Trending Now

ಪಯ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಭಾ

ಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್, ಖಾಡಿ ಗಾಂವಾಂಚೆ ದೇಸ್, ಯುರೋಪ್ ಕೆನಡಾ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಶೆಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವೆಗ್-ವೆಗಳ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆಚೆ ಮುಖೆಲಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಮುಖೆಲಿ ತಶೆಂಚ್ ನಾಮ್ನೆಚ್ಯಾ ನೇಮಾಳ್ಯಾಂಚೆ ಸಂಪಾದಕ್, ನಾಮ್ನೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮುಂಬಯ್ ಹಾಣಿಂ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಜಾಗತಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮೇಳ್’ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ.

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಆಂಟಿ ವಾಯ್ರಸ್ ಆಸಾ ಜೆಂ ನೋನ್-ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ಭಾಶೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಂಘಟಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಲಾಗಿಂ ಝುಜೊನ್ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಮಾರುನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಮುಕಾರ್ ವರುಂಕ್ ವಾಟೊ ಸೊಧುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಮುಕಾರ್ ವರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರೇಮ್ ಮೊರಸಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆನ್ ಹ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಫುಲಂವ್ಚೆಂ ಶರ್ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ತೀನ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂಶೋಧನಾಚೊ ಬೂಕ್ ‘ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಜರಾಂನಿ ವೊವಿಯೊ’ (ಮಾ|ಮಾಯ್ಕಲ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರ್) ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ (ನಿವೃತ್) ಭಿಸ್ಪ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೋಜಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೊಗಾಸಣೆನ್ ದವರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚಿ ಥೊಕ್ಣಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಮಾ|ಬಾ|ಮಾಯ್ಕಲ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರಾನ್ ಕೆನರಾ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಕಾಜರಾಂನಿ ವೊವಿಯೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಫಕತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ನಾಗರಿ ತಶೆಂಚ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕೊಂಕಣ್‍ಗಾರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್’ ಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಲೆಂ.

ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚ್ಯಾ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಮುಖೆಸ್ತ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ ಹಿಣೆಂ ಬುಕಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್, ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಡೀಜಿಟಲ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪತ್ರಿಕಾ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ಚ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರುನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಡಾ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭುನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ವರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಕ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಾ|ಬಾ|ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣಿಂ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪತ್ರಿಕೆಚೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಆಜ್ ಮೂಟ್‌ಭರ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಸಮೇಸ್ತಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಹ್ಯಾ ಚಿತ್ಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಯ್ ಉಶಾ ರಾಣೆನ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪತ್ರಿಕೆಚೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸ್ಥರಾರ್ ವಿಸ್ತಾರುಂಕ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಹಾತ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಭಾಶೆಕ್ ಆಧಾರ್ ಲಾಭಾಶೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಿಯೊ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್’ ಡಿಜಿಟಲ್ ರುಪಾರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಬ್ ರಾಜು ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್, ಆಮಿಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಗಳ್ಸುನ್ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಸಮೀಕ್ಶಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ನವೆ ವಾಚ್ಪಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಖೂಪ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರಿಕ್ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟಯ್ಲಿ.

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ತೀನ್ ಲಿಪಿಯೆಚೊ ‘ಇ-ಬೂಕ್’ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರುನ್ ಬಾಬ್ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಥೊಕ್ಣಾಯ್ ಕರುನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೆ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ವೆಗ್-ವೆಗಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ವೆಗ್-ವೆಗಳ್ಯಾ ಮುಖೆಲಿಂನಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸಂಧೇಶ್ ದಿಲೆ; ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಡಾ|ಭೂಶಣ್ ಭಾವೆ, ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ರೀಡರ್ ಆನಿ ಡಿನ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೊಂಯ್ ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಆಧ್ಲಿ ಮುಖೆಸ್ತ್ ಡಾ|ಚಂದ್ರಲೇಖ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡಾ|ಜಗದೀಶ್ ಪೈ, ಕೇರಳಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಆಧ್ಲೆ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಯ್ಯನೂರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ, ದಲ್ಗಾದೊ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೊಂಯ್ ಹಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಬ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಡಿಯಾಳು ಖಬರು ಪತ್ರಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಳಿಗಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಗೊಂಯ್ ಹಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಶಿಣ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ವೇಶಾ ಸಿಂಗ್ಬಳ್, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಬ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ, ಇ-ಉಜ್ವಾಡ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲುವಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಬೆಳಗಾಂವ್, ಉಡ್ಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ರೋಯ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ದುಬಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ದುಬಯ್,  ಕೆನಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಿ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಬೆಂದುರ್, ಗೊಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನಾಮ್ನೆಚೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಲಿ ಗೋಯೆಸ್, ದಾಯ್ಜಿದುಬಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾನು ಮರೋಳ್, ಕುವೆಯ್ಟ್ ಕೆನರಾ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌ಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಯ್ ರಿನ್ನಾ ಡಿ’ಸೋಜ್, ದಬ್ಲಿನ್ ಅಯರ್‌ಲೆಂಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ ಮೊನಿಕಾ ಡೆ’ಸಾ ಮಥಾಯಸ್, ಯು.ಕೆ.ಲಂಡನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುನಿಲ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ತಶೆಂಚ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕುಟಮ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಅಲ್ಮೇಡಾ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೆ ಸಂಧೇಶ್ ದಿಲೆ.

ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೆ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಬ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಧಿನ್ವಾಸ್ ದಿಲೆ.

ಬಾಯ್ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬಾಬ್ ಪ್ರೇಮ್ ಮೊರಾಸ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಣಿಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತೆಂಚೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಿಯೊ ಬೂಕ್    ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್
ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ತೀನ್ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಬೂಕ್    ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್
ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪತ್ರಿಕಾ (ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿ)    ಪಯ್ಣಾರಿ
ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪತ್ರಿಕಾ (ರೊಮಿ ಲಿಪಿ)    POINNARI
ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪತ್ರಿಕಾ (ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ)   पयणारी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !