ್ ವೆಚೆಂ ತಾಚಾ ಗಮನಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಯೆನಾಂ!

ದುಬಾವ್ ರಾಗ್ ಮೊಸೊರ್ ವಂಚನ್ ಅನಯ್ತಿಕ್ ಸಂಭಂಧ್ ನಿಂದಾ ಗರ್ವ್… ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ನ್ಯಾವರ್ವಿಂ, ಆತ್ಮೀಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಘೆವ್ನ್, ರಗ್ತಾದಾಬ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡಾ ಮನೋಖಿನ್ನಾತಾ ಅಸಲೆ ಸಬಾರ್ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಕುಡಿ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಪ್ಲಿ ತಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ವಾಯ್ಟ್ ಕರುನ್ ಘೆತಾತ್.

ತೆಂಚ್ಚ್ ತೊ/ತಿ , ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿಂ ಪರಿವರ್ತನಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್, ಪರತ್ ಕುಮ್ಸಾರಾದ್ವಾರಿಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ತರ್, ದೆವಾಚಾ ರಾಜಾಚೆಂ ತಶೆಂ ಕುರ್ಪೆಚೆಂ ದಾರ್ ತಾಕಾ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆನಿ ದೆವಾಚಾ ಮೊಗಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿಂ ತಿ/ತೊ ಮಿಸ್ಳಾತೊಲೊ.

CON2

ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದೈವೀಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮತಿಂತ್ ಪ್ರಕಾಸುನ್, ತಾಂಚಿ ಜೀಣ್ ಕಾಳೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಥಂಯ್ ಪರ್ತಾತೆಲಿ. ತಶಿಚ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಂಯ್ ಪುನರ್ಜೀವಿತ್ ಜಾತೆಲಿ.

ಕೊರೋನಾ ಭೆಂಭಿರಾಂತೆಚಾ ಕಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಮೀಕ್ ವಿಚಾರಾಂಚಾ ಸಂಕಶ್ಟಾವೆಳಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ ದೇಶಾಂನಿಂ ಇಗರ್ಜೆ ವಟಾರಾಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿಂ ಯಾಜಕ್ ಕದೆಲಾಂನಿಂ ಬಸೊನ್, ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಸೊ ಫೀಟ್ ಅಂತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಕುಮ್ಸಾರಾ ವೆವೆಸ್ಥಾ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಊಂಚ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರಿ ಕ್ಶಣಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಲಬ್ದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ, ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾತೆಲೆ. ಆನಿ ದೆವಾಚಾ ಖುಶೆಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವುನ್, ದೈವೀಕ್ ಆನಂದಾಂತ್ ಫುಲೊನ್, ಆಮ್ಚೊ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಯ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಜೆಜುಚಾ ಕಾಕುಳ್ತೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲೆ.

ಸಾಸಾಣ್ ಜೀವಿತಾಕ್, ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ದೆವಾಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮರಣ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಕಶೆಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್. ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೆತೆಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಕೊರೋನಾ ಆಕಾಂತ್‌ಯೀ ಅಸಲಿಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕೊರೋನಾ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ವೈರಸಾವರ್ವಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಹೆರ್ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್, ಆಮಿ ಆಮ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜೆಜುಕ್ ಸದಾಂ ಆಸ್ರೊ ದೀವ್ನ್, ಕುಮ್ಸಾರಾ ದ್ವಾರಿಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಅಭಿಶೇಕಾಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಜೊಡುನ್, ಪಾತ್ಕಾಚಿ ಸೊಡ್ವಣೆಚಿ ದಯಾ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಮಾನ್ವೊಂಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮರ್ಣಾಕ್ ತಯಾರ್ ರಾವ್ಯೆತ್.
ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ದೈವಿಕ್ ವರ್ತುಲ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಭೆಂ ಬಿರಾಂತೆಕ್, ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವಾಕ್, ಅನ್ವಾರ್ ಆಕಾಂತಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ.

ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

43% feel thumbs up. And how do you feel?
14 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
6 :heart_eyes: Awesome
11 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.