ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜ್ – ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ನಾಚಂವ್ಚೊ ಖೆಳ್ ?

ವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್ ಮುಳಾನ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್. ಹಾಂವೆ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಪರಿಂ ಕಿಶೂಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಎಕಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ವಿರ್ಗಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ಆಸ್ತಾ. ಆತಾಂ, ಧುತ್ತ್ ಕರ್ನ್  ಮ್ಹಾಕಾ  ಕವಿ ಕಿಶೂ, ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ರಗ್ತಾಂಚೊಂ ಖೆಳ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆ ವಿರ್ಗಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ರೂಪ್ ಉಡಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ದಿಲ್ಲಿಚೆರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜ್ ಮಾಂಡಿಜೆ ಆನಿ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ತಾವರೇಗ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜ್ ರಾವಂವ್ಚೆಂ ನಯ್’  ಮ್ಹಣ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮೊಡು ಖಬರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!

ಕವಿ ಕಿಶೂನ್ ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಸಂದರ್ಭ್ ವೆಗ್ಳೊ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಎಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಬರಿ ಕವಿತಾ ಸಂದರ್ಭಾಚ್ಯೊ ಮೇರ್ – ಶಿಮೆ ಉತ್ರೊನ್ ವಾಡ್ತಾ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಅರ್ಥ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಯೆತಾ. ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜ್ ಪರತ್ ಸುರು ಕರ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಐಲಾನ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿಶೂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ರುಪಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಕಿಶೂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜಾಚಿಚ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನುಮಾನ್ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ದರ್ಲಿ.

ತುಕಾ ಪಿಸಾಯ್ ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಖೆಳಂವ್ಚಿ
ಖೆಳವ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾಯ್
ಖೆಳ್ತಾಂ ಖೆಳ್ತಾಂ
ಏಕೆಕ್‌ಚ್ ಉಂದಿರ್ ಗುಲ್ಲ್
ಹಾಂಕಾಂ ಕುಡ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಖಬರ್ ನಾ
ಖೆಳಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಕುಲ್
( ಕವಿತಾ : ರಗ್ತಾಂಚೊ ಖೆಳ್, ಗಾಂಚ್ : https://kittall.com/11207/ )

ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ದಶಕಾ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, 2010 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ  23  ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸುಟ್ಕೆ ಸಮಾವೇಶ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಠರಾವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊಯ್ ಏಕ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಠರಾವ್‌ ಆಸ್ಲೊ. ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಮಾನವೀಯ್ ಠರಾವಾಚೊ ಸಕ್ತೆನ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ತತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸಮಿತಿಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಏಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಮಿತಿ ಘಡ್ಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಮಿತಿಕ್ ಸುಟ್ಕೆ ಸಮಿತಿ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಭಾಶೆಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್) ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್, ‘ಕವಿ, ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ಠಿಕಾಕಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲೇಬಲಾರ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ಸಾಂದೊ ಕೆಲೊ.

ತವಳ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ದಿಲ್ಲಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೆರಾಲ್ ಕಾವ್ನ್‌ಸಿಲಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ‘ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊಗೀ, ಲಿಪಿಯೆಕ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಳಾವೆಂ  ಸವಾಲ್ ತಾಣೆ ಜೆರಾಲ್ ಕಾವ್ನ್‌ಸಿಲಾಂತ್‌ಚ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್!  ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲಿಪಿಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಸಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳಜೆ – ಹಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಝುಜ್ ಮುಳಾನ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ  ಝುಜ್ ಖಂಯ್ ಝುಜಾಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ ಝುಜ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಎಡ್ವಿನಾನ್ ತಾಕ್ತೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಎಡ್ವಿನಾನ್ ತಾಚಿ ಆಲೊಚೆನ್, ಆಜ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜ್ ಮಾಂಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಲಾಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅವ್ಕಾಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಸಮಾವೇಶ್, ಠರಾವ್, ಸಮಿತಿ ಆನಿ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ್ (2011 – 2016) ಯೋಜನ್‌ಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮೂಳ್ ಆಲೊಚೆನ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಖೊಲಾಯೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಫಕತ್ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಮಾತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಸುಟ್ಕೆ ಸಮಿತಿಚೆ ಸುರ್ವಾತಿಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಜಮಾತಿ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ (ಫಾಂವ್ಟನ್‌ಹೆಡ್, ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್) ಜಾಲ್ಯೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಚಾನಕ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಜಮಾತಿ ಝುಜಾರಿ ಮಾನೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಥಂಯ್ಸರೀ ಏಕ್ ದೋನ್ ಜಮಾತೆಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹರ್ ಜಮಾತ್ ಝುಜಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಜೆಂಡಾರ್ ಸುರು ಜಾತಾಲಿ ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ರಾವ್ತಾಲಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಕಾರ್ ವಚಾನಾತ್ಲಿ. ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ಜಮಾತೆಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಶೆವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಿಶೂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಂದ್ರಾಪರಿಂ ‘ಸುಟ್ಕೆ ಸಮಿತಿ’ ಗುಲ್ಲ್ ಜಾಲಿ!

ಹೆಂ ಘಡೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಝುಜಾರಿ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಆಪಯ್ಲೊ. (ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ಪಳಯಾ)  ಚುನಾವಾವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಾಘಟಬಂದನಾಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಏಕ್ ಮಹಾ ಸಂಘಟನ್ ಉಭೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಮಹಾಸಂಘಟನಾಕ್ ಏಕ್ ನಾಂವ್, ಲಾಂಛನ್, ಬೈ ಲೈನ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆನಿ Branding  ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಪತ್ರಿಕಾ ಪರಿಷದ್ ಆಪಯ್ಲಿ. ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಮಹಾಸಂಘಟನಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬುಲಾವ್  ಗೆಲೊ ಆನಿ ನಾಂವಾಂಕ್ ಪುರ್ತೆ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಹುದ್ದೆ ದಿಲೆ. ಪುಣ್ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಖಜಾಂಚಿಚೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಹುದ್ದೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಹಂಸಲೇಖ, ಅಶೋಕ್ ಪೈ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ Grand Opening  ಕೆಲೆಂ. ಸ್ವಾರಸ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾಸಂಘಟನಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನಾ ಥಾವ್ನ್‌ಯಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಮಹಾಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಕತ್ Branding ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ? ಅಸಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಫಂಡಿಂಗಾಕ್ (Funding)  ಆನಿ  ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್ ಸಾರ್ಕೊ ತರ್, Grand ಒಪನಿಂಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್‌ಶಿಪ್ಪಾಪರಿಂ ಸಿಲ್ವರ್, ಡೈಮಂಡ್, ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಂಬರ್‌ಶಿಪ್ಪಾಂ ಸುರು ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಸಾಂದೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಜಾರಾಂನಿ/ ಲಾಕಾಂನಿ ಶುಲ್ಕ್ ಭರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಅಂದಾಜಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾಸಂಘಟನಾಕ್ ಬರೊ ದುಡುಯ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ದುಡು ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಸಂಘಟನಾಕ್ ದಫ್ತರ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ದಫ್ತರಾಕ್ ಗುಮಾಸ್ತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಹಾಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಲೆಕಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಖರ್ಚಾಚೆ ನವೆ ನವೆ  ಖಾತೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕೀ – ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತೆಗಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ನಾಂವಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆರ್ ಕೇಜ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ.( ರಿಟ್ ಪೆಟಿಶನ್ ಸಂಕೊ : 35120 ) ಕೇಜ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ನಾಂವ್‌ಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ!

ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಜ್ ಚಾಲು ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‌ಭರಿತ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. 31 – 07- 2012 ವೆರ್ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಅಶಿ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಛಾಪೊನ್ ಆಯ್ಲಿಗೀ  ಮಂಗ್ಳುರ್  ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಘಡಿತ್ – ಸಿ.ಜೆ. ಆಕ್ರೋಶ್! ತವಳ್ಚೊ  ಸಿ. ಜೆ.  ವಿ. ಜೆ. ಸೇನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಅರ್ಜಿ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಚೊ ಸಾರಾಂಶ್ ಅಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ –

ಅರ್ಜಿದಾರಾಚೊ ವಕೀಲ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಸ್ವಂಯ್‌ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಘಡಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಸಿ.ಜೆ. ನ್ ಖಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಹೋಂ ಸ್ಟೇಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹಲ್ಲೊ ಕಠೀಣ್ ಅಮಾನವೀಯ್ ಆನಿ ಕೀಳ್‌ಕರ್ನಿ. ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಒಪುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾದ್‌ಚ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಅನಾಗರಿಕ್ ಘಡಿತಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಿಐಎಲ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾ ಬುದ್ವಂತ್ ನಾಗರಿಕ್ ಫಕತ್ ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಜೆನ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ, ಮಾತ್ ನತ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಜಿದಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝಾರಿಯೊ ಪಿಐಎಲ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ತಾಗೀ?  ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಜಿದಾರಾಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಮುಕೆಲ್ ನ್ಯಾಯಾದೀಶಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಅರ್ಜಿದಾರಾಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕಡೆ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಲಾಂತ್  ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ವಕೀಲಾಕಡೆ ಜಾಪ್ ನಾತ್ಲಿ. ( ಉದಯವಾಣಿ 31.07.2012  ಪಾನ್ 7 )

ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್,  2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ ಕೀ – ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಝುಜ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆ. ಕೊಡ್ತಿನ್ ಹಾಣಿ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಚ್ ‘ಡಿಸ್‌ಮಿಸ್’ ಕೆಲ್ಲಿ. ( ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ಪಳಯಾ. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಕೇಜ್ ನಂಬರ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ) ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ರಿವ್ಯೂ ಪೆಟಿಶನ್ ( ಸಂಕೊ : 186/2016, ಹಾಚೋಯ್ ವಿವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈ ಕೋಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವೆಬ್‌‌ಸೈಟಿರ್ ಮೆಳ್ತಾ) ದಾಕಲ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೀಯ್ ಚಡುಣೆ ಹೀಚ್ ಗತ್ ಜಾಲಿ. No Order as to costs! ಏಕ್ ನಯ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಝುಜಾಂ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕೊನ್, ಗಂಭೀರ್ ಆಟೊವ್ ಕರ್ನ್ ಥಂಡ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಚೆರ್‌ಚ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಗಂಭೀರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ. ( ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ದಾಕ್ಲೊ ಪಳಯಾ )

ಅಶೆಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಚೆರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೆ ಆರೋಪ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಆಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾಚೆರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯ್ನೀ ಆಜ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗಿಜೆ ಪಡ್ತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುನ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ!  ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಆಮ್‌ ನಾಗರಿಕಾಂನಿ ಶಿಕಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಝುಜ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಝುಜ್ತಾನಾ,  ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಂವ್ ಆನಿ ತೊ ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ನೇಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್, ವರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ವರ‍್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ! ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆದಾರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಸಜಾ ಭೊಗಿಜೆ ಪಡತ್. ದೆಕುನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಝುಜ್ತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ!

ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ – ಜರ್ ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾ ಆನಿ ತೋ ಕೊಡ್ತಿಂತೀ ಬಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂಚ್ ಚಲ್ತಾ, ದುಡು, ದಬಾವ್, ಪ್ರಭಾವ್ – ಹೆಂ ಪುರಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತರ್, ಆತಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ, ಬರ‍್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವೆಚೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪುರುಶಾರ್ಥಾಕ್? ಕೊಣಾ ಮಾಯೆಚೊ ದುಡು ವಿಬಾಡುಂಕ್ ? 

ಹೆಂ ಘಡೊನ್ ಆತಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಭರ‍್ತಿ ಚಾರ್ ಜಾತಾತ್. ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ರಿವ್ಯೂ ಪೆಟಿಶನ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ 2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜುಲಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್. ( ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ಪಳಯಾ – ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಹೈಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟಿರ್ ಆಸಾ) ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಲಿಪಿ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಬೊಗಾನಾ. ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಆನಿ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಗೊಂಯಾ ವೆತಾಯ್, ಗೊಂಯ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ಯೆತಾತ್, ಸೆಮಿನಾರಾಂ, ವೆಬಿನಾರಾಂ ಚಲ್ತಾತ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಗವ್ರವಾನ್ ಲೆಕ್ತಾತ್. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ಅಚಾನಕ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ, ಎಕಾಣೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆರ್ ಪರತ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡಿಜೆ ಆನಿ ಕೇಜ್ ದಾಕಲ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಕೇಜ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಚಿ ತರ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್‌ಚ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್  ಸ್ಪಿರಿತ್ ಸೊಂತ್  ಆಂಗಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ತರೀ  ಕಿತೆಂ? ಪೊಟಾಕ್ ಶಿತ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ವಿಚಾರಿಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ!

ಕಾನುನಾಚಿ ಇಲ್ಲಿಶಿ ತರಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ನಯ್ ದೊದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕ್ತಾ. ಖಂಯ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪುನರ್‌ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ – ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದವನು – ಗೆದ್ದವನು ಸೋತ, ಸೋತವನು ಸತ್ತ! ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜಾಕ್ ಐಲಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ಕಸ್ಲೆಂಚ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಮಾತ್ ನಯ್, ಆತಾಂ ‘ಏಕ್ – ಏಕೆ ವೆಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ನಯ್, ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕೇಜ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಅಮಾಯೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಭಾನಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂಪರಿಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ!

ಹಾಂಗಾ ಅನ್ಯೇಕ್  ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾನಾ. ಸುಟ್ಕೆ ಸಮಾವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೊ 2010 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಮಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್. ಸುಟ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ 2010 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ. ಸುಟ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಗುಲ್ಲ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾಸಂಘಟನ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆನಿ ಮಹಾಸಂಘಟನಾಕ್  ಅಧಿಕೃತ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಅಗೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ 20  ತಾರಿಕೆರ್ 2011 ವ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ. ( ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್  ಪತ್ರಾಚಿ ವರ್ದಿ ಪಳಯಾ)   ಹಿ  ಸಗ್ಳಿ ಕಸ್ರತ್  ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್  ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕೇಜ್ ( ರಿಟ್ ಪೆಟಿಶನ್ ಸಂಕೊ : 35120 ) ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲಿಯ್ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ! ( ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕೇಜ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾರಿಕ್ ಪಳಯಾ)

ಆತಾಂ ಹಿ ಕ್ರೊನೊಲೊಜಿ ಪಳಯಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಟೊವ್ ಕರಾ – ಆಜ್ ‘ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜ್ ಮಾಂಡಿಜೆ ಆನಿ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ತಾವರೇಗ್ ಝುಜ್ ರಾವಂವ್ಚೆಂ ನಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಐಲಾನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ, ತವಳ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 2011  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್  ಕೇಜ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಾಕಲ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ? ಝುಜೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚ್ ನಾಂವಾರ್ ಕೇಜ್ ದಾಕಲ್ ಕರುಂಕ್ ತವಳ್ ಹಾಂಕಾ ಕೊಣೆಂ ಆಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ? ಸೊಡ್ಯಾಂ . . . ಚುಕಿ ಘಡ್ತಾತ್, ಕೇಜ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲಿ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ. ನಿಕಾಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ 2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ –  2011 ಥಾವ್ನ್ 2016 ಪರ್ಯಾಂತ್, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನಾಕ್, ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆವ್ಧಿ  ಆಸುಲ್ಲಿ! ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಹಿಯರಿಂಗಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ( ಓರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟಿಚೆರ್ ಆಸಾ) ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಅವ್ಧೆಂತ್ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇಂಪ್ಲೀಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ? ಅಕೆರಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಮ್ಹಣ್ಹೇ ಜಡ್ಜ್‌ಮೆಂಟ್ ದಿಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಂಪ್ಲೀಡ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ ? ( ಹಾಂಗಾ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ಪಳಯಾ, ಹೆ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂಚ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ … ) ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ( ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾರಿಕ್ : April 2, 2016 ) ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ  ಖರ‍್ಯಾನ್  ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಇಂಪ್ಲೀಡ್ ಕರ್ಚಿ ಅಲೊಚೆನ್ ಜಡ್ಜ್‌ಮೆಂಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್‌ಯೀ ಫಟ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ !  June 30, 2012 ವೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖಬ್ರೆಚೊ ಹೊ ಗಾಂಚ್ ಪಳಯಾ :JKS approaches high court for equal important to all five Konkani scripts   ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಂಘಟನಾಕ್ ಕೇಜಿಂತ್ ಇಂಪ್ಲೀಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.   ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಆಜ್ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ್ ಜಾಲಾ, ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೇನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ವಾಂಯ್ಗಿಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್!

ಆತಾಂ, 2016  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಪಳಯಾ : JKS to approach SC to recognise all 5 scripts of Konkani  (GOANEWS DESK, PANAJI, 15 March 2016 ) ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ಖಂಯ್ ?

ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಶೀದಾ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್, ಕೇಜ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಡು ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕೀ ಬೋವ್‌ಶಾ ಧಯ್ರ್  ನಾ  ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ವಾ ತಾಂಕಾ ಹಾಚಿ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾ! ಕಿಶೂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ರೂಪಕಾಪರಿಂ ತಾಂಕಾ ಕೋಣ್ ಖೆಳವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನೀ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ!  ದೆಕುನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಂಧ್ ಭಕ್ತಾಪರಿಂ ತೆ ಆವೇಶಾನ್ ಭರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಉಂದ್ರಾಪರಿಂ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಆನಿ ಶೆವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಗುಲ್ಲ್ ಜಾತಾತ್!

ಅಶೆಂ ಎದೋಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕ್ರ‍ಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತ್ ಆನಿ ಸಮುದಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂನಿ ಗುಲ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಉಂದಿರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಾತಿತ್ ? ಎದೊಳ್ ಐಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಝುಜಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾತಿತ್? ಹರ್ಯೆಕಾ ಝುಜಾಕ್ ಇಜ್ಮೊಲಾಚಿ ಬಾಲ್ದಿ ಭಂವ್ದಾಂವ್ಕ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲೊ ದುಡು ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಯ್ತ್ ? ಝುಜೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾತಿತ್? ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಯ್ತ್? ಹೆ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂ ತರೀ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ‘ಗಂಭೀರ್ ಆಟೊವ್’ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ? ವಾ ಕಿಶೂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಅನುಮಾನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಸಗ್ಳೆ ಚಿಂತ್ಪಿ, ಸ್ವಪ್ಣೆಲಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್ ?

ಹ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ನಾಚ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂನಿ
ಅಡ್ಚಲ್ಯಾತ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಸ್ವಪ್ಣೆಲಿ
ಕೊಣೆಂಯ್ ತರೀ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ?
ಜಸೊ ಪಂಗಡ್, ತಸೊ ಮುಕೆಲಿ?
(ಕವಿತಾ : ರಗ್ತಾಂಚೊ ಖೆಳ್, ಗಾಂಚ್ : https://kittall.com/11207/

ಆತಾಂ, ಆಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜ್ ಮಾಂಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿತೆಲ್ಯಾನ್.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಧಾ – ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ  ಐಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಝುಜಾಂ ಆನಿ ಮಯ್ದಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಝುಜಾಂಚಿಂ ಚರಿತ್ರಾ (ಕ್ರೊನೊಲೊಜಿ) ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಝುಜಾಚೆಂ ಐಲಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೆ  –  ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್  ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದಿಸ್ತಾತ್!

ಕಾಂಯ್ ಧಾ – ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿಂ ಗಜಾಲ್ – ಕೆನರಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಸಾಂ ನಾಕಾತ್! ಮ್ಹಣ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಸಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಝುಜ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಘಾಂಟ್ ವೋಡ್ನ್ ಸಂಚಲಾನಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಪಾದ್ರಿ!  ಸಾಮ.. ಬೇದ.. ದಂಡ! ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಉಂದಿರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಕೊ.ಲೇ ( ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕ್).(ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಹೊ ಗಾಂಚ್ ಪಳಯಾ : Konkani Activists Seek Ban on ‘English in Liturgy’ in Mangalore Diocese ) ಆಜ್ ಹೆಂ ಝುಜ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಖಂಯ್ ? ಕಿತೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಸಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬಂದ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ?  ಹ್ಯಾ ಝುಜಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್ ? ಉಂದಿರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕೊಲೆ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್ ? ಕೊಣಾಕ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ?

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಸಾಂ ವಿರೋಧ್ ಐಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಝುಜ್ ಪುಸ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್, ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ  ಝುಜ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚೆರ್! ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂಪಾಸುನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್‌ಪಣಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊಂ ಏಕ್ ನೋಂದಾಯಿತ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಮತ್‌ಭೆದ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್‌ಪಣಿ ತೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಪುಣ್ ಕಿಶೂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮತಿಂತ್ ವೀಕ್ ಭರ್ಚೊ ವೊಸೊ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ‘ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಲೆಂ ಯಾ ಫಕತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಘಟನ್, ಯೆಯಾ ಆಮಿ ಅಕಿಲ್ ಭಾರತ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ಬಾಂದ್ಯಾಂ’  ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ನಾಡ್ಲೆಂ. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೆರ್ ತೋ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಚೊ ಸಮರ್ಥಕ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಚೊ ವಿರೋದಿ, ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಗಂಭೀರ್  ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ ( ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ಪಳಯಾ ) ಕೆನರಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್  ಮಿಸಾಂ ಬ್ಯಾನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭುಲ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯ್ ಕೊ.ಲೇ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕ್) ಂಕ್ ’ಉಂದಿರ್’ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ. ಘಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಅಕಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಉಭೆಂ ಜಾಲೆಂ. ( ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಹೊ ಗಾಂಚ್ ಪಳಯಾ  :  Mangalore: All India Konkani Writers’ Organization launched ) ಬಾಲ್ದಿ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಎವಾರ್ಡ್ ದಿಲೆ. ಗಾಂಡ್‌ಗೊವ್ಜಿ ಕೆಲಿ. ಆಜ್… ಹೆಂ ಝುಜ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಖಂಯ್ ? ಹ್ಯಾ ಝುಜಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್? ಜೀವಂತ್ ತರೀ ಆಸಾಗೀ? ಉಂದಿರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕೊ.ಲೇ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್ ? ಕೊಣಾಕ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನೂಯ್ ಝುಜಾಂನಿ ಬಾಲ್ದಿ ಭರಾನಾತ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ಬಾಲ್ದಿ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ, ಭಾಣ್‌ಚ್ ಭಂವ್ಡಾಂಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಮಹಾಝುಜಾಚೆಂ ಐಲಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಮಹಾಝುಜ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಮಹಾಯೋಜನ್ ಘಾಲೆಂ. (ಹೊ ಗಾಂಚ್ ಪಳಯಾ : Mangalore: Ronald Colaco launches Mandd Sobhann Konkani Museum project ) ಹ್ಯಾ ಮಹಾಝುಜಾಂತ್ ’ಉಂದಿರ್’ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ದಾನಿ ಆನಿ ಮಹಾದಾನಿ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಚಾರ್ ಸೆಂಟ್ಸ್, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಟ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪೆನಿಚೆ ಶೇರ್ ಕಶೆಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾತ್ ತಶೆಂ ಸೆಂಟ್ಸಾ ಲೆಕಾರ್ ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಾಝುಜಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ದುಡು ಜಮೊ ಜಾಲೊ? ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕುಣ್ ಜಾಗೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆನಿ ತೋ ಜಾಗೊ ಆತಾಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸಾ ? ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಭೆಂ ಜಾಲಾಂ?  ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಡ್ಲಾಂ? ಸೆಂಟ್ಸಾ ಲೆಕಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ಶೇರ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಎದೊಳ್ ಕಾಂಯ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ? ಮಹಾಯೋಜನ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಲಾರ್ ಜಾಗೊ ವಿಕುನ್ ( With appreciation) ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ನಿವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊಂ ದುಡು ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಆಸಾ ಖಂಯ್‌ಗೀ ? ಲಾಕಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ವೊತ್‌ಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ದಾನಿ ಆನಿ ಮಹಾದಾನಿ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಖಂಯ್ ? ಕೊಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ?

ವಯ್ಲಿಂ ತೀನೂಯ್ ಝುಜಾಂ ಪುಸ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂಚ್ ಚವ್ತೆಂ ಝುಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆರ್ ಆನಿ ಬಿಸ್ಪಾಚೆರ್ ಐಲಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾರೀ ವ್ಹಡ್ ಭುಂಯ್‌ಮಾಲಕ್, ತೋ ಆಪ್ಣಾಖಾತಿರ್ ಸತ್ರಾ ಕೊರೊಡಾಂಚೊಂ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಬಾಂದ್ತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಮುಕ್‌ಪಾನ್ ಖಬರ್ ಕೆಲಿ. ಅಮಾಯೆಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ – ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಕರಿ ಪುಸ್ಲಿ! ಇತ್ಲೆಂ ಪಾವಾನ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಮಾತ್ರ್‌ಧರ್ಮಾಕ್ ವೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಖುಲ್ಲಾಂ ಖುಲ್ಲಾ  ಧಮ್ಕಿ ಸಯ್ತ್  ದಿಲಿ. ( ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಪಳಯಾ)

ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸಂಗಟನ್ ಉಭೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಂಘಟನ್ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಖ್ಖೀ ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಯ್ ಬಾಲ್ದಿ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಜಾಗೃಣಾಂ – ಭಜನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಂದಿರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬಾವ್ಡೆ ಕಂಪಾವ್ಡಾಚೆ ನಿವಾಸಿ. ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಝುಜ್‌ಯೀ ನಾ, ಸಂಘಟನ್‌ಯೀ ನಾ. ‘ತುಮಿ ಉಬಿರಾಂತ್ ಲೊಳ್ಚೆ ದುಕೊರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಯೆಟುನ್, ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರಾಚಿ ಅನಾಗರಿಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ನ್, ಝುಜ್  ಐಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಮಯ್ದಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲಿ. ಪಾಟೋಪಾಟ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ‘ದುಕೊರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಯೆಟುನ್ ಮಯ್ದಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ  ‘ಆಮಿ ದುಕೊರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ  ಪಿಸೊ ಪೆಟೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಸರಿತ್ ಯೆಟ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್‌ಯೀ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಂಯ್! ಆಜ್ ಹೆಂ ಝುಜ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ? ಭಾವ್ಡ್ಯಾ ಕಂಪಾವ್ಡಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಳಾ? ಮಾತೃ‌ಧರ್ಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಉಂದಿರ್ ಗುಲ್ಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್? ಕೊಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಖಬರ್ ಆಸಾ?

ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಆನಿ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಕಠೀಣ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಜ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಪಾದ್ರಿ, ತೇಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡಿಲ್, ವೆದಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತೇ ಆಸಾತ್. ಫೊಟೊಂಕ್ ಪೋಜ್ ದಿತೇ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ, ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ವಚೊನ್,  ಘಾಂಟ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲನ್ ದೀವ್ನ್ ಯೆತೇ ಆಸಾತ್ !  ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತರೀ, – “ಬಾಬಾ, ಸತ್ರಾ ಕೊರೊಡಾಂಚೊಂ ಬಿಸ್ಪಾಚೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?  ದಾಕಯ್ತಾಯ್ಗೀ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಖಂಯ್‌ಗೀ ? ಪಾಟಿಂ ಮಾತೃ‌ಧರ್ಮಾಕ್ ವೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸುಟಾವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಪಾತಕ್ ರಡೊನ್, ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ ಖಂಯ್‌ಗೀ? ತರ್  ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ? – ಇತ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ,  ಪಾದ್ರಿ ವರ್ಗ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಪರಮೋಚ್ಛ್ ವ್ಹಡಿಲಾಕ್ ಘೋರ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ –  ಏಕ್‌ಚ್ ಆಪಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾಂ, ನಯ್ ತರ್ ಥಂಯ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾ! ದೋನೂಯ್ ನಯ್ ತರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ!

ಖೊಲಾಯೇನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಧಾ – ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ,  ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆರ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತಿಚೆರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆರ್ ಕೊಯ್ತಿ ಪಾಜುನ್ ಐಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಝುಜಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತೆಕ್ ವಾ ಸಮಾಜಾಕ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ? ಝುಜಾಂ ಐಲಾನ್ ಕರ್ನ್, ಅಮಾಯೆಕಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವೀಕ್ ಭರ್ನ್, ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಬಾಂದುನ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ವಟ್ ತೀನ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಚೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ತರೀ ಝುಜ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ? ಸಂಘಟನಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಬಾಲ್ದಿ ಭಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಬ್ಲಿಕಾಚೊ ಪಯ್ಸೊ ವಿಬಾಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ? ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಮಯ್ದಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಝುಜೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಲೆಟರ್‌ಹೆಡ್ ಸಂಘಟನಾಂ, ಕೊಟಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್‌ಗೀ?  ಕೊಣೆಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಆಸಾ? ಆತ್ಮ್ಯಾವಲೋಕನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ?  ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಕಾಂಯ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ?

ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್,  ದಿಯೆಸೆಜ್, ಬಿಸ್ಪ್, ಪಾದ್ರಿಂಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಸಮಡ್ತಿಕ್ ಖೆಂಡುನ್, ನಾಲಿಸಾಯ್ ಹಾಡ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ವೊಂಪುನ್, ತಾಂಚೆಮಧೆಂ ವಾಂಟೆ – ಫಾಂಟೆ ಕರ್ನ್, ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ರಾಜ್ ಕರ್ನ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಎವಾರ್ಡ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ, ದಾಯ್ಜಾಪುಂಜೊ ಉಬಾರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾನಿಂಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಜಮವ್ನ್, ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಗೊ ಏಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಆತಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜ್ ಸುರು ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂಯ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚಿ  ಕಾಂತವ್ಣಿ ( Guilt ) ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ಅಸಲ್ಯಾಂಚಾಂ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆತಾಂಯ್ ಭುಲೊನ್, ಆಮಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆರ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡಿಜೆ, ಬರ‍್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್ ಧರಿಜೆ, ಸಂಘಟನಾ ತರ್ಫೆನ್ ಝುಜಾಜೆ ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೆ ಲಾಕಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ವಿಬಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕುಡ್ಡ್ಯಾ ಭಕ್ತಾಂಪರಿಂ ನಾಚ್ತಾತ್ ನಯ್, ಹಾಂಕಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಜೆ ?  ಕವಿ ಕಿಶೂನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆತಿತ್ಲಿ ಕ್ರೂರ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀಜೆ ವಾ ತಾಂಚೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ‘ಬುಡೊನ್ ಖಾವ್ನ್’ ಬೂದ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸೊಡಿಜೆ ? (ಕವಿತೆಚೊ ಗಾಂಚ್ :  https://kittall.com/11207/  )

ಅಕೇರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದೋನ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಪಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ – ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಿಸಾಂ ವಿರೋದ್ ಝಗಡ್ಟೇ ಆಸಾ. ತಾಂಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಲಾಂ ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್. ಆತಾಂ ತೋಚ್ ಲೋಕ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಎವಾರ್ಡ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಝಗಡ್ತೇ ಆಸಾ. ಹೊ ಕಸಲೊ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ನಯ್? ( ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಹೊ ಗಾಂಚ್ ಪಳಯಾ : Convention on ‘Konkani in liturgy’ on March 10 )

ದುಸ್ರಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್ – ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಂತ್ ಚಡುಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗುಲ್ಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಗಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಂಯಾಥಾವ್ನ್ ಗಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮಾಧವ ಬೋರ್ಕಾರ್, ಯೂಸೂಫ್ ಶೇಖ್ ಅಶೆಂ. ಪುಣ್, ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಮನಿಸ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಆತಾಂ ದೊನಾಂಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ ಖಂಯ್!

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶವಾಣಿಂತ್  ಜಯಶ್ರೀ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್, ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ, ಡಾ| ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್, ಕನ್ಸೆಫ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ತಸಲೊ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ್ ಆಸ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಣಿ ನಿರ‍್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರೇಡಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಕ್ ರಾಜ್ಯ್, ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಕೆಂದ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಲೈವ್ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶವಾಣಿಂತ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್‌ಯೀ ನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಯ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.

ಹೆರ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವೇದಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆತಾಂಯ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ  ವಾಡಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಉರಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಆನಿ ಪ್ರಮುಕ್ ವೇದಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಪೂಣ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ವೇದಿ ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅನಾಥ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ ಭಿರ್ಮತೆಚಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ವಂಚಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಮಾತ್ ನಂಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್, ನಾಟಕ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಕಲಾಲಾರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್! ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚಿ ಎದೊಳ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ನೋಂದ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ?

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖುದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ತರೀ ಆಸಾಗಾಯ್? ವಾ ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಸಂಘ್ ಬಾಂದುನ್ ಫಂಡ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೇಯ್ ಮಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್ ?

ಕಿಶೂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಂದ್ರಾಂಚಿಂ ಕಾಣಿ

ಕಿಶೂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂಚೊಂ ಖೆಳ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಬೊಕುಲ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಬೊಕ್ಲಾಕ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಸಾಂಗೊಂನ್‌ಚ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪಿಡಾ ಆಸಾ. ನಾ ಪಾಟಿಂ, ನಾ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್ ವೆಚಿ ಪಿಡಾ. ದುರಾದೃಶ್ಟಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಹೊ ಬೊಕುಲ್ ವೀಕ್‌ಚ್ ಭರ್ತಾ, ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್. ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತೆಲೇಯ್ ’ಹಾಗ್ತಾನಾ ಖಾಯ್ನಾಕಾರೆ ಪುತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬುಡೊನ್ ಖಾತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ತಾಚೆಚ್! ಕಾರಣ್ ತಾಣಿ ತಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾತಾಂಕ್ ವಿಕುನ್ ಖೆಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ ಬೊಕ್ಲಾಕ್ ಏಕ್ ಪಿಸಾಯ್ – ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಖೆಳಂವ್ಚಿ! ಖೆಳವ್ನ್ ಖೆಳವ್ನ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಖಬ್ರೆಶಿವಾಯ್ ಗುಲ್ಲ್ ಕರ್ಚಿ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕುಡ್ಡ್ಯಾ ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಲಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾ. ದೆಕುನ್, ‘ಉಂದ್ರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾ, ಸಾಂಗ್ತಾ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ, ಮಾಜೊರಿಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಲಾಗಿಂ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡೂನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ತೆ ಬೊಕ್ಲಾಲಾಗಿಂ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ಖೆಳ್ತಾಂ ಖೆಳ್ತಾಂ ಶೆವ್ಟಿಂ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ಗುಲ್ಲ್ ಜಾತಾತ್. ಆತಾಂ, ಬೊಕ್ಲಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ, ನಾಚ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂನಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಡ್ಚುನ್ ದವರ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ? ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಕವಿಚಿ. ದೆಕುನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪಾಂತ್ ಸಂತಾಪಾನ್ ಶಿಣೊನ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ – ಚೂಕ್ ಬೊಕ್ಲಾಂಚಿಂ ನಯ್, ಜೆ ಬೊಕ್ಲಾಕ್ ಭುಲೊನ್ ವಾಡಯ್ತಾತ್ ಪಳೆ… ತಾಂಕಾ ವ್ಹಾಣಾಂನಿ ಘಾಲಿಜೆ!

ಮ್ಹಜೆಂ ಸರಳ್ ಸವಾಲ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ – ಝುಜಾಚೆಂ ಐಲಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಚಿ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ? ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಗೊವಾಯ್ ಆಸಾ – ಝುಜಾಂನಿ ವಿಕಾಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಿನಾಶ್ ಜಾಲಾ. ಹೆಂ ಸರಳ್ ರಾಜಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಾಣಿ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಖುಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ಖರ್ಚಾರ್ ಕಿತ್ಲೀಂಯ್ ಝುಜಾಂ ಝುಜ್ಯೆತ್. ಕೋಣ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಯೇನಾಂತ್! ಪೂಣ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಚಲಾವಣೆರ್ ಉರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜ್’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಂಗಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಅಮಾಯೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಭಾನಾಂವ್ಚೆಂ ?

► ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್

66% feel thumbs up. And how do you feel?
192 :thumbsup: Thumbs up
14 :heart: Love
0 :joy: Joy
47 :heart_eyes: Awesome
26 :blush: Great
5 :cry: Sad
3 :rage: Angry

6 comments

 1. Aravind Shanbhag

  He lekhanache akherik Mangalore akashavaniche konkani karyakram chalovchak koni adhikari na monu aykunu khed jalle.
  Konkani aavaz yevche Mangalore nth AIR programmes karchak adhikari na malyari, oonchle sthanari ashile lokani alochan karka…
  Tanche Zuj bhashe khatir aski, dusre kitte uddesh asa monu tummi sanglya. Taripun tasale vindurak dhornu xuj karche kashi monu shikovka. Tanka akashavanintu konkani karyakramak adkali ayile khaber naki? Phakt sahitya akademicheri uddunu abhyasa jalya. Dusre kaam karche kalitak na. Bhashoddar karochi, lipi tangele aba gharche ganti monu samjalyachishe dista. Patrakar javnu asale vichar amche mukar hadilek HM Pernal bab tumka dhanyavad. Tumgile pen zuj ashi makarsunu hora.

  2
  1
 2. Dear HM
  Hard hitting as usual in true H M style.
  Your eye for minuscule details on each and every aspect is appreciable. When you write such articles you come out with ample proof and that is the beauty of it.
  Well done.

  5
  2
 3. ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್, ನೆರುಲ್, ನವಿ ಮುಂಬೈ,

  ಮ್ಹಜ್ಯಾ “ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ದಾನಿ” ವಿದಂಬನಾಚಿ ಲಿಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾತೊ

  4
  2
 4. Philip D Souza

  A hard hitting, well researched editorial, with cross references to all the quoted sources, prompting me to revisit and recall the chronology of events. But, I am afraid it is cry in the wilderness.

  5
  1
 5. Stephen Quadros Permude

  What a wonderful article, fida hogaya, detailed response follows.

  2
  1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !