Trending Now

ಲಿಪಿ ನಾಂವಾಚೆರ್ ವಿಷಾಚೆ ಬೀಂ!

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜ್ – ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ನಾಚಂವ್ಚೊ ಖೆಳ್ ? ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜ್ – ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ನಾಚಂವ್ಚೊ ಖೆಳ್ ? ಬರಪ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬಾ. ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ editor@kittall.com ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್.  

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜ್ – ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ನಾಚಂವ್ಚೊ ಖೆಳ್ ?


ಭಾಶೆಕ್ ಏಕ ಲಿಪಿ ಆಸ್ತಾ ಮಣಚೆ ಸರ್ವಾಂಕ ಖಬರ ಆಶಿಲೆ ವಿಚಾರ. ಕೊಂಕಣಿಕ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಮೋಣು ಸಂವಿಧಾನಾನ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನಿ ಮಾನ ಕೆಲ್ಲಿಲೆ ನವೆ ವಿಚಾರ ಕಾಂಯ್ ನೈ. ಕೊಂಕಣಿಕ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳೊವಪಾಕ ಕಿತ್ಲೆ ಆಂದೋಳನ ಜಾಲ್ಯಾ, ಕಸಲೆ ಅಡ್ಕಳಿ ಆಶಿಲೆ ಮಣಚೆ ವಿಷಯಾರಿ ಇತಿಹಾಸಾಚೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆನಿ ಸಂಶೋಧನಕಾರಾಲೆ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರತೂನ ವಾಚಲೆರಿ ಆಮಗೆಲೆ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಜಾತಾ. ಮಾನೆಸ್ತ ಪಾವ್ಲ ಮೊರಾಸಾಂಗೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಚಳ್ವಳ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಚಡ್ತೆ ಮಾಹಿತಿಕ ಸಹೃದಯಾನಿ ವಾಚುಯೇತ.

ಆಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಮೂಳಾಚೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತಾ ತಸಲೆ ಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ, ಆನಿ ಗೋಮಾಂತಕ ತಶೆ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ಣಾಟಕ, ಕೇರಳಾಕ ಸ್ಥಾನಾಂತರ ಜಾಲಿಲೆಕ ಕಿತ್ಲೊಕಿ ದಾಖಲೊ ಆಸಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕಾಂಗೆಲೆ ಮೂಳ ಕರ್ಣಾಟಕ ನೈ. ಆಮಿ ಸ್ಥಾನಾಂತರ ಜಾವನು ಆಯಿಲೆ ಲೋಕ. ಆಮಗೆಲೆ ಪೂರ್ವಿಕಾಲೆ ವಸತಿ ಆಶಿಲೆ ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆ ಭಾಷೆಚೆ ವಾಪಾರ್ ಆಶಿಲೆಕ ಆಮಕಾ ಕೊಣಾಕಯ್ ಕಾನಡಿ ವಾ ಇತರ ಲಿಪಿಚೆ ಜ್ಞಾನ ನಾಶಿಲೆ ಮಣಚೆ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಸ್ಥಾನಾಂತರ ಜಾವ್ನು ಆಯಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯಿ ಆಮಿ ಆಸ್ತಾ, ತ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಶೆಚೆ ಪ್ರಭಾವಾನ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೊವಪಾಕ ಶೂರು ಕೆಲೆ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನು ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಲಿಪಿ ಕಾನಡಿ ಮೋಣು ಮಣಚಾಕ ಜಾಯ್ನಾ.

Rev Ferdinand Kittel

ಜರ್ಮನ್ ಮಿಷನರಿ ಥಾವ್ನ ಭಾರತಾಂತ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಧಾರವಾಡ, ಮಂಗಳೂರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಾಕ ಯವ್ನು, ಖೂಬ ವರಸ ಊರ‍್ನು ಕನ್ನಡ ಶಿಕೂನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಿಕ ಲೊಕಾಂಕಚ ಲಜ್ಜ ಜಾವಚೆ ತಶೆಂ ಶಬ್ದಕೋಶ ಕಾನಡಿಂತು ಬರೊವನು ಫಾಮಾದ ಜಾಲಿಲೊ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟೆಲ್ ಆಜಿವರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂತ ಮೋಣು ಲೊಕಾಂಕ ಮಾಯಮೊಗಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಶೆ ಮೋಣು ಕೆನ್ನಾಯ ತಾಂಗೆಲೆ ಅನುಯಾಯಿನ ಯಾ ಶಿಷ್ಯಾನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಸ್ ಜರ್ಮನ್ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರೊವಯೇತ ಮೋಣು ವಾದ ಕರನಿ.

ಕಿತ್ಯಾಕ ಹಾಂಗಾ ಹೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕರತಾಸಾ ಮಳ್ಯಾರಿ ಆಮಗೆಲೆ ಜೀಬ ಬರೆ ಆಸಲೆರ್ ಪ್ರಪಂಚ ಆಮಗೆಲೆ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕತಾ. ಕಿಟೆಲ್ ಶಬ್ದಕೋಶ, ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದೋಂಬುಧಿ ಅಸಲೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗ್ರಂಥಾಚೆರ್ ತರ್ಜಣ ಆದಿ ಗೂಂಡಾಯೆಚೆ ವಾವ್ರ ಕೆಲಿಲೆ ಮಹಾನುಭಾವಾಲೆ ವಾಟೆರಿ ಚಮ್ಕನಾಶಿ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಿಷಾಚೆ ಬೀಂ ಘಾಲಚೆ ಸೋಣು ಆನಿಕ ಕಿತೆ ಕಾಮ ತುಮಚೆ? ಭಾರತಾಚೆ ವಿರುದ್ಧ ಝೂಜುನು ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ್ ಥಂಡ ಬಸ್ಲೆ, ಚೀನಾ ಝೂಚೆ ವಿಷಯ ವಿಸರಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಝೂಜಾರಿ ಮಾತ್ರ ಥಕ್ನಾಚಿ. ತುಮಚೊ ಉರ್ಬಾ ಚಡ ಆಸಾ. ಝೂಜಚ್ ತುಮಚೆ ಅಸ್ತ್ರ ಜಾವ್ನ ಆಸಲೆರ್ ತುಮಕಾ ಫಕ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ದಿಸತಾಸಾಕಿ? ಆನಿಕ ಖೂಬ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾ. ಕಾಮ ನಾಶಿಲೊ ಆಚಾರಿ ಕಸನೆಕಿ ತಾಶ್ಚೆ ಕಾಮ ಕೆಲ್ಲೊ ಮೋಣು ಕಾನಡಿಂತ್ ಗ್ಯಾದ ಆಸಾ. ತಸಲೆ ಕಾಮ ಕರಪಾಕ ಆಸಕ್ತಿ ಆಸಲೆರ್ ತಯಾರ ಜಾಯಾ.

1. ರಿಸರ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆ ವಿರುದ್ದ ಝೂಜಾ. ಭಾರತಾಚೆ ಕರೆನ್ಸಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಿತ್ಯಾಕ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ ನಾ ಮೋಣು ವಿಚಾರಾ.

2. ಕೊಂಕಣೀಕ ಏಕಚ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯಲ್ಯಾ. ಅತಾಂ ಬರೆ ಅವಕಾಶ ಆಸಾ. ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಚೆ ಕೊಂಕಣಿಕ ದಿಯಾ ಮೋಣು ಮಾಗಾ.

3. ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನಾಕ ಆನಿಕ ಚಡ ಮೋಲ. ಏಕ ಪಾವಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯಲೆರ್ ಸಾತ ಲಾಖಾ ಪಶೆ ಚಡ ದುಡು ಮೆಳತಾ. ಥಂಯಿ ಬಿ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಚೆ ಪುಸ್ತಕ ಘುಸಯಾ.

4. ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಶೀಂ ತುಮಕಾ ಮಾಹಿತಿ ನಾಶೆ ದಿಸತಾ. ಏಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಯೇತ ಕಿ ಮೋಣು. ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಚೆ ಕೊಂಕಣಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳೊವಪಾಕ.

5. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ(ಯು.ಜಿ.ಸಿ.) ದರವರಸ್ ನೆಟ್(ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್) ಚಲಯ್ತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ನೇಮಕ ಕರಪಾಕ ಚಲೊವಚೆ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಕೊಂಕಣಿವರಿ ಆಸಾ. ಪ್ರಶ್ನಪತ್ರ ಫಕ್ತ ನಾಗರಿಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ಕಾನಡಿ ಉರೊ, ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಪ್ರಶ್ನೊ ಬಿ ವಿಚಾರನಾತ್. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯಾಂತ್ ತುಮಕಾ ಆಸಕ್ತಿ ನಾ, ಫಕ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಶಿಂ?

UGC – NET Model Question Paper

6. ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ(ಯು.ಪಿ.ಎ.ಸಿ.) ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲಯ್ತಾ. ಥಂಯಿ ಬಿ ದೇವನಾಗರಿಚಿ. ತೇಂ ಬಿ ದೆಹಲಿಂತ್ ಆಸಾ. ತುಮಚೊ ಹಾತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ನಾಕಿ?

7. ಅರಬ್ ಭಾಸ್ ಉಲ್ಲೊವಚೆ ೨೫ ದೇಶ ಆಸ್ಸಾ. ಥಂಯಿಚೆ ಆಫಿಶಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರೇಬಿಕ್. ಪಾರ್ಸೊ ಅರೇಬಿಕ್ ಲಿಪಿ ಮಾಧ್ಯಮಾನವರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬರಯ್ತಾತ್ ಮೋಣು ಆಯ್ಕಲಾ. ಮಾಕಾ ಅಜೂನು ತಸಲೆ ಬೂಕ್ ಪಳೊವ್ಕ ಮೆಳನಿ. ತುಮಿ ಝೂಜಲೆರ್ ಸೌದಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೀನ್, ಕುವೈತ್, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಮೊರಾಕ್ಕೋ, ತಾಂಜೇನಿಯಾ, ಬಹರೈನ್, ಟ್ಯೂನಿಶಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ದುಬೈ ಅಸಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಸುಗಂಧ ಪ್ರಸಾರ ಜಾವ್ಚೆ ತಶಿ ಕರ್ಯೇತ.

8. ಸಿದ್ಧಿ ಲೋಕು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಳಾಚೆ ಮ್ಹಣಚೆ ಸಿದ್ದಾಂತಾಚೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಅರೇಬಿಕ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಪೋರ್ತುಗೀಸ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್, ಸ್ವಾಹಿಲಿ ಭಾಸ್ ಉಲೊವಚೆ ಲೋಕ ಆಸ್ಸಾ. ಸಿದ್ದಿ ಲೊಕಾಲೆ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ. ತಾಂಗೆಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾಕ ವಚೂನು ಝೂಜಾ.

9. ದಿಯೂ-ದಾಮನ್ ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ಆಸ್ಸಾ. ತಾಂಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ ಹಾತ್ ಸೊಡಲೆ? ತಾರು ಘೇವ್ನು ವಚೂನು ಥಂಯಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾವುಟ ಲಾವೊನು ಝೂಜಾ.

10. ಕೊಡಿಯಾಲಾಂತ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರೊವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಸಾತ್. ತಾನ್ನಿ ದೊಲ್ಗೊದಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿತ್ಯಾಕ ಘೇನಿ? ಏಕ ಅರ್ಜಿ ಥಂಯಿ ಬಿ ಘಾಲ್ನು ಪಳಯಾ.

11. ಕೊಂಕಣಿ ವಿಶ್ವಭಾಷಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ವಿರುದ್ದ ತುಮಿ ಹಾರಲೆ. ಅತಾಂ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸಾಂತ್ ಆಶ್ಚೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲಿಪಿ ವಿಷಯಾರಿ ಝೂಜಕಾ. ಅರೇಬಿಕ್, ಪೋರ್ತುಗೀಸ್, ರೋಮಿ ಲಿಪಿ ವಾಪರಚೆ ದೇಶಾಚೆ ವಿರುದ್ದ ಝೂಜುನು ಥಂಯಿ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಚೆ ವಳಖ ಕೋರ್ನು ತೆಂ ದೇಶಾಚೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿವರಿ ಘೆವಕಾ. ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಫರ್ಡಿನ್ಯಾಂಡ್ ಕಿಟೆಲ್ ಜಾವ್ಚೆ ಭಾಗ್ಯ ತುಮಕಾ ದೇವಾನ ದಿಲ್ಯಾ. ಆನ್ಯೇಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೊ ಕರಚೆ ಅಪರೂಪಾಯೆಚೆ ಅವಕಾಶಾಚೆ ಸದುಪಯೋಗ ಕೋರ್ನು ಸಕ್ಕಡ ದೇಶಾಂತ ಝೂಜಾರಿಕ ಜೈಕಾರ ಘಾಲೊನುಘೇವನು ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಕ ವೈಭವ ಹಾಡುಂಕ ಪ್ರಚಂಡ ವಿಶ್ವ ಸಾಮ್ರಾಟ ಜಾಯಾ.

12. ಎಂ.ಎ. ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಬಿ ನಾಗರಿ, ಕಾನಡಿಂತ್ ಅವಕಾಶ ದಿಲ್ಯಾ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಘೆತಲಾ? ಕೋರ್ಸ್ ಚಾಲೂ ದವರ್ಚ್ಯಾಕ ಕಿತ್ಲೆ ವಾಂವ್ಟ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ? ಝೂಜಾರಿ ಲೋಕ ತೆನ್ನಾ ತೆಂಕೊ ದಿವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲೆ ನಾಚಿ. ಆತಾಂ ವಿರುದ್ದ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಕ ಮಾತ್ರ ಯೆತಾತಿ.ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿರಿ ಎಂ.ಎ. ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಅವಕಾಶ ಅಸ್ಲೇರಿ 10 ಎಡ್ಮಿಶನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ? ಹೆ ಪಂಥಾಹ್ವನ ಜಾವ್ನು ಘೆಯಾ. ಹೆ ವರ್ಷ ಎಂ.ಎ. ಕೊಂಕಣಿಕ್ 10 ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಚೆ ಲೊಕಾಕ ಎಡ್ಮಿಶನ್ ಕರಾ. ಶಾಬ್ಬಾಸ್‌ಗಿರಿ ಹಾಂವ್ ದಿತ್ತಾಂ.

ನಾಂಚಾಕ ಕಳ್ನಾಶಿಲೆನ ವಠಾರ ವಾಂಕಡೆ ತಿಂಕಡೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆವರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತುಮಗಿಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಾತಾಕ ಮೇಳ್ನಾಶಿಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲ ಆಮಶೆಂಕಿ. ಕಸಲೆಯ್, ಖಂಚಯೆಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್ಕಾ ಜಾಲೆರ್ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಕಾಮ ಕರಕಾ. ಪುಸ್ತಕಯ್ ಬರಯ್ನಾಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀ ಮೋಣು ಮಾಗಲೆರ್? ಲೋಕ್ ಹಾಸ್ತಾತ್. ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಚೆರ್ ಮೋಗ್ ಆಶಿಲೆ ತುಮ್ಮಿ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ? ಫಕ್ತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಂಗಡಾಂತ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರಿ, ಜಾಳಿಜಾಗೆರ್ ವಿವಾದ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಬೂಕ್ ಬರಯಿಲೆ ತಶೆಂ ನೈ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜಾವ್ನು ತುಮಕ್ ಪಸಂದ ಆಶಿಲೆ ಲಿಪಿಮಾಧ್ಯಮಾನ ಬೂಕ್ ಬರಯಾ. ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಟಿ.ಎಂ.ಎ. ಪೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತುಮಗೆಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಲೊಕಾನಿ ಹೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್ಲಾ? ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟನಾಶಿ ತಾನ್ನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಸಾರಕೆ?

ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲಿಪಿಚೆ ಅಂತರ ದೂರ ಕೋರನು ಆಮಕಾ ಆನಿಕ ಚಡ ಸವಲತ್ತಾಯ ಕೋರ್ನು ದಿತ್ತಾಸಾ. ಕಾನಡಿಂತ್ ಬರೊವನು KONKANVERTER ಚೆ ಕನ್ವರ್ಟರಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆರ್ ದೇವನಾಗರಿಂತ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಜಾತಾ. ಪುಸ್ತಕ ಛಾಪುನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆಯಾ. ನಾಗರಿ ಕಮಾಂಡರಾ ಎದರಾಕ ಕಾನಡಿ ಕ್ರುಸೆಡರಾನಿ ಝೂಜಲೆರ್ ದಿವಡಾ ಬರೋಬರ ಗಾಂಯಡೆಳಾನ ರೇಸ್ ಕೆಲ್ಲಿಲೆ ತಶೆಂ ಜಾತಾ.

ಝೂಜಾರಿ ತೂಂ ಝೂಜತ ರಾಬ
ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತ್ ಹಾರತ ರಾಬ
ಪೊಕೊಳ್‌ವಾದಾಂತ್ ಸತ್ಯ ನಾ
ಥಕಪರ್ಯಂತ್ ಸತ್ವ ಕಳನಾ!

► ಡಾ. ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ
ಕೊಂಕಣಿ ಚಿಂತಕ್, ಟೀಕಾಕಾರ್

47% feel thumbs up. And how do you feel?
153 :thumbsup: Thumbs up
26 :heart: Love
0 :joy: Joy
55 :heart_eyes: Awesome
12 :blush: Great
0 :cry: Sad
79 :rage: Angry

6 comments

 1. Francis Lobo Mangalore

  More children today learn in the English medium and with the advent of CBSE, the third language is the only rudimentary. So is Kannada today? How many students take Kannda as their optional subject in English medium schools. Only some students of the Kannada medium learn it.

  I have seen in our churches that sometimes it is difficult to get readers to read the Konkani Kannada script. Few may remember the local Bishop suggesting we should now have a Roman script for Konkani in Mangalore as part of liturgy as being done in Goa as the young generation is not able to read in Kannada Script.

  So when Kannada itself is going down what about Konkani in Kannada script. How many of our Konkani speakers children are able to read and write in Konkani today ?. We are wasting our time in fighting about the script than developing a writing in the language

  2
  1
 2. you should have written this article in Nagari lipi. wh kannada lipi?

  • अरविंद

   तुका सवाल कोंकणींत विचारपाक कळनाकि?

  • Comment on the content and write your full name.

   We want Nagari and Kannada both. Today we have missed opportunities to complete in civil service, and other competitive exams due to this mentality.

 3. ಜೊಕ್ತೆ ವಿಚಾರ್ ಸುಚಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಲಿಪಿವಾದ್ ಘೆವ್ನ್ ಖಾಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ತೆಂ ಆತಾಂ ತರೀ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಬರೆಂ.

 4. When India was thinking to send satellite to Mars and calculating the expenses, Late Dr. Abdul Kalaam commented. ” Even if we have 0.01% of chance reaching Mars before Chinese, let’s proceed.

  But we do not have even 0.01% chance of making Kannada script as official script.

  From past 7 to 8 years, I was under the impression that our case is in court and one day we will receive good news. But the reality is our leaders (So called) were fooling us. Even though our application was rejected by the court, we were misguided. Most of Konkani programmes whenever script issue comes, they were announcing as matter is in the court.

  Today we can write Civil Service, NET exams in Konkani. For which Devanagari script is used. We should encourage Konkani students to write in Devanagari and Kannada both. So that they can prepare them for these examination.

  All this foolishness is started by senior writers. Let’s all work together towards Konkani literature, than wasting time and public money on impossible mission.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !