ಕಮಲಾದೆ ಪೊಪನಾದೆ ಇಂಗೊಜಿ ಶಾಲೆಗ್?

ಹಾಂವ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ ಸಭಾರ್ ಕಮಲಾಚಿಂ ಪೊದಾಂ ಗಾಯ್ತಾಲಿ. ತಾಂತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಖೆಳಾಕ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾತಾಲಿಂ, ಹೆಂ ಏಕ್ ವಿಸರ್ಲಾಂ ತರಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ವೊಳಿ ಮಾತ್ರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯೊ ಅಶ್ಯೊ ಆಸಾತ್,

ಬಾಪುಯ್: ಕಮಲಾದೆ ಪೊಪನಾದೆ ಇಂಗ್ರೋಜಿ ಶಾಲೆಗ್ (ಕಮಲಾ ಇಗರ್‍ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಯ್‌ಗೋ?)

ಆವಯ್: ಪೊಪೆ ಪೊಪೆ ಪಾನ್ವೊಲ್ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕೊಡೆ ಕೆನ್ವೊಲ್( ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾತೆಂ ಮಾಗಿತ್)

ಹ್ಯಾ ಪೊದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಅತ್ತಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುಜಾರ್‍ಯಾಂಚೆಂ ಕಮಲಕ್ಕ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಿಂ ಪೊದಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ ತ್ಯಾ ಕಮಲಕ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಗಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊಂ. ‘ಓದೆ ಕಮಲ ವೊಡೆಗ್ ಪೊಯಾ ಕಮಲ – ಘಟ್ಟೊಗ್ ಪೊಯೆ ಕಮಲ’ ಆನ್ಯೇಕ್ ತಿಚೆಂ ಲಾಂಬ್ ಪೊದ್ ತಾಕಾ ಅಂತ್‌ಚ್ ನಾ ಬಾಂದುಂನ್ಂಚ್ ವಚ್ಯೆತೆಂ.

ಕಾಂಯ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕುನ್ ಬಿ. ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವಾಚ್ಯಾ, ಕೇಶವನ್ ವೆಲುತ್ತಾಟಾಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಂತ್ ಪಡುನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಹೆಂ ಕಮಲ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ. ‘ಇಂಗ್ರೋಜಿ ಶಾಲೆಗ್’ ವೆಚೆಂ ಹೆಂ ಕಮಲ ಕೋಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಇಂಗ್ರೋಜಿ ಶಾಲೆಗ್ ವೆತಾಯ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಚೊ ಹೊ ಬಾಪುಯ್ ಕೋಣ್, ‘ಪೊಪೆ ಪೊಪೆ ಪಾನ್ವೊಲ್ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕೊಡೆ ಕೆನ್ವೊಲ್’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಹಿ ಆವಯ್ ಕೋಣ್? ಅಸಲಿಂಚ್ ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪಿಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಉಟುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್.

ಕ್ರಿ.ಶ. 1600 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾರತಾಸವೆಂ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂನಿ 1757 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಂತಾಹಂತಾಂನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ವಾಡಯ್ಲಿ. ಹಿ ವೆವಸ್ತಾ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಶಿಕ್ಪಾ ವೆವಸ್ತಾ ಹಾಂಗಾ ರುಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಧರ್ಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ. 1800 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಶಹರಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿಂ. ಶಿಕಪ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಆನಿ ಪರ್ಶಿಯನಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಲೊಕಾಂಮಧೆಂಚ್ ವಿವಿಧ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚಿ – ದೆವಾಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ತರಿ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಭಾಸ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚೊ ರಾಯಾಸ್ರೊ ನಾಸ್ತಾಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಸಾದ್ಯಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಕಶಿ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ತಾಂಚಿ ಗತ್‌ಯಿ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಸಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸರ್ಕಾರ್ ರುಪಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ. 1800 ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಯುರೋಪಾಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಕ್ಯಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸುಶಿಕ್ಷಿತಾಂಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾರ್ ದವರ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ವಾಪರ್‍ಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಡ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಾಳಾಂ, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ ವಾಡ್ಲೆಂ, ಪತ್ರಿಕಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂಧ್ವಾರಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ.

ಇಂಗ್ಲಿಶಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಬಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಎಕುಣ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಸವೆಂ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಚಿಂತ್ಪಾಸರ್ ಆಯ್ಲಿ, ಸಿದ್ದಾಂತಾಂ ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತಿರ್ ಪಾಸಾರ್‍ಲೆಂ. ಆನಿ ತವಳ್ ಆಸಾ ಜಾಲೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ – ಪಾವ್ರ್‌ವಾತ್ಯ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂಚೊ. ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಸುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್‌ದೆವಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ಪಣಾ ಆನಿ ಬಹುದೆವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ಪಣಾಂ ಮಧೆಂ ತಿಕ್ಕಾಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜುಂಯೆತ್ ತರಿ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ವಸ್ತುವಾದ್ ಆನಿ ಪಾವ್ರ್‌ವಾತ್ಯ್ ಅತಿ ಭವ್ತಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಮಧ್ಲೊ ತಿಕ್ಕಾಟ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಹೊ ತಿಕ್ಕಾಟ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಸಯ್ದಾಂತಿಕ್ ತಳಾರ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾ ತಳಾರ್ ವಾಡುನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್, ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ತಿಕ್ಕಾಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲೊ.

ಮಯ್ಕಲ್ ಮಧುಸೂದನ್ ದತ್ತಾ, ರಾಜಾ ರಾಮ್‌ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಹ್ಯಾ ತಿಕಾಟಾಚೆ ವರ್ತೆ ಪ್ರತಿರೂಪ್. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಾಂಯ್ ಉಣ್ಯಾಚೆ ನ್ಹಂಯ್. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚೆ, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ತಾಂಕಿಚೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ತಾಣಿಂ ತೆಣೆಂಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಆಪಾಯ್ ಆಸಾ ಜಾಲೊ. ದೊನೀ ಸಂಸ್ರಾಂಕ್ ಸಾಂಕೊವ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಂ ಕ್ರಮೇಣ್ ತೆ ಹೆಣೆಂಚೆಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾಲೆ ತೆಣೆಂಚೆಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾಲೆ. ಮಯ್ಕಲ್ ಮದುಸೂಧನ್ ದತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲೊ ತರಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ನಾಂವ್ ಸಂಗಿ ದವರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ್ಲೊ. ರಾಜಾ ರಾಮ್‌ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ (ಥೊಡೆ ತಾಕಾ ಚುಕಿನ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್‌ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. – ರಬೀಂದ್ರೊ ಥಾಕೂರಾಕ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ) ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ದೊನೀ ಸಂಸಾರಾಂನಿ ಉರೊಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೊ.

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಾಂಕ್ ಪಾವುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಕೆನರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಗ್ಲಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ತವಳ್ ಆಂಗ್ರೇಜಿ ಇಸಗ್ಕೊಲಾಂ ಇಂಗ್ರೇಜಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕಪ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕಪ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ ವಾಡ್ಲಿ. ಶಿಕ್ಪಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತೆ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತಾಂಭಕ್ತಾಂಚೆಂ ಶಿಕಪ್‌ಚ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂಚ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವಿಶಿಂ, ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚಿಂ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕೊಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ವೆತಾತ್ ತಾಂಚೆವಿಶಿಂ, ದುಬಾವಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾಯ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ತರ್ ತೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಿಚ್ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ಮೊಠಾಚ್ಯಾ ಶಾಳೆಕ್ ವೆಚೆ ತೆ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಗೆಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಾ ಶಿಕ್ತೆಲೆ ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕ್ಲೆ. ತಾಂತುಂ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ನಾಂಗೊರ್ ಧರ್ನ್ ಕೊಸುಂಕ್ ವಚಾಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ, ಕುಮೆರಿಂತ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ, ಮಾಡಾರ್ ಸುರ್ ಮುರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ, ಘರಾಂಚೆಂ ಕಸ್ತಾಳ್ ವ್ಹಾವಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತವಳ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಆಸಾ ಜಾಲಿ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ರಾಂದ್ಚೆಕುಡಾಂತ್ ಕುಂಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಘಸ್ ಕಾಡಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಲಿಸ್, ಸೆಲ್ಲಿ, ಕಮಲ, ಪಿಲ್ಚಾಣಾಚಿ ಧುವ್ ಕಾತ್ರಿನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಗೆಲಿಂ ತೆನ್ನಾಂ ಘುಸ್ಪಡ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ.

ಕಾಂಯ್ ಸಾಟ್- ಸತ್ತರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ ಶಿಕಪ್ ಆಯ್ಚೆಪರಿಂ ಜೆರಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಖರ್‍ಯಾನ್ ಭೋವ್ ಆಪಾಯಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ತೆಂ. ಶಿಕಪ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಬದ್ಲಾವಣ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್, ಜಿಣ್ಯೆರಿತಿಂತ್, ಸಂಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂತ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂರಚನಾಂತ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂತ್, ಜಾತಿ ಧರ್ಮಾಂತ್. ಎದೊಳ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ – ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ – ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ದವರ್ನ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಟಿ ಥಾವ್ನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಹೆರ್ ಹಾತಾಂಕ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರಿ ಕಶೆಂ?

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇಂಗ್ರೋಜಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಕೇತ್ ತರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸತ್ರಿ ನವಿ ವೆವಸ್ತಾ, ಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆಡ್ ಘಾಲ್ತಾ ತಿ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ನವ್ಯಾಸವಾಂಚೆಂ ವಾರೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೊಂವ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಉರ್ಭೆಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಾಳೆಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಆವಯ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿತಾ. ವೆಚೆಂ ಸುಲಭ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮಾಗಿರ್ ಧುವೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸತ್ರಿ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಖಂಚಿ?

ಪರಿವರ್ತನಾಕ್ ಸದಾಂ ಆಡ್ಕಳಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊಚ್ ತರಿ ಪರಿವರ್ತನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಗಜಾಲ್. ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್ ವಿಣ್ಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ತಾಣಿಂ ರುಕಾಚೆ ಕೊಲೆ ನ್ಹೆಸ್ತಾನಾಂ ಕಾಂಯ್ ದೆವಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ಸುರ್ವೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ಶಿರೊತ್ಯೊ ನ್ಹೆಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಸಾಗೊಣೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟಾಯ್ಲಿಶ್ ಲೆಡಿಂಚಿಂ ಕುಲ್ಪಾಂ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೆನ್ನಾಂ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆನ್ನಾಂ ಟಾಯ್ಪ್‌ರಾಯ್ಟರ್ ಮಾರ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಕುಲ್ಪಾಂ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ತಿಂ ಕುಲ್ಪಾಂ ಫಕತ್ ಜಿಬೆ ಖೊರ್ಜಿಚಿಂ ಮಾತ್ರ್‌ಗಿ ವಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಂತ್ ಆಸಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಕೊಸ್ಳುನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾಚೆಂ?

‘ಕಮಲಾದೆ ಪೊಪನಾದೆ…ಯ್’ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಭಿಯಾಚೆಂಗಿ?
► ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Join KITTALL WhatsApp Group, connect to KONKANI Literature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !