Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಸಾಧನ್ – 2

Pip01ಳ್ಳೆಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಾಚಿ ಘಟಾಯ್ ಬರಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಇಕ್ರಾ ವ್ಹರ್ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ತಾನಾಂ, ಸದಾಂ ಬೊಳಿಯೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಲೊಂ ಆನಿಂ ಚಲೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುಮಾರ್ ಸಾಡೆ-ಸ ಮೈಲಾಂ. ಘರಾ ಯೆತಚ್, ಬಸೊಂಕ್ ನಾಂ. ನಾಣಿಯೆಕ್ ಜಳವ್ ಹಾಡ್, ಉಜೊ ಘಾಲ್. ರೆಡ್ಯಾಂ-ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಅಂಬುಡ್ನ್ ಹಾಡ್ ಆನಿಂ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ ಬಾಂದ್. ಆರ್ಕಾಂಜ್ ಜಮಯ್, ಭರ್ಸಿ ಆನಿಂ ದಾಳ್ನ್ ದವರ್. ಹೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮೊರಿ ಆನಿ ತೇರ್ಸ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ಕಾಂಯ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮ್. ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಖತಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಜಿವಾಚಿ ಸಕತ್ ಆನಿ ಘಟಾಯ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ‍ಚ್ ಖುದ್ದ್ ಹಾತಾಂನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಆನಿಂ ಜಪಾನಿ ಕಾಮಾಂ-ಶಿಸ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೊ ಹಾತ್. A true leader leads from the front ಆನಿಂ he sets the example for his flock ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊಂ ಆಸಾತ್.

ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ಇಕ್ರಾ ಜಣಾಂಚ್ಯೆಂ ಟೀಮ್ ಘೆವ್ನ್, ಆಟ್ ವ್ಹರಾಂಚಿ ಏಕ್ ಉತ್ಪಾಧನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಕೆಲಿ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಮೆಳೆ ಕರಿನಾಂ. ಉಬೊ ರಾವೊನ್, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಕರ್, ತೆಂ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಧಾಂವ್ಡಯ್ತಾ. ಜಪಾನಿ ರೀತ್‍ನೀತ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಂಗಾಂತ್ ಚುರುಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆಂ, ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ಆನಿ ಘಟ್‍ಮೂಟ್ ಕಾಲೆತಿ ಸಕ್ಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಘರ್ಜೆಚ್ಯೆಂ ಏಕ್ ಉದರ್‌ಪೋಶಣ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ Competency. ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದೇಶಾ‍ಖಾಲ್, ಜಮಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ 20 ಉದರ‍್ಪೋಶಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಬೌತಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ (Physical Intelligence Quotient), PQ ಸಕ್ಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಮೂಳಾವೆಂ. ಹೆಂ ಸಕ್ಟಾಂಕಿ ಫಂವ್ಡೆಶನ್. ಹೆಂ ಮೆಜುಂಕ್ ಭಾರಿ‍ಚ್ ಸುಲಭ್. ಉಂಚಾಯ್, ಮೋಟಾಯ್, ವಜನ್, Body mass index (BMI), ಹರ್ದ್ಯಾಚೊ ವಿಸ್ತಾರ್ (ಮೋದಿಚ್ಯೆಂ 56″ ಹರ್ಧೆಂ ಉಗ್ದಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ!), ಮ್ಹಟ್ವಿ ದಾಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ಚೊ ವೇಗ್ (sprinting speed), ಉಸ್ವಾಸ್ ಭಿತರ್ ಘೆ, ಭಾಯ್ರ್ ಸೋಡ್ ಹಾಚಿ ಆವ್ಢಿ (duration of breathe in, breathe out), ಸ್ವಾಸ್ ಬಂಧ್ ದವ್ರುಂನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ, ಶಿಡ್ಯೊ ಚಡೊನ್ ದಾಂವ್ಚೊ ವೇಗ್ ಆನಿಂ ಸ್ಥಿರಾಯ್ (stamina) ಇತ್ಯಾದಿ ಮೆಜುಂಕ್ ಸಲೀಸ್.

ಲೊಂಕಡ್ ಉತ್ಪಾಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಟವರ್ 62 ಮಿಟರ್ ಉಂಚಾಯೆಚ್ಯೆಂ. ಶಿಫ್ಟಾಂತ್ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟವರಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲ್ಯೆಕ್ ದಾಂವ್ಡಿ ಮಾರ‍್ಚಿ ಘರ್ಜ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತೆದಾಳಾ, ಚಿತ್ಳಾ ಭಾಶೆನ್ ಶಿಡ್ಯೊ ಚಡೊನ್ ವಯ್ರ್ ದಾಂವಾಜೆ; ಮುಯೆ ಭಾಶೆನ್ ನಹಿಂ. ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಂಧ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನೈಂ. ಥೈಂಸರ್, ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಕುದಾಂತಿ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್, ಟವರಾಚ್ಯೆ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಬಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಕೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್? ಗೊಮ್ಟೆ ವಯ್ರ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಲೊ ಮಾಲ್, ಪರತ್ ಟವರಾ ಭಿತರ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಚಾಲು ಜಾತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್. ಲಗ್ಬಗ್ ಪಂದ್ರಾ-ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯೆಂ ಕಾರ್ಯ್‍ಕ್ರಮ್ ಹೆಂ. ಜೀವಾಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾಮ್ ನೈಂ ಹೆಂ! ಹೊ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್; ಅಸಲಿಂ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸದಾಂಚಿಂ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಜೆ. Time is of essence. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾ-ಸುವಾತೆಚ್ಯಿ ನಿತಳಾಯ್ ಆನಿ ನಿರ್ಮಳಾಯ್ ಸ್ವತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹ್ಯಾಂ ಕಾಮಾಂನಿಂ ಅಧಿಕ್ PQ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಅಧಿಕ್ performance. ಕಸಲಿ ಬೌತಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ recruitment specification ಬರಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲಿ ತವಳ್, ಹೆಂ ವಿಸ್ತಾರುನ್ define ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೆಂ: manual work abilities ಹೆಂ ಏಕ್ ಅವಶ್ಯ್ ಉದರ‍್ಪೊಶಣ್ ಆನಿಂ ಹಾಂತುಂ ಶೆಂಭೊರಾಂತ್ ಧಾ ಅಂಕ್ದೆ ಜರ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್, ತರ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯೆಂ.

ಬೌತಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಯ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಲಕ್ಶಣಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಹಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್, ಏಕ್ ಬಾಳ್ಶೆಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಶಿಕ್ತಾ ತೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಭರ್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್, ಪಾಟಿರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವೈ-ಬಾಪೈ ಆನಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಒಳ್ಕತಾ. ಉಕಲ್, ಉಕಲ್, ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಬಿಜ್ಯಾವ್ನ್ ಸಂಕೇತ್ ದಿತಾ. ಹಾಸ್ತಾ, ಹಸಯ್ತಾ, ತಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರ್ನಾ ತರ್, ರಡ್ತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಗರ್ಜಾಂಕ್’ ಹಾತ್‍-ಪಾಯ್ ಬಡವ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸರಾಕ್ ಕಳಯ್ತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ motor skills ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಆಮಿಂ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಭಾವನಾಂಕ್ ಬೌತಿಕ್ ರೂಪ್ ದಿತಾ ತಿ ಸಕತ್ ಏಕಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ಬಗ್ ತೀನ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂಚಿಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾತನಾ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಚಡುಣೆಂ ಚ್ಯಾರ್ ಮಹಿನೆ ಭರ್ತಾನಾ, ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ತಾ; ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೋಟ್ ವೋಡ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ; ಪಾಟಿಚೊ ಖಣೊ ನೀಟ್ ಕರ್ನ್, ಕುಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಬಸ್ತಾ. ನಂತರ್, ಕಸಲೊ ಪುಣಿ ದಿಗೊ ಘೆವ್ನ್ ಉಭೆಂ ರಾವ್ತಾ, ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ಆಪ್ಲಿ ಮಾಂದ್ರಿ ಏಕ್ ಥಳ್ (base) ದವರ್ನ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತಾಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ನ್, ಅನ್ಬೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ ಸಾಧನ್ ಚಲ್ತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚಿ ಬೌತಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚ್ಯೆಂ ಮೂಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ಮೆಂದು, ಶಿರೊ, ಸ್ನಾಯು, ಹಾಡಾಂ ಆನಿಂ ಮಾಸ್ ಹಾಂಚ್ಯೆಂ ತಾಳ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್, (synchronise) ಆಮ್ಚಿಂ motor skills ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ವಾಗ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್, ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ವಾಡವಳ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಫಾವೊತ್ಯೆ ರೀತಿನ್ ಜಾಯ್ನಾ ತೆದ್ನಾಂ ಬೌಥಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾಂ. Children with special needs, mentally challenged, handicapped ಅಸಲ್ಯಾಂ ಥರಾಂನಿಂ ಆಮಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್, ತಾಂಕಾಂ ವಾಗಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ಪಾಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ.

Pip02

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಂತ್, Team members ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಸ್ವೀರ್ ಛಾಪ್ಲೆಲಿ ( ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾ ) ಪರತ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ ಕಸಲೆ ಘುರ್ತ್ ನವ್ಯಾ ಉಮೆದ್ವಾರಾಂಕಡೆಂ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವೆಂ ಲಿಕಿತ್ ದಿಲ್ಲೆ ಘುರ್ತ್ ಅಶೆ: 1) ಪ್ರಾಯ್ 22-26 ವ್ಹರ್ಸಾಂ, 2) ಉಂಚಾಯ್ ಕನಿಸ್ಟ್ 5’ 2″, ವಜನ್ ಕನಿಸ್ಟ್ 50 ಕಿಲೊ, BMI 22-25, ಶಿರ್ಪುರ‍್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಜೀವ್, ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆನಿಂ athletic build, ಮೋವಾಳ್ ಆನಿ ಮಾಸಾಳ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ (flexible, not rigid), ಶಿರೊ ಆನಿ ಸ್ನಾಯುಂಚ್ಯೆ reflex ಜಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ತ್ವರಿತ್. ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ದೀಸ್ಟ್, ಕಾನಾಂಚ್ಯೆಂ ಅಯ್ಕವ್ಣೆಂ sharp, ಆನಿಂ ಹೆ ದೋನ್ input ಮೆಳ್ತಚ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆಂ output (ಜೀವಿತ್ ರಿಯೆಕ್ಶನ್) ತುರಂತ್ ಆನಿಂ ಜಾಗ್ರತ್ (accurate). ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಳ್ಚ್ಯೆಂ ಕಶೆಂ? ಅರ್ಜಿ ವಾಚುನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಧಾವ್ಣಿ-ಉಡ್ಣಿ ಖೆಳಾಂನಿಂ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ‍ಗೀ? ಕ್ರಿಕೆಟ್, ವೊಲಿ-ಬೊಲ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬೊಲ್, ಫುಟ್ಬೊಲ್, ಹೊಕ್ಕಿ ತಸ್ಲ್ಯಾಂ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಖೆಳಾಂನಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ‍ಗೀ? ಅಸಲ್ಯಾಂ ಘುರ್ತಾಂನಿಂ ಉಮೆದ್ವಾರಾಚಿ ಬೌಥಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಮೆಜ್ಯೆತಾ.

2004 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಂಪ್ಣೆಂನ್ ಏಕ್ ನವಿ ಪೆಕ್ಟರಿ ಬಸಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಹಾತಿಂ ಧರ‍್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಉತ್ಪಾಧನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೆಕ್ಟರಿಂತ್ ಲೊಂಕಡ್ ಉತ್ಪಾಧನಾಚ್ಯೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ 62 ತೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ಲೇನ್ ಕೆಲೆಂ. ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ specifications ಸಾಂಗಾತಾ, ಏಕ್ ಶರ್ತ್ ದವರ‍್ಲೆಂ. ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಾರಾವಿ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಶೆಂ, ತೀನ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂಚಿ ITI ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಂನಾಂವ್, ಪುಣ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ನೈಂ. ಕಸ್ಲ್ಯಾ ಪುಣೀ heavy industries ಶೆತಾಂತ್ ದೋನ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆ ಆಸಾಜೆ. ಅಶೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಕ್ 1,330 ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಂವೆಂಚ್ ತ್ಯೊ ಖುದ್ದ್ ತಪಾಸ್ಲ್ಯೊ ಆನಿಂ 335 ಅರ್ಜ್ಯೊ ಮಂಜೂರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಪರಿಕ್ಶಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಮುಂಬೈ ಆಪಯ್ಲೆಂ. 136 ಜಣಾಂಕ್ ಪರಿಕ್ಶೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಕರ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಓರಲ್ ಇಂಟರ್‌‌ವ್ಯೂ ದವರ್ಲ್ಯೊ. ಒಟ್ಟುಲ್ 62 ಜಣಾಂಕ್ ಖಾತ್ರಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಚಡಿತ್ 10 ಜಣಾಂಕ್ standby ದವರ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್, ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ಜಣಾಂಚ್ಯೊ ಅರ್ಜ್ಯೊ ವಾಚುನ್‍ಂಚ್ ನೆಗಾರ‍್ಲ್ಯೊ; ಕಶ್ಯೊ? ತಾಂಚಿ ಬೌಥಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್‍ಕಾಯೆಚಿ ಜಳಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೆಂತ್, ಸಮ್ಜಾತೆಲ್ಯಾಕ್, ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತೆಲಿ. ಖಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ ‘ಮೆಡಿಕಲ್’ ಪಾಸ್ ಜಾತಚ್, 62 ತೆಕ್ನಿಶಿಯನಾಂಕ್ 2006ವ್ಯೆಚ್ಯೆ ಆಖ್ರೆಕ್ ಖತಾರ್ ವೆಲೆಂ. ಹಾಂಕಾಂ ಸುಮಾರ್ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲಿ. 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫೆಕ್ಟರಿ ಚಾಲು ಜಾತಾನಾ, ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ದಜ್ಯೆಂಚೊ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆ ಸಕ್ಲೆ.

ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ಕೂಡಿಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ಮತ್ ಆಸ್ತಾ. ಹಿ ಭಾರಿಚ್ ಪ್ರಾಚೀನ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ. A healthy mind resides in a healthy body. ತಶೆಂಚ್, ಏಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ಕೂಡ್.ಜಾಯ್ ತರ್, ಆಮ್ಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಆನಿ ಭಾವಾನಾತ್ಮಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಳ್ಳೆಂ: “ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ವೃತ್ತೆಚ್ಯಾ ದಾಬಾ ವರ್ವಿಂ ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ”. ಅಮಿಂ ಏಕ್ ಕಠಿಣ್ ಸ್ಫರ್ದ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್. ಆಮಿಂ ಸ್ವಭಾವಾನ್, ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಆಮ್ಕಾಂ ದೀಸಾನ್ ದೀಸಾಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಂವ್. ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಮುಕಾರ್ ವಚುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂವ್. ದೆಕುನ್, ಪಂಗಡ್ ಆಮಿಂ ರಚ್ತಾಂವ್. ಕೋಣಾಕ್ ಕಶೆಂ ಆಡ್ ಪಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲೆ ಪಂಗಡ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತೆ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಝುಜ್ತಾತ್. ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ವಯ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ಧ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮದ್ಲಿ ದುಸ್ಮಾನ್‍ಕಾಯ್, ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಹುದ್ಧ್ಯಾಂಚ್ಯಾಂ ಮನ್ಷ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್. ದಾಕಯ್ತಾತ್. ಹೆಂ ವೃತ್ತೆಂತ್ಲೆಂ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಲ್ಲೆಂಯಿ ತೆಂಚ್. ಮ್ಹಜಿ ಬೌತಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಅಧಿಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ಅಧಿಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಕ್ಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ “annual increment” ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಕುರುಕ್ಶೆತ್ರ್ ಉಬ್ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಗರ್ಜ್ಯೆ-ಭಾಯ್ಲೊ ದಾಬ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಥಿರಾಸಣ್ ಉರ‍್ಲಿನಾಂ. ತವಳ್, ಕುಡಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಲೆಗುನ್ ಭಿಗಡ್ಲಿ. ಹಾಕಾ ಪರಿಹಾರ್, ಕೇವಲ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್, ಯೋಗಾ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆಂ. (Inhale and exhale breathing exercise, kriyas). ಅಸ್ಲ್ಯಾಂ ತರ್ಕೀಬೆಂ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಬೌತಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಜೊಡ್ಲಿ.

Pip04

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾಅನ್ಭೊಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೇಳಾ, office politics ಖತಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಏಕ್ದಮ್ ಸರಳ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹೊರ್ಬೊಸಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ನಾಂ. “The world has enough for everyone’s needs, but not everyone’s greed,” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿನ್. ಹೆಂ ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ತತ್ವ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ. ಬಗಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್, ರುತಾ ಕರಿಜೆಚ್. ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್, management practice ಜಾವ್ನ್. ಸದಾಂ ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಚಾಲಿಂತ್ ಲಾಗು ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ತರಿಪುಣ್, ಸಂಸ್ಥೊ ವಾಡ್ತಾನಾಂ , ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೇವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪದ್ವಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಪಾಗ್ ಆನಿ ಸವ್ಲತ್ ವಾಡ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಕರುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹಿ ಮೆನೆಜ್‍ಮೆಂಟಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ‍್ನ್, ಎಕ್‍ಚ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ತಾ: what is in it for me? ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ? ಹೆಂ ವಾಜ್ಬಿ ಸವಾಲ್; ವ್ಹೊರ್ಬೊಸ್ ನಹಿಂ. ಹಾಂವ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಫೆಕ್ಟರಿಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಡಿರ್ ಲಗ್ಬಗ್ 5-6 ವ್ಹರ್ಸಾಂಚಿಂ ಸೇವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ನವ್ಯಾ ಫೆಕ್ಟರಿಂತ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಂ ಗ್ರೇಡಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನವೆ ಮನಿಸ್ ಹಾಡ್ತಲೊಂ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಡಿಂಚಿ ಜವಬ್ದಾರಿ ವಯ್ಸುಂಕ್ ತುಮಿಂ ತಯಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಡೆಂ, 3 ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಆಸಾತ್. ತುಮ್ಚಿ ತರ್ಬೆತಿಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜಿ, ಪುಣ್, ಕಸಲಿ ತರ್ಬೆತಿ ಜಾಯ್ ತೆಂ ತೊಂಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಮ್ಚಿ, ಸ್ವತಾಚಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತರ್ಬೆತಿ ಪ್ಲೆನ್ ಕರ್ತನಾಂ, self-assessment ಕರ್ಚ್ಯೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಮ್ಹಜಿ ತರ್ಕೀಬ್ ಜಿಕ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಒಫಿಸರಾಂನಿಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ HR Managerನ್ ಮ್ಹಜೊ ವಿರೋದ್ ಕೆಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ವರುಂಕ್. (ಖಾಡಿ ದೇಸಾಂಚ್ಯಾ ರಿಕ್ರುಟ್ಮೆಂಟಾಂತ್ ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಆನಿಂ ಥರಾ ಥರಾಚ್ಯೆಂ corruption ಆಸ್ತಾ). ಪುಣ್, ಆಖ್ರೆಚ್ಯೆಂ ಉತರ್ CEO ಚ್ಯೆಂ. ಜರ್ ತೊ ತುಜ್ಯಾ ತರ್ಕಿಬೆ ಪಾಟ್ಲೊ ಇರಾದೊ ಸಮ್ಜತಾ, ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಒಫಿಸರ್ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್. (ವ್ಹಯ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆ. ಪುಣ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾಂ ಟೀಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ಇತ್ಲೊ‍ಗೀ ಹ್ಯಾಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ದುಸ್ಮನ್‍ಕಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡೊ ದಾಬ್ ಘೆತ್ಲೊ).

ಅಶೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ 62 ನವೆ ಮಾನಾಯ್ ಸರ್ವ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಂ ಗ್ರೇಡಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಮ್ಹಜಿ. ತಾಣಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಖಾಲ್ ತರ್ಬೆತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆಂ ತರ್, ತಸಲಿ ಬೌತಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. all work and no play, makes Jack a dull boy ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್, ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಚಡ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚಿನಾಸ್ತಾನಾಂ, ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೆಳ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ short-list ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ, ಶಿಕ್ಪಾ ವೆಳಿಂ ಖೆಳಾಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ team based ಖೆಳಾಂನಿಂ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ preference ದಿಲೆಂ. ತಿಸ್ರೆಂ, ಪಯ್ಲೆಂ ವಿವರಿಲ್ಲಿಂ ಲಕ್ಶಣಾಂ ಕೋಣ್ ರುಜು ಕರ್ತಾ ತಾಂಕಾಂ ನಕ್ಕಿ ಕಾಮಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಚವ್ತೆಂ, ಇಂಟರ್‌‌ವ್ಯೂ  ಕೇವಲ್ 5-6 ಮಿನುಟಾಂಚೊ; ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾ ಭಿತರ್, ಉಮೇದ್ವಾರಾನ್ ಖತಾರ್ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಖಾಡಿ ಗಾಂವಾಂತ್, ಗರ್ಮೆ ದಿಸಾಂನಿಂ ಧುಳ್, ವೋತ್ ಆನಿ ಶೆಳಿಮಾಪ್ (humidity) ಸೊಸುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಆನಿಂ ಕಸಲೊ‍ಯೀ ವಾವ್ರ್ ಕೀಳ್ ನೈಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರೆನ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ವಿಸ್ವಾಸಾನ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೀಳ್ ಪೈಕಿಂ ಕೀಳ್ ವಾವ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜಾಡು ಮಾರುಂಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೆಲ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್-ಬಾಯ್! 136 ಜಣಾಂ ಮಧೆಂ 72 ಜಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಜ್ಯೆ Work is Worship ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಂತ್ ಪಾತಿಯೆಣಿ ಆಸ್ಚ್ಯೆ. “ No work is big or small If you do it with honesty and hard work ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂ ತತ್ವಾಂಕ್ ಮಾಂದ್ತೆಲೆ ಮಾತ್ರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಪಡ್ತಾ, ಜೊ ಕೋಣ್ ಬೌತಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಲಕ್ಶಣಾಂತ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ, ಆಮ್ಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ಪ್ರೊಗೇಮ್ ತಾಚ್ಯೆಂ Intelligence Quotient (IQ) ವಾಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ವ್ಹಯ್, ಹರ್ ಥರಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಾಸೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಕಡೆಂ Emotional Quotient (EQ) ಬರ್ಪೂರ್ ಆಸ್ತಾ. ನಾಂ ತರ್, ತೆ ಕಬೂಲ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. EQ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಮನಿಸ್ ತೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ಪದ್ವೆಕ್ ಪರಿಕ್ಶಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸೂಟ್-ಬೂಟ್ ನೆಸೊನ್ ಯೆತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ, ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಸುಲಭ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬುದ್ವಂತ್‍ಕಾಯೆಂಚಿ ತಕ್ಲಿ, ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆತ್ಮೊ ಮ್ಹಣ್ಜೆ spiritual intelligence quotient (SQ). SQ ನಾತ್ಲೊಲೊ ಮನಿಸ್ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೊ ನೈಂ.

Pip05

ವೃತ್ತಿಪರ್ ಪದ್ವೆಂನಿಂ ಏಕ್ ತತ್ವ್ ಆಸಾ: ಹಾಕಾ ಪೀಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. 1969 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದೊ| ಲೊರೆಸ್ ಜೆ. ಪೀಟರ್ ಹಾಣೆಂ ರೇಮಂಡ್ ಹಲ್ಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಲೊ The Peter principle ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮೆನೆಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೋಗಾಚೊ. ಕಿತೆಂ ಹೆಂ ಪೀಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ವೃತ್ತೆಂತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಕ್ “ಪ್ರೊಮೊಶನ್” ದೀವ್ನ್ ವಯ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ದಿತಾನಾ, ಪ್ರೊಮೊಶನ್ ಘೆತ್ಲಲೊ ಎಕಾ ಹಂತಾರ್ “level of incompetence” ಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಎಕಾ ಬರ‍್ಯಾ, ಬುದ್ವಂತ್, ಮೆಹೆಂತಿ ಆನಿಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮಿಕನಿಕಾಕ್ ತಾಚೆಂ performance ಮೆಚ್ವೊನ್, ಇನಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಗೇರೆಜಿಚೊ ಮೆನೇಜರ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾಂ ದೋನ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಂಕ್ ಘರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಉದರ‍್ಪೋಶಣಾಂ (competencies) ಮೆಕ್ಳಿಂಚ್. ಗೇರೆಜಿಚ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾಚ್ಯೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿತೆಂ? ತಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂ ಫೊರ್‌ಮೆನಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್, ಗೇರೆಜಿಚ್ಯೆ ಸರ್ವ್ ತೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ಆಪಾಪ್ಲೊ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಆನಿಂ ವೇಳ್-ಬದ್ಧ್ ರೀತಿನ್ ಮುಗ್ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯೆಂ. ಜಾಂವ್ ತೆ ಮಿಕೆನಿಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಯನ್, ವೆಲ್ಡರ್, ಮಶಿನಿಸ್ತ್ ವ ಫಿನಿಶರ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಾಚ್ಯೆ ನವ್ಯೆ ಪದ್ವೆಚಿ ಮುಖ್ಯ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಗೇರೆಜಿಚ್ಯಾ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಖುಶ್ ದವರ್ಚಿ. ಕಶೆಂ? ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಆವ್ಧೆ-ಭಿತರ್ ಆನಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖರ‍್ಚಾ-ಅಂದಾಜಾ ಭಿತರ್ ಗಾಡಿಯೊ ರಿಪೇರ್ ಕರ‍್ನ್, ಓಪ್ಸುನ್ ದೀಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚಿ. ಪುಣ್, ಜಾಯಿತ್ತೆ ಬರೆ ಮಿಕಾನಿಕ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಮೆನೆಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್? ತೆ ಮಿಕೆನಿಕಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆತಾತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪೀಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯೆ ನವ್ಯೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಂತ್ ಫೈಲ್ ಜಾತಾತ್. A very competent mechanic turns into an incompetent garage manager.

ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಾಂತ್, 1995 ಇಸ್ವೆಂತ್. ಮ್ಹಜೊ ತವಳ್ಚೊ ಖತಾರಿ ಸಾಯ್ಬ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ವಿರುದ್ಧ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೊ. ತಾಚೊ ವಾದ್ ಆಸ್ಲೊ ಕಿ ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೋಂಚ್‍ಕೋರ್. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಖತಾರೈಜೆಶನ್ ಪೊಲಿಸಿ ವರ್ವಿಂ ಪ್ರಮೊಶನಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮೊಶನ್ ಘೆವ್ನ್, “level of incompetence” ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಕಂಪ್ಣಿ ಚಲ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಯ್ಬ್ ಸಲ್ವಲೊ. ತಾಚ್ಯಾಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿಂ ತಾಕಾ ಪದ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಅನ್ಯೇಕಾ ವಿದೇಶಿ ‘ಚಮ್ಚ್ಯಾಕ್’ ದವರ‍್ಲೊ. ಹೊ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಇಜ್ನೆರ್; ಪುಣ್, ಕಾಂಯ್‍ಚ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ನಾತ್ಲಲೊ ಮನಿಸ್. ತಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಏಕ್ ಬರೊ ‘ಫಾಯ್ಲ್ ಮೆನೆಜರ್’. ಪರ್ನಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಫೈಲಿಂಗ್ ಕರವ್ನ್, ಶೆಲ್ಫಾಂನಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ದವ್ರುಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಶಿಬಂದಿಂಕ್ ವಾಪ್ರುನ್, ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್. ತ್ಯಾಚ್, ‘historian’ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ದವರ್ಲೊಲೊ, ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಾಚಿ ವೀದ್ ವಾವ್ಳಿ ಜಾತಿನಾಂ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲಾಂ ದೆಕುನ್, ಪೀಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಖುಣಾಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾಂ :

Pip08

1. ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತ್ ವ್ಹರಾರ್ ಒಫಿಸಾಕ್ ತೊ ಯೆತಾನಾ, ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಬ್ರೀಫ್-ಕೇಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಲೊ. ಕೆಬಿನಾಚ್ಯೆಂ ಬೀಗ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಮೊಡುಂಕ್ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೆಬಿನಾಕ್ ರಿಗ್ತಲೊ.

2. ಕೆಬಿನಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಫೊನಾಂ, ದೋನ್-ತೀನ್ ಫಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯೊ ಟ್ರೇ (Incoming, pending and outgoing), ಆನಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾಂ ರಂಗಾಂಚಿಂ ಪೆನ್ನಾಂ, ರಂಗಾಂಚಿಂ ಪೆನ್ಸಿಲಾಂ, ಇರೇಜರ್, ಸ್ಕೇಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ತಲೊ. ತಿಂ ಪುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಶೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತಶಿಂಚ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ತಲೊ.

3. ಕದೆಲ್ ಹಾಲವ್ನ್, ಹಾಲಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಕಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಫೊನಾಂ ಉಕಲ್ನ್, ಕೊಣಾ ಕಡೆಂ ಗೀ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ನಾಟಕ್ ಕರ್ತಲೊ.

4. ಮೆಜಾಚಿ ದೇಗ್ ತುವಾಲೊ ಘೆವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಲೊ.

5. ಆಪ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್‍ಕೇಜ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ನ್, ಫೈಲಾಂ ಟ್ರೇಂತ್ ದಾಳ್ತಲೊ. ಚಡ್ತಾವ್, ‘pending’ ಟ್ರೈಂತ್. ಸೆಕ್ರೆತರಿಕ್ ಕಾಂಪಿಣ್ ವಾಜವ್ನ್, ಆಪಯ್ತಲೊ; ಚ್ಯಾಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಒರ್ಡರ್ ಜಾತಚ್, ‘outgoing’ ಟ್ರೈಂತ್ಲಿಂ ಫಾಯ್ಲಾಂ ಸ್ಟಾಫಾಕ್ ವಾಂಟಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿತಲೊ. ಒಫಿಸಾಂತ್, ಆಮಿಂ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾತಾಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಸ್‍‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದೆಕುನ್, ತಿಂ ಫಾಯ್ಲಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವೊಂಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ವ್ಹರಾಂ ಲಾಗ್ತೆಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತ್ಯಾ ದೋನ್ ವ್ಹರಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್, ಆಮಿಂ ಫೆಕ್ಟರಿ ಭಿತರ್ (plant site) ಪುಡ್ಲ್ಯಾ ದೀಸಾಚ್ಯಾ ಉತ್ಪಾದನಾಚ್ಯೆಂ ಲೇಕ್‍ಪಾಕ್ ಆನಿಂ ಚರಿತ್ರಾ ಜಮವ್ನ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜುಸ್ತ್ ನೋವ್ ವ್ಹರಾರ್ ‘daily meeting’ ಸುರು ಕರ್ತಲೊ. ಸೆಕ್ರೆತರಿಕ್ Minutes of Meeting (MOM) ಬರಂವ್ಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ತಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪೆರ್ಮಿಶನ್ ನಾಂ.

6.ಆಮ್ಕಾಂ, ಸಾತಾಟ್ ಸ್ಟಾಫಾಂಕ್, ಆಪಾಪ್ಲೊ ದೀಸಾಳೊ ರಿಪೊರ್ಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ದೇಡ್ ವ್ಹರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ, ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸಾಡೆ-ಇಕ್ರಾ ವ್ಹರಾಂ, ಸದಾಂಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

7. ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಸಾಡೆ-ಬಾರಾ ಜಾತಲಿಂ ಜೆವಾಣ್ ಆನಿಂ ದೋನ್ಪಾರಾಚ್ಯೆಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಂಪ್ತಾನಾಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಫೈಲಾಂ ವಾಚ್ಚಿಂ, actionable ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾವೊತೆಂ ಮೇಟ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆಂ, ದಸ್ತಾವೆಜಾಂಕ್ Index ನಂಬರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಪಾಯ್ಲ್ ಕರ್ನ್, ಪಾಯ್ಲ್ ಶೆಲ್ಫಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಚ್ಯೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ‘ಕ್ಲೆರಿಕಲ್’ ಕಾಮಾಕ್ ಇಜ್ನೆರಾಂಚಿಂ ಉಣ್ಯಾರ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ವ್ಹರಾಂ ವೆತೆಲಿಂ. ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವ್ಹರಾಕ್ ಒಫಿಸ್ ವೇಳ್ ಸಂಪ್ತಾ. ತರೀ, ಆಮ್ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ incompetent ಮೆನೇಜರ್ ಘರಾ ವೆಚ್ಯೆಂ ನಾಂವ್ ಘೆನಾಂ. ತೊ ವೆತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್, ಸ್ಟಾಫಾನ್ ತಾಚ್ಯೆಂ ಮೊಡೆಂ ರಾಕಾಜೆ. ಸಾಡೆ ಸ-ಸಾತ್ ವ್ಹರಾರ್, ಪರತ್ ತಾಚ್ಯೆ ಬ್ರೀಫ್‍ಕೆಜಿಂತ್ ಪಾಯ್ಲಾಂ ಚೆಪುನ್, ಕೆಬಿನಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್, ಬೀಗ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ನ್, ಬ್ರೀಫ್‍ಕೇಜ್ ಉಕಲ್ತಾನಾಂ, ಊಫ್ಫ್ ಕರ್ನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್, ಥಕ್ಲೆಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ವೆತಲೊ! ಸೆಕ್ರೆತರಿ ಖುಶ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ OT ಮೆಳ್ತೆಲಿ. ಸ್ಟಾಫಾಕ್ ತಿ ಸವ್ಲತ್ ನಾತ್ಲಿ.

8. ಪೀಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಲೊ ಹೊ ಮೆನೆಜರ್ ಕಸೊ ಆಪ್ಲೊ ಒಫಿಸ್ ದೀಸ್ ವಾಪ್ರಿತಾ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ‌ಮೂ? ಅಸಲ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾ ಸಕ್ಲಾ ಹಾಂವೆಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಕಶಿಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ, ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಜಿಮ್ಮ್ ಜಾತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಜುಸ್ತ್ ಸಾಡೆ-ತೀನಾಂಕ್ ಮುಗ್ದುನ್, ಪಾಟಿಂ ಪುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾಂ, ಹಾತ್ ಬಿಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ವೆತಲೊಂ. ಕಸಲೆಂ ವೊದ್ದು-ವೊರಾಂಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ; ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಪೊಲಿಸಿ.

9. ಹರ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ವೊದ್ದು-ವೊರಾಂಟ್ ಆಸ್‍‌ಲ್ಲೆಂಚ್. ಹೆಂ ತಾಣೆಂ ತೀನ್ ವ್ಹರಾರ್, ಮಸೀದೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಯೆತಚ್ ಸುರು ಕರ್ಚ್ಯೆಂ; ಕಸೊಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಡೆ-ತೀನ್ ಜಾತಾನಾಂ ಘರಾ ವೆತಾಂಗೀ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್. ಪುಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಜಾಲೊಂ, ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ. ಒಫಿಸಾಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್, ಮ್ಹಜಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಘೆವ್ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡೆಸ್ಕಾರ್ ಮಾಂಡುನ್, ಹಾಂವ್ ಚಲ್ಲೊಂಚ್. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಕಶೆಂ ತರ್‌ಯೀ, ಫಾರಿಕ್ಫಣ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಹಿಕ್ಮತ್. ಮಾಂಕ್ದಾಕ್ ಭಿಯೆತಲೊ ಮಾಜ್ರಾಂಚಿ ಕಾತ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ತಶೆಂ ಹೊ ಫೆಕ್ಟರಿಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಡ್ತಾಲೊ. ಬಾವ್ಡ್ಯಾಂ ತಾಂಚ್ಯೆರ್ ಜುಲ್ಮ್ ಕರ್ತಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತೆ ಫಿಲ್ಯಾದ್ ಮ್ಹಣ್. ತಾಂಕಾಂ ಉಪದ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್!

10. ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಸ್ಟಾವ್ನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನಾಂ ಯೆತೆಲಿಂ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಕಳ್ಯಾರ್, ಕಾಂಯ್ ವಾಂದೆ ನಾಂತ್; ಮೆನೆಜರಾನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾ, ತುಕಾ ಜಾಗವ್ನ್ ಫೆಕ್ಟರಿಚಿ ಉತ್ಪಾಧನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿಷಯ್ ವಿವರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್.

Pip09

ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡಿಯೆ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಖತಾರ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ದೇಸ್. ಹರ್ಯೇಕ್ ವಿಷಯ್ ರಾವ್ಳೆರಾಕ್ ವೆತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಪ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೊಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಓಡಿಟರ್ ನೆಮ್ಲೆ ಆನಿಂ ಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ದಾಡ್ಲಿ, ಮೆನೆಜಿಂಗ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ಮೆನೆಜರ್ (MD&GM) ಹಾಕಾ ರಜೆರ್ ದಾಡ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಪದ್ವಿ ಏಕಾ ರಾಯಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕುಂವರಾಕ್ ದಿಲಿ. ಹೊ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲಲೊ ಪೊಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಜುಯೇಟ್ ಇಜ್ನೆರ್. ಹಾಣೆಂ, ಯೇವ್ನ್ ಏಕಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಕಂಪ್ಯುಟರೈಜೆಶನ್ ಕೆಲೆಂ. ಒಫಿಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸ್ಟಾಫಾಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಇಂಟ್ರಾನೆಟ್ ಆನಿಂ ಇ-ಮೈಲ್ ಸವ್ಲತ್ ದಿಲಿ. ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಕರ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರಾನೆಟಾರ್ ವ ಗುಪಿತ್ ಇ-ಮೈಲ್ ಬರವ್ನ್, ಕಾಂಯ್ಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ, ತಾಚೆ ನದ್ರೆಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಸುವಿಧಾ ದಿಲಿ. ಮ್ಹಜಿ ದುಖೆಸ್ತ್ ಕಾಣಿ ಹಾಂವೆಂಯೀ ತಕ್ಶಣ್ ಇ-ಮೈಲ್ ಕೆಲಿ. ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಏಕ್ ಹಳ್ತಾಚ್ಯೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲೆಂ, ಮೆನೆಜರಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್. ಹಾಚ್ಯೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಖುದ್ದ್ ಉಬೆಂ ಕರಿಜೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಚೆಂ ಶೆಡ್ಯುಲ್ ಕರಿಜೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಾಯ್ನ್ ಸ್ಪೆಶಿಫಿಕೆಶನ್ ಬರಯ್ಜೆ ಆನಿಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಧಿ ತಾಕಾ ಇ-ಮೈಲ್ ಕರಿಜೆ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಇ-ಮೈಲ್ ತಾಕಿದ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹಾಚಿ ಕೊಪಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಜಾಲೆಂ, 2001 ಮಾರ್ಚ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ, ತ್ಯಾ ದೀಸಾ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೀಸಾ, ಹಾಂವೆಂ ಸ ಇಜ್ನೆರಾಂಚ್ಯೆಂ ಏಕ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಥಾಫಿತ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿಂ ಹರ್ಯೇಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ ಪದ್ವಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿಂ ಇನಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಆವ್ಧಿ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಟೀಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಕೇವಲ್ 30 ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯೆಂ. ಏಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜುಸ್ತ್ ಚ್ಯಾರ್ ಮಿನುಟಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಗ್ತಾಡುಂಕ್ ಆನಿಂ ಆಖ್ರೆಕ್ summerise ಕರುಂಕ್ ಸ ಮಿನುಟಾಂ. ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಚಿ ಕೊಪಿ ಇ-ಮೈಲಾರ್ MD&GM ಕ್ ದಾಡ್ಲಿ. ಹೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಹಜಿ ಶ್ಯಾತಿ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ MD&GM ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಖಾಲ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾಂ.

ಜಶೆಂ ಪೀಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಸಾ, in a Hierarchy every employee tends to rise to his Level of Incompetence. ತಶೆಂ, ಹರ್ಯೇಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್, ಲ್ಹಾನ್ ಹುದ್ಧ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಚಡ್ ಶ್ಯಾತಿ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಥೊಡೆ ಮನಿಸ್ ಕುಸ್ತಾತ್. ಕಂಪ್ಣೆಂನಿಂ, ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ underemployed underutilized ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಂಪ್ಣೆಂನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಮುಲಾಜಿಮಾಂಕ್ ವರ್ಗಾಂನಿಂ ವಾಂಟೂನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಜ್ಯುನಿಯರ್ ವರ್ಗಾಚೊ; ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಆನಿಂ ಸುಪರ್ವೈಸರ್ ಇಂಟರ‍್-ಮೀಡಿಯೆಟ್, ಇಜ್ನೆರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆನಿಂ ಮೆನೆಜರ್ ಮೆನೆಜ್‍ಮೆಂಟ್. ಅಸಲೆ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಗ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕರ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆ. ಕಂಪ್ಣೆಚಿ ಪ್ರಮೊಶನ್ ಪೊಲಿಸಿ ಅಸಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಿ ವರ್ಗಾಂ ಭಿತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಮೊಶನ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಏಕ್ಲೊ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಜರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ನ್, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಶ್ಯಾತಿವಂತ್ ಜಾಲೊ, ತಾಕಾ ವೆಲ್ದರ್ ಪದ್ವೆಕ್ ಪ್ರಮೊಶನ್ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವೆಲ್ಡರ್ ಹುದ್ದೊ ಇಂಟರ್-ಮೀಡಿಯೆಟ್ ವರ್ಗಾಂತ್ಲೊಂ. ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ವೆಲ್ಡರ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ನ್, ಇಜ್ನೆರ್ ಸನದ್ ಜೋಡ್ನ್, ಇಜ್ನೆರ್ ಗ್ರೇಡಿಕ್ ಪ್ರಮೊಶನ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲಿತ್, ತಿ ಅರ್ಜಿ ತಿರಾಸ್ಕರ್ ಜಾತೆಲಿಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ವರ್ಗ್ ದುಸ್ರೊ. ಹ್ಯಾ ಪೀಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್, ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಆನಿಂ, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಗುನ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ, ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆನಿಂ ತರ್ಬೆತಿ ಜೋಡ್ನ್, ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಾಮೆಲಿ, ರೂಲಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪ್ರಮೊಶನ್ ಮೆಳ್ನಾಸ್ತಾನಾಂ, ಕಂಪ್ಣಿ ಸೊಡ್ನ್ ಘೆಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯೊ ರೂಲಿ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆನಿಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್? ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಬರಯ್ತಾಂ.

Pip06

ದೆಕುನ್, ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 : First, Break All The Rules. What the World’s Greatest Managers Do Differently? ಮಾರ್ಕುಸ್ ಬಕ್ಕಿಂಗ್‍ಹೆಮ್ ಆನಿಂ ಕರ್ಟ್ ಕೊಫ್ಮೆನ್ ಹಾಂಚಿ ಆಪ್ರುಬಾಯೆಚಿ ಕೃತಿ ಹಿ. ಭಾರಿಚ್ ನಾಮ್ಣೆಚಿ, ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ವಾಚಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾ? ತೈಂಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ‘ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂರ್ ಪಾವಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಕಾಂಕ್ಶಾ ದವ್ರುನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್’? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಮಾಚ್ಯಾಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಕಾ hierarchical ಅಧಿಕಾರ್ ನಾತ್ಲೊ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಹೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಇಜ್ನೆರ್-III ಗ್ರೇಡಿರ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಮೆನೆಜರ್ ಪದ್ವೆ ಆನಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪದ್ವೆ ಮಧೆಂ ಪಾಂಚ್ ಗ್ರೇಡಿ ಆಸ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆಲೆ ಸರ್ವ್ ಟೀಮ್ ಸಾಂದೆ ಇಜ್ನೆರ್-II ಗ್ರೇಡ್ ಆನಿ ಇಜ್ನೆರ್-0 ಗ್ರೇಡ್ ಮಧ್ಲೆ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, hierarchically ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸೀನಿಯರ್. ಹಾಂಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ performance ಕಶೆಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆಂ? ಮ್ಹಜ್ಯೆಂ ಹೆಂ ಏಕ್ functional team ಆನಿಂ, ಹ್ಯಾ ಟೀಮಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ‘ದುಸ್ರಿಂ ದುಸ್ರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ, ಬಗಾರ್ ತಿಂಚ್ ಕಾಮಾಂ ದುಸ್ರ್ಯೆ ರಿತಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್’

ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೂಕಾಂತ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಮೆನೆಜರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ 12 ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಟೀಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಸ ಜಣಾಂಕ್, ಹಿಂ 12 ಸವಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಇ-ಮೈಲ್ ಕೆಲಿಂ. ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಸವಲಾಂ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೀನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿಂ ಹೊ ಬೂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ವಾಚಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಶಿಫಾರಸ್. ಸವಾಲ್ 6 ಮ್ಹಣ್ಜೆ, Is there someone at work who encourages my development? ಆನಿಂ ಸವಾಲ್ 12, This last year, have I had opportunities at work to learn and grow? ಹಿಂ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಚ್ಲಿ ಪದ್ವಿ, ಪಾಗ್ ಅನಿಂ ಸವ್ಲೆತೆಂಚ್ಯೆಂ ‘carrot’ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಪದ್ವಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಡೆಂ ನಾತ್ಲಿ. ಪೂಣ್, ಮಾಹೆತ್ (job knowledge) ಆನಿ ಹಿಕ್ಮತ್ (job techniques) ಹಾಂಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಖಂಡಿತ್ ಭಾಸವ್ಯೆತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ವಾಡಾವಳಿಚೊ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಹ್ಯಾ ಟೀಮಾಂತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂತ್ ಆಸಾ ಮಣ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್, ಕಸಲಿ‍ಚ್ ಪದ್ವಿ ನಾಸ್ತಾನಾಂ, ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ‘work outcomes’ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ.

ಏಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ ರೊಬೊಟ್, ಮನಿಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ ಕಾಮ್ ಹಿಂ ಕ್ರತಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮಿಶಿನಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಿತ್. ಪುಣ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಮೇಟ್ ಕಸಲೆಂ, ಕಶೆಂ ಆನಿಂ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ process flowchart ಬರವ್ನ್, ತೆಂ ಮಿಶಿನ್ ಭಾಶೆನ್ ‘ಪ್ರೊಗ್ರೆಮ್ ಕೋಡ್’ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಶಿನಾಚ್ಯಾ ಮೆಮರಿಂತ್ ಭರಿಜೆ. ರಗ್ತಾ-ಮಾಸಾಚೊ ಮನಿಸ್ ರೊಬೊಟ್ ನಹಿಂ; ತಾಕಾ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂಚ್ಯೆಂ ಅಲ್ಗೊರಿಥ್ಮ್ ನಾಕಾ. ತೆಂ ತೊ ಸ್ವಂತ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ಶಿಕ್ತಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ IQ ಪುರೊ. ಮಿಶಿನಾಂಕ್ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶಿ ನಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ‘motivate’ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಕೇವಲ್, ನವೆಂ ವರ್ಶನ್ ಕೋಡ್ ಬರಯ್ಜೆ, ಸೊಫ್ಟ್-ವೇರ್ ಇಜ್ನೆರಾನ್. ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಹಾಂವ್ ಬರಹಾ version 10.9 ವಾಪ್ರುನ್ ಬರಯ್ತಾಂ. ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ನವೆಂ ವರ್ಶನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ motivate ಕರಿನಾಂ.ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಾಮೆಲಿ? ತೆ ಕೇವಲ್, ಪಾಗ್, ಸವ್ಲತ್ ಆನಿಂ ಪದ್ವಿ ಹ್ಯಾ ಅಬ್ಲೆಸಾಂಕ್ ಲಬ್ದಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಣ್ ಬರೊ ಮೆನೆಜರ್ ಪಾತಿಯೆನಾ. ಮೆಸ್ಲೊಚಿ A Theory of Human Motivation ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜತಾ ಕಿ ಪಾಂಚ್ ಮಾಳಿಯಾಂಚ್ಯೊ ಘರ್ಜೊ ಆಸಾತ್. ತಾಂತು ‘ಪಾಂಚ್ವಿ ಮಾಳಯ್’ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ self actualization. ಹಾಂತು ಆಸಾ high performance ಆನಿಂ ‘the best work outcomes’ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಚಾವಿ. ಹಿ ಭಾರಿಚ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

Pip07

ಹಾಂಗಾಸರ್, ಉದೆತಾ ಸವಾಲ್ ಟೀಮಾಂತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಘೆಜೆ? ವ್ಹಡ್ ಶಿಕಪ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಗೀ? ವ್ಹಡ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್? ವ ಹಿಕ್ಮತ್ಯೊ ಮಹಾನ್‍ಗೀ? ಹಾಂವೆಂ 62 ನವ್ಯಾಂ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ 1,330 ಉಮೇದ್ವಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ‘ಘಾಳ್ನ್ (filtered)’ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಶಿವಾಯ್ ಲೊಂಕಾಡ್ ಉತ್ಪಾಧನ್ ಕರ್ಚಿ ‘technological know how’ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಮಾನಾಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ HR Manager ಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಹೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಿಂಚುನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ನೈಂ. ತೊ ನಿಯಮಾಂನಿಂ ರೆವ್ದಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ below average performing ಮೆನೆಜರ್. ತೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಏಕ್ ಮುಕೆಲಿ (leader) ನೈಂ. ಮೆನೆಜರಾಂನಿಂ ಮುಕೆಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ನಿಯಮಾಂ ಮೊಡಿಜಾಯ್. ಆನಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ಪರಿಕ್ಶೆಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸೆಚಿ ಓಳೊಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯೆಂ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯೆಂ ‘standard quiz’ ಹಾಂವೆಂ ದೀವ್ನಾ. believe ವ believe ಖಂಯ್ಚ್ಯೆಂ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಾರ್ಖೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಗೀ ನಾಂ ತೆಂ ಮುಖ್ಯ್ ನಹಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾನಾಂ. ಏಕ್ ಸಾಧೆಂ ಸವಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಪರಿಕ್ಶೆಂತ್ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯೆಂ ಆಸ್ತಾ : ಏಕ್ ಕಿಲೊ ಕಾಪುಸ್ ಜಡ್ ಗೀ, ಏಕ್ ಕಿಲೊ ಲೊಂಕಾಡ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಯಾ, ಉಣ್ಯಾರ್ 25% ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಸವಾಲಾಂತ್ ‘reject’ ಜಾಲ್ಲಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಪರಿಕ್ಶಾ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ಪ್ರಮಾಣೆಂ 3 ವ್ಹರಾಂಚಿ ನೈಂ; ಕೇವಲ್ 30 ಮಿನುಟಾಂಚಿ. ಹೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ನಿಯಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಮೊಡ್ಚ್ಯೆಂ. 335 ಜಾಪಿ-ಕಾಗ್ದಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಡೆಂ ಕೇವಲ್ 2-3 ವ್ಹರಾಂಚೊ ವೇಳ್. ಪಾಂಚಾಂತ್ ದೋಗಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಓರಲ್ ‘ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ (personal interview)’ ವಿಂಚುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್. ಹ್ಯೆ ರಿತಿನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ‍ಚ್ ಉಟಯ್ಲಿ; ತರ್‌ಯೀ, to the letter ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳ್ಚ್ಯೆ ತಸಲೆ ಹೆರ್ ಮೆನೆಜರ್ HR Manager ಸಾಂಗಾತಾ recruitment ಕರುಂಕ್ business trip ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲೆ ಶಿವಾಯ್ ನಿಯಮಾಂ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾಧಯ್ರಾಚ್ಯೆ ಮುಕೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲೆನಾಂತ್. ಹಿ ಭಾರಿಚ್ ಖಂತಿಚಿ ಗಜಾಲ್.

“Winners don’t do different things,they do things differently” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಶಿವ್ ಖೆರಾ. ಖೆರಾಚ್ಯೆ ಬೂಕ್ ತುಮಿಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತಾಚೊ ‘You can win’ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಒಫಿಸಾಂತ್ ಶೆಲ್ಫಾರ್ ದವರ್ತಲೊಂ. ಖತಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಯೇತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್, ಹೊ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಡೆಂ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ.

ಹೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯೆಂ ಒಫಿಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಅತಾಂ, IQ ಚಡ್ಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಚಿಂತ್ಪಿ ವಾಚ್ಪಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಹಾಂತು ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಯಕ್ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಫಿಲೊಸೊಫಿಚೊ ವೇಳ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಂತ್.

(ಮುಕಾರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ಪಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ :  ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಸಾಧನ್ – 1

ಲೇಖಕ್ ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್ ಹಾಂಚೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಚೆರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

VeeZ 1

ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೊ ಥಾವ್ನ್ ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಇ – ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

76% feel thumbs up. And how do you feel?
20 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
1 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

5 comments

 1. Michael Sequeira

  A very good read and One can relate to what goes on in every work station particularly at higher levels.But at the end one can get satisfaction from hard work,honesty,results and some sort of diplomacy in dealing with issues.Many a times it is the ego that lets a person down.I have started reading Peter principle and our strengths and weeknesses can be understood here.
  Enjoyed reading and look forward to the next level.
  Your contributions to the industry,to the people you worked with mentoring can be seen by the respect you command/ receive. Sharing your experience many others can benefit.
  Keep enlightening.

 2. mm

  Another mind blowing article. Each sentence is worth gold. You have converted uphill bicycle into a smooth sailing yacht. I enjoyed reading your pragmatic approach to HR, manpower, recruitments and thus paradigm shift. I liked your hilarious exposure of some so called managerial material. Being a Process Engineer in a chemical plant during early stages of my career, reminded me good old traditional applications in HR and management that hardly had any noticeable impact on work culture, and vague Kaizen type half hearted implementations, while management failed to upgrade aging machinery and instrumentation technology that resulted in abrupt shutdowns in a continuous plant. Looking forward reading more from Philip in near future.

 3. Exciting pages of information from previous years of experience. Well written words of wisdom.Inspiring.I liked reading it.

 4. Very interesting article

 5. mm

  ಬೋವ್ ಕುತೂಹಲ್ ಭರಿತ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಿಸ್ತಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.