Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ – ಏಕ್ ನಿಯಾಳ್

ಗೋಸ್ತ್ 20 ತಾರಿಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 25-26 ಲಾಖ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಚಿ ಮಾಯ್ ಭಾಸ್ ದೇಶಾಚಾ ಮಾನಾಚಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಬಸೊನ್ 28 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ! ವರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊರೊನಾ ಖರ್ಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ನಾಂತ್ ತರ್‌ಯಿ ಆಧುನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ವಾಪರುನ್ ವೆಬ್‌ನೀರ್, ಝಾಮ್ ಜಾಳಿರ್ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಪುತ್ರಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಗೋಷ್ಠಿ ಸಾದರ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ – ಅಭಿಮಾನ್ ದಾಕಯ್ಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾಂನಿ ತಾಂತಾಂಚಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಕೊವಿಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಭಿತರ್ ಆಪವ್ನ್ ಜಿವ್ಹಾಳ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಹಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಬಿನಂದನ್ ಫಾವೊ.

NK01
Source : Wikipedia

ಪೂಣ್ – ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್ ಭಾಸ್ ಆಜ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ? ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಆಮ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ/ತರ್ನಾಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾತ್‌ಗಿ? ಘರಾಂನಿ ಕಿತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾತ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಣಾಂ ವಾಚ್ತಾತ್? ಆಮ್ಚೆಂ ಲಿಖ್ಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸುದ್ರಾಲಾಂ – ಸಾಹಿತ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಆಮಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪಂಥಹ್ವಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್‌ಗಿ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ವರೊವ್ನ್ ಪಳಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ಗಿ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲೆಲೆ ಜ್ಞಾನಿ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರವ್ನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಾತ್. ಜೆ ಸಾಹಿತಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ರಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಬರ್ಪಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಖಾಯ್ಸ್ ಚಡ್ತಾಲೊ ಆತಾಂ ತೇಯ್ ಶೆಳೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್‌ಯಿ ಆಸಾ. ಪತ್ರ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ವಾಚ್ಪಿ ತ್ಯಾ ಬರ್ಪಾ ವಯ್ರ್ ಯಾ ಕಾಣಿಯೆ, ಕವಿತಾ ವಯ್ರ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀನಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಿ ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾ ನಾ, ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಆನಿ ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಾರ್ ವೊಳಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಾ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲೇಖಕ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾತಾ. ಪತ್ರ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂಚೆ ಯಾ ತಿಂತಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾಯ್ ನಿವ್ತಾ ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ – ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಟ್ತಾನಾ ಚುಕಿ ತಿದ್ವಿನಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ರಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಲ್ತ್ಯಾ ಭಾಷೆಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಗುಂತಾತ್. ಸಂಪಾದಕಾನ್ ತೆಂ ಪಳಯ್ಜೆ – ಪುಣ್ ತೊಯಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ತಾ. ವ್ಯಾಕರಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾನಾ. ಖಂಯ್ಸರ್ ‘O’ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ಆಸಾನಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ಸರ್ ನಾಕಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಖಂಚಾಯಿ ಭಾಷೆಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಜಾಂವ್ ಭಾಷೆ ವಯ್ರ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಲೇಖಕ್ ಜಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಚುಕಿ ಘಡ್ತಾತ್. ತ್ಯೊ ಸುದ್ರಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಜರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ದೊಳೆ ಬಂದ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂಚ್ ಛಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಬರ್ಪಾಂ – ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಛಾಪ್ತಾತ್ ಆನಿ ಛಾಪ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾಂವ್.

NK04
ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್ ( 1887 – 1961 ) 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿರ್ವೆಂ’ 1912 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೆ| ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್ ಹಾಣೆ ಶುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ತೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್ ತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. 1938 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಪತ್ರ್ ಶುರು ಜಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ‘ದಿರ್ವೆಂ’ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಜಾಣಾರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ – ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಪತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ತಾತ್, ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಚಲಯ್ತಾತ್, ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಗುಲೆ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬಂದ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

NK03
ಮೊ| ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮಿನೇಜ್ ( ರಾಕ್ಣೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ )

ಎಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ತಾಚೊ ಮುಲ್ಯಾ ಫಾತೊರ್ ಘಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ಉರ್ತಾ. ಮುಲ್ಯಾ ಫಾತೊರ್‌ಚ್ ಹಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ವಜನ್ ಕೋಣ್ ವಾವಯ್ತೆಲೊ? ಹೆರ್ ಭಾಷೆಂತ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಲಾವಣೆರ್ ಆಸಾತ್. ಕಾರಣ್ ತಾಂಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಟ್ ಆಸಾ. ದರಬಸ್ತ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಪ್ರಕಟ್ಣಾರಾಂಕ್ ತಿತ್ಲಿ ಸಕತ್ ನಾ. ಜಾಹಿರಾತಾಂ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಬಲ್ಸಾಂತ್ ಗುಲೆ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್. ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಪತ್ರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಎದೊಳ್ ಪತ್ರ್ ಚಲವ್ನ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಿಜಯ್, ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್ತಾ. ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಥೊಡಿಂ ಛಾಪಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆನ್‌ಲೈನಿರ್ ಆಪ್‌ಲೋಡ್ ಕರ್ತಾತ್ – ಪುಣ್ ತೀಂಯ್ ಕಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ವಾಚ್ತಾ?

NK02

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಕರೊಡ್‌ಪತಿ ಜರ್ತರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್ ಭಾಷೆಚಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಿಜೋರಿ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಉದ್ಯಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂ ದೀವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಠಾರಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್, ಜರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ ಚಲಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ದೀತ್. ಆಧುನಿಕ್ ತಕ್ನಿಕ್ ವಾಪರುನ್ ನವ್ಯಾಚ್ ರುಪಾರ್, ಸಶಕ್ತ್ ಭಾಷೆಚಾ ಅಲಂಕರಾನ್ ಜರ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಯಾ ಮಯ್ಹ್ಯಾಳೆಂ ತರೀ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ರಿತಿರ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ವೊಡಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿರ್ ವಾಡಾತ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ (ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್) ಆಳ್ವಾತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

► ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
10 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. mm
  Gerald Carlo

  ಆತಾಂಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ನಾಟೆ, ಭುರ್ಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸಾ. (ಹೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚೆ ರುದಾನ್.) ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಬೋವ್ಶಾ ಹಾಚೊ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಏಕ್ ಅಂದಾಜ್ ಮಿಸಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಸಾಂಕ್ ಕಸಕಸಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ/ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಸಂಕ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ಹಾವ್ ಚಿಂತಿನಾ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಕ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರಾ ಭಾಶೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾ. ಮ್ಹಜಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಭಾಸ್ ಕನ್ನಡ ತರೀ ಇಗರ್ಜಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜಾ ಘರಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚ್ ಅಮೊರಿ, ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ವಾಂಜೆಲ್ ವಾಚ್ತಾಲೆಂ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಂ ಗಿ “ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪ್ರೇರಣ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಿಸ್ಪಟಿ ವಾಚ್ಪಾಂಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ವಾಂಜೆಲಾಚೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣೆತ್ ಚ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.
  ಏಕ್ ನೀಜ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಹಿತಾಚಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಾಂಚಿ ವೋಡ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಚ್ ಬರಯ್ಜೆ ಪಡಾತ್. ಹಾಂವ್ ಚೊವ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬೆಗಾಂತ್ ಬಳಪಾಂಚೆ ಕುಡ್ಕೆ, ಏಕ್ ಸ್ಲೇಟ್, ಮಗ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕ , ‘ಇವನು ಬಸವ. ಅವಳು ಕಮಲ’ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಶಿಶುವಿಹಾರಾಕ್ ವೆಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ವೊಜೆಂ ತುಮಿಂ ಜಣಾಂತ್. ಸಾಹಿತ್, ಸಂಗೀತ್, ಖೆಳ್ (ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ್ಹಯ್) ಸಗ್ಳೆಂ ವೇಸ್ಟ್. ವಿಜ್ಙಾನಾಂತ್ ಸೀಟ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಕೊಮರ್ಸ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾಕೀ ದಾಡ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಟ್ಸ್.
  ಟಿ.ವಿ., ಯುಗ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖೊ ಟಿ.ವಿ., ಧಾರಾವಾಹಿಂಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲಾಯ್ಬೆರಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಯಿಸುತೆ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಆನಿಕ್ ಇತರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತಿಂಚೆ ಬೂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಥಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ, ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮಾಗ್ನ್ಯಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆ ಬೂಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಲ್ಲೆ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತೆದ್ನಾ ಬರಯ್ತೆತ್ ಆಸ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಿಕಾಂಚೆ ನಾಂವ್ ಆತಾಂಯ್ ಥೈಂ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಕಾತಾ. ಪುಣ್ ತಾಣಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಸಾಂಗುಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ ವ, ಕೊಣೀ ಸಂಪಾದಕಾನಿಂ ವಿಚಾರಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ.
  ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಶೆಂನಿ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲೆಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಜೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಣಾ’ಸ್ಚೆ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೆ ಸಾಹಿತಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೋಜ, ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಫಿಲಿಪ್ ಡಿಸೋಜಾ (ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತಾಂ) ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ ಚ್ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯತಾ ದಿತಾತ್.
  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಚೊ ಸುವರ್ಣಕಾಳ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಜಾಗತಿಕರಣ್, ಉದಾರಿಕರಣ್, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಂತೆ ಲಾಗೊನ್ ಆದ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಸಾಹಿತಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ವೊಚ್ಚುನ್ ಆಸಾತ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯುಗಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಗ್ಯಾನ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ವೋಡ್ನ್ ಧರ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ತುಮ್ಚೆಂ ರುದಾನ್ 750- 100 ಸಬ್ದಾಂ ಭಿತೆರ್ ಧಾಡಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆಯ್ಚೆ ಸಂಪಾದಕ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಮಾಹೆತಿಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಲೊಕಾಚಿ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮೆಗಾ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣ್ಯೊ Outdated ಜಾಲ್ಯಾತ್!

 2. mm
  ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್, ನೆರುಲ್, ನವಿ ಮುಂಬೈ,

  ರುದಾನ್ 1: ಆಮ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಉಲಯ್ನಾಂತ್. ಹೆಂ ಶೆರಾಂಭಿತರ್ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂನಿಂ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಕುಟ್ಮಾಂ ಭಿತರ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಧೆಂ. ತರ್ನಾಟೆ ಲೆಗುನ್. ಹಳ್ಳೆಚ್ಯೆ ತರ್ನಾಟೆ ದುಸ್ರಿ ವ್ಹಾಟ್ ನಾಂ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಜ್ಬೂರಿ ಮ್ಹಣ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಯೆನಾಂ. ಸಾರಸ್ವತ್ ಲೋಕ್ ಶೆರಾಂನಿಂ ಲೆಗುನ್, ಕಿತ್ಲೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಘರಾ ಆನಿ ಸಮುದಾಯ ಭಿತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ವಾಪರ್ತಾತ್.
  ರುದಾನ್ 2: ಆಮಿಂ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಂವ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ನಹಿಂಗಿ, ತಸ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಜಲ್ಮೊಂಚೆಂ? ಆಮ್ಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಹಳ್ಲೆಂತ್. ಹ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ “ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವನ್ ದೀಂವ್ಚೆಂ ತಸ್ಲೆಂ” ಸಾಹಿತ್ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾ. ಜಶೆಂ ಗಿರಾಯ್ಕ್, ತಸಲೊ ಮಾಲ್.
  ರುದಾನ್ 3: ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್ಚೆ ಅಮ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗ್ಯಾನಿ ಹೆರಾಂ ಭಾಸಾಂನಿಂ ಬರವ್ನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಚಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡ್ತಾ. ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸಾಗೀ? ಮ್ಹಕಾಚ್ ದಾಖ್ಲೊ ಧರ್ತಾಂ: ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಜರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಹರಾನ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾಂ, ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜಾಯ್. ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಜೊ ಮೆಂದು ಉಂಚ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆನ್ ಚಿಂತಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಹಿಂ.
  ರುದಾನ್ 4: ವಾಚ್ಪಿ ತ್ಯಾ ಬರ್ಪಾ ವಯ್ರ್, …, ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀನಾ. ಲೇಖಕಾಂನಿಂ ದೇಕ್ ದೀಜೆ. ಸಾಧೆ ವಾಚ್ಪಿ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ತೆಲೆ.
  ರುದಾನ್ 5: ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲೇಖಕ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾತಾ. ಲೇಖಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ತಾ? ತಾಚೆಂ ಇರಾದೊ ಕಿತೆಂ? ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಂತ್, ಜಾಪ್ ಆಸಾ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಬೊಶಿ ನಹಿಂ. ಮೆಸ್ಲೊಚೆಂ ಹುಮೆದಿಚೆಂ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾ?
  ರುದಾನ್ 6: ಬರಂವ್ಚ್ಯೊ, ತಿದ್ವುಂಚ್ಯೊ ಆನಿ ಛಾಪ್ಚ್ಯೊ ತಶೆಂ ವ್ಯಾಕರಣ್ ಚುಕಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಸ್ತ್ ಆಸಾತ್. ವ್ಹಯ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ standadized ಭಾಸ್ ನಹಿಂ. ಚುಕ್ಲೊ, ಹಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದ್ ಸಮ-ಮೌಲೀನ್? ವ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ? ವಚ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ; ಶುದ್ದೀಕರಣಾಚಿ ಘರ್ಜ್ ತಿತ್ಲಿ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ಪ್ರಾಯ್.
  ರುದಾನ್ 7: ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಸೊಡ್ನ್, ಲಾಯಿಕಾಂಚಿ ಪತ್ರಾಂ ಬುಡ್ತೆಲಿಂ. ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರ್ ಸೆಕುಲರ್ ನಹಿಂ ಆನಿ ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೋಕ್ ಸೆಕುಲರ್ ನಹಿಂ ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ. ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಯಾಜಕಾಂ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾ-ಶ್ಯಾತಿಕ್ ಆನಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಬರವ್ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ್ ರಾವೊನ್ ವಾಂಚ್‍ಚೆ ಭಾಶೆನ್ ನಾಂ. ಹಾಕಾ ನಿವಾರಣ್ ಕಸ್ಲೆಂ?
  ರುದಾನ್ 8: ಕೊಂಕ್ಣೊ ಕರೋಡ್‍ಪತಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯಾಂಚೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ವ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಲಗಿಂ ವೋಡಿನಾಂ. ಹೆಂ ರುದಾನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆತ್ ಕೆಪಿಟಲಿಸ್ಮಾಚೆಂ ಅ-ಆ-ಇ-ಈ ಗೊತ್ತು ನಾಂ. ಕರೋಡ್‍ಪತಿ ಜರ್ ದಾನಿ ಜಾತಾ, ತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಆಸ್ತಲೊ? ಸಾರಸ್ವತ್ ತಶೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕರೋಡ್‍ಪತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಜಾರಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾತ್. ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ philanthropist ಮ್ಹಣ್ ಬಿರುದಾಂ ಲೆಗುನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್!
  ರುದಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ: ಘರಾ ಆಮಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ಉಲಯ್ತಾಂವ್. ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಿಂ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ವಾತವರಣಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥೈಂ ಘರ್ಜ್ ನಾಂ. ಜಾಗತಿಕ್ ವ್ಯವಾಹಾರಾಚಿ ಏಕ್‍ಚ್ ಭಾಸ್ -ಇಂಗ್ಲಿಶ್ -ಹ್ಯೆ ಭಾಸೆಂತ್ ’mastery’ ತಾಂಚೊ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಉದ್ದೇಸ್ ಜಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿಛ್ ನಹಿಂ, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಥಿ, ಕನ್ನಡಾ ಆನಿ ಅರಬಿಕ್ ಲೆಗುನ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲಿಂ. ಹಾಕಾ ನಿವಾರಣ್ ಕಸ್ಲೆಂ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.