ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್

EJFDCLMNಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂಚೆ ಮಾತಾಳೆ ಕೆದಳಾರೀ ವಿಭಿನ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಚ್. ತರ್ ಹೆಂ ಟಾಯ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಕಾಂಯ್ ಕೊರೊನಾ ವಯ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಕ್ತಾಚೆಂ ಕಸಲೆಂಗಿ ನವೆಂ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್?

ಹೆಂ ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಭೋವ್ ಬಾರೀಕ್ಸಾಣೆನ್ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ತರ್ ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿಂ ಯುಗಾನ್ ಯುಗಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿಂ ಅವಶೇಶಾಂ ಉರ್ಚಿಂ ಯಾ ಉರೊನ್ ವೆಚಿಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಎಕ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅತಿಶಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾಚ್ ದೈನಿಕ್ ಪತ್ರಾಂ ಲಗ್‌ಭಗ್ ಚಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಎಕ್ ಶಿಳಾ (ಯಾದ್ಗಾರ್ ಫಾತರ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್) ಸಂಸೊದ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಬ್ಲಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಲಾಬವ್ಣೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಚೆ/ಸಂಸ್ಕಾರಾಚೆ/ಆನಿ ರಾಜ್ವಟಾಂಚೆ ಸಬಾರ್‌ಶೆ ಗಾಂಚ್ ಉಗ್ತಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತರ್ ಕೊಣೆ ತರಿ ಎಕ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್  ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದ್ಸಿಂ ಪುರವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ? ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಳೆಯುಳಿಕಾಂಚಿ ಸೊದ್ನಾಂ ಆನಿ ಲಾಬ್ಣಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಕಸ್ಮಿಕ್. ಪುಣ್ ಚರಿತ್ರಾ ಎಕ್ ತೆಂಪಾರ್ ಘಡ್ಲೆಲಿ ಆಸ್ಯೆತ್, ನಾ ತರ್ ಪಳೆಯುಳಿಕಾಂ ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ?

ಆತಾಂ, ಖೊಲಾಯೆನ್ ಪಳೊವ್ಯಾಂ : A time capsule is a historic cache of goods or information, usually intended as a deliberate method of communication with future people, and to help future archaeologists, anthropologists, or historians. ಹಾಚೊ ಅರ‍್ಥ್ ಜಾತಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ತರ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಶತಕಾಂನಿ ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್, ಕೆದಳಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ‍್ದೀಶ್ಟಾಯೆನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರಿ, ಸಂಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚರಿತೆಚಿ ಎಕ್ ದಿಸ್ಪಟಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ‍್ಚಿ ಎಕ್ ಕ್ರಿಯಾ. ಹಿ ದಿಸ್ಪಟಿ ಆತಾಂ ಆತಾಂ ಎಕಾ ‘ಪೆಟಾರ‍್ಯಾಂತ್’ ಭದ್ರ್ ದವರ‍್ನ್ ಹೊ ಪೆಟಾರೊ (ಎಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್) ಧರ‍್ಣಿ ಪಂದಾಕ್ ಪೂರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಚಿ ಕ್ರಿಯಾ. ಹಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಖಂಯ್ ತರಿ ಸಂಸಾರ್ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ ತರ್ ಆನಿ ತವಳ್ ಹೊ ಪೆಟಾರೊ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕುಳಾಕ್ ಖಂಯ್ ತರಿ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ, ತವಳ್ ಸಂಸಾರಿ ಚರಿತ್ರಾ, ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂಸೊದಾಂ ಕೊಣಾಕ್ ತರಿ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಗಾಂಚ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಬ್ತೊಲೊ. ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಶಿಲೆಂ ಆನಿ ತವಳ್ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಆನಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಚೊ ಕಾಳ್ ಯೆತಾನಾ ಕೋಣ್ ವಾಂಚಾತ್, ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಾಂಚಿ ಕಸಲಿಂ ಖುಣಾಂ ಹ್ಯಾ ಟಾಯ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲಾಕ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ನಿಷ್ಕ್ರೀಯ ಕರುನ್ ಸೊಡಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಆತಾಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉಟ್ಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಅತಿಶಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಪುಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿ ಖಾತಿರ್ ಅಸಲೆ ಮಾಹೆತಿಚೆ ಹಾಂಡೆ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಭೂಗತ್ ಕರುನ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಹಜಿ. ಆಸುಂ.

TC05

ಪುಣ್ ಹಿ ಮಾಹೆತ್ ಕಾಂಯ್ ಫಟ್ಕಿರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಾ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಲ್ಪನಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಿಸ್ಳೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಚೆಯೀ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫಕತ್ ಕಲ್ಪನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸಾತ್? ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹರ್ ಎಕಾ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಕಥಾ ಆಸಾ ಆನಿ ಜನಾಂಗಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜನಾಂಗಾನ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಥೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಥಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಎಕ್ ಭಾವಾರ‍್ಥ್ ಉಬ್ಜಾಶೆಂ ಕೆಲಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಉಚಾರ‍್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಘೆನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಭಾವಾರ‍್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ‍್ವಿ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆನಿ ಜಾತೊಲೊಚ್. ದೆಕುನ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಹಾಂವ್ ದೆಗೆನ್ ದವರ‍್ತಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಕ್ ಯೆತಾಂ.

ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ಹಿ ಟಾಯ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಚಿ ಕೊವ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್‌ಚ್ ಸೊಂಪೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ, ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಭಂಡಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಶಾಗಿ ವೇಳಾಕಾಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಎಕಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಲಾಬ್ಲಿ ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹಿ ಆನಿ ಅಸಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಶ್ಸೂಲ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಧರ‍್ಣಿ ಪಂದಾಕ್ ಪೂರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್‌ಯಿ ತೊಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್? ತ್ಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲಾಂತ್ ಭರ‍್ಪೂರ್ ಮಾಹೆತ್ ಯೆಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಹಿ ಮಾಹೆತ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾ ವಯ್ರಸಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ತೊಲೊಚ್. ಆಶೆಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ವಿವರ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಎಕ್ ಗಾಂಚ್ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಲಾಬ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪುಣಿ ಥಾಂಬ್ಲಿ ನಾ.

ಅಶೆಂಚ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾ ವಯ್ರಸಾಕ್. ಆಮಿ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಟಾಯ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾ ವಯ್ರಸಾಚಿ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಲಿಖುನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಜಶೆಂ ಪವಿತ್ ಗೃಂಥಾಂನಿ (ಜಾಂವ್ ಖಂಚಾಯೀ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಚ್ಯಾ) ಲಿಖುನ್ ಆಸಾ. ದೆಕಿಕ್ ಆಮಿ ಮಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಗೃಂಥಾಂನಿ ಬುಡ್ತುಗೊಳ್, ಪ್ರಳಯ್, ಉಜ್ಯಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್, ಖರ‍್ಗಾಂ, ಇತ್ಯಾದಿ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ವ್ಹಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಅನ್ಯ್ ಭಾವಾರ‍್ಠಾಚ್ಯಾ ಗೃಂತಾಂನಿ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಘಡಿತಾಂ ಆನಿ ದಾಕ್ಲೆ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹ್ಯೊ ಕಥಾ ಆಜ್ ತ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಗೃಂಥಾಂನಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ (ಯಾ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಚ್ಯಾ) ಭಾವಾರ‍್ಥಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊಚ್ ಆಸ್ತೊ ನಾ. ಮತಿಕ್ ಹಾಡಾ ಆಮಿ ಮಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಕ್ ಆಮಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಮಾಂದ್ತಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹರ್ ಎಕ್ ಭಾವಾರ‍್ಥ್ ಎಕಾ ಕಥೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಥೆಂಕ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ‍್ಥ್ ಖರೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಮ್ತಾ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಮಿ ಮಾಂದ್ಚೊ ಭಾವಾರ‍್ಥ್ ಖರೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್. ನಾಸ್ತಿಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ಭಾಗ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿಯಿ ಆಮ್ಚಿ.

TC01
ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ದರ‍್ಯಾಚ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ

ಪುಣ್ ಹೆಂ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಸತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಜಾರೊ ವರ‍್ಸಾಂ ಪುರಾತನ್ ‘ಟಾಯ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲಾಂತ್’ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ದೆಕಿಕ್, ‘ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ದರ‍್ಯಾಚ್ಯೊ’ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ, ಗಿಲ್ಗಮೇಶ್ ಕೊವ್ಳೊ ಜ್ಯೊ ಶತಕಾಂ ದಶಕಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುರಾತನ್ ವಸ್ತು ವಿಗ್ಯಾನಿಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯೊ ತರಿ ತ್ಯಾ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ ನವೊಚ್ಚ್ ಸಂಸಾರ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಉಘಡ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಎಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಾದಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ನಾಟ್ವೊಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂವರ‍್ವಿಂ ಆಮಿ ಕೋಣ್, ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮೆಳೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ಯಾ ಹೆರ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೆನಾಂತ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸೊದಕಾಂನಿ ಪುರುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ದಶಕಾಂ, ಶತಕಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ ತರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್.  1795 ಇಸ್ವೆಂತ್  ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮೆಸಾಚ್ಯುಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಅತಿ ಪುರಾತಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಪುರಾತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಂಕ್ ಆಸಾ. ವ್ಹಯ್, ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಆದಿಂ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಭಾವಾರ‍್ಥಿಕ್ ದಾಕ್ಲೆ ಕಸಲಿಚ್ ತಾರೀಕ್ ವರಸ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ನಿಕೆಪಿತಾನಾ ತಾಕಾ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಆಜ್ ಹೆಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೊದ್ದು ವರಾಂಟ್ ಆಜೂನ್‌ಯಿ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ.

TC04
ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ನಿಕೆಪಿತಾನಾ ತಾಕಾ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್

ಆನಿ ಅಸಲ್ಯೊ ಅಳುಕ್-ಪಿಳುಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯೊಚ್. ಆತಾಂ’ಆತಾಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾ ಚಾಲ್ತೆನ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿ ಕೊಣೆ ತರಿ ದಿಸ್ಪಟೆ ರುಪಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ‍್ಲಿ ತರ್ ‌ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸಾತ್ ನಾ ತರ್ ಆಮಿ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾ ವಯ್ರಸಾಚಾ ಖರ್ಗಾಂತ್ಲೆ ಆಮಿ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಟಾಯ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲಾ ವಿಶಾಂತ್ ಚಿಂತಾಂವ್, ಆತಾಂ ನಾಕಾ!

ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸತ್ ನ್ಹಯ್. ಪುರಾತನ್ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾಯಿ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲ್ಚಿಂ ತಿಂ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಚಾರ್ ಬಿಲಿಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ವ್ಹಡ್ ವೆಳಾಕಾಳ್  ‘ವೆಳಾವ್ದಿ’  ನ್ಹಯ್. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಬಾಳ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಚೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಕಾಂಯ್ ಇತ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಿತ್ಲಿಂ ನ್ಹಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ಜನ್ಮಾಚಿ ಪಕ್ಕಿ ತಾರೀಕ್, ತೊ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ದೇಶ್ ಆನಿ ಪಕ್ಕೊ ಜಾಗೊ ಆಜೂನ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಥಿರಾಂವ್ಕ್ ಪುರಾತನ್ ವಸ್ತು ವಿಗ್ಯಾನಾಚೆ ವಾಂಗ್ಡಿ ಸಯ್ತ್ ಖಚಿತ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕೊಂಕ್‌ನಾಂತ್. ಸವಾಲ್ ಉಟ್ತಾ, ಕಿತೆಂ ಹ್ಯೊ ಸರ‍್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆತಾಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕಸೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ?

ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಪುಣ್ ಗರ‍್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹಿ ಎಕ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಥಾ ಆನಿ ತಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್‌ಯಿ ಆಮಿಂ ಸಕಾನಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಸಂಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಂಚೆಚ್ಚ್ ಭಾವಾರ‍್ಥ್ ಹ್ಯಾ ಸೊದ್ನಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾತ್. ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರಾತ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಪವಿತ್ ಗೃಂಥಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ‘ಕಥಾ’ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್, ಎಸ್ತೆರ್ ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಕಥಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಆಮಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್, ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸತ್ ಯಾ ಫಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ದಾಕ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಖರೆಂ, ಭುಮಿ ವಂಯ್ಕುಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ? ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ? ಥೊಡೆ ಸಂಸೊದ್ಪಿ, ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ (ಸಿಲೊನ್) ಭುಮಿ ವಯ್ಕುಂಟ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಮದ್ಯಪ್ರಾಚಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾರೇಯ್ನ್ಂಚ್ ಭುಮಿ ವಯ್ಕುಂಟ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್; ಹ್ಯಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ವಾದಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಂಸೊದಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಫಳ್ (ನತೀಜೊ) ಪೇಶ್ ಕರ್ತುಂಕ್ ತೆ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಚಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವಣಾನ್ ಸೀತಾಮಾತೆಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರುನ್ ಶ್ರೀ ಲಂಕಾಂತ್ ಕಯ್ದ್ ಕರುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹನುಮಾನಾನಾನಾಕ್ ಭಾರತ್ ವರ‍್ಶಾಥಾವ್ನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರುನ್ ತಿಕಾ (ಸೀತಾಕ್) ಸೊಡವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್‌ಯಿ ಆಸಾ ಆನಿ ಜಾಯ್‌ತಿತ್ಲೆ ಪುರಾವೆಯಿ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲೆ ಪೇಶ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಪುಣ್ ಹೆ ಸರ‍್ವ್ ಪುರಾವೆ ಕಾಂಯ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲಾಂತ್ ಚೆಪುನ್/ಲಿಪೊನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ನ್ಹಯ್. ಭಾವಾರ‍್ಥಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಮೊಯ್ಜೆಕ್ ಆಮ್ಚಾ ರಚ್ಣಾರಾನ್ ಸ್ವತಾ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಫೊಳಿಯೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್‌ಯಿ ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಚಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲೆಂ ನೊಯೆಚಿ ಆರ‍್ಕ್-ಪೇಟ್ ಖಂಯ್ ತರಿ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಸಂಸೊದ್ ಉಟ್ಲಾ. ವಾದ್ ಅಸಲೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ತರ್ ಹಾಚಿ ಖುಣಾಂ/ಅವಶೇಸ್/ಪಳೆಯುಳಿಕಾಂ ಖಂಯ್‌ತರಿ ಆಸಾಜೆಚ್ಚ್.

TC06
ನೊಯೆಚಿ ಆರ‍್ಕ್-ಪೇಟ್

ಅಸಲೊ ವಾದ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ಸಂಸೊದ್ಪಿ ಕರ‍್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಫಲಾಣ್ಭ್ಯಾ ಟಾಯ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲಾಚಿ ಅಖಂಡ್ ಗರ‍್ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಹಿಂ ಅವಶೇಶಾಂ ಆಮಿ ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ? ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಡ್ವಳಾಂತ್ ಬೋಟ್ ಘಾಲುನ್ ‘ವ್ಹಯ್ ಸೊಮಿಯಾ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ.

ತರ್ ಕಸಲೊ ಮತ್ಲಬ್ ಆನಿ ಉದ್ದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖಾಚೊ? ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾನ್ ಕೊಣೆ ತರಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊ ಕಾಗ್ದಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾಚೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ನಕಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ? ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ದುಸ್ರೊ ವಾದ್ ಹೆರ್ ನಾ. ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಟಾಯ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲಾಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ?

ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಮಿ ಉಜಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾಟ್-ಸತ್ತರ್ ಫೊಂಡಾ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಬರಾಬರ್‌ಚ್ ಜಿಯೆಜೆ ಪಡಾತ್. ಪುಣ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ತಿಚೆಂ ಬಳ್ ಆನಿ ಪರಿಧಿ ಇತ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಕಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾದಾನ್ ನಾ, ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆನಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರುನ್ ಜಾಪ್ ಜೊಡ್ಚಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ವಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್ಯೆತ್.

ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಜುಮ್ಲಾ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ ಸಂಗತ್ ಖಚಿತ್ ಗಮ್ತಾಗಿ – ಚಾರ್ ಯಾ ಚಡ್ ಬಿಲಿಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಚಲವ್ಣಿ ಸುರು ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರಿ ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಯಾರಿ ಕೊಣೆ ತರಿ ತೆಚ್ಚ್ ಘಡಿಯೆ ಎಕ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ಚೆ ಕಾಮ್ ಗುಮಾನಿತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕಾಮ್ ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಖಂಚಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಗಮ್ಚೆ ದೀಸ್ ಆತಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ತರ್ ದಿಸ್ಪಟಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಲಗ್‌ಭಗ್ ಧಾ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ದಿಸ್ಪಟಿ ಲಿಖುನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂವ್, ಹ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಘಡಿಯೆ ತ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಟಿಚೆಂ ಎಕ್ ಪಾನ್ ಉಸವ್ನ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್-ಕಸಲೆ ಬಂಡಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸ್, ಲಜ್, ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಮಿಂಚ್ ಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್‌/ಗಜಾಲ್ ಭಾರಿಚ್ ಮುಜುಗರಾಚಿ ತರ್ ಎಕ್ ಚಾರ್ ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ಪಳೆಯುಳಿಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್‌ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಯ್ತ್?

► ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜಾ

50% feel thumbs up. And how do you feel?
2 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.