ಕೆನ್ಯೂಟ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್

ಸ್ಪಿಯರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಕೆನ್ಯೂಟ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ – ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಕೆನ್ಯೂಟ್ ಜೀವನ್ ಪಿಂಟೊ, ಕೆಲರಾಯ್ ಹಾಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದ್ಯಕ್ಶ್ ಡಾ| ಕೆ. ಜಗದೀಶ ಪಯ್ ಹಾಣಿ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕೆನ್ಯೂಟಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸುನ್, ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಶ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೊಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚೆಂ ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋವ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ, ‘ಮಿತ್ರ್’ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಆನಿ ‘ದಿರ್ವೆಂ’ ಪತ್ರಾಂತ್ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ, ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊನ್ಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಾರ್ಯಿಂ – ಸೊಭಾಣಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಅಬುದಾಬಿಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೆ.ಸಿ.ಒ ಸಂಗಟನಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ, ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ನಾಟಕಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಂಘಟಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕೆ.ಸಿ.ಒ ಅಬುದಾಬಿ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್‌ಯ್  ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಲಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ ಬುಕಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಆವೃತ್ತ್ಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ ಬುಕಾಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪಯ್ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾ. ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಹಾಚ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಕೆನ್ಯೂಟ್ ರೋಟರಿ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಸ್ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರ್ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪ್ರದಾನ್ ದಫ್ತರ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಪಿಯರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ – ಜಾಳಿಜಾಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಟುಡೆ –  ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರ್, ಎನ್.ಕೆ. ಟಿ.ವಿ. ಚ್ಯಾನೆಲ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಚಲಯ್ತಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮೈಸೂರ್, ಉಡುಪಿ, ಶಿಮೊಗಾ ಆನಿ ಅರಬ್ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿಂ ದಫ್ತರಾಂ ಆಸಾತ್.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆನ್ಯೂಟ್ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಲರಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. 82177 29859 ಹ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಚೆರ್ ತಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟವ್ಯೆತ್.

ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಆನಿ ಹಿತಯ್ಶಿ ಕೆನ್ಯೂಟಾಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಮಂಡಳಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !