ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 22

JHST 1

ಜ್… ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ ಲಗ್ನಾ ದಿವಸ್!

ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದೀಸಾ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ವ್ಹಹ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ … ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ ಮೊಗಾಗಾಂಚ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಂಪವ್ಚ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ದೀಸ್.

ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕ್…ಆಪ್ಲೊ ‘ಇಗೊ’ ತಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್… ಸಮಡ್ತೆ ಮೊಗಾ ನಿಬಾನ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾವೊರ್ಲೆಲ್ಯಾ…

‘ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಮೊಗಾಕ್ ಅಂತ್ಯ್’  ಹಾಡೊನ್…ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಲಗ್ನಾಂ ಘಡಿತಾಚಾ….ಫಲಿತಾಂಶಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲಲೊ ದೀಸ್!

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್…ಕಸಲೆಂಯೀ ತೆಂ ಜಾಂವ್, ಆಯ್ಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಲಗ್ನಾ ಮಹತ್ವ್… ಆಯ್ಚ್ಯಾ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಘಾಂಟಿ ಆವಾಜ್ತಾ ಯಾ ನಾ…ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ !

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫಾ|ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್…

ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆಂ ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಝಜ್ …ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚಿ ತಿ ಕರಂದಾಯ್… ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಚುಕೊಂವ್ಚಾಕ್… ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ತರೀ…ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕುತೂಹಲಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ದಿಸಾ…ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ… ಫಿರ್ಗೆಜೆಂತ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ  ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಲಗ್ನಾಂ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಕ್ಶಿಪ್ತ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್… ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಗುಪಿತ್ ವೆವಸ್ಥಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಸಂಧಿಗ್ದ್ ಪರಿಗತೆಂತ್… ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾ ಮಧ್ಲೆಂ ಮೌನ್ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಫಲಿತಾಂಶಾ ಖಾತಿರ್…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಡ್ತೆ ಇರಾದ್ಯೆ ತರ್ಫೆನ್ ತೊ ಕುತೂಲಾನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಅಸಲ್ಯಾ ಚಂಚಲ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ … ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಂಚ್ಚ್ ಆನಿಕೀ  ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಕುತೂಹಲ್ ಆತುರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಂತ್ ಭಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ…ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ತಯಾರೆಂತ್ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಲಗ್ನಾ ದಿಸಾ ಜಾಂವ್ …

ನಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್…ನಾಂ ಲಗ್ನಾಂ ಕಾಳಾಚೊ ಆಡಂಭರ್ ಸಂತೋಸ್ ಗದ್ದಾಳಾಯ್!

ನೀಜ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪರಿಗತೆಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ…ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕುತೂಹಲ್ ಪರಿಗತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ವಿವಿಧ್ ಜಣ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂನಿ ಅಂದಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಕುತೂಹಲಿತ್ ಲಗ್ನಾವಿಶಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಕ್ ನಕ್ಕೀ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ…

ರಿಶಭ್!

ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ದಿಸಾ…ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ವಿಜ್ಮಿತೆ ಗಜಾಲ್ ಘಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ … ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಫಲಿತಾಂಶಾವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ!

♥  ♥  ♥

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾ ಮಾಂಡಾವಳೆಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆರ್ ಬರ‍್ಯಾಚ್  ವಿಶ್ವಾಸೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವನ್ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ವಾರ್ವ್ ಯಶಸ್ವೆ ಥರಾನ್ ಸಂಪೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣ್  ಖಾಸ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ನೆಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲೆ.  ತಾಂಚೆ ಧೈರ್ ಶಾತಿ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತೊ ಬರೊಚ್ಚ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆಜ್ ತೊ ತಾಂಚೆರ್ ಬರ‍್ಯಾಚ್  ಭರ್ವೊಶ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಶೆಂಚ್ಚ್…ಫೆಡ್ರಿಕ್‍ಯೀ…

ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾವಿಶಿಂ ಅರ್ವಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಬರ‍್ಯಾಚ್ ಯುಕ್ತಿ ತಂತ್ರಾರ್ ವೆವೆಸ್ಥಾಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆರ್ ತೊ ಪುರ್ತೊ ಭರ್ವೊಸೊ ದವರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತರೀ ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ತೊ…ದುಬಾವಾಚ್ಯಾ ದಬಾವೆರ್ ಮತಿಂತ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ದಣ್ಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ದಣ್ಸಾಣೆಚ್ಯಾ ದಬಾವೆಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮಿಸ್ತೆರಾ ವರ್ತನಾಚೆರ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಲಗ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ… ತೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಅಚಾನಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ… ಫಕತ್ತ್ ಧೀರ್ಘ್ ಮೌನ್‌ಪಣಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ!

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾ ವಿರೋದ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ  ಸಕ್ತೆವಿಶಿಂ …ತೆಂ ಕಠಿಣ್ ಆಕಾಂತ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!  ಪೂಣ್ ನಾಂ…ತೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಚಂಚಲತಾ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಖಂತೆರ್ ತೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್!

ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಜಾಂವ್ ಯಾ ವರ್ತನಾಂನಿ ಜಾಂವ್ ಅಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫಕತ್ತ್ ಮೌನ್‌ಪಣ್!  ಹೆಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ….

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ದುಬಾವಾಚೊ ದಬಾವ್ ದೊಡ್ತೊ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ತಶೆಂ ಸಮಡ್ತೆಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅನ್ವಾರ್ ಆಘಾತ್ ತಾಕಾ ಬರೊಚ್ಚ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಅಪಾಯೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಸಂಬಂದಾಚಿ ಗಾಂಚ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚ್ಯಾ ಸಲ್ವೊಣೆಥಂಯ್ ಬೋಟ್ ದಾಕವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೊ ಹೊ ಖಾಸ್ ಸಂಬಂದ್ ಮತಿಂ ಜಗ್ಲಾತಾನಾ…

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್…ಮಾಂಡ್ಚೆಂ ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ನಿಘೂಢ್ ಯೋಜನ್… ತಶೆಂಚ್ಚ್…

ರಿಶಭಾನ್‌ಯೀ…ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಅಚಾನಕ್ ತಶೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಥರಾನ್ ಕಾಳಿಜ್ ಥರ್ಥಾರಾಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮೇಟ್… ಕೊಣಾಯ್ಚಾನ್‌ಯೀ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ತಸಲೆಂ!

ತಾಚ್ಯಾ ರೌಡಿಪಣಾಚಿ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಶಾತಿ,  ಧಯ್ರಾನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಿಂತ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆಂ ಆನಿ ರಿಶಭಾಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್… ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಕರ್ತಾಲಿ!

ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆಜ್‌ಯೀ… ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ದಿಸಾ…ತಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂ ತಯಾರೆಂತ್ ತಾಚೆ ಕಸಲೆಚ್ಚ್ ತಕ್ರಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಆಜ್‌ಯೀ ದಿಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ…ಫಕತ್ತ್ ತಾಚಿ ಮೌನತಾ.

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ಹಿ ಮೌನತಾ…ಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆನಿ ರಿಶಭಾನ್ ಶಾಣೆಪಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲೈವ್ ಆನಿ ಕ್ಲೊಡಿಯಾಚೆಂ ಲಗ್ನಾಂ ಅಡ್ಕಳ್ ಯೋಜನೆಚೆಂ ಧೈರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ತಾಚೆ ಕಾಳ್ಜಾ ಧಡ್ಧಡೆ ದೊಡ್ತೆ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಆಜ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ …

ವೆಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಂಗ್… ಲಗ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಧವ್ಯಾ  ಗವನಾರ್ ಸೊಬಯ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ತ್ಯಾ ನಂತರ್….ನಕ್ಕೀ ವೆಳಾರ್ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲೈವಾನ್ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್… ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆವಾಜ್ ದಿತಾಸ್ತಾಂ…ತೆಂ ಧವೆಂ ಲಾಂಬ್ ಗವನ್ ಹಾತಿಂ ಉಕ್ಲೊನ್ ಧರುನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಸಂಭಾಳುನ್…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ರುಮಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಖಿಣಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಿತ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುನ್ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಭಾವಾನಾಂನಿಂ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ…

ಆಪ್ಣೆಂ ಸುಖ್-ದೂಖ್…ಆವೇಶ್ ವಿಳಾಪ್…ಉನ್ಮಾದ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂಕ್ ನದರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಣೆಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಖಟ್ಲೆಂ…ಆತಾಂ ರಿತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಮೇಜ್ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಕದೆಲ್…ತಾಚೆ ಮುಕ್ಲೊ ಆರ್ಸೊ. ಹೆಂಸರ್ವ್ ದೆಖುನ್ ತಾಂಕಾ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತಾಚೆ ದೊಳೆ ದುಖಾಂನಿ ತೊವ್ಲೆ.

ಏಕ್ ಘಡಿ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ಕಠಿಣ್ ದಣ್ಸುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…

‘ತುಮಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಮ್ಹಜಿಂಚ್ಚ್…! ಮ್ಹಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾಂ!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾರ್… ‘ಧಡ್ ’ ಕರುನ್ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಗೆಂ. ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬೀಗ್ ‘ಲೋಕ್’ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಳ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ …ಭಾಯ್ರ್ ಪೊರ್ಟಿಕೊಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಪೊರ್ಟಿಕೊ ಉತರ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾಂ…ಘುಂವೊನ್ ಭಂವ್ತಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂನಿಂ  ಸಾರ್ಕೆಂ ನದರ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಘಡಿ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಘಯ್ರ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ತೆಂ ಘಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್… ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಥಂಯ್ ಘಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ನಾಂ!

ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ… ‘ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಸಾಂಡುನ್ …ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಚ್ ನೊವ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೆತಾಂ…’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಬೊಗ್ಣಾಂ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆದೊಳ್ ತಾಣಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಹುಸ್ಕ್ಯಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ… ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ದಿಸ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾಂತ್!

ತಸಲಿ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಖಂತ್ ವೊಡ್ಣಿಂ ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತಾಂಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕಸಲಿಂ… ತಿಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್…ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಪರ್ವಾ ತಾಣೆಂ ದಾಕಯ್ಲಿ ನಾ! ಪೂಣ್ ತ್ಯಾವೆಳಾ….

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಧುವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ಗಮನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತ್ತ್ …ತಿಂ ಸಗ್ಶಿಂಚ್ಚ್ ಭಾವುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಿಘ್ಮೂಢ್ ಜಾಲಿಂ…ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಧೆಲೆನ್.

ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ …ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತರೀ… ಧುವ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಹುಸ್ಕೊ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧೃಢ್ ಭರ್ವೊಸೊ ದವರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ…ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತೆಂ ಅಶೆಂಯೀ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ಬೆಪಾರ್ವೊ ನಿರೀಕ್ಶ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಂಲಿಂ ತಿಂ ಆತಾಂ ತಾಂಕಾ ತೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್…ತೆಂ ದೂಖ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ  ಯೆದೊಳ್ ದಾಂಬೊನ್ ಧರ್ಲೆಲೆಂ ತಾಂಚೆ ದೂಖ್…ಆತಾಂ ದುಖಾಂ ಝರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಸುಖೆ ಪೊಲೆ ಥಂಡ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಗುಮನಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ತಾಂಚಿ ಪರ್ವಾಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ! ಆತಾಂ ತೆಂ ಝಾಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಭಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಿಂ ಸೆಜಾರಿಂ ಸಬಾರ್…

ಏಕ್ ನಾಂ ಏಕ್ ದಿಶ್ಟೆನ್…ನಾಂನಾಂತ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂನಿಂ ತಾಕಾ ತುಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆತುರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಲಗ್ನಾಂ ಘರಾ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯೀ ಕೊಣೀ ಸೈರಿ ಧೈರಿಂ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಆಜ್ ಲಗ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಯೀ ಕೊಣಾಚಿಚ್ಚ್ ಝಳಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ!  ಲಗ್ನಾಂ ಘರಾ ಆಸ್ಚೊ ದಬಾಜೊ ಸಂಭ್ರಾಮಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನಾಂ!

ಲಗ್ನಾ ಘರಾ ಫಕತ್ತ್… ಮೌನ್…ಮರ್ಣಾ ಮೌನ್!

ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ… ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಚೆರ್ ಗೂಂಡ್ ಸಂಬಂದಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ…ಆತಾಂ ಆಪ್ಲಿ  ದೀಶ್ಟ್ ತಾಂಚೆರ್ ಖಂಚುನ್ ರಾವೊನ್… ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ಭಾವಾಪರವೇಶ್ ಜಾಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಆಸ್ಚೊ ಅಮೃಕೊ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಆನಂದಾಚೊ ಹಾಸೊ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ!

ಹಿ ತಾಚಿ ವಿಭಿನ್ನ್ ಘಂಬೀರತಾ… ಸೆಜಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಂದೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಹಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಚೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚೆ ತಾಂಚೆ ವೋಂಟ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ …ಹಾತ್ ಭಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚೆ ತಾಂಚೆ ಹಾತ್‌ಯೀ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ …ಥಂಡ್ ಜಾಲೆ.

ತರೀ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಂಚೆ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮತ್ಲಬಿ ದಿಶ್ಟಿ ಅದಲ್ – ಬದಲ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಧೆಂ …ಪಿಸ್ಪಿಸೆ ಉದೆಲೆ.

‘ಹೊಕಾಲ್…ಎಕ್ಸುರೆಂಚ್ಚ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸಾ! ನಾಂ ಆವಯ್ ಬಾಪೊಯ್…ಧೆಢಿ ಸೈತ್ ನಾಂ!’ ತಸಲಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಸ್ಪಿಸ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾಲಿಂ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ಮುಕಾರ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪರತ್ ಏಕ್ –ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಚಿ ತಿ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ನದರ್… ತಾಚ್ಯಾ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿ ಕಠೋರಾಯ್ ಉಟೊನ್ ದಾಕೈತಾಲಿ.

‘ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆ….ಹ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಹಿಚ್ಚ್ ತುಜಿ ದೀಶ್ಟ್…ನಿಮಾಣಿ ದೀಶ್ಟ್!’

ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ವೆಳಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್… ತ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪ್ಣೆಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ ತೆ ಆದ್ಲೆ ದೀಸ್ …ಆದ್ಲಿಂ ನಾನಾಂತಿಂ ಘಡಿತಾಂ… ಎಕಾ ಪಾಟ್ ಏಕ್ ಉದೆತಾನಾಂ ತೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಶ್ಟಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಮಾಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಸಂಗಿಂ ಘರ್ಚಿಲ್ಲಿಂ ಮೊಗಾಚಿಂ ತಶೆಂ ರಾಗಾಚಿಂ…ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆನ್…ವಿವಿಧ್ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಭೊಗ್ಣಾ ಭಾವಾನಾಂನಿ… ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚುಕಿಂನಿ  ಎಕಾಮೆಕಾ  ಝಗಡ್ಲೆಲಿಂ… ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸೊಡ್ದೊಡೆನ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂಯೀ ಜಗ್ಲಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್…

ರಿಶಭ್…ಫಾ|ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್… ಫೆಡ್ರಿಕ್…ಕ್ಲೈವ್…ಆನಿ  ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿಂ…ಗಜಾಲಿಯೀ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ರಿಶಭಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಜಗ್ಲಾತಾನಾ…ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿ   ಧಾರುಣಾಯ್‌ಯೀ ಕಠಿಣ್ ಥರಾನ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ಗೆಲಿ!

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಧಾರುಣಾಯೆಚೆ ದೊಳೆ …ಮೌನತಾ…ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…ತಾಂಚೆ ಕಾಳಿಜ್ ಥರ್ಥೊರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಹೆಂ ವರ್ತನ್ … ತ್ಯಾ ಮೌನತೆಂತ್ ತಾಂಕಾ ಎಕಾಥರಾಚಿ ವಿಭಿನ್ನ್ ಆಘಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಆನಿ ಹೆಂ ಆಘಾತ್ … ಕಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆಂಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಕಾರಾರ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಚಡುನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಧಾಂಪ್ತಾಸ್ತಾಂ… ತಾಂಕಾ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಸಭ್ಧ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂ ಜಾಲೆಂ.

ನೀಜ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್-ಯೀ ವೊಚೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತರೀ ತಾಚಿ ತಿ ಚಾಲ್ ಆನಿಂ ತಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ದಾಕಯ್ಲೆಲಿ ಕ್ರೋಧಾಚೆಂ ಬೆಫಿಕೆರ್ಪಣ್ ತಾಂಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಕಾರಾರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಕಾವ್ಜೆಣ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲಿ.

ನೀಜ್ ತರ್ ತಾಂಕಾಯೀ  ರಿಶಭಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂ ದಿಸಾ ‘ಕಾಂಯ್ ತರ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಉದೆತ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಕಠಿಣ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ! ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್‌ಯೀ  ತಾಂಕಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾಚ್ಚ್ ಕಾರಾರ್ ವೊಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!

ಆನಿ ತಿಂ ತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ನರ್ಗೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ… ತವಳ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂಲಿಂ ಖಡ್ಫ್ ಉತ್ರಾಂ ತಾಂಕಾ ಮುಕಾರ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ…

 “ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಸುರೆಂಚ್ಚ್ …ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ…ತಾಚಿಂ ತಿಂ ಖಡ್ಪ್ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ಉತ್ರಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕಠಿಣಾಯೆಚ್ಯಾ ಭಾಲ್ಯಾಂನಿಂ ಚಿರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ…

ಯೆದೊಳ್ ಫಕತ್ತ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ ದಾಂಬೊನ್ ಧರ್ಲೆಲಿಂ ದುಖಾಂ ಝರ್… ಆತಾಂ ತಾಚಿಂ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ …ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ದೆಲೆನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಘಳ್ಘಳ್ಯಾಂ ದೆಂವಾಲಾಗ್ಲಿಂ!

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಪರ್ವಾ ಗುಮಾನ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಡ್ರೈವರಾಕ್ …

 “ಆಮಿಂ ಯಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…ಕಾರಾಚೊ ಇಂಜಿನಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊ.  ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಕಾರ್ ಚರುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…ಘಧ್ಘಧಿತ್ ತಗ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮಾಗ್ದೆಲೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಲಾಗಿಂ ಪುಸ್ಪುಸಾಲಾಗ್ಲಿ…

“ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ…ತುಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಕೋಲ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆ. ಆಮಿ ಪಟಾಪಟ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವಾಜಾಯ್ ನೈಂವೇ?!”

“ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್?!”  ಝಾಂಕುಳ್ಳೊ ಸಿಮಾಂವ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾನ್. ಹ್ಯಾವೆಳಾ … ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ವಂಚನಾನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಾಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ತಾಕಾಯೀ ಆತಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ!  ತವಳ್ ಪತಿಚೆಂ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಭರ್ಲೆಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ …ತಿ ಪರತ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ…

“ಆಮ್ಚಾಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ನೈಂವೇ…ದುಸ್ರ್ಯೊ ಕಸ್ಯ್ಲೊ ತರೀ ವಾಟೊ…ಆಸಾತ್…?”

“ವಾಟೊ ಆನಿ ರೈಲಾ ಪಾಟೊ…” ಜಿಬೆ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಘುಂವ್ಲೆಲೆ ಪರಿಂ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಘುಣ್ಘುಣ್ಲೊ. “ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ.  ತುಂ ಥಂಡ್ ರಾವ್!”  ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ ತೊ.

‘ಹೊ ಕಸಲೆಂ ಸೈರ್ ಭೈರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸಾ…?!’ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆಕಾಂತೆ ವಿಜ್ಮಿತೆನ್ ತಿ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲಿ. ಆನಿ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಪತಿ ವಯ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಘೆವ್ನ್…ಕಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲಿ.

ಅಸಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಕಾಂತೆ ಗಜಾಲಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡುನ್  ಆಸ್ತಾಂ…

ಥಂಯ್ಚ್ ದೆಗೆನ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಗಾಂಚ್ಯಾ ಅಡೊಸಾರ್… ಏಕ್ ಕಾರ್ ಹೊಕಾಲ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವೇಗ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ…ತೆಂ ಕಾರ್‌ಯೀ ಆಡೊಸಾ ಥಾವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.  ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಕಿ.ಮೀ. ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ತಾಸ್ತಾಂ…ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿಂ ವೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ …ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಬದ್ಲಾಲಿ.

ಕಾರ್ ಧಾಂವ್ತಾಂ ಧಾಂವ್ತಾ…ತಾಚಿ ಆತುರಾಯೆಚಿ ನದರ್ ತ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಡ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬದ್ಲಾತ್ತ್ ರಾವ್ಲಿ. ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಧೈರಾನ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಆನಿಂ ಕಿತೆಂ ಕಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಗೆಟಿಕ್ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಲೆ. ಕಾರಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಝಾಂಕುಳ್ಳೆ…

“ಸ್ಟುಪಿಡ್…!”

ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ತಾಣೆಂ ಚವ್ಗಾಂ ಮಧೆಂ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ವಳಕ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ.

ಫೆಡ್ರಿಕ್!

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್‌ಯೀ…

‘ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಗೆಚಿ ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ಪಾವೊಂದಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನೆರ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್  ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ… ಹೊಕ್ಲೆಚೆಂ ಕಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಟಾರಾಕ್ ರಿಗೊನ್…

ಇಗರ್ಜೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾವೆಳಾ ಹೊಕಾಲ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಹುಮೆದೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ನೊವ್ರೊ ಕ್ಲೈವ್… ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲೊ.

ಪೂಣ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಭಾವಾನಾಂನಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ವೊಡ್ಣೆರ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ…ತ್ಯಾಘಡಿಯೆ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಸೊಧುಂಕ್  ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ!

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ‘ರಿಶಭ್ ಹಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆಕ್ ಪಡ್ಚೆಂಪರಿಂ ನಾಂ!’ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಫಕತ್ತ್  …ಆಯ್ಚೊ ಸೂತ್ರ್‌ದಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸೊದ್ತಾಂ ಸೊದ್ತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬಾರೀಕ್ ಧಡ್ಧಡೆ…ಆತಾಂ ದೊಡ್ತೆ ಜಾಯ್ತ್ ಗೆಲೆ.

‘ಖಂಯ್ ತರೀ ಆಸ್ತೊಲೊ’  ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಾಕಾ ಧೈರ್ ಭರ್ವೊಸೊ ದಿತೇ ಆಸ್ತಾಂ…ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ದುಬಾವಿ ಅಸಮಧಾನೆಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್ …ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಭಿರಾಂತ್ ಜಗ್ಲಾನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲಿನಾ.

ಹ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಸೊದುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಕಾ…

ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಾರಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಆನಿ ತೆಂ ತ್ಯಾಕುಶಿಕ್ ನದರ್ ಬದ್ಲಿತಾಸ್ತಾಂ… ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಮುಕಾರ್…ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ವಿಜ್ಮಿತೆ ಮಿರಿಯೊ ಉದೆಲ್ಯೊ.

ಫೆಡ್ರಿಕ್…

ನೊವ್ರೊ ಕ್ಲೈವಾಚೊ ಧೆಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಬುಕ್ಕೊ ಧರ್ನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಥೊಡಿಂಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂ…ಘಡ್ಯೆನ್ ತೆಂ ಆವೇಶಾನ್ ಭರ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಸಮ್ಕೊರ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನೊವ್ರೊ ಕ್ಲೈವಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಬದ್ಲುನ್, ದೊಳ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಆಪೈಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಕ್ಲೈವ್ ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಕಸಿನ್ ಭಾವ್. ತೊ ತುಜೊ ಧೆಡೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ.”

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆ ಹೆ ಕ್ರೋಧ್ ಭರಿತ್ ಪಿಸ್ಪಿಸೆ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಹುನ್ ಶಿಸೆಂ ವೊತ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…ಮುಕ್ಲೆಂ ಘಂಭೀರ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಕಾಂಪಾಲಾಗ್ಲೆ.

‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯೊ ಮುನ್ನಾಯೊ ಆತಾಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಯೊ?!’ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿ ಮತಿಚಿ ಶಿರ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ದುಬಾವಾನ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ…ಇಗರ್ಜೆ ವಟಾರಾಂತ್  ಭಂವ್ತಿ  ಭಂವೊನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ತಶೆಂ ರಿಶಭಾಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ!

ಹ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಘಡ್ಯೆ ಕ್ಲೈವ್ …ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ… ಏಕ್ ಘಡಿ ವಿಜ್ಮಿತೆಚ್ಯಾ ಆಘಾತೆನ್ ಬುಡ್ಲೊಲೊ ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ …ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಪುರ್ತೊ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಕಾಂಪೆರ‍್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಸರಿಂ – ಅಮ್ಸರಿಂ …ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಿಂ ಪುಸ್ಪುಸಾಲಾಗ್ಲೊ…

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಡಿಯರ್…ಪ್ಲೀಜ್ …ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಾಕಾ …ಹೆಂ ಕಿತೆಂ?!…ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾಂ…ಹ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣೀಂ ಧೆಡೊಯೀ ಮೆಳಾನಾಂ…ಪ್ಲೀಜ್…ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಕಸಲೆಂಯೀ ಹಟ್ ಕರಿನಾಕಾ…ಪ್ಲೀಜ್ ಡಿಯರ್.”

ಹ್ಯಾವೆಳಾ…ಕ್ಲೈವಾಚಿ ಮುಗ್ಧ್ ದೀನ್ಪಣಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ…ತಾಚಿಂ ಮೊಗಾನ್ ಭರ್ಲೊಲೊ ಮೊವಾಳ್ ತಾಳೊ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಮೊವಾಳಾಯೆಚೊ ಛಾರೊ ಚರೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ಮೊಗಾ ವೊಡ್ಣಿಂ…ತಾಕಾ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಆಕರ್ಶಣಾಕ್ ವೊಳಗ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ!

ಆನಿ ಹೆಂ ವಿಭಿನ್ನ್ ಮೊಗಾ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಕ್ಲೈವಾ ಥಂಯ್ ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಚಂಚಲತೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂ ಭಿಯೆಲೆಂ.

ಖಿಣಾನ್ ರಿಶಬಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಮತಿಂ ಜಗ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ… ಕ್ಲೈವಾ ಥಂಯ್ ಖಂಚೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಬದ್ಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ವಣ್‌ಯೀ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ.  ‘ತಿ ಘಡಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಂವೆಂ ಬೋವ್ ಸೈರಣೆನ್ ಆಸೊನ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಸಂಧರ್ಭಾರ್  ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ಉದೆನಾಶೆಂ ತುಂವೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್!’ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ವೊಣಿ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್…ತೆಂ ಚಡ್ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್…

ಕ್ಲೈವಾಚೆಂ ಮುಗ್ಧ್ ಮುಖಮಳ್ ತಾಕಾ… ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್… ತಾಚಿ ವೊಡ್ಣಿಂ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ‘ಅಯಸ್ಕಾಂತಾಪರಿಂ’ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ…ತಾಕಾ …

ರಿಶಭಾ ವಯ್ಲಿ ಮೊಗಾ ಗಾಂಚ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಸಡಿಳ್ ಜಾತಾಶೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಭಾಯ್ರ್…ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ..ಕಶೆಂಗೀ…ಕಾಳ್ಜಾ ಮತಿಚೆರ್ ಛಾಪೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂಲೆಂ ರಿಶಭಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್… ಹಳ್ವಾಯೆರ್ ಮಜ್ವೊನ್ ವೆತಾಶೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ …

ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್ ತೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಚಂಚಲ್ ಶೂನ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಚಡ್ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂ ತಶೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್… ಎಕಾಪಾಟ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್…

‘ಕ್ಲೈವ್ … ರಿಶಭ್ … ಕ್ಲೈವ್ … ರಿಶಭ್… ಕ್ಲೈವ್… ರಿಶಭ್…! ’ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಜಾಗ್ಲಾತ್ತ್ ರಾವ್ಲೆ!

► ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ

50% feel thumbs up. And how do you feel?
14 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
7 :heart_eyes: Awesome
6 :blush: Great
0 :cry: Sad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.