ಆಶಾವಾದಿ 20-20 – ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿ ಆಹ್ವಾನ್

2000 ಇಸವೆಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ 2001-02 ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ 47 ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ 20 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸುವಾಳೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ದಸೆಂಬ್ರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಪುಸ್ತಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವಚ್ಯಾಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪಿ, ಗುಣ್‍ಮೊಲಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾ ಸಂಶೋದ್/ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ (ಕವಿತಾ, ಸಂಕಲನ್, ತರ‍್ಜಣ್, ಕಥಾ, ಸಂಶೋದ್ ಬರ್ಪಾಂ ಯುನಿಕೋಡಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ಚಿಂ) ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಯೆತಾ.

ವಿಂಚ್ಲಲಿಂ ಬರಪಾಂ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಲಿಪಿಯಂತರ್ ಕರುನ್ ತೀನ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಹೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಪುಸ್ತಕ್; ಆಶಾವಾದಿ 20-20 ಕಾರಯಾವೆಳಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ರುಪಾರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾತಾಲೊ. ತುಮ್ಚಿಂ ಬರಪಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಅಖೇರ್ಚಿ ತಾರಿಕ್: 31 ಒಕ್ತೋಬರ್ 2020.

ಇಮೇಯ್ಲ್: ashawadi@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !