ರುಜಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಚೊ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಥಂಬು

ಗೋಂಯ್ ಸಾಂಡುನ್ ಮೆಕ್ಳ್ಯಾ ಕೆಸಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೊಳಾರಾಕ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ ಬೊಳಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಪೊಬೆನ್ ತಿಕಾ ತೆಂಕೊ ದಿಲೊ ಖಂಯ್, 1526 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಾಯ್‌ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಲೋಪೊ ವಾಝ್ ದೇ ಸಂಪಾಯೊಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಂತ್. ಪುಡ್ತುಗೆಝಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಂಗ (ಬಂಗೇಲ್) ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಪುಡ್ತುಗೆಝಾಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಡ್ರೆಬಯ್ಲ್ (ತಾಂಡೆಲಾಂಚೆಂ ಬಯ್ಲ್) ಸುವಾತೆರ್ ಸಾನ್ ಸಬೆಸ್ತ್ಯಾವೊ (ಸಾಂತ್ ಸೆಬೆಸ್ತ್ಯಾಂವ್) ವ್ಯಾಪಾರಿ ಠಾಣೆಂ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲೆಂ (ಜಾಕಾ ಯುರೋಪಿ ಭಾಸಾಂನಿ ಫಾಕ್ತೋರಿ / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ). ಜನೆರ್ 5, 1568 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪುಡ್ತುಗೆಝಾಂನಿ ದಿಯೆಗೊ ದೆ ಸಿಲ್ವೇರಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾನ್ ಫಾಕ್ತೋರಿ ಭಿತರ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಇಗರ‍್ಜ್ ಬಾಂದ್ಲಿ.

ಪುಡ್ತುಗೆಝಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಚ್ಚಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಠಾಣೆಂ ಬಾಂಧ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆ ತೆನ್ಕಾಥಾವ್ನ್ ಬಡ್ಗಾ ಗೊಂಯಾಂತೆವ್ಶಿಂ ವೆತಾನಾಂ ಮಧೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ತಾಂಡ್ರೆಬಯ್ಲಾಂತ್ ವಿಶೆವಾಕ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್‌ಜಯ್ತ್ ರುಕಾಡಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ದಿಸ್ಲೊ ಖಂಯ್, ತೊ ಖುರಿಸ್ 1493 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಳಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ತಾಣಿಂ ಬಂಗಾ ರಾಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ರಾಯಾನ್ ಖಂಚ್ಯಾಗಿ ಕಾರಣಾನ್ ತೊ ಏಕ್ ಕಾಟೆಂ ಬಾಂದುನ್ ಮಾನಾಕ್ ದವರ‍್ಲಲೊ ಖಂಯ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಇಗರ‍್ಜೆಕ್ ಥಳ್ ಕೆಲೆಂ.

1623 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇಟಲಿಥಾವ್ನ್ ಕೆನರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಯ್ಣಾರಿ ಪಿಯೆತ್ರೊ ದೆಲ್ಲಾ ವಲ್ಲೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಇಗರ‍್ಜಾಂಚೊ (ನೊಸ್ಸಾ ಸೆನ್ಹೊರಾ ದೊ ರೊಸಾರಿಯೊ ದೆ ಮಂಗಲೋರೆ{ರುಜಾಯ್}, (ನೊಸ್ಸಾ ಸೆನ್ಹೊರಾ ದೆ ಮೆರ‍್ಸೆ ದೆ ವೆಲಾಲಾ {ಪಾಣೀರ್} ಆನಿ ಸಾವೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ದೆ ಆಸಿಸ್ಸಿ ಫರಂಗಿಪೇಟ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ತಾ, ‘ಹ್ಯಾ ತಿನಾಂಪಯ್ಕಿ ರುಜಾಯ್ಚಿ ಇಗರ‍್ಜ್‌ಚ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮನ್ ವೊಡ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಪದ್ರುವಾದೆ ವೆವಸ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಗಾರ್ ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ 1681 ಂತ್ ಕೆನರಾಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆ ವಾಝಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ. ತಾಚೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ ‘ರುಜಾಯ್ಚಿ ಇಗರ‍್ಜ್ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಪಾಳ್ಣೆಂ’ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರುಜಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಇರ‍್ಮಿದ್ಯೊ ಜನ್ಮೊನ್ ವಾಡ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ವಿವರ್ ದಿತಾ.

ಆರ‍್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಪುಡ್ತುಗೆಝಾಂಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಾರಣಾನ್ ತಿಕ್ಕಾಟ್ ಚಲ್ತಾಲೆ. 1695 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆರ‍್ಬ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಡ್ತುಗೆಝಾಂಚೆರ್ ರಾಗ್ ತಿರ‍್ಸುಂಕ್ ತಾಂಡ್ರೆಬಯ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾಚೆರ್ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೆಂ ಕೊಟೆಂ ಲಾಸುನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ ಕೊಟ್ಯಾ ಸವೆಂ ಇಗರ‍್ಜ್‌ಯಿ ಹುಲ್ಪುನ್ ಗೆಲಿ. ಅಟ್ರಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ‍್ವಾಯೆಂತ್ (1700 ಉಪ್ರಾಂತ್) ಪುಡ್ತುಗೆಝಾಂನಿ ತಾಂಡ್ರೆಬಯ್ಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಲೆಕ್ಟರಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೊಟೆಂ ಜಾಗ್ಯಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೆನ್ಕಾ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆತಾಂ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಉಬೆಂ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ನವಿ ಇಗರ‍್ಜ್ ಬಾಂದ್ಲಿ.

1700 ಥಾವ್ನ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಮೋಡ್ತ್ ಮಾರ‍್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 1784  ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ರುಜಾಯ್ಚಿ ಇಗರ‍್ಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಭವಾಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲಿ, ಟಿಪ್ಪುನ್ ರುಜಾಯ್ಚಿ ಇಗರ‍್ಜ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್‌ಪೂಡ್ ಕೆಲಿ, ಇಗರ‍್ಜೆಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಚೆರ್ ಫಾತೊರ್ ಉರಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಳೂವ್ಹಳೂ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ಕೆನರಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ. 1813 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸರ‍್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಇಗರ‍್ಜ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ದುಡ್ವಾಕುಮೊಕ್ ಮಾಗ್ಲಿ. ಸುರ‍್ವೆರ್ ಕೊಂಡ್ಡ್ಯಾಗೊವೊಳಾಂತ್ ಲಿತುರ‍್ಜಿ ಚಲ್ತಾಲಿ ತರಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ದೇವ್‌ತೇಂಪ್ಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ವಾಡ್ಲೊ.

1845 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೆನರಾ ವೆರಾಪೊಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಪ್ರೋ ವಿಕಾರಿಯೆಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲಿ ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ‘ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚಿ’ ಗರ‍್ಜ್ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಕೆನರಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲಿ ವಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರುಜಾಯ್ಚಿ ಇಗರ‍್ಜ್ ಹ್ಯಾ ಮಾನೊವ್ಣೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಿ. 1878 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸೆವೆಕ್ ಆಯ್ಲೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲೊ ಬಾಪ್ ಅರ‍್ಬನ್ ಸ್ಟೇಯ್ನ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಿವರ‍್ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ಇಗರ‍್ಜೆಕ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಭರ‍್ಲೊ.

1910 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚಿ ಬಾಂದ್ಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ದಿಸ್ಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಬುಜ್ಜೋನಿ, ಬ್ರದರ್ ದಿವೊ, ಬಾಪ್ ಎವ್ಜಿನ್ ರೊಜೆಟ್ಟಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹುಮೆದಿನ್, ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರಾನ್, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾಂನಿ ಆಜ್ ಉಬೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ‘ರೋಮನೆಸ್ಕ್’ (ಬಯ್ಜಂತಿಯುಮ್ ಆನಿ ರೋಮನ್ ಶಯ್ಲೆಚೆಂ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ್) ಬಾಂದ್ಪಾಶಯ್ಲೆಚೆಂ ಮಜ್ಬೂತ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಬಾಂದಪ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತಿಚಿ ದಯ್ವಿಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಚಾರ್‌ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ರುಜಾಯ್ಚ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ನಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಚಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಘಾಂಟಿ ಇಟಲಿಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಘಾಂಟಿತೊರಿಚೆರ್ ಬಸಯ್ಲ್ಯೊ. 1924 ಎಪ್ರಿಲ್ 3 ವೆರ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಪೆರಿನಿನ್ ನವ್ಯಾ ಕಾಥೆದ್ರಲ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಂ. ಸಮರ‍್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್‌ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಮಂದಿರಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಆನಿ ಕೆನರಾಕ್ ಉತ್ರುನ್ ಹಜಾರೊ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಫಾಂಕ್ತಾ.

‘ಕಥೆದ್ರಾ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕದೆಲ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಸೆವಾ ದಿತಾ. ತಾಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಆನಿ ಸದ್ರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾ. ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮ್ಹಣಿಯಾರ‍್ಪಣ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ತಾ. ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ‍್ಭ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಸಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿ ಚಡ್ ಕರ‍್ನ್ ಸಂಸ್ರಾಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್‌ಚ್ ನಿಕೆಪಿತಾತ್.

ಆದಿಂ ಇಗರ‍್ಜೆಭಿತರ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಮ್ಹಂತನಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ನಿಕೆಪುಂಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಕಾತೆಕುಂಬಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ವಾಡುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ರುಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್‌ಯಿ ಸಭಾರ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್, ಮೊನ್ಸಿಞರಾಂಕ್, ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಂತನಾಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪುರ‍್ಲಾಂ. ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕುಡಿಂಕ್ ಮೊಡೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಂತ್ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪುರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಂತ್.  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ನಿಕೆಪಿತಾತ್ (ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮೊರ‍್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸರ‍್ಗಾ ರಾಜಾಂತ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮಾತಿ ಖಾವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ತರಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ನಿಮಾಣಿಂ ಖಾಂವ್ಚಿ ಮಾತಿಚ್). ಆಮ್ಚೆ ಚಡ್‌ಶೆಂ ಬಿಸ್ಪ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾತ್.

ರೊಮಾಂತ್ಲೆ ಕಾತೆಕುಂಬ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಪುರ‍್ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಚಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಗೊಂಯಾಂ ಆನಿ ವೆರಾಪೊಲಿಚ್ಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. 1674  ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿಯೆಟಾಯ್ನ್ ಪಾದ್ರಿ ತೊಮಾಸ್ ದೆ ಕಾಸ್ತ್ರೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರೊಪಗಾಂದಾ ಫೀದೆಚೊ ವಿಕಾರ್ ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆನರಾ ಆನಿ ಮಲಬಾರಾಚಿ ವಿಕಾರಿಯೇಟ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚೊ ಮೂಳ್ ಫೊಂಡ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ‍್ಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆತಾಂ ಪಳ್ಳಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಮೊ| ಆಲ್ಶೆಂದ್ರ್ ಸೊಜಾನ್ ಖೊಂಡೊವ್ನ್ ತಾಂತ್ಲಿಂ ಹಾಡಾಂ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹಡ್ (ಬಿಸ್ಪಾ ತೊಪೆಚ್ಯಾ) ಫೊಂಡಾಂತ್ ಪುರಯಿಲ್ಲಿಂ (1980 – ಮಿಲಾರ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚ್ಯಾ ತ್ರಿಶತಾಬ್ದೆ ವೆಳಿಂ) ಪಾದ್ರುವಾದೊಚೊ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆ ವಾಝ್ ರುಜಾಯ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. (ತೊ ಹಾಂಗಾ ಚಾರ್‌ಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ)

1684 ಥಾವ್ನ್ 1845 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಕಾರಿಯತ್ತಾಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ಕೋಣ್ ತಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಖಂಯಿಂಚ್ ಮೆಳಾನಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಚಡ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಚರಿತ್ರೆಚಿ ಅಭಿರೂಚ್‌ಚ್ ನಾಂ ಆನಿ ಚುಕಿನ್ ಹೊ ಬಾರಾವೊ ಹೊ ತೆರಾವೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. 1690 – 1845 ವಿಗಾರ್ ಅಪೊಸ್ತೊಲಿಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಗಿ? ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ, ಆನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ತೆ ಕೋಣ್? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಆಜೂನ್ ಜಾಪ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ನಾ.

ಕಾರ‍್ಮೆಲಿತ್ ಪಾದ್ರಿ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸಾಚೊ ಬೆರ್ನಾದಿನ್ 1845 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವೆರಾಪೊಲ್ಲಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಅಪೊಸ್ತೊಲಿಕ್ ಜಾಲೊ. 1853 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೊ ರೊಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಮೆಲೊ. 1853 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೆನರಾ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ವಿಕಾರಿಯತ್ ಜಾಲಿ ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸಾಚೊ ಮಯ್ಕಲ್ ಆಂತೊನಿ ವಿಗಾರ್ ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ತಿಫೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ (ತೊ ಕ್ವಿಲೊನಾಂತ್ ಮೆಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ಚ್ ತಾಕಾ ನಿಕೆಪಿಲೊ) 1870 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾರಿ ಎಫ್ರೆಮ್ ಕಾರ‍್ಮೆಲಿತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಗಾರ್ ಅಪೊಸ್ತೊಲಿಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೊ ಫೊಂಡ್ ರುಜಾಯ್ ಆಲ್ತಾರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾ.

 

1878 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೆನರಾ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಪಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ನಿಕೋಲಸ್ ಮರಿಯಾ ಪಗಾನಿ ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿ ಪಯಿಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಅಪೊಸ್ತೊಲಿಕ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ 1886 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ರುತಾ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ ಕಾಥೆದ್ರಲಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಕೆಪಿಲಾಂ. ಪಗಾನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1895 – 1910 ಅಬುಂದಿಯಾಸ್ ಕವಾದೀನಿ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಉದಕಮಂಡಲ (ಊಟಿ) ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಿಂ ಮೆಲೊ ತರಿ ತಾಕಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಲಾಂತ್ ಆಲ್ತಾರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಕೆಪಿಲಾಂ. ಮುಕ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ( 1910 – 1923 ) ಜೆಜ್ವಿತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಪೆರಿನಿ ತೊ 1923 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಲ್ಲಿಕೋಟ್‌ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ ತರಿ 1928 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. 1932 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೊ ಮೆಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಚ್ಯಾ ಕಾಥೆದ್ರಲಾಂತ್ ನಿಕೆಪಿಲೊ.

 

ಖರ‍್ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸಮ್ಮತಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ‍್ವಾರೀ ಮುಳಾಚೊ ಬಾಪ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸೋಜ್ ಕೆನರಾಕ್ ದೇಶಿ ಮುಳಾಚೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ರೊಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ವಾಟರ್‌ಫೋರ‍್ಡಾಂತ್ ಅಂತರ‍್ಲೊ ತರಿ ತಾಚಿ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಕಾಥೆದ್ರಲಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಕಾ ನಿಕೆಪಿಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಣ್ಣ್‌ಮುಚ್ಚೆಲ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ನಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿತೊರ್ ರುಜಾರ್ ಫೆರ‍್ನಾಂದ್ ( 1931 – 1955 ) ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಲೊ 24 ವರ‍್ಸಾಂ ತಾಣೆ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಚಲಯ್ಲಿ ತಾಚಿ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕೂಡ್‌ಯಿ ಕಾಥೆದ್ರಲಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಫನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಪೆರಿಸ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ರೊಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ರೊಮಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತಾಕಾಯ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಪುರ‍್ಲೊ.

 

ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಬಿಸ್ಪ್ ರಾಯ್ಮಂದ್ ದೊಮೆಲ್ ( 1959 – 1964 ) ತೊ 1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಲ್ಲಹಾಬಾದ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಥಂಯಿಚ್ ತಾಕಾ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಲಾ. 1965 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ 1996 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ತೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ( 31 ) ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲ್ವಾದೋರ್ ಸೊಜ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಗೊವ್ಳಿ. ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತೀ (ಆದಿಂ ನಾಂ ಆನಿಂ ನಾಂ) ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಹಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ತಾಣೆ ಚಲಯ್ಲಿ. ತಾಚೊ ಗುರು ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ ಬಿಸ್ಪ್ ಆಲ್ಬರ‍್ಟ್ ವಿ ಸೊಜಾಕ್ ಮಾನ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಇಜಯ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ ಆಲ್ಬರ‍್ಟ್ ವಿಶೆಂತ್ ಸೊಜ್ ಎಕ್ದಮ್ ಕಾರ‍್ಬಾರಿ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಫುಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಮುಳಾರ್ ಆಪುಣ್ ನಿದ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚೊ ಫೊಂಡ್ ಆಲ್ತಾರಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಸಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್‌ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ.

ಎದೊಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾಂಕಿ ಸಾವ್ಳಿ ದೀಂವ್.

ಇತಿಹಾಸ್ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಸಭಾರ್ ರುಪಾಂ, ಶೆವಟ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಆಕರ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮುಳಾಂ ಸಭಾರ್ ಆನಿ ವಿವಿಧ್. ರಾಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೊ ದುಡು ಘೆವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಥಾವ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾಂನಿ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾಸನಾಂಥಾವ್ನ್ ವಿವರ್ ಘೆವ್ನ್ ಲಿಕ್ಲಲ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಕ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಸಭಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಚೆಂ ಹಾಡ್, ಸುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬೊಣ್ಗೆಚೆಂ ಝಾಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಜ್ ಸಂಶೋಧಕ್ ಶಿಕ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‌ಭುಂಯ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ‍್ಜಾಂ ಭಿತರ್ ಆನಿ ಶಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಫೊಂಡ್ ಚರಿತ್ರಾ ಶಿಕುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕುಂಕ್‌ಯಿ ವ್ಹರ‍್ತೆ ಆಕರ್‌ಚ್ ಸಯ್.

► ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

54% feel thumbs up. And how do you feel?
44 :thumbsup: Thumbs up
5 :heart: Love
13 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
16 :blush: Great
3 :cry: Sad
0 :rage: Angry

3 comments

 1. Canute Barboza

  The old testament Bible, the Book of Ecclesiastes, chapter 3, verses 19 to 21.
  The above Bible passage says that after death, not only human beings which includes bishops, priests, laity, the rich and the poor people, but also animals, go to the same place, which is either burial ground or cremation ground or in some cases, the medical hospital, if they have made a will to donate their dead body for medical research.
  So there is no sense to speak of after death situation. Heaven, hell and purgatory exist now in this life. What is the use of sending a dead person to purgatory or hell, when that person is completely and totally unconscious?
  What difference does it make to a dead person, if that person goes to heaven, when the dead person is perfectly unconscious?

 2. wonderful article, these kind of articles are needed in our language

 3. Naveen kulshekar

  Thanks the article which has history of our diocese.

  4
  1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !