ಚೀನಿ ಘುಟ್ಮಳ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಫಿತೂಳ್

MudarthaColumn 1 1“ಆಯ್ಕಲೆಂಯೆ? ತುಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಯೇ ಪಳೆಯಾಂ”. ಹೊಲಾಂತ್ ಸೊಫಾಚ್ಯೆರ್ ಪೆರ್ಮರೆಪರಿಂ ಲೊಳೊನ್ ಟಿ.ವಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಬಿವಿ ಏಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಬೊಬಾಟ್ಲಿ: “ಕಾಲೆಂ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯುಟರಾಚ್ಯೆರ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾಯ್? ದೋಳೆ‍ಯಿ ವೊಳಾನಾಂತ್‍ಗೀ ಸಾಯ್ಬಾ?”.

ಘಡ್ಬಡೊನ್ ಹೊಲಾಕ್ ದಾಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯುಟರ್ ಡೆಸ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಟಿ.ವಿ. ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾಂ. ಕೊರೊನಾಚಿ ಸೊಶಿಯಲ್ ಅಂತರ್ ದವ್ರಿಜೆ ತಿತ್ಲಿ ದೂರಿ. ಮಾತ್ರ್, ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಲೊಳ್ಚೊ ಸೊಫಾ ಚಡುಣೆಂ ವೀಸ್ ಫುಟ್ ಪಯ್ಸ್. ಟಿ. ವಿ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಹಾಕ್ ಮಾರಿನಾಸ್ತಾನಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೆಪ್ಪು ಕಾನಾಂಕ್ ನಾಟ್ವನಾಂ. ಅಶೆಂ, ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ.

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಆಜ್ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಘ್ ರಾಜ್‍ಪುತಾಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ಸೊಡ್ನ್ ಮೋದಿಚೆಂ ಚೆನೆಲ್ ಪಳೆತಾಯ್?” ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೀವಿ ಚೆನೆಲ್ ಉಲಯ್ತೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಒಫಿಸ್ ರೂಮಾಂತ್ ಡೆಸ್ಕ್-ಟೊಪ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ ತರ್, ಮ್ಹಜಿ ಮದಾಮ್ ಬಸ್ಕೆ-ಸಾಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ವ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೀನ್ ಸಾಧನಾಂ ವಾಪ್ರುನ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ತಾ. ವಣದಿರ್ 56 ಇಂಚ್ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಟಿ.ವಿ ಉಲಯ್ತಾ, ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಐಪೇಡ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ತಿಸ್ರೆಂ, ಐಫೊನ್. ಐಪೇಡ್, ಫೇಸ್‍ಬೂಕಾಚೆಂ ನ್ಯೂಸ್ ಫೀಡ್ ವಾಚುಂಕ್. ಐಫೊನ್, ವಾಟ್ಸೆಪ್ ಮೆಸೆಜ್ ಆನಿ ವೀಡಿಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್. ಟಿವಿ ಜೆರಾಲ್ ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್!

PM05

“ಪಳೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೋದಿಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ದುಸ್ಮಾನ್!” ಉದ್ಗಾರ್ಲಿ ಮದಾಮ್. “ಸಮಾದಾನೆನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್”

“ತುಜೊ ಮೋದಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ಮೊರಾನಾಂ. ತೀನ್ ಹಜಾರ್ Z + ಕಮಾಂಡೊ ಆನಿಂ 600 ಕರೋಡ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಖರ್ಚ್. ಹೊ ಅದಿಕೃತ್ ಖಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಗಜಾಲ್. ಉಪ್ರಾಂತ್, IB, R&AW, ಆನಿಂ ಹೆರ್ ಗುಪ್ತ್‌ಚರ್ ಪಂಗಡ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆನಿಂ ದುಡು ತಾಚ್ಯೆ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ಚಿತಾ ತೆಂ ಕೋಣ್ ಲೇಕ್ ದಿತಾ?”

“ತುಂವೆಂ ಸವಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಂಬ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕುಂಬ್ಯಾರ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ಲಿಯ್. ಗಜಾಲ್ ತಾಚ್ಯೆ ಭದ್ರತಿಚಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾಸುತ್ ಖರ್ಚಾಚಿ ನಹಿಂ” ಮದಾಮೆಚೊ ವಾದ್.

“ತರ್ ಕಸಲಿ?” ಅಜ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಕಾ.

“ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಅರ‍್ನಾಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಚ್ಯಾ ವಿವಾದಾ ವಿಷಿಂ ತುಜಿ ಚ್ಯಾರಿತ್ರಿಕ್ ಮಾಲಮತ್ ಕಿತೆಂ ತಿ ಮ್ಹಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್. ಮೋದಿಚಿ ನಿಂದಾ ಕರುಂಕ್ ನಹಿಂ.”

ಮದಾಮೆಚಿ ನಿಜಾಕಿ ವಾಜ್ಬಿ ವಿನಂತಿ ಕಸಿ ನಾಕಾರ‍್ಚಿ? ” ಆಯ್ಕ್….” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ಆನಿ ಲಾಂಭ್ ಭಾಶಣ್ ದಿಲೆಂ:

“ಗಜಾಲ್ ಒಕ್ತೊಬ್ರ್ 20 ತಾರಿಕೆಚಿ. ಸುವಾತ್ ಮುಡ್ಲಾ ಲಾದಕಾಂತ್ ಕೊಂಗ್‍ಕಾ ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರ್ವತಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ವಾಟೆಚಿ. ತಿಬೆತಿ ಭಾಶೆನ್ ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಪಾಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ತೇಗ್ ಗಡಿ ರಾಕ್ವಲಿ ಒಫಿಸರ್ ಕೊಂಗ್‍ಕಾ ಲಾ ವಾಟೆನ್, ಕೋಣ್ಂಚ್ ನಾತ್ಲೆಲೊ ಕಜಾನ್ ಪಾಸ್ ಉತ್ರೊನ್ ತಿಬೆತಿಚ್ಯಾ ಗಡಿಕ್ ಗೆಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಚೀನಿ ಸೊಜೆರಾಂನಿಂ ಧರ‍್ನ್ ವೆಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸಾ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧ್ಚಿ 70 ಜಣಾಂಚಿ ಒಫಿಸರ್ ಪಾಡ್ತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸುವಾತೆಕ್ ಗೆಲಿ. ತಾಂಚೊ ಪಾರೊ ಕರ‍್ನ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ 14 ಸೊಜೆರಾಂಚ್ಯಾ ಚೀನಿ ಫವ್ಜೆನ್ ಗೋಳಿಬಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಒಫಿಸರಾಂನಿಂ ಪಾಟಿಂ ಗುಳ್ಯಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಎಕ್ಲೊ ಚೀನಿ ಸೊಜೆರ್ ಮೆಲೊ. ಚೀನಿ ಗೊಳಿಬಾರೆಚಿ ತೀಕ್ಶತಾ ಸೊಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಅಮ್ಚ್ಯೆ ಒಫಿಸರ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೊನ್ ಗೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ಮಾರ‍್ಪಾರಾಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯೆ 9 ಒಫಿಸರ್ ಮೆಲೆ, 3 ಘಾಯೆಲೆ ಆನಿ 7 ಬಂಧಿ ಜಾಲೆ”.

PM02

“ತರ್ ಚೂಕ್ ಆಮ್ಚಿ ನಹಿಂಗೀ, ಚೀನಿ ಹಾತಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಿಬೆತ್ ವಟಾರಾಂತ್ ಘುಸ್ಚಿ?” ಮದಾಮೆಚೆಂ ಕುತೂಹಾಲಿಕ್ ಸವಾಲ್. “ವ್ಹಯ್ ಆನಿ ನಾಂ. ವ್ಹಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಚೀನಿ ಸೊಜೆರಾಂನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯೀ ಒಫಿಸರಾಂನಿಂ ನಜರ್-ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ನಹಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಒಫಿಸರಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಯಾರೀ, ಉಗ್ತಾಡಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಡಿ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಭಾರಿಚ್ ಕ್ರೂರ್ ಥರಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಗುಳೆ ಮಾರ‍್ಚೆಂ. ತೇಂಯ್, ರೆಗುಲರ್ ಚೀನಿ ಫವ್ಜ್ಯೆನ್. ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಒಫಿಸರಾಂಕ್ ಚುಪ್-ಚಾಪ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ, ತರ್ ಅಸಲೆಂ ಘಡ್ಣೆಂ ಜಾತೆಂ ನಾಂ ನಹಿಂಗೀ?”

ಮುಕಾರುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಅಶೆಂ :

“ಬಾವ್ಡೊ ನೆಹ್ರು ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊ? ಮೋದಿ ಭಾಶೆನ್ ಲಿಪಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನಹಿಂ ತೊ. ಘಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಾಮಾಂ-ದೀಸಾಂ ಭಿತರ್, ಅಕ್ತೊಬರ್ 23-ವ್ಯೆರ್, ಚೀನಾಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ದೂರ್ ಪಾವಯ್ಲೆಂ. ಪಾರ್ಲಮೆಂಟ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾ ಭಿತರ‍್ಲೊ ಸೊಶಿಯಲಿಸ್ತ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕಿತೆಂ ಉಡ್ಲೊ ಜಾಣಾಂಯ್? ನೆಹ್ರುಚಿ ಮರ‍್ಯಾದ್‍ಚ್ ಕಾಡ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ನೆಹ್ರುಕ್ ಮ್ಹಸ್ತ್ ದುಕ್ಲೆಂ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸಾ ಭಿತರ‍್ಲೊ ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಮಿನೂ ಮಸಾನಿನ್, ಭಾರತೀಯ್ ಜನ್ ಸಂಘಾ ಸಾಂಗತಾ ಮೆಳೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಗಲಾಟೊ‍ಚ್ ಕೆಲೊ. ಮುಕ್ಯ್ ವಿರೊದ್ ಪಾಡ್ತ್ ಕಮುನಿಸ್ತ್ ಅಸ್ಲೆ. ತಾಣಿಂಯೀ ನೆಹ್ರುಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೆಸಾಯ್ ಆನಿ ಗೊವಿಂದ್ ಬಲ್ಲಬ್ ಪಂತ್ ಹಾಣಿಂ ನೆಹ್ರುಚೊ ವಿರೋದ್ ಕೆಲೊ. ಅಶೆಂ ಉಜ್ವ್ಯಾ, ದಾವ್ಯಾ ಪಂಕ್ತಿಂಚೊ ಆನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮಂತ್ರಿಂಚೊ ಪಾರ್ಲಮೆಂತಾ ಭಿತರ್ ಆನಿಂ ಭಾಯ್ರ್, ಆವಾಜ್ ಗಾಜ್ತಾನಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾದೇಸಾಂತ್ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ದ್ ವ್ಹಡ್ ದುಸ್ಮನ್ಕಾಯ್ ಉಟ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್, ನೆಹ್ರುನ್ ಅಪ್ಲಿ ಚೀನಿ ರಾಜ್‍ನೀತ್ ಬದ್ಲಿಲಿ. ಏಕ್ ಫೊರ್ವರ್ಡ್ ಪೊಲಿಸಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಿ ಮಿಲಿತರಿ ತರ್ಕೀಬ್ ವಾಪ್ರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿಲಿತರಿ ಸಾಯ್ಬಾಂನಿಂ ನೆಹ್ರುಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.”

PM09

“ಅಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೋದಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ‍ಚ್ ನಾಂ. ತೊ ಜಾಲೊ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಾಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ಉಲಯ್ತೆಲೆಚ್ ನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯೆ ದುಸ್ರೆ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿಂ ಮಂತ್ರಿ ಲೆಗುನ್ ಮೋದಿ-ಶಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಸೊಡ್, ಚಿಂತುಂಕ್ ಲೆಗುನ್ ಸಕಾನಾಂತ್. ಭ್ಯಾಚೆ ಫುಕ್ಕೆಲಿ ತೆ. ಅದ್ವಾನಿ, ಮುರಲಿ ಮನೊಹರ್ ಜೊಶಿ, ಅರುನ್ ಶೋರಿ, ಯಶ್‍ವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ, ಶತ್ರುಗನ್ ಸಿನ್ಹ ತಸ್ಲ್ಯಾಂ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಫ್ರೀಜರಾಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯೊ ಬೂದಿ ಮೋದಿ-ಶಾ ಜರ್ ವಾಪ್ರಿನಾತ್ಲೆ, ತಾಂಕಾ ಹೊ ದೇಸ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಜಾತೆಂ ಅಸ್ಲೆಂಗಿ?” ಮದಾಮೆಚ್ಯೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಹಾಂವ್ ಜಿಮ್ಮ್ ಜಾಲೊಂ.

“ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೋಗಾ; ನೆಹ್ರುಕ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಮೋದಿಕ್ ನಾಂ. ತಿಬೆತ್‍ಗಾರ್ 1959 ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ “ಹಾನ್” ಕುಳಿಯಚ್ಯಾ ಚೀನಿ ಲಸ್ಕರಿ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರುದ್ದ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೆ. ಚೀನಿ ಫವ್ಜೆನ್ ವ್ಹಡ್ ಮಿಲಿತರಿ ತಾಕತ್ ವಾಪ್ರುನ್, ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಟ್‍ಕೊರಾಂಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತಿಬೆತಿ ಮುಕೆಲಿ ದಾಲೈ ಲಾಮಾ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪೊಳೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಹಜಾರಾಂನಿಂ ಸಹಾಯಕ್ ಲೆಗುನ್. ನೆಹ್ರುಕ್ ತಾಂಕಾಂ ರೀಗ್ ದಿನಾಸ್ತಾನಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾ? ಹೆಂ ಉಪ್ರಾಟ್‍ಪಣ್, ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅನಿಂ ಅಮೇರಿಕನ್ CIA ಗೂಡಾಚರಿಂನಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಫಿತೂಳ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಚೀನಾನ್. ಚೀನಾಚೊ ನೀಜ್ ಇಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ನೆಹ್ರುಕ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಐಸನ್ ಹೊವರಾಚೊ ಏಜೆಂಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರಾಂನಿಂ ದುರ್ಸಾಲ್ಲೆಂ.”

“ಕಮುನಿಸ್ತ್ ಚೀನಾಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ನೆಹ್ರುಚಿ. ಉಲ್ಟ್ಯಾನ್, ಚೀನ್ ಮಿಲಿತರಿನ್ ತಿಬೆತ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್, ಕಸ್ಸಲೊ ಅವಾಜ್ ಉಟಯ್ಲೊ ನಾಂ. ಸಂಯುಕ್ತ್ ರಾಶ್ಟಾಂಚ್ಯೆ ಮೆಳಿಂತ್, UNO ಜೆರಾಲ್ ಎಸೆಂಬ್ಲಿಂತ್ ಲೆಗುನ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಉಟಾಯ್ನಾಶೆಂ ಇಂಡಿಯಾನ್ ಚೀನಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ. ತಿಬೆತ್ ಚೀನಿಂಕ್ ಗಿಳುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ತವಳ್, ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೆಲಾಚಿ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಮಾಂದ್ಲೆಲಿ ಆನಿ ಚೀನಾಕ್ ಕಸ್ಸಲಿ ಮಜತ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾಂ ರಾವಾಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ನೆಹ್ರುನ್ ತಕ್ಶಣ್, ತಿಬೆತ್ ಪುರ್ಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚೀನಿ ಹಾತಾಕಾಲ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಹಕ್ಕಾನ್ ಚೀನಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಂದಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ?” ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮದಾಮೆಚೆಂ.

“1950 ಸುರ್ವೆರ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಿಲಿತರಿ ಹಾಲತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ತುಂ.? ಅಸ್ತಮ್ತಿ ಗಡಿರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಫವ್ಜ್ ಆನಿಂ ವಾಜಿರಿಸ್ತಾನ್ ಕುಳಿಯೆಚೆ ಉಪ್ರಾಟಿ ಲಶ್ಕರ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿಲಿತರಿಚೆ ಹಾತ್ ಭರ್ಲೆಲೆ. ಅಶೆಂಯೀ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾ-ಝುಜಾಂತ್ ಲಡಾಯೆಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಫವ್ಜ್ ನವ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ತಿತ್ ಜಾವ್ನಾತ್ಲಿ. ನೆಹ್ರುನ್ ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತಿಬೆತಾಂತ್ ಚೀನಿ ಫವ್ಜೆ ವಿರುದ್ಧ್ ಆರ್ಮಿ ಎಕ್ಶನ್ ಕರ್ಯೆತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಲಿ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಟಿಮ್ಮಿನ್. ಪವ್ಜ್ ತಾಕತ್‍ದಾರ್ ನಹಿಂ, ತರ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಸಮ್‍ಜೊತಾ, ಆಪ್ಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಬಳಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಡೆಂ ಕೊಣ್ ಕುಸ್ತೆಕ್ ರಾವ್ತಾ? ದೆಕುನ್, ನೆಹ್ರುನ್ ಚೀನಾಚೊ ಇಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಹಾಂತು ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಕಾ ದಿಸಾನಾಂ. ಚೀನ್, ಭಾರತಾ ಭಾಶೆನ್ ಏಕ್ ಪುರಾತನ್ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಕ್ಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಗಿರೆಸ್ತ್ ದೇಸ್. ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಹಜಾರೊಂ ರಾಯ್ ಆನಿಂ ತುಂಡು ರಾಯ್ ಆಪ್ಲಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲವ್ನ್ ಏಕಮೆಕಾ ಚಾಬೊನ್ ಪಡ್ತನಾ, ಚೀನಾಂತ್ ಏಕ್ ಬಳಿಸ್ಟ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಆಸ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಎಕ್ವಟಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಂ.”

PM10

“ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಡ್. ಆತಾಂ ಮೋದಿಕ್ ಕಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಮ್ಹಕಾ ಸಮ್ಜನಾಂ. ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

“ತುಜ್ಯಾ ಮೋದಿನ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್-ಹಾತಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ’ಅಜಾದ್’ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಎಲ್.ಒ.ಸಿ ಉತ್ರೊನ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ತೈಕ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ವಿಡಿಯೊ ಲೆಗುನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ತಾಚೊ ರಾಜ್‍ಕೀಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಲೊ? ಮೋದಿಕ್ ನೈಂವೆ? ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್, ತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಚಡಿತ್ ಅಂಕ್ಡ್ಯಾಂನಿಂ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲಿಮೂ? ಆತಾಂ ಚೀನಿ-ಹಾತಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಕಸಾಯ್ ಚಿನ್ ವಟಾರಾಂತ್ ಎಲ್.ಎ.ಸಿ ಉತ್ರೊನ್ “ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ವತ್ ಶಿಕರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಆಮ್ಚೆ ಸೊಜೆರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್” ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾರ್ “ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ” ಪರ್ಜಾ ಕಿತೆಂ ತಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರಿತ್‍ಗೀ? ನಾಂ. ತಾಣೆಂ, ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಿಲಿತರಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸತ್. ತಶೆಂ, ಪಯ್ಲೆಂ ಮೋದಿನ್ ಫಟ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ‍್ಯೀ, ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್, ವಿಷಯ್-ಪಂಡಿತಾಂಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಸುವಿಧಾ ಆಸಾ. ಗೂಗಲ್ ಆಸಾ. ಸೆತೆಲೈಟ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಪ್ರೆಲ್ -ಮಾಯ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಗೊಂಗ್ ಬರ್ಪಾ-ತಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೆನ್ಕಾಕ್ ಚೀನಿ ಲಶ್ಕರ್ ಘುಸ್ಲೆ ಆನಿ ಭದ್ರತಿಚಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಉಬಾರ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೊ ಇರಾದೊ ಅಸ್ತಮ್ತಿಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆನಿಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಟೊಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶಿಕರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ಚೊ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ತಾಕುಂಗ್ ಮಿಲಿತರಿ ಪೊಸ್ಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಗೊಳಿಬಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್. 1962 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚೀನಿ ಮಿಲಿತರಿನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾಂಚೊ ಶೆವಟ್: ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆನಿಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಟೊಪ್ ಶಿಕರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಶ್ಕರಾಂಕ್ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ, ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ, ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗಾಲ್ವನ್ ನಂಯ್ ತಡಿ ತಸ್ಲಿ ಹಾತಾ-ಪಾಯ್ ಕರ್ನ್, ತೇಂಯ್ ಚಲ್ನಾಂ ತರ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ದೆಂವೊನ್. ಹಿಂ ದೋನ್ ಶಿಕರಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ಆಯ್ಲಿಂ ತರ್, ತಾಂಕಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾಂಗೊಂಗ್ ತಳೆಂ ತಶೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಚುಸುಲ್ ರಾಕ್ಣ್ಯಾ ಶಿಬಂದಿಚ್ಯೆಂ ಘರಾಣೆಂ (garrison) ದುರ್ಬೀಣೆಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ”.

PM01

“ಮಾಗಿರ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ?” ವಿಚಾರಿ ಮದಾಮ್. “ಕರ್ಚ್ಯೆಂ ಕಿತೆಂ? ತ್ಯಾ ವಟಾರಾಕ್ ಕೈಲಾಶ್ ರೇಂಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತೆಣೆಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉಂಚ್ ಶಿಕರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಬಸೊನ್, ಪಾರೊ ಕೆಲೊ. ಮಿಲಿತರಿ ಲೆವೆಲಾರ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ-ಮೀಟಿಂಗಾಂ ಕೆಲಿಂ. ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಥಳಾರ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಗೂಡ್‍ಚಾರಿ ಥಳಾರ್, ಆಮ್ಚೊ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಕಡೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ. ಮೊಸ್ಕೊಂತ್ ವಚೊನ್ ರಕ್ಶ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್‍ನಾತ್ ಸಿಂಘ್ ಚೀನಿ ರಕ್ಶಾ ಮಂತ್ರಿ ಕಡೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾತ್ಮ್ಯಾಂ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಅಗೋಸ್ತ್ 29/30 ಮಧ್ಯಾನೆರ್, ಚೀನಿ ಫವ್ಜ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೆತನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫವ್ಜೆನ್ ಹೆಂ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ. ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ಲಡಾಯ್ ಜಾಲಿ‍ಗೀ, ಮಾರ‍್ಪಾರ್ ಜಾಲೆ‍ಗೀ? ಕೊಣೆಂ‍ಯೀ ಮೆಲ್ಲೆಂ ವ ಘಾಯೆಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಂ. ಕಾಂಯ್ ಗುಪಿತ್ ದವರ್ಲಾಂ ಗೀ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾಂ?. ವ್ಹಯ್; ಏಕ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪೆಶಿಯಲ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್ ಫೊರ್ಸಾನ್ (SSF) ತ್ಯಾಚ್ ರಾತಿಂ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ಅನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಶಿಕರಾಂಚ್ಯೆರ್ ದಾಂವ್ ಮಾರ್ನ್ ಬಸ್ತಾನಾಂ, ಗೋಳಿಬಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಜಾಯಿತ್ತೆ ಚೀನಿ ಸೊಜೆರ್ ಮೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಗೇ ಖಬರ್. SSF ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ತಿಬೆತಿ ಒಫಿಸರ್ ಸರ್ಲೊ, ಹ್ಯಾ ಲಡಾಯೆಂತ್”.

“ಹೊ ತಿಬೆತಿ ಕೈಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ, ಮೊರೊಂಕ್? ಹಿ ಕಸ್ಲಿ ಮೋದಿಚಿ ನವಿ ಚಾಲ್, ತಿಬೆತ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡ್ಚಿ?” ಮದಾಮೆಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ವಿಷಯಾಂತ್ ಮೋದಿ‍ಚ್ ದಿಸ್ತಾ.

“ಮೋದಿಕ್ ಆನಿ SSF ಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾಂ. 1962 ಝುಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗೂಡಚರಿಂನಿಂ ಉಬಾರ್ಲೆಲಿ ಹಿ ಎಕ್ ಗುಪ್ತ್ ಫವ್ಜ್. ಹಾಂತು, ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ತಿಬೆತಿ ರೆಪ್ಯುಜಿ ತರ್ನಾಟೆ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಲೋಕಲ್ ತಶೆಂ ಚೀನಿ ಭಾಸ್ ಯೆತಾ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೇಯಿ ಚೀನಿ ದಿಸ್ತಾತ್. ತಶೆಂ, ಹ್ಯಾ ಕಮಾಂಡೊಂಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಯೀ ವಾಪರ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಿಬೆತಿ ಒಫಿಸರಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಕಾಲ್ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ರಾಮ್ ಮಾಧವ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲಾ ತೆಂ ತುಕಾ ಖಳಿತ್ ಆಸಾ-ಮೂ?”

PM08

“ವ್ಹಯ್. ಟೀವಿರ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಚೀನಿ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಬಳಿಸ್ಟ್. ಮೋದಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ನೋಚಾಂವ್ಕ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ”. ಉಸ್ಕಾರ್ಲಿ ಮದಾಮ್. “ಸ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಚೀನಿ ಮುಕೆಲಿ ಷಿ ಕಡೆಂ ಹನಿಮೂನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂವೆ? ಸಬರ್ಮತಿ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ “ಝುಲಾರ್” ಬಸೊನ್ ದಲಯ್ಲೆಂ. ಮಮಲ್ಲಪುರಾಮಾಂತ್ ಬೊಂಡ್ಯಾ ಉದಾಕ್ ಬೊರಯ್ಲೆಂ. ನೆಹ್ರುಚ್ಯೆಂ ನಾಂವ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೊ ಮೋದಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಚೀನಿ ಮೋಗಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆನಿ ಯುರೊಪ್‍ಗಾರಾಂನಿಂ ವೀಜಾ ಬಂಧಡ್ ಗಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಖಂಯ್ ವೆತಲೊ? ಗುಜರಾತಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಮಂತ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಮ್ಕಾತ್ ಘೆವ್ನ್, ತೊ ಚೀನಾಂತ್ ಮ್ಹಸ್ತ್ ಭಂವ್ಲಾ. ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪ್ರಧಾನಿ ಲೆಕಾರ್, 2015 ಆನಿ 2018 ಆವ್ದೆಂತ್, ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೀನಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ. ನೆಹ್ರು 17 ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಸ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೀನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜಾಣಾಂಯ್? ಏಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ತೇಂಯ್ 1954 ಇಸ್ವೆಂತ್. ಚೀನಿ-ಹಿಂದಿ ಭಾಯ್-ಭಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್. ಇಂಡಿಯಾನ್, ತಿಬೆತ್ ಆನಿ ಇಡಿಯಾಚಿ ಗಡ್ ದಾಕವ್ನ್ ನವೆ ಮೇಪ್ ಛಾಪ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ. ಚೀನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಚೌ ಎನ್ ಲೈಚೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಕರ್ಕರ್: ಆಪುಣ್ ಆಟ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ; ಪೂಣ್ ನೆಹ್ರು ಪರತ್ ಆಯ್ಲೊಚ್ ನಾಂ. ಬದ್ಲೆಕ್, ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೆಲಾ”

PM07

“ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಮೋದಿ ನೆಹ್ರು ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಚೀನಿ-ಮೋಗಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ನೆಹ್ರು ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಲಾ?” ಕುತೂಹಾಲಿಕ್ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ. “ತುಜೆಂ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಹಾಂಗಸರ್ ನಾಕಾ.” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ” ಷಿನ್ ಮೋದಿಕ್ ಪಾಟಿರ್ ಸುರಿ ಮಾರ್ಲಿ ನೈಂ ವೆ? ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ, ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗತಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ನ್? ರಾಜ್‍ನೀತಿಂತ್ ದೇಶಿ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ಯೊ ಪಳೆತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆನಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆರಾಂಟುನ್ ಧರ್ಲೆಂ ತೆಂ ನಹಿಂ. ತಸಲಿ ಸಳ್ಗಿ ಕೇವಲ್ ಲೋಕಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಕ್ತಾಂಕ್, ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ.”

“ಮಾಂಕೊಡ್ ಮ್ಹಕಾ ದಿಸ್ತಾ ನೆಹ್ರುಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಚೀನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಚೌ ಎನ್ ಲೈನ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಬಿಜೆಪಿವಾಲೆ. ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?” ಮದಾಮೆಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚಿಂ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ‍್ಯೀ, ಹಾಂವ್ ತಶೆಂ ಪಾತಿಯೆನಾಂ. “ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್, ತವಳ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 1949-60 ಆವ್ಢೆಂತ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಇಂಡಿಯಾ ಚೀನಾ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣೆಂ ದುಬ್ಳೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊವಿಯೆಟ್ ಯುನಿಯನಾಚಿ ಆನಿ ಅಮೇರಿಕಾಚಿ ಬರಿಚ್ ಸಳಾವಳ್ ಆಸ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನೆಹ್ರುಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಿತ್ಲೊ ಮಾನ್ ಚೀನಿ ಮುಕೆಲಿ ಮಾವೊ-ದೆ-ಜೊಂಗಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್ಲೊ. ತೊ ಚೀನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೇಸಾಂಕ್ ಭಂವ್ಡೆರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾಂ. ಲೈಬ್ರೆರಿಯನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾಂ, ವಾಚ್ಲೆಲೆ ಕಮುನಿಸ್ತ್ ಬೂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಸ್ಸಲಿ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ತೊ ನೆಣಾಂ. ನೆಹ್ರು ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಣ್ತೊ, ವಾಚ್ಪಿ, ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಉಲವ್ಪಿ ತೆಂ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಣಾಂ. ನೆಹ್ರುಚಿ ಅಸಲಿ ಲೋಕ್‍ಪ್ರಿಯತಾ ವಿಷಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್‍ಂಚ್ ಮಾವೊಕ್ inferiority complex ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ನೆಹ್ರುಕ್ ಮಾವೊ ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ಭೆಟೆ ವೇಳಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ತವಳ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ದೇಸಾಂಮಧೆಂ ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಸೌಹಾರ್ದ್ಯತಾ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ದೋಗೀ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಮಾವೊಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಇಂಡಿಯಾಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ತೊ ಆಶೆತಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಬೆತ್ ಉಪ್ರಾಟ್‍ಪಣ್ ಜಾಲೆಂ. ದಲೈ ಲಾಮಾ ಹಿಮಾಲಾಯಾ ಪಾರ್ ಕರ್ನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ಪೊಳೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ನೆಹ್ರುನ್ ತಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಹೆಂ ಮಾವೊಕ್ ವೊಂಬ್ವಲೆಂ ನಾಂ. ನೆಹ್ರು ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಿ.ಐ,ಎ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳಾ ಆನಿಂ ತಿಬೆತ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಉಪ್ರಾಟೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ”

PM06

“ಹಾಂವೆಂ ಟಿವಿರ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಆನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ವೀಡಿಯೊ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ; ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿತರಿ ಪಾಂಗೋಂಗ್ ತಳ್ಯಾ ಬೊಂವಾರಿ ಸರ್ವ್ ಶಿಕರಾಂ ವಯ್ರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್.. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೊ ವಯ್ಲೊ ಹಾತ್. ತುಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಮ್ಹಣ್ ಮೋದಿನ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಚೀಫ್ ಒಫ್ ಡೆಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ (CDS) ವಿಂಚ್ಲಾ. ಆರ್ಮಿ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ನಹಿಂಗಿ ಝುಜ್ ಕಶೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ”. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಜರೂರ್ ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಆನಿಂ ಗೂಂಡ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚ್ಯೆರ್, ತೆಂ ಒಪ್ವಾಜೆಚ್!

“ವ್ಹಯ್. ಆನಿ ನಂಯ್. ವ್ಹಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚೊ CDS ಚಿಂತಾ ಕಿ ಚೀನಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಝುಜಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್. ಅಸ್ತಮ್ತಿಂತ್ ಪಾಕಿ ಫವ್ಜ್; ಉದೆಂತಿಂತ್ ಚೀನಿ. ಮಧೆಂ ಅಡ್ಚುನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಲದಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಕ್. ನಂಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಚೀನಿ ಮಿಲಿತರಿ ಚಿಂತ್ಪಿ ಎಕ್ವಿಸ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಅಸಾತ್. ತೆ ಹ್ಯಾ ಶಿಕರಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಂತ್. ತಾಂಚಿ ಝುಜಾಚಿ ವಿದ್ಯಾ ಆತಾಂ ಅಲ್ಗೊರಿಥ್ಮ್ ಝುಜ್. ಕ್ರತಿಮ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್, ತಾಂಚೆಂ ಬೋಳ್. ಜೀವಿತ್ ಲಶ್ಕರ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವೊನ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಕ್. ಮುಕಾರ್ ಯೆತೆಲೆಂ ರೊಬೊಟ್ ಸೈನ್, ಒಟೊಮೇಟಿಕ್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯೆಂ ಕಾಂಡ್. ಹಾಂಕಾಂ ಶಿಕರಾಂಚಿ ಘರ್ಜ್ ನಾಂ, ಬಾಯೆ!”

“ತುಂ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್‍ಗೀ, The art of War ಪುಸ್ತಕ್ ತುಂವೆಂಚ್ ಬರಯ್ಲಾಯ್? ಹೊ ಬೂಕ್ ಮಾವೊಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಮೋಗಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಂವೆಂಚ್ ನಹಿಂ ವೆ ಕಂಯ್‍ಗೀ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ”

PM11

“ವಯ್, ಪೂಣ್, ಷಿ ಕಾಂಯ್ ಮಾವೊ ಭಾಶೆನ್ ಮಿಲಿತರಿ ಕಮಾಂಡರ್ ನಹಿಂ. ತೊ‍ಯೀ ಮೋದಿ ಭಾಶೆನ್, ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ. ತಾಣೆಂಚ್ ಬಾಂಧುನ್ ದವರ್ಲೆಲೆ ಲಶ್ಕರ್ ಮುಕೆಲಿ ಅಸಾತ್, ಝುಜಾಚಿ ರೀತ್‍ನೀತ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್. ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಅಗೊಸ್ತ್ 29 ಆನಿ 30 ತಾರಿಕೆರ್, ಬೀಜಿಂಗಾಂತ್ ಷಿನ್ ಏಕ್ ಸಭಾ ದವರ್ಲಿ: “ತಿಬೆತ್ ವರ್ಕ್ ಫೊರಮ್”. ತಿಬೆತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆ ಆಸ್ಲೆ. 70 ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ, ತಿಬೆತ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್, ಯೆದೊಳ್ ಏಕ್ಲೊ ತಿಬೆತಿ ಕಮುನಿಸ್ತ್ ಮುಕೆಲಿ ನಾಂ. ಸಗ್ಳೆ ಹಾಸ್ ಚೀನಿ. ಲದಾಕಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಫವ್ಜ್ ಶಿಕರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ ಹೆಣೆಂ, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಬೆತಿ ಕಮಾಂಡೊ ಇಂಡಿಯಾನಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಚೀನಿ ವಿರುದ್ಧ್ ಝುಜ್ತಾತ್ ಆನಿ ಏಕ್ಲೊ ಲೇಂಡ್-ಮೈನ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಜಾಲೊ, ಹೆಂ ಷಿಕ್ ಖಂಡಿತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮೋದಿ-ಶಾಚ್ಯಾ ಅದ್ತಿಗ್ 370 ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಕ್ಸಾಯ್ ಚಿನ್ ಲದಾಕಾಚೆಂ ಅವಿಭಾಜಿತ್ ವಟಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ್ ತಾಕಾ ತೊಪ್ಲಾಂ, ತರ್ ಚೀನಿ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಬೆತಿ ನಾಂತ್?” ಹೆಂ ಆಮಿ ದಾಂಬೂನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ದೆಕುನ್, ಪವ್ಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮುಖ್ಯ್ ನಹಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮದ್ಲಿಂ “ವಿಶ್ವಾಸ್” ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಚೀನಿ ಕರ್ತುಬಾಂ, 1959 ಥಾವ್ನ್ 1962, 1967, 1986, 2013, 2015, 2017 ಆನಿ 2020 ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಒತುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್, ಹಾಂವ್ ಮೋದಿಕ್ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್‍ದೂತ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಛೆಪೆಂ ಉಕಲ್ತಾಂ. ನಾಂ, ತರ್, ತೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಫೆಕು ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಗ್ತೆಲೆಂ.”

“ಹೋ, ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮಾಂಡಾವಳೆಕ್ ಒಪ್ತಾಂ”  ಮ್ಹಣಾಲಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್. ಭಾರಿಚ್ ಆಪ್ರುಭ್ ಅಶೆಂ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ!

► ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

53% feel thumbs up. And how do you feel?
42 :thumbsup: Thumbs up
11 :heart: Love
0 :joy: Joy
13 :heart_eyes: Awesome
13 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

13 comments

 1. Suneeta Kamath

  ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿಯ ಪರಿಚಯ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ

  • A real eye opener for folks with confirmation bias / selective memory, especially now that the efforts are underway to rewrite our history on the pretext that we are lacking a ‘grand narrative’ of our own. Good job FM.

   1
   1
 2. I think only Philip Mudartha can write a serious issue in the “aam aadmi’ speak! Knowledgeable and entertaining

 3. mm

  Yet another wonderful and high class episode from ‘Mudartha Mahaal’. Amazed as usual with your memory on history and geography penned down hilariously that too in a conversation with madam. You have touched upon diplomatic nature of politicians of early independence era and current ones, silently exposing their candle on the cross wall kind of attitude and constructive critic keeping the big boy Brit and mild Lama’s in the loop though the major game/ theme / War is between India and China. You are doing justice to your time by writing such beautiful analysis that sheds lights on various true facts with most relevant pictures. Looking forward reading more from you Philip.

 4. Feast of Konkani words sprinkled with humour added color to this article as you explained the tribal fight of humans which are motivated by fear and hatred. To settle border issues broader mindset of leaders of both sides is required. Darwin said survival of the fittest”, but today the most relevant quote would be “survival of the kindest”.

 5. mm

  ಆಮ್ಚೆಂ ಸೆಜಾರಿ ಚೀನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ವಿಷಯ್ ದಾಕವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಫಿಲಿಪಾಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್.

  ಚೌ ಎನ್ ಲಾಯ್, ಮಾವೋ, ನೆಹ್ರು, ಹಿಂದಿ -ಚೀನೀ ಭಾಯ್, ಭಾಯ್, ಪಂಚ ಶೀಲ ಆನಿ 1962 ತ್ ಝಜ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಪಾಂಚ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ಲೊಂ! ಭಾರತ್ ಚಲ್ವಾಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಲಜ್ ಅಜೂನ್ ಭಿತೆರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತೆರ್ ಮುರ್ಮುರೊನ್ ಆಸಾ. ಭಾರತ್ ಆತಾಂ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಕಾತೆತ್ ಆಸಾಂ.
  ಝಜ್ ಪರಿಹಾರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಚೀನಾ ಸಂಗಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಝಜ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಆನಿ ಭಾರತ್ ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ. ರಾಜಕಾರಣಿಂಚೊ , ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೊ ತಶೆಂ ದೇಶ್ ಭಕ್ತಾಂಚೊ ಹುರುಪ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ತಶೆಂ ಭಗ್ತಾ

 6. Dr. Eugene D'souza, Moodubelle
  Dr. Eugene D'souza, Moodubelle

  Well written article in a witty manner that could be understood by one and all.

 7. I think only Philip Mudartha can write a sensitive issue in “aam aadmi’ language!

 8. Michael Sequeira

  Indeed a hilarious dialogue. Enjoyed every bit of it.
  For a common person the politics behind this India China standoff is difficulty to understand .You have given an expert political sattire.
  World over politicians come up with tactics nearer to elections to please voters .
  The flow of thoughts is exciting to the mind.
  Always waiting to ready the next post.

  2
  1
 9. Michael Sequeira

  Indeed a hilarious and deep rooted political dialogue.Ordinary minds have difficulty undrstanding the political analysis expertise behind politicians mindset.
  Reading what goes in global political scenerio every politician wants to score during election time and comes up with voter pleasing tactics.
  Enjoyed the sattire and the humour behind the drama that goes between China – India standoff.

 10. mm
  Selen Preethi Pinto

  Nice article Sir.

  2
  1
 11. Archibald Furtado, Barkur

  These and such articles really taking Kittall to next level…. unknowingly or so me too become his fan … anxiously waiting for such high profile stuff, otherwise rare in our Konkani….
  Coming to the above one, long back may be late 70’s I used to read such write ups in kannada prabha, by it’s then editor khadri shamanna….
  Lot of things, in between line’s, representing two extreams – wife and husband conversation….👌✍️👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.