Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಯೆತಾ ‘ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್’ ವೈರಸ್

ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಾ ಖೊಟ್ಯೊ ಬಾತ್ಮ್ಯೊ – ಹೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಫಕತ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಾಳ್ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಅನಾಹುತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಘಡ್ತೇ ಆಸಾತ್.

‘ಲಾಕ್ ಡಾವ್ನಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ಥಳಾಂತರೀತ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಬೆಂಡ್ರಾ ರಯ್ಲ್‌ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ರಯ್ಲಾಂ ಸುಟ್ತಾತ್.’ ಅಶಿ ಭಾತ್ಮಿ ಎಕಾ ಟಿ.ವಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್  ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಿ. ‘ರಶಿಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫುತಿನ್ ಹಾಚಿ ಧುವ್ ‘ಕೊರೊನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಘೆತಚ್ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಜಾಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಬ್ಲೊಗಾಚೆರ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ.  ‘ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೇಸ್ತಾಂಕ್ ಹೈಡ್ರೊಕ್ಲೊರೊಕ್ವಿನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಿಣಾಭಿತರ್ ತೆ ಬರೆ ಜಾಲೆ’ ‘ವೊಡ್ಕಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊರೊನಾ ಚಲ್ತಾ’ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಖಬ್ರೊ, ವೈರಲ್ ಫೊಟೊಯ್ ವಾಚುಂಕ್, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೊ? ಬೆಂಡ್ರಾ ರಯ್ಲ್‌ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ತೀನ್ ಘಂಟ್ಯಾನಿ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ಲೋಕ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ವ್ಹಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಉಬ್ಜಾಲೊ. ಪುಲಿಸಾಂನಿ ಲಾಟಿ ಮಾರ್ಲ್ಯೊ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಟಾಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂನಿ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ಪಡ್ಲೆ.  ದಾಕ್ತೆರಾಂಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೇಸ್ತಾಂನಿ ಹೈಡ್ರೊಕ್ಲೊರೊಕ್ವೀನ್ ಗುಳಿಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ. ಸೊರ‍್ಯಾಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಜಾತಾಚ್ ‘ವೊಡ್ಕಾ’ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ನ್ ಲಾಗ್ಲಿ!

NK01
ಪುಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ಬೆಂಡ್ರಾ ರಯ್ಲ್‌ನಿಲ್ದಾಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಸ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊಂ ವ್ಹಾಣೊ

ಖೊಟ್ಯೊ ಬಾತ್ಮ್ಯೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾತಿರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ? ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್.

ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ : ವಿಕೃತ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಬದ್ನಾಮಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಖೊಟೊ ಆನಂದ್ ಭಗುಂಕ್. ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾರಣ್ :  ವ್ಯವಸಾಯಿಕ್ ಖೊಟಿಂ ಜಾಹಿರಾತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಕಾಮಾಂ ಆಸಾತ್, ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ದೀವ್ನ್ ದುಡು ಖಮಾಂವ್ಚೊ ಇರಾದೊ.

ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಶೋಧ್ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಾಯಿಸ್ ಹಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ‘ಖೊಟ್ಯಾ ಬಾತ್ಮ್ಯಾಂ’ ವಿಶಯಾಂತ್ ಗಂಭೀರ್ ಥರಾನ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸತಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ‘ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್ ಪೊಸ್ಟ್’ ಹಾಂಣಿ ಏಕ್ ಸರ್ವೆ ಕಾಡ್ಲೊ. ಪಾಲ್ ಹಾರ್ನರ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಜ್ಞಾನ್ ದೂರ್ ಚಿತ್ರ್‌ವಾಣಿಚಾ ನಾಂವಾಂ ಸಾರ್ಕಿ ಲಾಗ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ವೆಬ್‌ಸಯ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹಾಚೆರ್ ಖೊಟ್ಯೊ ಬಾತ್ಮ್ಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ತ್ಯೊ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಘಾಲ್ಯೊ ಕೀ  – ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯೊ ಖೊಟ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ.

NK03

‘ಬಝ್‌ಪೀಡ್ ಮಿಡಿಯಾ’ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಕ್ರೇನ್ ಸಿಲ್ವರ್‌ಮೆನ್ ಹಾಣೆ ಸಬಾರ್ ಸಂಕೇತ್ ಸ್ಥಳಾಂಚೆರ್ ನದರ್ ದವರ್ನ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಅಶೆಂ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಸ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ 140 ಸಂಕೇತ್ ಸ್ಥಳಾಂಚಿ ಹಕೀಗತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ತೀಯ್ ಪೂರ್ವ್ ಯುರೋಪಾಚಾ ಮೆಸಾಡೊನಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆಲೊಸ್ ಶಹರಾ ಥಾವ್ನ್.

ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಯ್ ಚುನಾವಾಚಿ ಏಕ್ ಮಜೆದಾರ್ ಗಜಾಲ್ ಪಳವ್ಯಾಂ. ‘ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿ ಡಾಟ್ ಕೊಮಾ’ನ್ ಸಂಕೇತ್ ಸ್ಥಳಾ ವಯ್ರ್ ಚಲಾಕೇನ್ ವಾಕ್ಯರಚನಾ ಕರಿತ್ತ್ ‘ಫಿನಿಕ್ಸ್’ ಶಹರಾಂತ್ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಟರಾನ್ ಟೃಂಪ್ ಹಾಕಾ ಅಮಾಲಿ ದೃವ್ಯಾಂ ಸೆವ್ತಾನಾ ಪಳೆಲಾಂ’ ಅಶಿ ಬಾತ್ಮಿ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್,  ಮೂಳ್ ಬಾತ್ಮಿ ಆಮ್ಚಿ ನ್ಹಯ್, ಆಮಿ ಫಕತ್ ಮುರ್ಮುರೆ ಮಾತ್ರ್ ಛಾಪ್ಲ್ಯಾತ್, ಅಶೆಂ ನಿಬಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಧುಲೆ. ಬಾತ್ಮೆಂತ್ ಕೋಣ್ ಟ್ರಂಪ್? ತಾಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಂವ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುಂಕ್ನಾ. ತಸೆಂಚ್ ಬಾತ್ಮಿದಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್‌ಯಿ ನಾ, ನಾ ತಾರಿಕ್ ಆನಿ ನಾ ಠಿಕಾಣೊ. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್’ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಟಿ.ವಿ. ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ‘ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್’ ಕಶೆಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಖಾತಿರ್,  ಹ್ಯಾ ವಾಯ್ರಲ್ ಬಾತ್ಮಿಚೆರ್ ಸಂವಾದ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ.  ಪರಿಣಾಮ್- ಬೋಗಸ್ ಬಾತ್ಮೆಚಿ ದೇಶಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲಿ. ಬೋಬೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ತವಳ್ ‘ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಟ್ರಂಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಾಸ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಧುಂವರ್ ಯೆತಾಲೊ.’  ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ವೇಟರಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

NK05

ನ್ಯೂಯೊರ್ಕ್ ದ ಸ್ಟಾನ್‌ಫೊರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾ ಪಿಠಾನ್ ‘ಫೆಕ್‌ನ್ಯೂಸ್’ ಸಂದರ್ಭಾವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ‘ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್’ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. ದುಸ್ರೊ ನಿಷ್ಕರ್ಶ್ ಆಸೊ ಲಾಗ್ಲೊ ಕೀ ಫಕತ್ 7-8 % ಲೋಕ್ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾತ್.  ತಿಸ್ರ್ಯಾ ನಿಶ್ಕರ್ಕಾಂತ್ ಚುನಾವಿ ಪ್ರಚಾರಾ ವೆಳಾತ್ ‘ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್’ ವರ್ವಿಂ ಉಮೆದ್ವಾರಿ ಖಾತಿರ್ ಮತ್‌ದಾರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಪ್ಲೆ ಮತ್ ಬದ್ಲಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಧಖೊ ದಿಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜ್ಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟಿರ್ ಫೇಕ್‌ನ್ಯೂಸ್ ಚಡ್ ಯೆತಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ವಾಚ್ಪಿಯಿ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಹಿರಾತಾಂಯ್ ಬರ್ಫೂರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಒಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಂಡ್ ಎಕ್ಸಸ್‌ಚ್ಯಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಬೊವೆಲ್ ಆನಿ ಹರ್ಮನ್ ಮಆಕ್‌ಸೇ ಹಾಂಣಿ 2016 ವರ್ಸಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾಚಾ ಚುನಾವಾಚಾ 6 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಟ್ವೀಟರಾಚಾ 17 ಕರೊಡ್ ಖಾತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಕರೋಡ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ, ತೀನ್ ಕರೊಡ್ ಟ್ವಿಟ್ಸಾಂಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕೆಲೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಂತ್ಲೆ 15% ಟ್ವೀಟ್ಸ್ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸುರುಪಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ಕರೋಡ್ ಖೊಟೆ ಖಾತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಧ್ವಾರಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆನಿ ಬನಾವಟ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಟ್ವೀಟರ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಂನಿ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ತನ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

NK06
ಹವಾನಾ ಬಂದ್ರಾರ್ ಯುಎಸೆಸ್ ಮೇಯ್ನ್ ತಾರುಂ 15 ಪೆಭ್ರೆರ್ 1898.

ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಉದಾಹರಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ –  ‘ಇರಾಕಾಂತ್ ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಜಮೊ ಕರಿತ್ ಆಸಾ’ ಅಸಲ್ಯೊ ಬಾತ್ಮ್ಯೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಛಾಪೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಪೂಣ್  ಅಮೆರಿಕಾನ್ ಇರಾಕಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾತಾಪಾತಾಳಾಂನಿ ಸೊಧ್ನಾಂ  ಕೆಲ್ಯಾರೀ ರಾಸಯನಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಝುಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಡೇ ಟೈಮ್ಸ್ ಆನಿ ಬಿಬಿಸಿನ್ ಬ್ರಿಟನಾಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತಚರ್ ಖಾತ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಇರಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜಾಚೆಂ ಮಾತಾವರಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಬಾತ್ಮ್ಯೊ ಪಾಸಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೊ.

‘ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್’ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಟಿವಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂ ಪಾಟಿಂ ನಾಂತ್. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ನ್ಯೂಜರ್ಸಿಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಲೊ. ಎನ್ಬಿಸಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚಾ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 6 ಫಿಟ್ ಉದಾಕ್ ಭರ‍್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ ದೋಣಿಂತ್ ಬಸೊನ್ ಬಾತ್ಮಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೊ, ತಿಚ್ಯಾ ಕೆಮರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಸಹಜ್‌ಪಣಿ ಚಲೊನ್ ವೆಚೊ ದಿಸ್ಲೊ ಅಶೆಂ ತಿಚಿ ಪಿಕುಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಜರ್ಮನಿಂತ್ ‘ಫೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್’ ಪ್ರಮಾಣ್ ಇತ್ಲೊ ವಾಡ್ಲಾಗೀ ಜನವರಿಂತ್ ತಾಣಿ ಕಾಯ್ದೊ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ.  ಜರ‍್ತರ್ ಟಿವಿ ಆನಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟಿ ವಯ್ಲ್ಯೊ ಖೊಟ್ಯೊ ಬಾತ್ಮ್ಯೊ ತಕ್ಷಣ್ ಕಾಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ 500 ಕರೊಡ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಂಡ್ ಭರಿಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ಆಧುನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾವರ್ವಿಂ ‘ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್’ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ವಾಡ್ಲಾಂಗಿ, ಅಸಲ್ಯಾ ನ್ಯೂಸಾಂಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ‘ಬ್ರೇಕ್’ ಘಾಲ್ಚಿ ಆಜ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

NK07

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಖೊಟ್ಯಾ ಬಾತ್ಮ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಾಳ್‌ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾ. ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಟ್ವೀಟರ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಸರಾಗ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗಿ ವರ್ಸಾಂ ಅದ್ಲ್ಯೊ, ಕಾಲ್‌ಚ್ ಘಡ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಾಷೆನ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಕೊರೊನಾಚ್ಯಾ ಸಂಕಶ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಖೊಟ್ಯೊ ಭಾತ್ಮ್ಯೊ ಚಲವ್ನ್ ವಿಕೃತ್ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅನಾಹುತಾಂಯ್ ಘಡೊನ್ ಆಸಾತ್. ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಾಸ್ ವೆಗಾನ್ ಪಾಸಾರೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ‘ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್’ ವಯ್ರಸಾಕ್ ವೆಳಾರ್ ಒಕತ್ ಸೊಧ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ವೀಕ್ಷಕಾಂನಿ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಚತ್ರಾಯೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.

( ಆದಾರ್ : ಅನಂತ್ ಗಾಡೀಲ್ ಹಾಚೆಂ ಬರಪ್)

► ನವೀನ್, ಕುಲ್ಶೆಕರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

66% feel thumbs up. And how do you feel?
6 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
2 :cry: Sad
0 :rage: Angry

5 comments

 1. mm
  ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

  2013 ಇಸ್ವಿ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್, ಮೋದಿಕ್ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಆಧಿಕ್ರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ-ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೊಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅಂತ್ರ ಜಾಳಿರ್ ಏಕ್ ಈ-ಮೈಲ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಈ-ಮೈಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ತುಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಮಾರ್ಕ್ ತುಲ್ಲಿ ಇಂದಿಯಾಂತ್ ನಾತ್ಲೊ. (ಮಾರ್ಕ್ ತುಲ್ಲಿ 1994 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಬಿಬಿಸಿಚೊ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪೊರ್ಟರ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತೊ ಫ್ರಿಲೆನ್ಸರ್, ಬೂಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಲವ್ಪಿ. ಜಲ್ಮಾನ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ತರ‍್ಯೀ, ಭಾರತೀಯ್ ನಾಗ್ರಿಕ್‍ಪಣ್ ಘೆತ್ಲಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್).
  “Sonia-A Blot on the Nation: By Mark Tully” ಮ್ಹಣ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಈ-ಮೈಲಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ಸೊನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಚೊ ಮಾನ್-ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಚಿ ತಸ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಟಾಪ್ಲೆಲಿಂ. ತವಳ್, ಮಾರ್ಕ್ ತುಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್, ಗಿಲಿಯನ್ ರೈಟ್ ಹಿಣೆಂ, ಹೆಂ “ಫೇಕ್ ನ್ಯುಸ್ ” ಮ್ಹಣ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮಾರ್ಕ್ ತುಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಲೊ; ಆನಿಂ ತಾಣೆಂಯೀ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಕಡೆಂ ಉಲವ್ನ್, ” ಹಿ ಫಟ್ ಖಬರ್ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಂವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಕಾ ಮಸ್ತ್ ದುಕ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ. ಪುಣ್, ತಾಚೆಂ ಹೆಂ ನಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್ “ಫೇಕ್ ನ್ಯುಸ್ ” ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿಂ ಪಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂನಾಂ.
  2019 ಜನೆರಾಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ ತುಲ್ಲಿಚ್ಯೆಂ ಏಕ್ ಭಾಶಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಲೆಲೆಂ: “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಕಾ ರಾಜಿವ್ ಗಾಂಧಿ ಚಡ್ ವೊಂಬ್ವತಲೊ. ತಾಣೆಂ ಖೆಳ್ಳೆಲೆಂ ಹಿಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಹಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸೊಂಕ್ನಾಂ. 1989 ಎಲಿಸಾಂವಾ ವೇಳಾ ರಾಜಿವಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾ: ಹಾಂವ್ ರಾಮ್ ರಾಜ್ಯ್ ಹಾಡ್ತಲೊಂ. ಹೆಂ ಅಸಾ ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಬಿಬಿಸಿಚ್ಯೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ಲೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಹಾರ‍್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ ತರ‍್ಯೀ ರಾಜಿವ್ ತೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ.”
  ಮುಕಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಮಳ್ಳೆಂ: “1980 ದಶಕಾಂತ್ ಯೀ ಫೇಕ್ ನ್ಯುಸ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ. ಇಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಮ್ತ್ ಸರ್ದಾರ‍್ಜಿ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊಸ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಯ್ಲೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಫಟ್. ಏಕಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಲೆಗುನ್ ಮ್ಹಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಿ ಪಂಜಾಬಾ ಥಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಟ್ರೈನಿರ್ ಮೊಡಿಂ ಭರುನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದಾಡ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಕಂಯ್‍ಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಹಿ ಫಟ್ ಕಾಣಿ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಿಬಿಸಿಕ್ ದಾಡುಂಕ್ ನಾಂ.”
  “ತವಳ್ ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಆನಿಂ ಆತಾಂಯೀ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಫೇಕ್ ನ್ಯುಸ್ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ಗಜಾಳಿಂ ವರ್ವೀಮ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ. ಆಮಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾಪ್ರಿಜೆ. ತಶೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ನರೆಂದ್ರಾ ಮೋದಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಮ್ಹಳಾಂ ಆನಿಂ ಸೋನಿಯಾ ವಿರುದ್ದ್ ಭುರ್ಶೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾದ್ಯಂಮಾನಿಂ ಚ್ ನಹಿಂ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಆಂತರ್ ಜಾಳಾರ್ ಲೆಗುನ್ ವೈರಲ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಿ ಫೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್. ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಪ್ರಿಜೆ. ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಪುಆ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಖಬ್ರೊ ಕರಿನಾಯೆ. ಬೆಶ್ಟೆಂ ಫೊರ್ವರ್ಡ್ ಕರಿನಾಯೆ.

  1
  1
 2. mm
  Lawrence V Barboza

  Thank you so much for the timely article about fake news.
  Fake news is becoming the real epidemic, it changes the thinking direction and the subsequent actions of the readers. As we all know, to control fake news is a big task ahead, having more information on the subject of fake news will be useful to readers.

 3. mm

  ವಾಟ್ಪಾಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ವಾಪಾರಿನಾತ್ಲಿಂ ಕೊಣಂಚ್ ನಾಂತ್ ತಶೆಂ ಅಸ್ತಾನಾ ಬನಾವಟಿ ಖಬ್ರೊಯ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಸತ್ ಆನಿ ಫಟಿ ಮಧ್ಲೊ ಅಂತರಚ್ ನಾ ಜಾಲಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಬನಾವಟಿ ಖಬ್ರೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ , ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬನಾವಟಿ ಖಬ್ರಾಂಕ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ವಿಶಿಂಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ

 4. Facebook ek fake book Jala sat sang ya badlaa fot pracaar kelyaar tanka Chad TRP tancya TRP cya ashen lokacho जीव vetha

 5. mm
  ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

  ಕೂತೂಹಾಲಿಕ್ ಲೇಖ್. ಟಿವಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆನಿ ಆರ್ನಾಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಕ್ ಮೆಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.