Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕುಟ್ಮಾ ನಕ್ತಿರ್ … ಮೊಂತಿ ಮರಿ

ಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ ಕುಟ್ಮಾ ಎಕ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೊಂತಿ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಫೆಸ್ತ್. ತೊ ದೀಸ್… ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕ್ವೊಟ್, ಮಾಯಾಮೋಗ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಹುಸ್ಕೊ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಜಾಗೊವ್ನ್, ಮನಸ್ತಾಪ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಬಂದ್ ವಾಡೊವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಬಾಂದ್  ಘಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಹೆಂ ಆಚರಣ್ ಫಕತ್ತ್ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಂತ್ ಧರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬೊವ್ನ್ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಫಾವೊ.

RRC01

ಅಸಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಕ್, ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ನಿತಳ್ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾಜಿಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ರಾಗ್ ಮಸರ್ ಕಪಟ್ಪಣ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮುಗ್ಧ್ ಲ್ಹಾನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಜಿಣಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ನಿತಳ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಮುಖಾಂತರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ನೈತಿಕ್, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ರುತಾ ಕೆಲಿ ತರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಛಾಪ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್‌ಯೀ  ರುತಾ ಜಾತೆಲೆಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್.  ಬರೆಂ – ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಜಿಣಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಿಕ್ತಾತ್  ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತಿಂ  ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾತ್ ತೆಂ ವಿಸ್ರಾನಾಯೆ. ದೆಕುನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಸಲೊಯೀ ಫುಟ್, ಯೇರ್ ಯೇನಾಶೆಂ  ಜಾತಾತಿತ್ಲೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕುಟ್ಮಾಜಿವಿತಾಂತ್ ಫುಟ್ ಯೆನಾಶೆಂ ಪತಿ ಪತಿಣೆ ಥಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಸಲೊಯೀ ಘುಟ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ತರೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಡ್‌ದೊಡಿನ್  ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್

ತಶೆಂಚ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಶ್ಟ್ ನಶ್ಟ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಉದೆತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಧಿಗ್ದ್ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ತೆ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹುಸ್ಕೊ ಸಹಕಾರ್ ಗರ್ಜೆಚೊ. ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸಲಹಾ ಶಿಕೊವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಜತೆಕ್ ತಾಣಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಎಕ್ವೊಟ್ ಸಮಧಾನೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ಭುಜ್ವೊಣ್ ಲಾಬೊಂವ್ಚಾ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಾ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಬರೆಂ.

RRC04

ದಿಯೆಸಿಜೆಂತ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ವೊಟಾಚಾ ಸಮಧಾನಿ ಜಿವಿತಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೊ  ಸಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೊ ಅಂದಾಜ್ ಸಾರ್ಕೊ ತರ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಫಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪನ್- ಸಾದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದ್ವಿತೀಯ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್‌ಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂ ಸಂಕಶ್ಟಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಅಸಮಧಾನೆಂತ್ ನೈತಿಕ್ ಆನಿ ಲೌಕಿಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣೆವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್  ಭುಜ್ವೊಣ್ ಲಾಭ್ತಾಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಲ್ವೊಣೆಚ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ದಿಸಾಂನಿ,  ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್… ನೈತಿಕ್ ಆಧಾರ್,  ಧಯ್ರ್,  ಸಮಧಾನ್, ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ತೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಾ| ವಿಕ್ಟರಾಚಾ ಮೊವಾಳ್ ಸಹಕಾರಾಚ್ಯಾ  ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾನಂತರ್ ದೆವಾ ದಯೆನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ತೆ ಕರಾಳ್ ದೀಸ್ ಎಕೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲೆ. ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತೀ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಮಿಂ ಸಬಾರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಹಿತಾ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮೋಗ್, ಸೆವಾ, ಸಹಕಾರ್,  ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ತಾಂಚೆಂ ಮಧೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಸಂವಾದ್ ಸಂಭಂಧ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ನಾಸ್ತಾಂ, ಮೊಗಾ ಧಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಖುಶಾಲ್ ಭರಿತ್ ಆನಂದೆಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಉದೆವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಕರ್ಶಣ್ ವಾಡ್ತಾ.

RRC02

RRC03

ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ,  ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ಇಶ್ಟಾಪರಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಣಿ ವೆಳಾರ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ-  ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಗಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ  ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಆಸೊಂಕ್‌ಚ್ ನಜೊ. ಆಧುನಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ತಶೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಗರ್ಜಾಂವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಉರ್ಭಾ ದಾಕೊಂವ್ಚಿ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಥಂಯ್ ನೈತಿಕ್ ತಶೆಂ ಅತ್ಮೀಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶೆಗುಣಾನಿಂ ತಾಂಕಾ ವಾಡೊಂವ್ಚೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಆಸಕ್ತಿ ಅತ್ರೆಗ್,  ತಾಂಚ್ಯೆಂ ಬರೆಂ ಫಾಲೆಂ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ವಾಯ್ಟಾವಿಶಿಂ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ಜೋಡ್ನ್ ತೆಂ ತಾಂಕಾ ಫಾವೊ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ ದೀಜಾಯ್. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಖಂಯ್ ವೆತಾತ್? ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ? ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಂಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಕ್ತ್ ಕಸಲಿ? .ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್ ಆಸಾಜಾಯ್. ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಜಾಗ್ವೊಣಿ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಯಾ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾ  ತರ್, ನಿಶ್ಟುರಾಯೆನ್ ತರೀ ತಾಂಕಾ ಸಾರ್ಕೆ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂ ತರೀ ತಿಳ್ಸೊಣಿ ದಿತಾಸ್ತಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ0ಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣಿ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿಂ ಅಶೆಂಯೀ ಘಡ್ತಾಕೀ…ಆವಯ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ  ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಝಗಡ್ಚೆಂ, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಬಾಪೊಯ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆವಯ್ನ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ನ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ – ಹೆಂ  ಸಭಾರ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ.

ಫುಡಾರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಸ್ತಾಂ… ಹೊ ಭುರ್ಗೊ/ಭುರ್ಗೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಶಿಕಾಪ್/ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಘರಾ ಲೊಳುನ್ ಆಸೊನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಖಂತೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಫಾವೊತಿ ಜಾಗ್ವೊಣಿ, ಚತ್ರಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆ ವಾಟೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಕೊಂಡ್ಯಾಟ್ಯಾನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಿಶಯಾಂನಿ ಸಡಿಳ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಅಸಲಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಕರಿನಾ ತರ್ ಮುಕಾರ್ ಝಡ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ರೂಕ್ ಜಾತಾನಾ ವೇಳ್ ಉತರ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಫಾವೊತಿ ಜಾಗ್ವೊಣಿ ಫಾವೊತ್ಯಾ ವೆಳಾ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್…ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಅಸಮಧಾನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಮನಸ್ತಾಪ್, ಝಗ್ಡೆಂ – ಕರಂದಾಯ್ ಉಭ್ಜೊಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

RRC05

ದೆಕುನ್ ಅಸಲೆ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾ ಕರಂದಾಯೆಚೆ ಅಪಾಯ್ ಚುಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಥೊಡಿ ಶಿಸ್ತ್, ರಿತಿ – ರಿವಾಜ್ ರುತಾ ಕರುನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ  ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಹೆರ್ ಸಾಂದ್ಯಾನ್‌ಯೀ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಯ್ರಾಣೆನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕಸಲಿಯೀ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲಿ ತರ್ ತಿ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಹೆರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ಹಲ್ಕ್ ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಕರ್ಚೆಂಯ್ ಕುಟ್ಮಾ ಅಸಮಧಾನೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ  ಚಾರ್ ವಣದಿಮಧೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆನ್  ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ರುತಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್,  ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಸುಖ್ ಸಮಧಾನ್ ಸಮೃಧ್ಧೆನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್… ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚೊ ಕೊಂತಾ ತೇರ್ಸ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಘರಾಣ್ಯಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸುಖ್ – ದುಖ್ ಮರಿ ಮಾಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಘೆವ್ನ್, ಸರ್ವ್ ಕಂಟಕ್ ಆಕಾಂತೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ರಾಕ್ತಾ ಮಾತ್ ನಯ್  ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಸದಾಂಚ್ ಫಾಂಕೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್.

► ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

45% feel thumbs up. And how do you feel?
43 :thumbsup: Thumbs up
27 :heart: Love
0 :joy: Joy
10 :heart_eyes: Awesome
14 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.