ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಸೊಸಂತ್ರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆಂ ಆನಿ ಸೊಪ್ಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸೊಪ್ಣಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಪದ್ವೆ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಧ್ವಾರಿಂ ಸರ‍್ಕಾರಾಚೊ ಏಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ವಾವುರ‍್ತಾನಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವರ‍್ಸಾ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಹತ್ವಾಚೆ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜಯಂತಿ, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಇತ್ಯಾದಿ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ರಜಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ಧಾರೆಚೆ ದೀಸ್. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 15 ಆನಿ ಜನೆರ್ 26 ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ದೆಶಾಚೊ ಝಂಡೊ ಉಬೊವ್ನ್ ಜೊಕ್ತೊ ಮಾನ್ – ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೊಕ್ತಿ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ವಚುಂಯೆತಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಝಂಡ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಂವ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ 30 ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕರ‍್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂ. ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ ತರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆನ್ಭೊವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸೊಂತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾನಾಂ ಆಜೂನ್ ಮನ್ ಉದ್ಕಾಂಡಿ ಜಾತಾ.

ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ (ಬೂದ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್) ಸುಮಾರ್ 10-12 ವರ‍್ಸಾಂ ಸೊಸಂತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಭೋವ್ಶಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಹೆರ್ ಚಡಾವತ್ ಮನೋರಂಜನಾಚೆ ಆನಿ ಸಂತುಷ್ಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನೆಹ್ರೂ ಮಯ್ದಾನಾಂತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚೊ (ಭಾವಾಡ್ತಿ ಜಿಬೆಂತ್ ಸೊಂತಾಚೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಂತ್ ಸೊಸಾಂತ್ರಾಚೊ) ದೀಸ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ, ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಪರಿಂ, ಮಿಲಾರ‍್ಚ್ಯಾ (ಅತ್ತಾರ್ ಮಿಲಾರ್) ತಾರ‍್ಕೆಫೆಸ್ತಾಪರಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಸಾಂತ್ರಾಚೊ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ.

ಆಮಿ ಮಿಲಾರ್ ಆತ್ತಾರ‍್ಚೆ ಭುರ‍್ಗೆ, ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಆನಿ ತಿ ಕಾಂಯ್ ಪರ‍್ಕಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಸ್ತಾನಾಂ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಅಸಾ? ತಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ. ಘರಾಕ್ ಸದಾಂಚಿ ವಸ್ತ್ ಆಂಗ್ಡಿ ವಚುನ್ ಸದಾಂ ದರಿರ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಹಾಡ್ತಾಂ ಹಾಡ್ತಾಂ ಸುರ‍್ವೆಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ‍್ನ್ ಸೊಸಾಂತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾತಾಲಿ. ಘರಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಉರೊವ್ಣೆ ಲಿಸಾಂವ್

ಲೇಕಕ್,  ಭಾವ್ ರೊನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ( 1978 )

ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಏಕ್ ಚವ್ಕ್ ರುಕಾಡಾಚಿ ಪೇಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆಮಿ ದೊಗಾಂನಿ (ಹಾಂವೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಭಾವಾನ್) ಸದಾಂ ತಾಂತುಂ ನಾಣಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ನಾಣಿಂ ಆಮಿ ಘೊಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ನ್ಹಂಯ್ ಆನ್, ಮಾಂಯ್ ಭಾವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿತಾಲೆ ಆನಿ ಆಮಿಂ ತಿಂ ಪೆಟೆಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಕರ‍್ತಾಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೀ ಪೇಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ‍್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ವಾಂಟೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ಆತಾಂ ಸೊಸಂತ್ರಾಕ್ ಖರ‍್ಚಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಜಿಯೆಚ್ಯಾ ಸತ್ರೆಂತ್ ರಿಗ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ತಿ ಸದಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ವಚುನ್ ತೆಂ ಹೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾಲಿ. ಆನಿ ತಶೆಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ 2 ಪಯ್ಶೆ, 3 ಪಯ್ಶೆ ತಿಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೆಕಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ದವರ‍್ತಾಲಿ. ಸೊಸಂತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಿಂ ತೊಚ್ ಪಯ್ಸೊ ಆಮ್ಚೆಂ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್. ಹ್ಯಾ ಅಗೋಸ್ತ್ 16 ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅಗೋಸ್ತ್ 15 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹೆ 2 ಪಯ್ಶೆ, 3 ಪಯ್ಶೆ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರಿತ್ತ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸೊಂತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಕಾಂಯ್ 10 -12 ರುಪೊಯ್ ಹಾತಾಂತ್ ಉರ‍್ತಾಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ 10-12 ರುಪ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ವಾಂಟೆ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಾಕಾ, ದುಸ್ರೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ರೊನಿಕ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರೊ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ವ್ಹಡ್ ವಾಂಟೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಡುಂಕ್.

ಸೊಂತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನಿತಳ್ ಯುನಿಫಾರ‍್ಮ್ (ಆಸ್ಚಿಂಚ್ ದೋನ್ ಜೊಡಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೆಂ ಉಂಬೊಳ್ನ್ ದವರ‍್ಲಾಂ ತೆಂಚ್ ನಿತಳ್) ಕಾಡ್ನ್ ಭಾವೊಜಿಚಿ ತಾಂಬ್ಯಾಚಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ತಾಪೊವ್ನ್ ತೆಂ ಯುನಿಫಾರ‍್ಮ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ‍್ನ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸೊಂತಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ. ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಸೊಂತಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ. (ಪಯ್ಲೆಂ ಸಿಕೆರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆನಿ 1977 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊ| ಎ.ಎಫ್.‌ಡಿಸೋಜಾಚೆಂ ಮೀಸ್) ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗೆ ಜಾವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾಗ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಇಗರ‍್ಜೆ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬೊಂವ್ಚೆಂ, ಲಾಡು ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹೊಲಿ ಏಂಜೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಿ.

ಆಮ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಶಾಳಾ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಮೊಗಾಚೊ ಘೊಂಟೆರ್. ಮಗ್ಗಿ ಟೀಚರ್, ಕಾರ‍್ಮಿಣ್ ಟೀಚರ್, ಲೂರ‍್ದ್ ಟೀಚರ್, ತೆಜ್ಜು ಟೀಚರ್, ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ‘ಹೆಟ್ಟೀಚರ್’ ಟೆರಿ ಮಿರಾಂದಾ (ಗನ್ ಬೋಟ್ ಮಿರಾಂದಾಚಿ ಭಯ್ಣ್) ಹ್ಯಾ ಟೀಚರಾಂಮಧೆಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಗರ‍್ಜೆಚಿಂ ಪೊದಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ವಿದ್ಯಾರ‍್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗಿ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಭಾಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ‍್ಗದರ‍್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂಚ್ ಸಂಪ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಸೊಂತಾ ದಿಸಾ ಸರ‍್ವಾಂನಿಂ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳುನ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾವ್ಟೊ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ತಾಕಾ ಸುಂರ‍್ಗಾರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ, ಹಾ ಕಿತೆಂ ಸಂಭ್ರಮ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಖರ‍್ಚಾಂತ್, ಖರ‍್ಚ್ ಬಳಾಚೊ ಮಾತ್ರ್, ತೆಣೆಂಹೆಣೆಂಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಸುಂರ‍್ಗಾರಾಕ್.

ಲೇಕಕ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಅಸ್ತಾನಾ (1980)

ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಾಕ್ ಇಗರ‍್ಜೆಥಾವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆತಾಲೆ. ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಏಕ್ ಮೊಟ್ವೆಂ ಭಾಶಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಲಾಬ್ತಾಲೆಂ. ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ವಾಂಟ್‌ಲ್ಲೆ ಲಾಡುಚ್ ಹಾಂಗಾ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ವಾಂಟ್ತಾಲೆ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬೊವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ನೆಹರೂ ಮಯ್ದಾನಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಪ್ರಭಾತ್ ಫೇರಿ ವೆತಾಲಿ. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಕಿ ಜಯ್, ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕೀ ಜಯ್, ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜುನ್ ತರೀ ನೆಹ್ರೂ ಮಯ್ದಾನಾಕ್ ವೆಚೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಜಮ್ತಾಂ ಜಮ್ತಾನಾಂ ನೆಹ್ರೂ ಮಯ್ದಾನಾಂತ್ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಎಕ್ಟಾಂವ್ ಜಮ್ತಾಲೊ. ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ, ಎನ್‌ಸಿಸಿ (ಆಮಿ ಪ್ರಾಯ್ಮೆರಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ ಪೊಲಿಸ್ ಕೋಣ್, ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಕೋಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡಾವತ್ ಫರಕ್ ಕಳ್ನಾತ್ಲಲೊ. ಮಂತ್ರಿಂಚೆಂ ಭಾಷಣ್, ಗಾರ‍್ಡ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ಲೆ ವಿಷಯ್. ತಾಲೀಮ್, ಲೇಜಿಮ್, ಡಂಬಲ್ಸ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪ್ರದರ‍್ಶನ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಶಹರಾಕ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಾಯತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರದರ‍್ಶನಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ವಾಂಟೊ ಆಸ್ತಾಲೊ.

ಮಯ್ದಾನಾಂತ್ ಝಂಡ್ಯಾ ವಂದನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಖರೆಂ ಸೊಸಂತ್ರಾ ಸುರ‍್ವಾತ್ತಾಲೆಂ. ಮಯ್ದಾನಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಲೇಡಿ ಘೋಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಮುಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಂವ್ಡಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಜಯಂಟ್ ವೀಲ್, ಪಾಳ್ಣಿಂ, ಯೆತಾಲಿಂ. ತೀನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ, ಕಾಂಚಿಚ್ಯಾ ಆರ‍್ಸ್ಯಾಂತ್ ಪಳೊಂವ್ಚೊ ನಾಚ್, ತಾಂಬ್ಡೆಗುಳೆ, ಬೊಂಬಯ್ ಮಿಟಾಯ್, ಆಕ್ರುಟಾಂ, ಆಯ್ಸ್‌ಕ್ರೀಮ್, ಸೊಡ್ತಿ, ಕಾಡಿಯಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಕ್ ಆಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಕಾಸ್-ಕಾಸ್ ಗಾಂಟಿ ಘಾಲ್ನ್ ದವರ‍್ಲಲೆ ಪಯ್ಶೆ  ಖರ‍್ಚಾತಾಲೆ. ತವಳ್ ತ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ತರಿ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಭರ‍್ತಿ ಏಕ್ ಕಾಟ್ ಭುಂಯ್ಚಣೆ ಮೆಳ್ತಾಲೆ (ಆತಾಂ ಧಾ ರುಪಿಯಾಂಕ್ ದಿತಾತ್ ತ್ಯಾ ಕಾಟಾಂತ್ ಪಂಚ್ವೀಸಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಚಣೆ ಆಸಾನಾಂತ್). ಡಬ್ಬಲ್ ಸೆವೆನಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ 25 ಪಯ್ಶೆ (ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚೆ ಕೆಂಪ ಕೋಲಾ ಆನಿ ಥಮ್ಸ್ ಆಪ್ಪ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಮ್ಹಾರಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ದಿಸ್ತಾ.) ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ, ಕಿತ್ಲಿಂ ಪಾಚ್ವಿಂ ಮಿಟಾಯಾಂ ಖೆಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಮುಗ್ದೊಂಚೆಂ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ವೇಳ್ ಉತರ‍್ಚೊ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಷಾವರ‍್ಮಾ, ದೊಮಿನೊಸ್ ಪಿಜ್ಝಾ, ಹಾಟ್ ಡೊಗ್, ಅಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಜಯಂಟ್ ವ್ಹೀಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್‌ಶೆಂ ವೀಸ್ ಫುಟಿ ಉಬಾರಾಯೆಕ್ ವೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ರೊದ್ ಆನಿ ಪಾಳ್ಣಿಂ ಮ್ಹಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್‌ಶೆಂ ಚಾರ್ ವಾ ಸ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್, ಗಿರ‍್ಗಿಟ್ ಚಕ್ರ ಅಸಲೆಂಚ್. ತೆಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ತಲೆಯ್ ಕಾಂಯ್ ಕುತ್ತಿ ಬಿಡಿ ವೊಡ್ಚೆ, ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹೆಳಿ ಲುಂಗಿ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಪಿಕ್‌ಲ್ಲೆ ಮಾನಾಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಶೆ ಉಣೆಂ ಪಡುನೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಿರ‍್ಗಿರ್ ಘುಂವಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ‍್ಚೆ ನ್ಹಂಯ್. ತಸಲ್ಯಾ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊಸಾಂತ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಸುಟ್ಕೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ.

ನೆಹ್ರೂ ಮಯ್ದಾನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಂವೊಡ್ ಮಾರ‍್ತಾಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಲೆಕ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಮಾಟೊವ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೆ, ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂಕ್‌ಚ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ವೆಚೆಂ. ಪಯ್ಶೆ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ, ಪಯ್ಶೆ ಮುಗ್ದಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳವ್ನ್ಂಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿಂ ಯಾರ‍್ಕಾರಾಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಕಠಿಣ್ ಆಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಆಮ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ಪಿಂಜ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಂಚಿಂ, ಪಿಂಜ್ಕುರ್ ಪೆಂಟಾಂಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ. ಆಮಿ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಪಳವ್ನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿಂ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಆಧುನಿಕ್ ಸೂಟ್‌ಬೂಟ್ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ ಪಳೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಘುಂವೊಳ್ ಘುಂವ್ತಾ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಚವ್ತಿ, ಪಾಂಚ್ವಿ, ಸವಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಂತ್ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ್, ಲಿಬರ‍್ಟಿ, ಇಕ್ವ್ಯಾಲಿಟಿ, ಫ್ರೆಟರ‍್ನಿಟಿ, ಕೋಮು ಸವ್‌ರ‍್ಧತಾ, ಬಂಧುತ್ವ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ಕನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾನ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾಂ ತರಿ ಆಮಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಮಾಂಯೆಚೆ ಭುರ‍್ಗೆ ಖರ‍್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರುನ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಕ್ ನಮಾನ್ ಕರ‍್ತಾಲ್ಯಾಂವ್, ಸಾಂತೆಂತ್ ಭಿಜ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜನಾಂ ತರಿ ಭಾಷಣ್ ದಿತಲ್ಯಾಚೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕರ‍್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಚಡುನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ತರಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಾನಾಂ.

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ

50% feel thumbs up. And how do you feel?
3 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
2 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !