Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಆಸ್ಪಿರೀನ್ – ಫ್ಲೇಸಿಬೊ ಇಫೆಕ್ಟ್ !

EJFDCLMNಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಪಿಡೆಕ್ ಆಸ್ಪಿರೀನ್ ತಸಲ್ಯಾ ವೊಕ್ತಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ತತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸುಶೆಗ್ ಪುಣ್ ಪಿಡೆಕ್‌ಚ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ಶಮನ್ ನ್ಹಯ್. ಜಶೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಡೊಕ್ಟರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ – I treat, God Heals ಅಶೆಂ, ಎಕ್ ಚುಕಾರಿಮಾರ್‌ಪಣ್. ಹೆಂ ಖೊಲಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಯಾಸ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್.

ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಗೃಂಥಾಂತ್ ವಾಚ್ಲಾಂ ಆನಿ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಕಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ‍್ಜೆನ್ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ದರ‍್ಯೊ ಉತ್ರಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ರಚ್ಣಾರಾನ್ ಉದ್ಕಾ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಸುಕಿ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ತಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ಪರ‍್ಜಾ ಉತ್ರಾಲಿ. ಹೆಂ ಎಕ್ ಅಚರ‍್ಯೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಅಚರ‍್ಯೆವರ‍್ಯೆಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ನೆಣಾಂವ್ ಆನಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರಜ್‌ಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಡ್ಲೆಲೆಲಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದರ‍್ಯೊ ಯಾ ಉದ್ಕಾ ವಾಟ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಥರಾವಳ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಸುಕ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಆವಿಶ್ಕಾರಾಂನಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಅಸಲೆ ಅವಿಶ್ಕಾರ್ ಪಾವ್ಸಾಡೆಂತ್ ಆಳ್ಮಿಂ ಫುಲಲ್ಲೆಪರಿ ಫುಲೊಂನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಆಮಿ ದಿಸಾಳಿಂ ಯಾ ನೆಮಾಳಿಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತ್ರಾಣಾಖಾತಿರ್ ಹೊ ಕಸಾಯ್ ಪಿಯೆಯಾ, ತೆಂ ಟೊನಿಕ್ ಸೆವಾ, ಹ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಗಿಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸಬಾರ್ ವಕ್ತಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿಚ್ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ. ಹಿ ವೊಕ್ತಾಂ/ಕಸಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ಬಾದಕಾಚೆ ನ್ಹಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆ ವ್ಹಯ್ ಯಾ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್‌ಚ್ಚ್ ಕಳಯ್‌ತೆಲೊ.

ಮಾನಸಿಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಅಸಲಿ ಆಸಾಕಿ ಹಿಂ ವೊಕ್ತಾಂ ಫಳಾದೀಕ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ದೃಷ್ಯ್ಟಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ : ತಕ್ಲೇಫಡಾಪಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಕಸಲಿಗಿ ಗುಳಿ ಸೆವ್ತಾಂವ್, ಕಪಾಲಾಕ್ ಮುಲಾಮ್ ಪುಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಕ್ಲೇಫಡಾಫಡ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಗುಳಿಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮುಲಾಮೆಕ್ ಫುಕಾರ‍್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಫುಕಾರ‍್ಣೆಕ್ ಆಮಿ ಎಕ್ placebo effect ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕುಡಿಂತ್ ಎಕಾ ವಿಶ್ವಾಕ್ ಅಘಾತ್ ಜಾಲಾ ತರ್, ತೊ ವಿಶ್ವೊ ದುಕ್ತಾ ತರ್, ಫಡ್‌ತಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ದುಖ್ ಉಬ್ಜಾಯ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಶಿಂತಿದಾಚೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಹಿ ನವಿ ದೂಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾಚಾಕಿ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಚಾಯ್ತಾ ಆನಿ ದೂಕ್ ನಂಬರ್ ವನ್ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ದುಕಿ ಸಾಮಕಾರ್ ದೂಕ್ ನಂಬರ್ ವನ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭ್ಜೊಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ವಾಸ್ತವೀಕ್ ಥರಾನ್ ಆಮಿ ತಜ್ವೀಜ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯೊ ದೋನ್‌ಯಿ ದುಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಫಾವತ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್‌ಕಿ ಹಿ ನವಿ ದೂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ದುಕಿವರ‍್ನಿ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಚೆಂ ತೆಂ ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಹಾಂ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ದೂಕ್ ವ್ಹಡ್‌ಮಾಪಾನ್ ಉಣಿ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ವಾಸತವೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯೊ ದೋನ್‌ಯಿ ದುಕಿ ಖಂಚಾಯಿ ಮಾಪಾನ್ ಉಣ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೆಶಾಕ್ ಆಮಿ ಎಕ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಕ್ ಬೊಳಾಂವ್ಕ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಯಾ ಐಸ್‌ಕ್ರಿಮ್ ದಿವ್ನ್ ಫಟಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯಾ ಎಕ್ pain killer  ಗುಳಿ ಘೆಂವ್ಯಾಕ್ ಲಾಗು ಕರ‍್ಯೆತಾ.

EJFD01

ಅಸಲಿಂಚ್ ಸಬಾರ‍್ಶಿಂ ಸನ್ನಿವೆಶಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಉದೆವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಟಂವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ದಗಾಲ್ಭಾಜ್‌ಪಣ್ ಅನಾದಿಕಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ದಗಾಲ್ಬಾಜ್‌ಪಣಾಚಿ ತಾಂಕ್ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಜಶೆಂ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿರೀಯಲಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯೊ ನೀಜ್ ಕಥಾ, ನೀಜ್ ಘಡಿತಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಚಾಯ್ತಾತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರಾಂ ಆನಿ ಜಾದೂ ಆತಾಂಯಿ ಚಾಲು ಆಸಾ, ಖಂಚಾಗಿ ಎಕಾ ದೆವಾಕ್ ಖುಶ್ ಕರುಂಕ್ ಹೋಮ್‌ಬಲಿಯೊ, ರಗ್ತಾ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಅರ‍್ಪಿಲ್ಯಾರ್ ವಿಘ್ನ್ ನಿವ್ರೊನ್ ವೆತಾ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಖಂಡ್ ಪಾತಿಯೆಣೇನ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಘಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಚಿ ಎಕ್ ಸಂಗತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದವರ‍್ತಾಂ : ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಸೆಜಾರಿ ಆಸಾ ಆನಿ ಸುಮಾರ್ ವೀಸ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿಂ ಸೆಜಾರಿ. ತ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಚಡ್ ಶಿಕಪ್ ನಾ ತರಿಆನಿ ತೊ ಅನ್ಯ್ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಚೊ ತರಿ ತಾಣೆ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಧೊಸ್ ದಿಲ್ಲಿ ನಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಸರ‍್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕ್ ವಿನತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಚೆಂ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತಿರ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಆಕಾಂತ್, ನಷ್ಟ್ ಆನಿ ಅನ್ವಾರಾಂ ಯೆತೆಚ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಎಕ್ ಖಾಯಾಮ್ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಸೊದ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತುಜಿ ಮಜತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ? ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಹುಸ್ಕೇನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಚಡಿತ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರಿಂ ನಾ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತುಜ್ಯಾ ಘರ್ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಆಕೃತಿ ಎಕ್ ತ್ರೀಕೋನಾರ್‌ಶಿ ಆಸಾ. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೀನ್ ಸೆಂಟ್ಸಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಶಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಆಕೃತಿ ’ಶೀದಾ’ ಕರ‍್ತಾಂ ಆನಿ ತ್ರೀಕೋನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತಿರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಶುದ್ದ್ ಕರ‍್ತಾಂ. ತುಕಾ ತ್ಯಾ ತೀನ್ ಸೆಂಟ್ಸಾಂಚೆಂ ಮೌಲ್ಯ್ ದಿತಾಂ ಆನಿ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಖರ‍್ಚಾರ್ ಕರ‍್ತಾಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಚ್ಯಾಕ್ ಝಿಂಟ್ ಉಡ್ಲಿ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್‌ದಾರಾಚೆ ತೀನ್ ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತೊ ತೊ ತ್ರೀಕೋನ್ ನೀಟ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯೊ ವಣದಿ ಖೊಸ್ಳಯ್ತಾ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತಿರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ‍್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚಿ ವೀದ್‌ವ್ಹಾವ್ಳಿ ಕರ‍್ತಾ?

ತರಿ ಹಾಂವೆಂ ಸಬ್ಯತಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: ಭಾಯಿ ಸಾಹಬ್, ಹಾಂವ್ ಎಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್, ಇಸಾಯಿ ಆನಿ ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಮೂಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಂವ್. ಪುಣ್ ತುಂ ತ್ಯಾ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಮೂಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂನಿ ರೆವ್ಡಾಲಾಯ್? ಕೊಣೆಂ ತುಕಾ ಬಡ್ಕಾಯ್ಲಾ? ನಾ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಚ್ ಆನಿ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಪರತ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆನಾಕಾ. ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಪುಣ್ ತುಂ ಎಕ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಾವ್ನ್, ಉಪಾಸ್ ಪಾಳ್ನ್, ನಮಾಜ್ ವಾಚ್‌ಚೊ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಮೂಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾಯ್? ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ!

ತಾಕಾ ತಾಣೆ ಮ್ಹಕಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ಼್ ನಮೃತೇನ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. “ತುಜಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ, ಭಾಯಿ ಸಾಹಬ್” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಪುಣ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಕಾರಣಾಂ ಸಮ್ಜಾನಾಂತ್. ಆಯ್ಕ್, ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಭಾವಾಪರಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಚವ್ಗ್ ಪುತ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಪತಿಣೆಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಚಲಿ ಪುಣಿ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಬಾವ್ಲೇ ತಸಲಿ ಚಲಿ ಜಾಯ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ, ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಗರ‍್ಭೇಸ್ತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲಿಚ್ಚ್ ಜಾತೆಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಚಿ ನಕ್ಷಾ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ದಯಾ ಕರುನ್ …”

EJFD02

ಆತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಝಿಂಟ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮತಿ ಭೃಶ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸನ್ನೀವೇಶ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾನ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆವಡ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಂದ್ಳ್ಯಾ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಹಿಂಸಾ ಉದೆಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್‌ಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣ್ಣಾ ತಾಣೆ ಎಕಾ ಹಿಂದ್ವಾಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡಯ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ಶಿಂತಿದ್ ಭಿಗಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಕಥೊಲಿಕ್/ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಅಚಲ್ ರಾವ್ಲೊಂ ಆನಿ ಹ್ಯೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಝುಜ್ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂಕ್ ಲಾಂಬ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ಜಿಕ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್‌ಚ್ಚ್. ತೊ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸೆಜಾರಿ ಮ್ಹಜೆ ಸರ‍್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ತುಂ ಕಸೊಯಿ ಅಟಲ್ ರಾವ್ಲಾಯ್ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘರಾಚೆಂ ಮೂಕ್ ತಿರ‍್ಕಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫೊಡುನ್ ಶೀದಾ ಕರ‍್ತಾಂ. ದೇವ್ ತುಕಾ ಸುಶೆಗ್ ದೀಂವ್ ಪುಣ್ ಯೆದೊಳ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಹಾಲ್ತೆಲೆಂ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೆರ್ ಕಸಲೊಯಿ ನಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ನಿವ್ರೊನ್ ವೆತೊಲೊ. ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಹೆಂ ಘಡ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂಕ್ ಆನಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪೆಚೊ ದಾವ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ವಾಸ್ತುಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ವಿಕ್ರೊ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಉರ‍್ಲಿಂ ಆನಿ ಆತಾಂಯಿ ಉರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್. ನವಿಂ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಹ್ಯಾ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಪಾಪ್ಲೆ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ ಯಾ ನಖ್ಶಾ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ, ನವ್ಯಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಎಕಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚೆಂ ತಿರ‍್ಕಾಸ್‌ಪಣ್ ನೀಟ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ: ಆನಿ ಎಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂದ್ಪಾಚೆಂ ಮುಖ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಕಸಲೆ ವಾಂದೆ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ತೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಾ ಕರಯ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂನಿ ನ್ಹಯ್; ಹ್ಯಾವರ‍್ವಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತ್ರಾಸ್, ಆವಾಜ್ ಆನಿ ಕರಂದಾಯ್ ಆಮಿಂ (ತಾಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂನಿ) ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ಸೊಸಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಚಿ ಸಬ್ಯತಾ ಹಾಂವೆಂ ವಾಖಣಿಜೆಚ್ಚ್. ಎಕಾ ದಿಸಾ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಸರ‍್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ : ಭಾಯಿ ಸಾಹಬ್, ಹ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವಾಸ್ತು-ಶುದ್ದ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಕಾ ಇತ್ಲೆಶೆ ವಾಂದೆ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಫಕ್‌ತ್ತ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ. ಮ್ಹಕಾ ಸುದಾರ‍್ಸುನ್ ವ್ಹರ್, ತೊ ದೇವ್ ತುಕಾ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ‍್ವಾದ್ ದಿತೊಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಾಸ್ತು ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಲ್ಹಾಖ್ ಖರ‍್ಚಾಲೆ. ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುರ‍್ವೆರ್‌ಚ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಅಶೆಂ ಜಾತೆಂ ನಾ ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಯಾಂ, ತುಕಾ ತುಜೊ ಭಾವಾರ‍್ತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತಿರ್ ಪಾಳಿನಾಸ್ತಾಂ ಉಪಾವ್ ನಾ…”

EJFD03

ಹ್ಯಾ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪೆಚೊ ದಾವ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್‌ಯಿ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡಿ ಮಾಹೆತ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ವಾಚ್ಪಿ ವಿಚಾರ‍್ತಿತ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಕ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತುಕ್ ಕಸಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಅಶೆಂ. ಸಂಬಂದ್ ಆಸಾ ಜಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ placebo effect ಹಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸ್ಚೆ‌ಚೆಪರಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಮಹ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೆಂ ಬೇಂಡ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸರ‍್ವ್ ಕಂಟಕಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಸರ‍್ತೆಲಿಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್/ಘರಾಣೆಂ ಸುರಕ್ಶಿತ್ ಉರ್ತೆಲೆಂ ಅಶೆಂ. ಹಿ ಎಕ್ ಮೂಡ್ ಆನಿ ಅಂದ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಹೆ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ ಲೇಖನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಮಹಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆನಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಮುನ್ಕುಟೆ ಪೂರ್‌ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ದೋನ್ ತೆಲ್ತೆ ಫಾತರ್ ತೆ. ಕಿತ್ಲೆಶಾಗೀ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪೂರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಣ್ಂಚ್ ನೆಣಾಂ. ಎಕಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಜೆಜ್ವಿತಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ: ಹ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಚೊ ಘುಟ್ ಕಸಲೊ? ತೆ ಕಾಂಯ್ ವಾಸ್ತುಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಫಾತರ್? ತೊ ಮಾತ್ಸೆಂ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಎಡ್ವಿನ್, ಹೆಂ ಫಾತರ್ ಕಾಂಯ್ ವಾಸ್ತು ತಸಲ್ಯಾ ಅಂದ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಾರಾಂ ಮೋಟರಾಂ-ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಮಹಂತನಾಚೆ ಘೊಡ್ಯಾ-ಗಾಡಿಯೆಂಚೆರ್ ಯೆತಾಲೆ ಆನಿ ತಶೆಂ ಕಂಫೌಂಡಾಂತ್ ತಾಣಿ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಗಾಮ್ಯೆಂಕ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಖುಂಟ್ಯಾ-ಫಾತ್ರಾಂಕ್ ಬಾಂದ್ತಾಲೆ. ಹಿ ಎಕ್ ಸವ್ಲತಾ, ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರ್ ಕಸಲೊಚ್ ನ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಪಳೆ ಹೆ ಫಾತರ್ ಉಕ್ಲಾವ್ನ್ ವೋ ತ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾವರ‍್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ಕೊಲೆಜ್ ಖೊಸಾಳ್ಳಿ? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ಬರಿಚ್ ಫುಲೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಮಾ ಜೆಜ್ವಿತಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಂಡ್ ಸೆವೆಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ್ ಕಲೆಂತ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ದಿತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಬ್ ಯಾ ಬಾದಕ್ ಯೇನಾ. ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ placebo effect ಹಾಕಾ ಲಾಗುನ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ ಶಾಸ್ತಿರ್. ಹೆಂ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂವ್.’

ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಹ್ಯಾ ವಯ್ರಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಬಾರ್ ಅಂದ್ಳ್ಯೊ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ, ನಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರ್, ಮೂಡ್ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರ್, ವೊಕ್ತಾಂ, ವಾತಿ ಪೆಟಯಾ, ಥಾಲಿಯೊ ಥಾಪುಡಾ, ಧುಂಪ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸುಚನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಬಡ್ಕಾಯ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಸಲ್ವತಾತ್, ಸಲ್ವಲ್ಯಾತ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ನ್. ಆಶೆಂ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಬುಡ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಕಾಳ್ ಎಕ್ ನವೊ ದೀಸ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಂದ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಆಮಿ ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

EJFD04

ಹೆಂ ಸತ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸತಾಚೆರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾಂತ್. ಕೆದಳಾ ಹೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಕರೋಡಾಂಚೆ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಹೆಂ ಕೊರೊನಾ ವಯ್ರಸ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಂಬು ಕರುನ್ ದೀತ್? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾನ್ ಸಬಾರ್‌ಶಿ ಪ್ರಗತ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಂ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಗೃಹಾಂಚ್ಯಾ ಉದರಾಂತ್‌ಚ್ ಬೊಟಾಂ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಅಂದ್ಳೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ ಆಮಿಂ ಸೊಡುಂಕ್‌ನಾಂತ್.

ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಅಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಭೊಗ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಹಿ ಉತ್ಕಾಕ್ರಾಂತಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಥಂಯ್ಚೆಥಂಯ್ಚ್ ಕಿಮ್ಚುಂಕ್ ನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸುಶೆಗಾಂತ್ ಭುಮಿವಂಯ್ಕೂಟಾಂತ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ? ಆಮ್ಕಾಂ ಹರಾರಿ ತಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ ರೊದಾಂ ಹ್ಯಾ ತೇಜಾನ್ ಘುಂವಾಶಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲಿಂ? ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿ ಜಾಪ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಉತ್ಕ್ಕ್ರಾಂತಿ ಕಾಂಯ್ ಥಾಂಬ್ಚೆ ತಸಲೊ ಘಡಿಚಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲಾವಣ್ ಮೆಳ್ಳಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಧಾಂಬ್ ನಾ, ಯೆಂವ್ದಿ ಕಸಲೊಯಿ placebo effect ಯಾ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತಿರ್. ತವಳ್ ತವಳ್ ಹೆಂ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತಿರಾ ತಸಲೆಂ ಆಮಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.

ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ಹ್ಯಾ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಪಾತಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸತ್ ಆಸಾ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ತರಿ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ‘ಆಸ್ಪಿರೀನಾಚೊ’ ಪ್ರಭಾವ್ ಎಕ್ ಆಮಾಲ್‌ಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ ಆಸಾ. ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕೊನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ : ಮಾಂದ್ರೆರ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮಾತೆಂ ಕರುನ್ ನಿದಾನಾಕಾ, ಮಾತ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವ್ರಿನಾಕಾ, ರಾತಿಚೆಂ ನಾಕ್ಷೊ ಕಾತ್ರಿನಾಕಾ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣೆಂಕ್ ಅಂತ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ.

ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಆತಾಂಚೆ ಬಾಂದ್ಪಿ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತಿರ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ನಾ ತರ್ ಆಮಿ ಘರ್ ಉಬೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರಾನಾಂವ್, ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್ ದವ್ರಿನಾಂವ್, ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜಾ ಕರಿನಾಂವ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಚ್ಯಾ ಮದೆಗಾತ್ ಖಂಯ್ ತರಿ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಚಿಒ ವೋಪ್ ಯೆತಾಚ್. ಘರಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್ ದವರ‍್ತಾನಾ ಎಕ್ ನ್ಹಾಣೆಂ ಯಾ ಆರ‍್ಲುಕ್ ದವರ‍್ಚಿ ರಿಜಾಜ್ ಆಮಿ ಪಾಳಿತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕಾ ನ್ಹಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಆಸ್ಪಿರೀನ್ ಜಾಯಿಚ್ಚ್.

ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಆಮಿ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ದರ‍್ಯೊಚ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆರ್ ಸಾಗೊರ್ ಆವ್ರಾಂ ಉತ್ರಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಣ್ಣ್‌ಕಟ್ಟ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂನಿ ಬುಡೊನ್ ಆಪ್ಲೆಪಣ್ ವಿಸರ‍್ನ್ ವೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮಿಂ ಎಕಾದವೆಳಾ ಮಂಗಳ್ ಗಿರುಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿಂ ವಾಸ್ತು ದಿಶಾ ಸೊದುನ್ ಉರ‍್ಲೆಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿಂ ಆಮಿ ಉಬಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೆ ಬೇಂಡ್ ನೀಟ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಖರ‍್ಚಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

► ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೊಜಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

86% feel thumbs up. And how do you feel?
13 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

5 comments

 1. mm
  ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್

  ಎಡ್ವಿನಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ. ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಪರತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಅರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿತಾ.
  ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮದ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ರಾಜಾಂವ್ ಸೊಧ್ಚೆ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ರೀತ್ ತಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತಿಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ಸರ್ವ್ ತತ್ವಾಂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಮುಳಾಚಿಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಅಶೆಂ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಪರ್ಜಾ ಭಾರತಾಚಿ. ಹ್ಯೆ ಭುಂಯ್ತ್ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ – ತಾಕಾ ಸಮಗ್ರ್ ರಿತಿರ್ ಹಿಂದೂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಂತ್ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಚ್ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಭೊಂವ್ತಿಂ ಜಿಯೆತಾತ್ 80 ಠಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಡ್ತಿಚೊ ಲೋಕ್. ತಾಣಿ ಹಿಂದೂ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಂತ್ ಫಾತ್ರಾಕ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಅರ್ಥಭರಿತ್. ಪುಣ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಮೊನೊಥೆಯಿಸಮಾಂತ್ ವಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತೆಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್ ವಾ ಮೂಢ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.
  ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್, ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಬರಿ ವಿಂಚವ್ಣ್.
  ಎಡ್ವಿನಾಚೊ ಸೆಜಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾಚೊ ವಾಸ್ತು-ಪುರಾಣ್ ವಾಚುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ಲೆಂ.

 2. Though not yet endorsed by mainstream science, Dr Bruce Lipton author of ‘Biology of Belief’ and a strong proponent of epigenetics says, 30% of all medical interventions work because of placebo effect. Opposite of Placebo is Nocebo emanating from negative thoughts.

 3. mm
  ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

  ಬೊರೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಲೇಕನ್, ಎಡ್ವಿನ್ ಬಾಬಾಚ್ಯೆ ಲಿಕ್ಣ್ಯೆನ್. ಥೊಡೆ ಅಪ-ವಾದ್:
  1. ಹಾಂವ್ ದೀಸಾಕ್ ಏಕ್ 81mg Aspirin ಗುಳಿ ಘೆತಾಂ. ದಾಕ್ತೆರಾಂ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಮ್ಹಜೆಂ ರಗಾತ್ ನಿತ್ಳಾವ್ನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಹಿ ಜಾಯ್‍ಚ್. Placebo Effect ನೈಂ.
  2. ದೇವ್‍ ಆನಿ ದೇವಾಚ್ಯೆರ್ ಭರ್ವಾಸೊ ಏಕ್ Placebo Effect ನೈಂಗೀ? ದೇವ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ಜಿಯೆನಾಂತ್‍ಗೀ?
  3. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಶಾಸ್ತಿರಾಂ ಪಾಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಾಪಾಲೆ ಝುಜಾ-ವಿಮಾನಾಂ ಹಾತಾಂತರ್ ಜಾತನಾ, ನಾರ್ಲ್ ಭೆತ್ಲಾ. ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಆನಿ ಲಿಂಬೊ ನಾಕಾರ್ ಚಡೈಲಾ. ಕುಡ್ಡೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆನಿಂ ಶಾಸ್ತಿರಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ನಾಂ‍ಗೀ? ಸವಾಲಾಂ ಮ್ಹಸ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಜಾಪಿ ಮಾತ್ರ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ.

  • Roshan, Mangaluru

   ಪಿಲಿಪ್ ಸರ್, ತರ್ ಸಿಲ್ವಾಚಿ auto-suggestion ಕರ್ನಿ( ಹಾಂವ್ ನಿದ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ನಿದ್ಲಾಂ, ಬರಿ ನೀದ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಮಂತ್ರಾಂ ಘಾಲ್ತಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಿ ಸ್ತಿತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಥಾವ್ನ್ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ರಜ್ಞೆಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಪ್) ಏಕ್ Placebo Effect ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್‌ಗೀ ? ಹಿ ಕರ್ನಿ ನಿದ್ತಾನಾ ವಾಪ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಬರಿ ನೀದ್ ಪಡ್ತೆಲಿ ಮುಣ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ತುವೆಂ.

   • mm
    ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್, ನೆರುಲ್, ನವಿ ಮುಂಬೈ,

    ವ್ಹಯ್. ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಹಿಕ್ಮತ್ಯೊ Placebo Effects

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.