Trending Now

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಆನಿ ಸಪ್ಣಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ

█ ಕನ್ನಡ ಮೂಳ್: ಕೆ.ವಿ ತಿರುಮಲೇಶ್ █ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ █

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯೊ, ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಆಯ್ಕುಂಚ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಜಾ. ಕೆದಿಂಚ್ ಪಳೆನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಆಬಾಚೆರ್ ಯಾ ಆಜಿಯೆ ವಯ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಲ್ಪನಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಬಾಂದ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾ ಎಕೆ ರಿತಿಚೊ ಆನಂದ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಯೇವ್ನ್ ವೆಡೊ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆಜಿಯೆಚ್ಯಾ “ಫೀಲ್ಡಾ”ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ತಿ “ನಾರ್ ಫಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ” ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ತಾಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾಕಿ ಶೆಂಭರ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಘರ್ ತೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ರಾನಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯೆ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಬಸುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಂ ಚಡಾವತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತಾಂ ಥಂಯ್ಸರಚ್ ಘಡಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಳ್ಕುಂಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಪೋರ್ಟಿಕೊಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಚಿಮ್ಣೆಲಾಗಿಂ ರುಕಾಡಾಚೆರ್ ಕಾಂತೊವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ ತೆಂ ಸತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರೊಬಿನ್ ರೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡೊವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಾಣಿ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ, ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಆವಿಶ್ಕಾರಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯೊ ಮಾರ್ಬಲಾಚ್ಯೊ ಫೊಳಿಯೊ ಬಸೊಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಲಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಭಾಷೆನ್ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ತಾತ್ಸಾರ್ ಮನೋಭಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲಿ ಏಕ್ ಮೊವಾಳ್ ದೀಶ್ಟ್. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ತಾಂಚಿ ಅಜಿ ಕಿತ್ಲಿ ಮೊವಾಳ್, ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚಿ, ಕಿತ್ಲಿ ಶೆಗುಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಲೋಕ್ ತಿಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮಾನ್ ದಿತಾಲೊ. ಘರಾ ವಯ್ರ್ ತಿಕಾ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ , ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿನ್ ತೆಂ ಘರ್ ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಘರಾ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ತಿ ತೆಂ ಘರ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಾಶೆನ್ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ವಾಂದೆ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲೆಬರಿ ಪಳೆತಾಲಿ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ಮೊಡುನ್ ಪಡ್ಚೆ ಪರ್‍ಯಾಂತ್! ಘರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಪಡ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಅಲಂಕಾರಿಕ್ ವಸ್ತು ಸರ್ವ್ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವರ್ನ್ ಪಾವಯ್ಲ್ಯೊ. ಪಯ್ಲೆ ನದ್ರೆಕಚ್ ತ್ಯೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಥಾವ್ನ್ ಉಕ್ಲಾವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾನ್ ಆಮೃಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಪಿಶೆಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಾಶೆನ್…..

ಅಶೆಂ ಹ್ಯೆ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಬಾಪುಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಜಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತಿ ಸರ್‍ತಾನಾ ತಿಚ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್‍ತಾ. ಕಾರಣ್ ತಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾತ್ರಾಂ ಥಂಯ್ ತಿಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆಸಲ್ಲೊ ತರೀ ಜೋನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೊ. ಜೋನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಮಧೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಚಾಲು ಆಸಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ನಿರೂಪಕ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಜೋನಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿತಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ರಡುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಆವಯ್‌ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ತರ್ಕ್ ಕರ್‍ತಾತ್.

ತುಮ್ಚಿ ಅವಯ್ ಆಲಿಸಾ ಮುಕಾರ್ ಲಗ್ಭಗ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಉಚಾರಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿ ಲಜೆಲ್ಲಿ. ತವಳ್ ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾ ಆಲಿಸಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಲೀಸ್‌ಚ್ ದೆಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಕ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆಕ್ ತೊ ವಿಸ್ರುನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ತವಳ್ ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ We are not of Alice, nor of thee, nor are we children at all. The children of Alice call Bartrum father. We are nothing; less than nothing ,and dreams. We are only what might have been ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್. ನಿರೂಪಕ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ವಾಸ್ತವ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ. ಆಪುಣ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್‍ತಾ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖಕ್/ಬರೊವ್ಪಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬಾಚ್ಯಾ (1775-1834) Dream-Children: A Reverie ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ವಯ್ಲೊ ಹೊ ಕಲ್ಪನಾ ಸಂಸಾರ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾತಾ. 1822 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಂಡನ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಲ್ಯಾಂಬಾಕ್ 46 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲ್ಯಾ India House-ತ್ ಗುಮಾಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ತೊ ತವಳ್ ಎಲಿಯಾ (Elia) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ಚಡಾವತ್ ತಾಚಿ ಬರ್ಪಾಂ ಕಾಲ್ಪಣಿಕತೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವೆಕ್ತಿ ಆನಿ ಘಡಿತಾಂ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಲಿಸ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನ್ನ್ ಸಿಮ್ಮನ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಸೆಜಾರಿ ಚಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲಿ. ಹಿ ಬರ್ಟ್ರಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ಉರ್‍ಲೊ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಲೇಖನ್ ಲ್ಯಾಂಬಾಚ್ಯೆ ಮತಿಭಿತರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚ್ಯೆ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆವಿಶಿಂ ಕಳಯ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ “ಆಮಿ ತುಜಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನ್ಹಯ್, ಕೊಣಾಚಿಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್ಲಿಂ” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಉತ್ರಾಂ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಲಂಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ನರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗುಮಾಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನಿಮಾಣೊ ಪೂತ್ . ಹಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಹಾಕಾ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲಿ. ಹಿಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಜೋನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ಲೊ ಭಾವ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಶಿಕಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರಚ್ ತಾಕಾ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಉಲಯ್ತಾನಾ ಗಾಗೆಂವ್ಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತೊ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಕ್ ಗೆಲೊ ನಾ, ಬಗರ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಗುಮಾಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿವ್ತತ್ತೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾವುರ್‍ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಲ್ಯಾಂಬಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತಾ ಎಕಾ ಶಿರಾಪಾ ಭಾಷೆನ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ದೊದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಮೇರಿಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತಾ ಕಠೀಣ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಘರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಿಣೆಂ ತಿಚ್ಯೆ ಆವಯ್ಕ್ ಸುರಿಯೆನ್ ತೊಪುನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‍ಲೆಂ. ಮರಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಿಣೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೇಸ್ತಾಂಚ್ಯೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ರಾವಜಾಯ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಆಪುಣ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬರೊವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಬಾನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಫುಡೆಂ ಜೀಣ್‌ಭರ್ ತಿಂ ಎಕಾಚ್ ಘರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲಿಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ತಿಂ ಗೆಲಿಂ ನಾಂತ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಂಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಲಿ.

ಹಾಂಣಿ ದೊಗಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಶೇಕ್ಸಪಿಯರಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವೀಸ್ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಳ್ ಗದ್ಯ್ ರುಪಾನ್ ಬರೊವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹ್ಯೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ Tales from Shakespeare ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾನ್ ಇತ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲೆಂಕೀ ಆಜೂನ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂಕ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಆಸಾತ್. ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್ಲಿಂ ತರೀ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿ ಹಿ ಕೃತಿ ಭೆಟಯ್ಲಿ. ಹರ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಲ್ಯಾಂಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಜಾತೇ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಝ್ಲಿಟ್, ಲೀ ಹಂಟ್, ಕೊಲರಿಜ್ ತಸಲೆ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿ ಥಂಯ್ ಜಮ್ತಾಲೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಲ್ಯಾಂಬಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರಬಂಧ್‌ಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಿಲ್ಲ್ಯಾಖಾಲ್ ಚಡ್ ವೊಳ್ಕತಾ. ಎಲಿಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಬಂಧ್ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚೆ ವಿಶಯ್ ಥರಾವಳ್ ಆಸಾತ್. ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ಬರ್‍ಪಾಶೈಲಿ ಶೈಲಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಜಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್. ಲ್ಯಾಂಬಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ Old Familiar Faces ಏಕ್. “ಹಳೆಯ ಪಳಕೆಯ ಮುಖಗಳು” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ತರ್ಜಣ್ ಪುಂಜ್ಯಾಂತ್ ಬಿಎಂಶ್ರೀ ನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕುಡ್ಶಿಲ್ಯಾ.

ಕಂದ ಬಿದ್ದೆಯ ಎಂದು ಮುದ್ದಿಸಿ ನನಗೆ ಮರುಗುವರಿದ್ದರು;
ಅಂದಿನೋದಿನ ಸುಖದ ದಿನದಲಿ ಜತೆಗೆ ಕುಣಿಯುವರಿದ್ದರು
ಎಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಯವಾದುವು ಹಳೆಯ ಪಳಕೆಯ ಮುಖಗಳು

ಮ್ಹಣುನ್ ಗೀತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ ಅನಿ,

ಕೆಲವರಳಿದರು, ಕೆಲವರುಳಿದರು, ಕೆಲವರೊಗ್ಗದೆ ಮುಳಿದರು.
ಕೆಲವರೆನ್ನನು ದೂರಿ ಹಳಿದರು ,ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೆಲ್ಲರೂ!
ಎಲ್ಲ,ಎಲ್ಲಾ ಮಾಯವಾದುವು ಹಳೆಯ ಪಳಕೆಯ ಮುಖಗಳು.

ಮ್ಹಣುನ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾ. ಸೊಭಿತ್ ತರ್ಜಣ್.! ಸುಂದರ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ ವೊಳಿ ಹರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರೆ ಸಬ್ಧ್ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮೂಳ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡಾಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಿಎಂಶ್ರೀ ದೊಗೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !