ಕೊರೊನಾ – ಆಮ್ಚೊ ಹಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್

ಕೊವಿಡ್ ಪಿಡೆಕಣಾನ್ ಪಾಸಾರ‍್ಚಿ ಪಿಡಾ ಕೊರೋನಾ ಜಾಕಾ ನೋವೆಲ್ ಕೊರೊನಾ ವಯ್ರಸ್ ಇನ್‌ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಜೀಜ್ – 2019 ಮ್ಹಣುನ್ ಆಸಾತ್ ತಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾಧಾರ‍್ಣ್ ನವೆಂಬ್ರ್ 2019 ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಸವೆಂ ಆಸಾ. ‘ದಡಬಡ ಕರ‍್ನ್ ತಿಕಾ ಆಮಿ ಲಾಸುನ್ ಉಡಯ್ತಾಂವ್, ತಿಕಾ ಆಮಿ ಮಾರ‍್ನ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸರ‍್ವ್ ಮುಕೆಲಿ ತ್ಯಾ ನಾದಿಸ್ತ್ಯಾ ಕಣಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾತ್ ಶಿಂಪ್ಡುನ್ ಧಡ್ಕ ಆಡ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್, ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ, ತುಮ್ಚಿ ಕಾಳ್ಜಿ ತುಮಿ ಕರಾ’ (ತುಮ್ಚೊ ಹಾತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್) ಮ್ಹಣುನ್ ಆಡ್ ಪರ‍್ತಾಲ್ಯಾತ್.

ಕೊರೊನಾ ಪಿಡಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಪೂಣ್ ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆವಿಶಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಚೂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಪಾಸಾರ‍್ನ್ಂಚ್ ಗೆಲಿ. ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಮಾರಾನ್ ಆಡ್‌ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಲಾಗುನ್ ಆನಿ ತಿ ಪಿಡಾ ವೊಸ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲಿ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ ಜಾಯ್ತ್ ತ್ಯಾ ಧಖ್ಯಾಚೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಚಡ್. ಕೊರೊನಾಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಖುದ್ಕುಷಿ ಕರ‍್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಎಕ್ದಮ್ ವ್ಹಡ್.

ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ? ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆವಿಶಿಂ ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ಉಲಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಚೆಂ ಸುರುಪ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಕಳಾನಾಶೆಂ ಗೆಲ್ಲೆಂಗೀ? ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ, ರಾಜಕೀಯ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚಿ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಸಮ್ಜನಾಶೆಂ ಗೆಲ್ಲೆಂಗೀ? ವಾ ಲೊಕಾನ್ ನಿಮಾಣೆ ಘಡಿಯೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಣಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಸಮ್ಜಣಿ ದೀಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರಾಂನಿ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪರ‍್ಗಟ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಲಾಸ್ಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚೊ ವಾಸೊ ವೋಡ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಗೊಟೊ ಘಟ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಚ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆ ಸಂದರ‍್ಭಾಂತ್‌ಯಿ ದುಡು ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಧರ‍್ಲೆಂ.

ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ‘ಖರಿಚ್ ಮಾತಿಂನಿ’ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್‌ಯಿ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂ ಮಧೆಂ ವೋಡ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ದೆವಾಕ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್‌ಗೀ, ತೊ ಸಾರ‍್ಕೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ‍್ಭಾಚಿ ವಾಪರ‍್ಣಿ ಜಾಲಿ. ಖರ‍್ಯಾನ್ ದೆಶಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ ಮಾರ‍್ಚ್ 24 ವೆರ್ ರಾತಿಂ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲೆಂ (22 ಮಾರ‍್ಚ್ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ) ಪೂಣ್ ಖರಿಚ್‌ಮಾತಿಂನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಪಳಯಾ – ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ 26 ಮಾರ‍್ಚ್ 2020 ವೆರ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಲ್ಯಾರ್ ಇಜಾಯಿಯಾ ಪ್ರವಾಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ 26 ವೋಳ್ 20 ‘ತುಮಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಅಶೆಂ ಗಾಬ್ ಕೆಲಿ. ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಝ್ – 21 ದೀಸ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಫೇಝ್ 19 ದೀಸ್ ಒಟ್ಟು 40 ದೀಸ್ = ನೊಯೆಕ್ ದೆವಾನ್ 40 ದೀಸ್ ಆರ‍್ಕ್‌ಪೆಟೆಂತ್ ಬಸುಂಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನೇಂ – ಹೇ ಭಾಗೆವಂತ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್ ಕಿತೆಂ? ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ‘ನೊಸ್‌ರೆದಮಾನ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಆತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ – ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ‍್ಡ್ ಡಿಪ್ರೀಷಿಯೇಷನ್.

ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೋನ್ ಕರ‍್ನ್ ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ‍್ಭಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆವ್ಪಿ ಸಂದರ‍್ಶನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ, ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ‘ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ದೆವಾಥಂಯ್ ಲಾಗಿಂ ವೆಚೆಪರಿಂ ಕೆಲಾಂಗೀ?’ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ‘ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಚಡಾವತ್ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ವ್ಹಯ್ ಪೂಣ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ನ್ಹಂಯ್. ಕೊರೊನಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರದರ‍್ಶಕ್ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್‌ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ತರೀ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಕರುನಾಂ, ಪ್ರದರ‍್ಶಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ತಿ ಉತಳ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ, ಪ್ರದರ‍್ಶಕ್ ಧಾರ‍್ಮಿಕತೆಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾತಾನಾ ಆಪಾ’ಪಿಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಗಾಂಟಾಲ್ಯಾತ್. ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಚುಕಾನಾಂಯೆ, ಆಯ್ತಾರ್ ಸೊಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಪ್ರಾಸ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಪುಲ್ಪುತ್ರೆಥಾವ್ನ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ, (ಅಶೆಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ‍್ಲಾಂ, ಯುರೋಪಾಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂ ರಿತಿಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ವರ‍್ಸಾಂಚಿಂ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್) ಆತಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇನಾಕಾತ್, ಜಾಗ್ರುತ್ ಇಗರ‍್ಜೆಚ್ಯಾ ಸುತ್ತೂರಾಕ್ ಯೇನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಎಕಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಪೂನ್‌ಶೆತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಗೆಟಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ಲಾಗಿಂ ಯೇನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಧಾ-ಬಾರಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಾಂ ಕರ‍್ನ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ – ಹೆಂ ಪಳೆತಾನಾಂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕೆನರಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ರಿಸಾಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಖರ‍್ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಲೆ ಪಾದ್ರಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೊಂಯಾಂ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಿಸಾಂ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲಿಂ, ಹಾತ್ ಲಾಂಬ್ ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಯಾ, ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಬಸಾ, ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲಾ, ಆಗ್ಮೆಂತ್ ನಾ, ಸೊಣಿತೆಲ್ ವಾಪಾರಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕಾಡ್ದಿಯಾಲಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಜಿತೊರಾಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ‘ಇನ್ಸುತರಕ್ಸಾಂವಾಂ’ ದಿಂವ್ಚಿಂಚ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ, ಪಾಪ್ ಬಾವ್ಡೊ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ (ಜಾಂಕಾಂ ಎಕಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕಾನ್ ನಾಲಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ) ಮಾನುನ್ ರಾವ್ಲೆ, ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲೆ. ನಿಮಾಣೆಂ ಪಲ್ಯಾಣ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚೊ ಜನ್ಮಾದೀಸ್ ವ್ಹಡ್ ದಾಮ್‌ದುಮೆನ್ ಮಾನಾಯ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ಸಹವಾವ್ರಾಡಿ ಚಾರ್‌ಪಾಂಚ್ ಫಿರ‍್ಗಜಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಜನ್ಮಾದಿಸಾಕ್ ಜಮ್ಲೆ, ಫೆಸ್ತಾಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್. ಧರ್ ದೊಗಾಂತೆಗಾಂಕ್ ಕೊರಂಟಿನ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜಾಂನಿ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಮಿಸಾಂ ರದ್ಧ್ (ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಕ್ ಎದೊಳ್ ಆಕಾಂತಾಕ್ ಘಾಲಾಂ ತರ್ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಣಿಯಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾ ಪಾಪಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ-ಎದೊಳ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆ ವಿರೋದ್ ಉಬ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ 99 % ಹೆರೆಜಿ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಣಿಯಾರ‍್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ.  ಮೊಡ್ತಿನ್ ಲುಥರ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಪಾದ್ರಿಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ)

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಲಾಣ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಂ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ‘ವ್ಹಡ್ ಮಣಾಸಾನ್’ ಆಪ್ಣೆಂ ಸರ‍್ಗಾಕ್ ವಚಾಜೆ ತರ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮಿಸಾಕ್ ವಚುನ್ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಂಚೆಂ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಒಟ್ಟು ಕರ‍್ನ್ 2,000/- ಇಜ್ಮೊಲ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತಾಕ್ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಘುಟಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಾಣೆಂ ವಚುನ್ ಬಾಪಾಲಾಗಿಂ ‘ಫಾದರ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಘಾಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ವರ‍್ದಿ ಒಪ್ಸಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ಬಾಪಾಕ್ ‘ಜಿಗ್ಗ’ 1000 ವೊಲ್ಟಾಂಚೊ ಲೈಟ್ ಪೆಟ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಫರ‍್ಮಾವ್ಣೆಂತ್ (ಆತಾಂ, ಆಯ್ಕಾ, ಕಳೊವ್ಣಿ, ಪರ‍್ಗಟ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್) ‘ಜ್ಯಾ ಕೊಣೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಘಾಲ್ನಾಶೆಂ ಬಾಕಿ ದವರ‍್ಲಾಂ ಆನಿ ತೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತಾಣಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಂನಿ ಕಂತ್ ಕಂತಾಂನಿ ದಿವ್ಯೆತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಬಾಪಾಕ್  ‘ಆಮಿ ಉಪಾಶಿಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆವೆಳಾ ತುಕಾ ಆಮ್ಚಿ ಖಬರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಆತಾಂ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಬಾಕಿ ಮಾಗ್ತಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಭಾರ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಕೊರೊನಾತಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಹೆತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ನಿರ‍್ವಸಿತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸೆವಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ವಿಗಾರ್ ಆಂತೋನ್ ಲೋಬೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರೀಬ್ ಫಿರ‍್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಧಾರ್, ಜೆಜ್ವಿತ್ ಬಾಪಾಂನಿ ನಿರ‍್ವಸಿತ್ ಲೊಕಾಕ್, ಭಿಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣಾಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಪುಗಾರ‍್ಣೆಕ್ ಫಾವೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾವರ‍್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ – ಪಾತ್ಯೆಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾತ್ಯೆಜೆ, ಜಾಂವ್ ತೆ ಪಾದ್ರಿ ವಾ ಆಂಜ್ ಭಡ್ವೆ, ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಹಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪೊಸ್ಣ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ ಕರ‍್ನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಂದುಂಕ್, ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ದುಡು ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮಾರ‍್ಬಾಲಾಚ್ಯಾ ಪೊಳಿಯೆರ್ ನಾಂವಾಂ ಪಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪಿಸಾಯೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ಲೊ ಕಿತ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಇಸ್ಕೊಲ್ ಬಾಂದುನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ, ಬಾಂದುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ.

ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಚವ್ಗಾಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ, ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಸಿಟ್ ಜಾಲಿ, ಫೀಜ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್‌ಪುರ‍್ತೊ ದುಡು ನಾಸ್ತಾನಾಂ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಮಾಫಿ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾಂ, ‘ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಖರ‍್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭುರ‍್ಗೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ‍್ಚೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ಲಲೊ ಯಾಜಕ್ ಆಜೂನ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ತೊ ಏಕ್‌ಚ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ‍್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚೊ, ಎಕಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಸಿಟ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತೊ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ಲೊ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಧಯ್ರಾನ್ ತ್ಯಾ ಧರ‍್ಮ್‌ಭಯ್ಣ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಾಕ್ ವಿನಂತಿ ಪತ್ರ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಧರ‍್ಮ್‌ಭಯ್ಣಿನ್, ತೆಂ ವಿನೊವ್ಣೆಪತ್ರ್ ತ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಮುಕಾರ್‌ಚ್ ಪಿಂಜುನ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಘಾಲೆಂ.

ಅಸಲ್ಯೊ ಹಜಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಹಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್. ಗರ‍್ಜೆಭಾಯ್ರ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಕ್ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾಕಾತ್. ಫಿರ‍್ಗಜಾಂನಿ ಶಿಕ್ಪಾನಿಧಿ, ಭಲಾಯ್ಕೆ ನಿಧಿ ಆಸಾತರ್ ತಾಕಾ ಬಳ್ ಕರ‍್ಯಾಂ.

ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊರೊನಾತಂಕ್ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ.  ಆಂವ್ದುಂಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿ ವರ‍್ಗಾವರ‍್ಗಿ ಸಂದರ‍್ಭಿಂ ವ್ಹಡ್ ಗಾಂಡ್‌ಗೊವ್ಜಿ ದಿಸುನ್ ಯೇವ್ನಾಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಾನಾಂಯೆ. ಹೊ ದೇಶ್ ಚಲಂವ್ಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಮಾ ಸರ‍್ವಾಂಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಾತ್‌ದೀಸ್ ವಾವುರ‍್ಚೆ ಸೊಜೆರ್, ಪೊಲೀಸ್, ನಾಗರೀಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ‍್ಗ್ ಜಾತಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾವರ‍್ಗೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಖರೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ತಾ, ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕ್ ತರೀ ಆಮಿ ಪಾಂವ್ಕ್ ವೆಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸಾಗೀ? ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ವರ‍್ಗ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ರಿಲೀವ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಏಕ್ ಚಾಪಾರ‍್ಟಿ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಂಪ್ತಾ. ಖರ‍್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಪ್ರಾಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚಿ ಸೆವಾ ವರ‍್ತಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಕಿನಾಂ. ಎಕಾ ಪಾದ್ರಿಚ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರಾಂಚೊ ಪುರ‍್ಶಾಂವ್ ಚಲ್ಲೊ, ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿಂ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರಾಂ ಆಜೂನ್ ಉಮ್ಕಾಳುನ್ ಆಸಾತ್. ‘ಆಧುನಿಕ್ ******ಚೊ ಶಿಲ್ಪಿ’ ಉಬೆ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಪಾವುಣ್ಶೆಂ ವರ‍್ಸಾಚೊ ಉತ್ಸವ್ ಲಾಕಾಂನಿ ಖರ‍್ಚ್ ಕರ‍್ನ್ ಚಲಯ್ಲೊ – ರೋಮ್ ಲಾಸುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ ನೀರೋ ಪಿಟಿಲ್ ವ್ಹಾಜಯ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ದುರಾದೃಷ್ಟ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ನೀರೋಂಕ್ ಆಮಿಂಚ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲಾಂ.

ಕೊರೊನಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಖರ‍್ಗ್‌ಗೀ? ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಂಯ್, ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ  ಸುರ‍್ವಿಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ. ತಿಣೆಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ವಿವರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಪಿಡೆಕ್ ಫುಡ್‌ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ. ತಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ತಾಂಕಾಂ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ತವಳ್ ಬೊಯ್ಲಾ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಆಬ್ ಆನಿ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಿಂ ಖಂಯ್. ಪಯ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪುರಾಸಣೆನ್ ತಿಕಾ ತಾಪ್ ಚಡ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಆನಿ ತವಳ್ ಮಂಜೇಶ್ವರಾಂತ್ ಹಿಕಾ ಪ್ಲೇಗ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಘಾಲೆಂ ಖಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮೊಡೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೀ ಜೀವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ‍್ಕುನ್ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ದಿಲೆಂ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಸುಮಾರ್ ಸತ್ತರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಜಿಯೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಸತ್ತರ್ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಹಾಝುಜ್, ಜಾಗತಿಕ್ ಆರ‍್ಥಿಕ್ ವಿನಾಸ್ (ದ ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್‌ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಷ್), ದುಸ್ರೆಂ ಮಹಾಝುಜ್ ತಾಣಿ ಪಳೆಲಾಂ. ಬುಲ್ಗರ್ ಓಟ್ಸ್, ಪೊಣ್ಸಾ ಕಡ್ಗ್ಯೊ, ಕಣ್ಗಿ, ರೂಕ್‌ಕಣ್ಗಿ, ತಾಯ್ಕುಳೊ ಭಿಕ್ಣಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಗತ್ ತಾಂಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ತರಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾರ್ ಹಾಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪ್ಲೇಗ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಶೆಳಿತಾಪಾಚಿ ಪಿಡಾ, ಬೊಳ್ಣಿಗ್, ಉರುರೆಂ, ಕೆಪ್ಪಾಟೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಬೊಳ್ಣಿಗೆಕ್ ಆನಿ ಉರುರ‍್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಲೋಕ್ ಮೊರ‍್ತಾಲೊ ತರಿ ತಾಂಕಾಂ ಜಿಣಿ ಫುಡ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹುರುಪ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆಮಿ ಕೊರೋನಾ ಎಕಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ಪುಸ್ಕು ಜಾಲ್ಯಾಂವ್‌ಗೀ?

ಧಯ್ರ್ ಆಸುಂದಿ, ಜಿವಿತಾಂತ್ ಭರ‍್ವಸೊ ಆಸುಂದಿ, ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಆಸುಂದಿ. ಸರ‍್ಕಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಚಡ್ ನೆಮಾಂ ಪಾಳುಂಯಾಂ. ಪೂಣ್ ಗರ‍್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ ನಾಕಾ. ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಕುಡ್ದೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಹುನ್ ಉದ್ಕಾನ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ, ಹುನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಂವ್ದಿ. ಖಾಣ್ ಸೆವ್ತಾನಾಂ ತೆಂ ಹುನ್ ಹುನ್ ಆಸುಂದಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರ್ ಆಸುಉಂದಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಆನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಅಂತರ್ ನಾಕಾ.

►ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

 

58% feel thumbs up. And how do you feel?
20 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
1 :cry: Sad
9 :rage: Angry

5 comments

 1. Vivian D Souza

  ಆಮಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ದೊನ್ಶ್ಯೀ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ ದೇಶಾಂಕ್ ಅನುಕರಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಮುಕ್ಲಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಮಿಸಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.
  – ವಿವಿಯನ್ ಕೂವೆ

 2. Archi, Udupi

  One best article from Proof. Stephen Quadrus…!
  He has focused on many points. Difference between devout and religious, hollow claims of so called leader’s, media and what not..?
  A must read for those Mangaloreans who blindly believe so called clergy…at the end everything measured in money.
  Thanks Kittall, good Sunday break…👍👌💐

  4
  1
 3. Winston Dsouza Bangalore

  This kind of a daring and direct article can be written only by our dear Professor. Being an insider he has always been critical of the system. An eyeopener to all of us. We need to be very carefully observing the affairs of those people whom we fund and financially support.

 4. We need many more such articles… Please keep highlighting such issues. Let the people understand where to put full stop when it comes to donations, glorifying priests etc…

 5. Stay home stay safe, use of bullakcarts, cleaneness, maintaing social distance, individual houses etc….covered in this article is very informative tk u sir🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !