Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಸಾಧನ್ – 1

PM01
Hamlet

ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡಾ ಭಾರಿಚ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಗೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಅತ್ಮ್ಯಾ-ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ (psychology) ಚಡ್ ಹುಮೆದ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ವಾಸ್ತವ್ ಕಾರಾಣಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ, ಹೊ ವಿಷಯ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ ನಾಂ. ತರಿಪುಣ್, ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹವ್ಯಾಸಾಖಾತಿರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಮುಖ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್-ದಾರಾಂಚಿ ಅತ್ಮ್ಯಾ-ಪರಿಕ್ಶಾ (psychoanalysis) ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವಡ್ಲಾಂ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರಾಚೊ ಹೇಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕ್. ಹೇಮ್ಲೆಟ್ ಗುಪಿತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಮೋಗಾಕ್ ಆಶೆತಲೊಗೀ? Oedipus Complex ತಾಕಾ ದಗ್ದಿತೆಲೆಂಗೀ? ಹ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್, ಹೇಮ್ಲೆಟ್ ಪಾತ್ರಾಚ್ಯೆರ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಮನೊಪಟಲಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ವಿಬಾಗಾಂ ವಿಷಿಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಆನಿ ಅಪ್ರಜ್ಞೆಬಾಬ್ತಿಂ ಅಧಿಕ್ ವಿಸ್ತಾರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸುನ್, ಸೈಕೊಲೊಜಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಲೆಕನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಲೇಜ್ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತರಿಪುಣ್, ತ್ಯಾ 1969-73 ಆವ್ಧೆಂತ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ಗ್ಯಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ವಾಟ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾಪಣಾ ವರ್ವಿಂ, ಕೇವಲ್ ಮತಿಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ತೀಕ್ಣ್ಯತಾ ವಾಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ವಚ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಜೊಣೆಕ್ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ : Intelligence Quotient (IQ).

ಹಾಂವ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತನಾಂ, IQ ಮೆಜ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಆತಾಂ ಇಂಟರ‍್ನೆಟಾರ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸುವಿಧಾ ಆಸಾ. ತವಳ್, ವಿವಿಧ್ ಪತ್ರಾಂನಿಂ ಛಾಪ್ಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂ-ಗೊಂದೊಳಾಂಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. 1973-76 ಆವ್ಧೆಂತ್, ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಇರಾನಿ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಪ್ ಚ್ಯಾಯ್ ಒರ್ಡರ್ ಕರ್ನ್, ಇವ್ನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾನಾಂತ್ಲೊ Crossword ಜಾಪಿಂನಿ ಭರ್ಚೊ ಆಸ್ಲೆಂ. ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂಚ್ ಆಸ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕಡೆಂ. ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್, ಚಲಿ-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಧಾವ್ಯಾ PCM ಕ್ಲಾಸಿಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಪಿರಡ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸುರು ಜಾತಾಗೀ, ಚ್ಯಾಯೆಚೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ‘ಅಂಕಲ್’ ವೈಟರ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಗಲ್ಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊಲೊ ಫಾರ್ಸಿ ಫಾಂಕೊ ಬಂಧ್ ಕರ್ತಾಗೀ ವ ಮ್ಹಜ್ಯೊ Crossword ಜಾಪಿ ಭರ್ನ್ ಮುಗ್ದತಾತ್‍ಗೀ, ಹಾಚ್ಯೆರ್ ಮ್ಹಜಿ IQ Scale ಮೆಜ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಂ ಹಾಂವ್ ತೆದ್ನಾಂ. ತಶೆಂ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ BSC (Math Major) ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಚವ್ದಾ ವ್ಹರ್ಸಾಂನಿ ಗಣಿತಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ 100/100 ಮೆಳ್ತೆಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ IQ ದರ್ಜೊ genius ಹಂತಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ಶಿಕ್ಶಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, IQ ವಾಡಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಲೆಂ ನಾಂ.

1973 ಮಾಯ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಫೊರ್ಟಾಂತ್ ಏಕಾ ಸಿಂಧಿ ಬಿಜ್ನೆಸ್‍ಮೆನಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬಸವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣ್ಯೆ-ಕಾಣಿ ತಾಣೆಂ ಉಗ್ಡಾಯ್ಲಿ ಸುಮಾರ್ ವ್ಹರ್-ಭರ್ ಉಲವ್ನ್. ಹೊಂಗ್‍ಕೊಂಗಾಂತ್ ಘರಾ-ಘರಾ ಬೆಲ್ಲ್ ಮಾರ್ನ್ ಸತ್ರ್ಯೊವಿಕ್ಚೊ ದಂಧೊ ತಾಣೆಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ, ಪುರಾ ಸೊಳಾ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ. ವೀಸ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಒಫಿಸಾಂತ್ ಎ.ಸಿ ರೂಮಾಂತ್ ಬಸೊನ್! IQ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚೆಂ ನಹಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಒಫಿಸಾ ಸಕ್ಲಾ ರಸ್ತ್ಯಾದೆಗೆನ್ ಪರ್ನೆ ಬೂಕ್ ವಿಕ್ಚೆ ಮಲ್ಯಾಳಿ ಚೆಡೆ ಆಸಾತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಜ್ ಬೂಕ್ ಆಸಾತ್: self-help ಬೂಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ Dale Carnegie ಚೊ How to Win friends and influence people ಬೂಕ್ ಮೋಲಾಕ್ ಘೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೂದ್-ಬಾಳ್ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

PM02
D N Road Book Stalls ( Internet Image )

D.N. Road, ಫೊರ್ಟಾಂತ್ ಫುಟ್-ಪಾತಿರ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಮಲ್ಯಾಳಿ ಭಂವ್ಡೊ-ವ್ಯಾರಿ (hawker) ಕಡೆಂ ಹೊ ಬೂಕ್ ಆಸ್ಲೊ. ಏಕಾ ರುಪಿಯಾಕ್ ತೊ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್ಲೊ. ತೆಂ ತಾಚೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಲೆಂ ಮೋಲ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಿಂದ್ಯಾಕ್ ದಾಕಯ್ತಚ್ ತೊ ವಿಚಾರಿ: ಕಿತೆಂ ಮೋಲ್ ದಿಲೆಂಯೀ? ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ: ಹ್ಯಾ ಲೋಕಲ್ ಚೊರ‍್ಯಾಂ ಛಾಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸೆಕಂಡ್ ಹೆಂಡ್ ಬುಕಾಕ್ ವಾಜ್ಬಿ ಮೊಲ್ 25 ಪಯ್ಸೆಯೀ ನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಧಾ ಪಯ್ಸ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ದಿತೊಂ ನಾಂ! ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ IQ Scale ಸಾಧ್ಯಾ ಸಂಸರಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಶಿವಾಯ್ ಕುಮ್ಕೆಚಿ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂ ದಿಲೆಂ : “ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾವಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸಗ್ಳೊ ಮೆಂದು ವಾಪರ್, ಕೇವಲ್ ದಾವೊ ಭಾಗ್ ನಹಿಂ. ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಶಿಕ್ಪಿ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೊಡೊವ್ನಾಂತ್ ಥೊಡೆಶೆ ವಿಕೊನ್ ವಚನಾತ್ಲೆ psychology ಬೂಕ್ ಕುಸ್ತಾತ್, ತೆ ಬಸೊನ್ ವಾಚ್. ಫ್ರೀ ಗಿಪ್ಟ್ ತುಕಾ!”

ಫುಲ್-ಟಾಯ್ಮ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನೋವ್ ಮಹಿನೆ ಲಾಗ್ಲೆ; ತೊ ವಾಯ್ದೊ ವಾಪ್ರುನ್, ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಸೈಕೊಲೊಜಿ ಗ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಿಂದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೊಡೊವ್ನಾಂತ್  ಖರ್ಚುನ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶೆಂಭೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಬೂಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ, ದೊತೊರ್ ಎರಿಕ್ ಬರ್ನ್ ಹಾಚೊ Games People Play ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಮೋಗಾಚೊ. ಹೊ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್, ಚಾ.ಫ್ರಾಚೊ “ತರ್ನೆಂ ತರ್ನೆಂ ಮೊರ್ನೆಂ” ನಾಟ್ಕುಳೊ ಆನಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಸೊಜಾಚಿ “ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ” ಕಾದಂಬರಿ ಪರತ್ ವಾಚ್ತಾ ನಾ, ಹ್ಯಾ ದೋನ್‍ಯಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಆಟಾಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರ್-ದಾರಾಂಚಿ ಮನೊಸ್ತಿತಿ ಪರಿಕ್ಶಾ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಚಾ.ಫ್ರಾ ಮುಖ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್-ದಾರ್ ಮೊರ್ನ್ಯಾಕ್ ರಂಗ್‌ಮಂಚಾರ್ ಹಾಡಿ‍ಚ್ ನಾಂ; ಪುಣ್, ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಚೆ ಸರ್ವ್ ಸುಗುಣ್-ಅವ್ಗುಣ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಸಂವಾದಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಳ್ತಾತ್. ಜಶೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಸಮಜ್ಯೆಕ್ ಲೆಗುನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ (personality) ಆಸಾ. ಎಕ್ ಪಾತ್ರ್‌ದಾರ್ Adult ಸಂವಾದ್ ಕರ್ತಾನಾ, ರಿಯೆಕ್ಶನ್ ಯೆತಾ Child ಉತ್ರಾಂನಿಂ. ಹ್ಯಾ ಎರಿಕ್ ಬರ್ನಾಚ್ಯೆ Adult Parent Child ಆನಿ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಪ್ರೊಡಾಚಿ Id, Ego, and the Superego ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಾಪ್ರುನ್ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃ ತಿಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಚಡ್ ದೆಕುನ್, IQ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೆಂ ಹೆರ್ ದೆಣೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್, ಕಿತೆಂ ನಾಂವ್ ತ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊಂಕ್ನಾಂ.

PM03  PM04

Dale Carnegieಚ್ಯಾ How to Win friends and influence people ಅನಿ ತಸ್ಲ್ಯಾ self-help, guide to Personality Development and Behavior Modification ಬೂಕ್ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರೀ, ಮ್ಹಜೆಂ IQ level ದೆಂವಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲೊಂನಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ಉಜ್ವೊ ಮೆಂದು ಕಸೊ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ಫೊರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಿಂದ್ಯಾಚಿ ಚಲಾಕಿ ಕಶಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ. ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ಉಣ್ಯಾ IQ level ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ below average ಸಾಯ್ಬಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಪೊಕೆಟಿಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲೆಂ salary increment ವ ಪ್ರೊಮೊಶನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ನಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಾಯ್ಬ್ Child ಪ್ರವ್ರತ್ತಿ ವಾಪ್ರುನ್ ಉಲಯ್ತನಾ ಹಾಂವ್ Adult ಜಾಪ್ ದಿತಲೊಂ. ಅಶೆಂ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗರ್ಶ್ಯಾಂತ್, ಮ್ಹಜೆಂ stress level ಆನಿ ರಗ್ತಾಚೊ ದಾಬ್ ವಾಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಪಾಗ್ ವಾಡಾನಾತ್ಲೊ. Dale Carnegie ಚಿಂ ಶಿಕ್ಣಾಂ ಹಿಪೊಕ್ರೆಸಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾನಾ, how to tell the truth and earn enemies ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನವೊ ಬೂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರವ್ನ್ ಪರ್ಗಟಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಲೊಂ. ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ವೃತ್ತೆಚ್ಯಾ ದಾಬಾ ವರ್ವಿಂ ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ವಕ್ತಾಂ ಘೆನಾಸ್ತನಾಂ, mood ವಯ್ರ್ ವರುಂಕ್ ಯೊಗಾ ಆನಿ ಕುಡಿಚೊ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಬರೆಂ ಭಗ್ತೆಲೆಂ. Silva Method of Mind Control, The Power of Positive Thinking (ನೊರ್ಮನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪೀಲ್ ಹಾಚಿ ಕೃತಿ), ಆನಿ stop worrying and start living (Dale Carnegieಚ್ಯಾ ಚಡ್ ವಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬೂಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಆನ್ಯೇಕ್) ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಬುಕ್-ಶೆಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ದಿಸಾಕ್ ವ್ಹರ್‌ಭರ್ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಯಾಮಾ ವರ್ವಿಂ, ಉಜ್ವೊ ಮೆಂದು ಇಲ್ಲೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾ. ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಿಲ್ವಾಚಿ auto-suggestion ಕರ್ನಿ ನಿದ್ತಾನಾ ವಾಪ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಬರಿ ನೀದ್ ಪಡ್ತೆಲಿ. ( ಹಾಂವ್ ನಿದ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ನಿದ್ಲಾಂ, ಬರಿ ನೀದ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಮಂತ್ರಾಂ ಘಾಲ್ತಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಿ ಸ್ತಿತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಥಾವ್ನ್ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ರಜ್ಞೆಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಪ್). ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಆನ್ಭೊಗಾಂತ್ ಏಕ್ ನಕ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ: ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ IQ level ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಆಮ್ಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಉದರ್ಪೊಷಣಾಂ (Competencies) ವಯ್ರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಿಜೆ.

PM07

1996 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಮಜ್ಯಾ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ಬಸೊನ್ Daniel Golman ಹಾಚೊ Emotional Intelligence ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಟ್ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಪಳೆಲೆಂ: “ಫಿಲಿಪ್, ಹೊ ಬೂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಂ ವಾಚ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಬೂಕಾಚಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಖಡಕ್ ಉಲವ್ನ್ ಎಕಾ ಉತ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ತಾಯ್. Most of the time, you call a spade a shovel. A spade is a spade.” ತ್ಯಾ ಸಿಂದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಒಫಿಸಾಂತ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ 23 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ನವೆಂ ನಾಂವ್ ಗೋಲ್‍ಮನಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ: Emotional Intelligence (EQ). ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚುನ್ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ತತ್ವಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಕಾಯಮ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಆನಿ ನಡ್ತ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಫಿತೂಳ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಪೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್, ಮುಕಾಮುಕಾರ್ ಆಡ್ ರಾವ್ಚಿ (confront) ಸವಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸವಯೆ ವರ್ವಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಚೆಂ ರೀಯೆಕ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ದಾಬ್ ವಾಡ್ತಲೊ. ಅಶೆಂ ಸ್ವ-ಸಮ್ಜಣಿ (self awareness) ಆನಿ ಸ್ವ-ಚಲವ್ಣಿ (self management ) ವಾಗಯ್ತಚ್, ವೆಗಿಂಚ್ ಖುಬ್ಳಾಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಸವಯ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಗೆಲಿ. ಚಡುಣೆಂ, ತ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್, ಲೇಕಕ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕರ್ಲ್ಸನ್ ಹಾಚಿಂ don’t sweat the small stuff ಸಾಂಖಳ್ ಪುಸ್ತಿಕಾಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಲೇಕನಾಂ 1998-2001 ಆವ್ಧೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಶಿಕೊನ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಚಡುಣೆ, ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾವ್ಧೆಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಹಾನ್ಸೆನ್ ಆನಿ ಸಾಂಗತ್ಯಾಂಚಿ Chicken Soup for the Soul ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ series ಪುಸ್ತಿಕಾಂ ವಾಚುನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಲಗ್ಬಗ್ 2001-2002 ಕಾಳಾವ್ಧೆಂತ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಕೊವೇ ಹಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ 7 Habits of Effective People ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಶಿಕ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ವಾಚ್ತಾಂ ನಹಿಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂತ್ಲಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ವಾಡಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಶ್ಯಾತಿ ಮ್ಹಜಿ ನಹಿಂ. ಒಫಿಸಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೇಬಿನಾಂತ್ ಹಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಏಕಾ ಶೆಲ್ಫಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಂಡ್ಲಿ ಆನಿ ತವಳ್ ತವಳ್ reference material ಜಾವ್ನ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

PM05

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬಾಪ್ ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್ ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾವಿಷಿಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ (Emotional Intelligence) ವಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ ಆನಿ ಮತಿಚೆಂ ಬಳ್ (mental resilience) ವಾಡಯ್ಜೆ). ಮ್ಹಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ವಾಡಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖುದ್ಧ್ ವಾವಯ್ಲಿ, ಖೈಂಚ್ಯಾಯೀ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ/ಕೊಲೇಜಿಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾಂ. ತಶೆಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರವ್ನ್ ಸಾಹಿತಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಸೋಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಕತೆಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಕಸ್ರತ್ ಕರವ್ನ್ ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ಸಕತ್ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮನಿಸ್ ಸಕ್ತಾ. ಬಹುಶಾ, ತೊ ಮಾನಸಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ (IQ) ವಿಷಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ. ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಕಿ ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ (Human Intelligence) ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ (multiple intelligence) ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೇನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಶೈಲೆಕ್ ತಾಳ್ ಕರ್ಚಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿಂ, 2002 ಥಾವ್ನ್ 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಿಟಾಯೆರ್ಡ್ ಜಾತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯೆ ಅವ್ಧೆಂತ್, ಪ್ರಾಯ್ ವಾಡ್ತನಾ, ಮ್ಹಜೆಂ IQ ದೆಂವ್ಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಇರಾನಿ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ crossword ಸೊಡಂವ್ಚಿ ಘರ್ಜ್ ನಾತ್ಲಿ. 1995 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಶನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. (ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆನ್, ಒಫಿಸಾಂತ್ 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಇಂಟ್ರಾನೆಟ್ ಆನಿ ಈ-ಮೇಯ್ಲ್ ಸವ್ಲತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲಿ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕರ್ಚಿಂ ನವಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಘಾಲಿಂ. ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹರ್ ಸಮ-ಸಂವಾದ್ – correspondence – ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್ನ್ ಮೆಮೊ ನಂಬರ್ ದೀವ್ನ್ ಫೇಕ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ ಪಿಯೊನಾಂಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉಪ್ಕರಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ನಾಂ. ತಾಕಾ re-train ಕರ್ನ್ Data and Document Management ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನವೊ ಹುದ್ದೊ ದೀವ್ನ್, ಪಾಗ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾನ್ ವಾಡವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಟೀಮಾಚೊ ಭಾರಿಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಕೆಲ್ಲೊಲೊ)

PM06
Team Members

ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ (Human Intelligence) ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ (multiple intelligence) ಅಸಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹಾಂತು ಪ್ರಮುಖ್ ಚ್ಯಾರ್ ವಾಂಟೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೋಗಾಚ್ಯೆ:

Physical Intelligence Quotient (PQ or BQ) ಬೌತಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್
Intellectual Intelligence Quotient (IQ) ಮಾನ್ಸಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್
Emotional Intelligence Quotient (EQ) ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್
Spiritual Intelligence Quotient (SQ) ಆತ್ಮಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್

ಹ್ಯೊ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಟೀಮಾಕ್ ಸಮ್ಜವ್ನ್, ಮಾನುಷಿಕ್ ಸಂಪತ್ತಿ (Human Resource) ತಿಂಚ್ ಮಿಶಿನಾಂ ಆನಿ ತೆಕ್ನೊಲೊಜಿ ವಾಪ್ರುನ್ ಕಶೆಂ ಉತ್ಪಾಧನ್ ವಾಡಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ 2002-2004 ಆವ್ಧೆಂತ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಹಾಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ Human Resource Competencies Development and Performance Appraisal Committee ಚೊ Chairman ಕೆಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ವಾವ್ರ್ 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಂಪ್ತಚ್, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಟಾಫಾಕ್ ಆನಿ ಮೇನೆಜ್‍ಮೆಂಟಾಕ್ ನವಿ ಗ್ರೆಡ್, ನವಿ ಪಾಗಾಚಿ ದರ್ ಆನಿ 20 competencies based Performance Appraisal System (PAS) 2008 ವ್ಹರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಗು ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾನುಷಿಕ್ ಮನೊ-ತತ್ವಾಂಚೆಂ (psychometry) ಆನಿ ಅತ್ಮ್-ಶಾಸ್ತಿರಾಚಿ (of psychology) ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ (holistic wisdom) ವೀಸ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಯಂ-ಶಿಕಪ್ ಉಪ್ಕರ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್, ಕಾಣಿಯೊಂ, ವಾಪ್ರಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಹಿಕ್ಮತ್ಯೊ, ಟೀಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಟೀಮ್ ಬೊಂಡಿಂಗ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ವಾಚಾ.

(ಮುಕಾರುಂಕ್ ಅಸಾ)

 ಮಾಂಕೊಡ್ ರಚ್ನಾರ್ ಜಾತಾನಾ… – ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 ದಿಂಬಿ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್… – ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

 ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ  – ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಕೋವಿದ್ – 19   – ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

56% feel thumbs up. And how do you feel?
60 :thumbsup: Thumbs up
37 :heart: Love
3 :joy: Joy
6 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

19 comments

 1. mm
  ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

  ಫಿಲಿಪ್ ಸರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚೊನ್ ವಾಚೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಶಿಚೊ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಮಾರ್ಲೆಲೆ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಮಾಕಯೀ ಸೈಕೊಲೊಜಿ ವಿಶಯ್ ಬೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಆನಿ ಆಂವಡ್ಚೊ ತಸಲೊ. . ತರೀ ತುಮ್ಚೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚೊನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಜೀರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. . ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಕ್ಣೆಕ್ ಅಧಯ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. . ಹೆಂ ಪರತ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಮಾಕಾ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್-ಚ್ಚ್ ವೊಚಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. . ತರೀ ತುಮಿ ನಿದೆೆ ಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಂತ್ರ್ …. ಆತಾಂ ನಿದ್ತಾಂ ನೀದ್ದ್ಲಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಾ ಸಾಹೆತಿಕ್ ಪ್ರಜ್ನಾಂ ಸಕತ್ …ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಅಸಲೆಂ ಲೇಖನ್ ತುಮಿ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸಬಾರಾಂಚಿ ಸಾಹೆತಿಕ್ ಕಿಟಾಳಾಂ ಪೆೆಟೈಲ್ಯಾಂತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್..

 2. mm
  Philip D Souza

  Thanks, for recalling my best essay when I was 18 going on 19. I still keep the entire Shakespeare Collection on my book shelf and read that soliloquy now and then. But did not preserve my own essay. It won me a Gold medal in English from Mysore University in March 1972

 3. Clarence Pinto

  Dear Philip, it is really a mind blowing article and inspiring. Now I really feel that reading books are the key success of your career. I have translated your Konkani article to my daughters to get inspired from their young age . Thanks once again .for amazing article. Waiting for your next episode

  • mm
   Philip D Souza

   Clarence, your daughters are brilliant and would make any parent proud. I am glad if my essay would do my bit in their overall personality development.

 4. mm
  Dr Diana Crasto

  I was amazed to learn such an article in Konkani portal. My husband read it for me. I wish every youth reads this article for their healthy future and enthusiastic way of life. Certainly food for positive and energetic growth. Extremely happy to learn equivalent words in Konkani for IQ, EQ, mental resilience, and so on. Eagerly waiting for future articles from Philip Mudartha.

  • mm
   ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್, ನೆರುಲ್, ನವಿ ಮುಂಬೈ,

   ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ ದೊತೊರ್ ಡಯನಾ ಕ್ರಾಸ್ತೊ ಮುದರ್ಥ್

 5. mm
  ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

  ಮೊಗಾಳ್ ಫಿಲಿಪ್‍ಬಾಬ್, ತುಜ್ಯಾ ಲೇಖನಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ದಿಲೆಂ, ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ತುಂ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಬರಯ್ತಾಯ್ ತರ್ ತುಂ ಸದಾಂಚ್ ತ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೊ ಕೀರ್ಲ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಕಾಡುನ್, ತೊ ಪೀಳ್ನ್ ತಾಚೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ರೋಸ್ ಕಾಡ್ಟಾಯ್! ಅಸೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖರ‍್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಸಂತೊಸ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರ್ತಾಯ್. ಅಸಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಜಾಂವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಅಸಲಿಂ ಲೇಖನಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಚಡೀತ್ ಹುಮೆದ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತುಂವೆ ತುಜಿ ಅಂತರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾಯ್. ತುಂವೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ಶಿಂಖಳ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಏಕ್ ಬೂಕ್‍ಚ್ ಬರಯ್ಲೊಯ್ ತರ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿ/ವಿಶ್ವ್‍ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಬೂಕ್ ಜಾಂವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾತಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ತುಂವೆಂ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ನಿವೃತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಮೂಲ್ಯ್ ವೆಳಾರ್ ತುಂ ಬರಯ್, ಬರಯ್, ಆನಿ ಬರವ್ನ್ಂಚ್ ರಾವ್. ವಾಚ್ಪಿ ತುಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚಿ ರೂಚ್ ಧರುನ್ ತಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್ ಸಕೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.
  -ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

  • mm

   ಬೂಕ್ ಬರಂವ್ಚೊ ತರ್ ಬರಯ್ ಫಿಲಿಪ್ ಸರ್, ವಿಶ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಾನಿಂ ವಾಚ್ತೆಲೆ. ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಯೀ ಬರಯ್ತೆತ್ ರಾವ್.

  • mm
   ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

   ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಪಣ್.

 6. I appreciate Kittall bringing out Philip Mudartha “manushik…’
  The amount of quality reading and analysing gone into the article is simply mind blowing. Reads like a research article. That he didn’t agree with DaleCarnegie about how to make friends and thought of writing ‘how to tell the truth and earn enemies’ evoked sympathy. (Hey Philip, now that you know more, you can still write the book. Sure, it would sell! )That he turned the table around and taught himself on EQ (Daniel Golman) is just as important. Because he has evolved a win-win bet as his consequent success shows.
  I do wish this article is read widely, particularly by the younger ones. Such an inspiration.
  Awaiting continuation articles.

  • mm
   Philip D Souza

   Joe. Qua, aka Kajula Boloye, thanks. I agree that there is a need for telling the truth regardless of the consequences like making enemies.. Fair weather friends are not worth the salt.

 7. Michael Sequeira

  Philip,when it comes to critic,analyse you are second to none knowing this from close from school/college days.
  Your reading and travels have exposed you to different places,cultures,people and their way of life and thinking.As you told me exposure also is a part of education.
  Your critic on “to be or not to be” on Hamlet was read out in college as none could comprehend the deep argument in it and scored the highest marks.
  Your article on psychology ,empathy,appraisal at work place etc have a lot to understand and learn and re-learn and apply in day to day life.
  Great article.Loved reading it.
  Awaiting the continuation part.

 8. mm
  SELEN PREETHI PINTO

  ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್ ಬರಿಚ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ.

 9. mm

  One among top class articles I ever read. Mind blowing…beyond impressed! Any article Philip Sir writes is filled with deep knowledge and analytical views. I could feel the blend of both indigenous and pragmatic approach coupled with real life experiences and lessons. It was an interesting reading throughout such as crossword puzzles and motivational books at early age and some implementation in real life. I too gained some amount of success in my younger days soon after Engineering when confidence was bit low. 25 years back Driving Licence was tough in Dubai, as I started reading ‘Power of Positive thinking’ by ‘Norman Vincent Peale’ I was confident of passing test on that day as I failed few previous attempts. Such is the power of these authors that changes the approach on most situations. I can not read more than 10 pages of such books per day at times due the heavy contents. It is also a fantastic way to slip into deep sleep. Looking forward to the next episode.

 10. Ajai Rodrigues

  Dear Uncle,your story is sure to inspire many minds.I do agree that books are the path to wisdom.As stated in “Think and Grow Rich”book, your thoughts are the keys of your success.A man wise at mind and kind at heart is rare to find,I am super glad to be related to you.Keen to know more from your wisdom files.

 11. mm
  Gerald Carlo

  ಮ್ಹಜಾ IQ ಕ್ ಮಿರ್ವಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸುಲ್ಲೊಂ. ಕುತೂಹಲಿಕ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಿಸ್ತಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ.

 12. mm
  Andrew L D Cunha

  ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್! ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮೆಂದು ಭಾಜಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭೊಗಲ್ಲೆಂ ತಶೆಂ Dr. Joe Dispenza ಹಾಂಚೊ- Breaking the Habit of Being Yourself – How to loose your mind and create a new one ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಮೆಂದು ಲೂಜ್ ಕರಿತ್ತ್ ಅಸ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಅನಿ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೆಂದು ಚೆಂಡು ಜಾಲ್ಲೆ ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿಸ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಸ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಕುರ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ದೊಳೊ ಅಸಲ್ಲೊ ರಾಯ್ ಖಂಯ್. ದೀಶ್ಟ್ ಸಾರ್ಕಿ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ. ಪಾವನಾತಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಿಡಿಯಾ ಮಿಟಿಯೊ ಮಾರಿತ್ತ್ ಬೇಜಾ ಫ್ರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟವ್ನಂಚ್ ಅಸ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಹೆಳಾರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ವ್ಹಾಡೊಂದಿ, ಚಡೊಂದಿ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್ ಭರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ನಿಮಾಣೆಂ ’ಮುಕಾರುಂಕ್ ಅಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚುನ್ ದೊನೀ ಕುಶಿಂಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.