ಗಾಂಧಿ, ಚರ್ಚಿಲ್ ಆನಿ ‘Statue’ ಸರ್ಕಾರ್

ಕಾಂಯ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಔಟ್‌ಲುಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿವಿಧ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಚಾ ಲೊಕಾನಿಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಕೋಣ್? ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಚಡುಣೆಂ 43 ಲಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ 19 ಲಾಕ್ ಜಣಾಂನಿಂ ಡೊ| ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರಾಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್  ಮ್ಹಣ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸಯ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಡೊ|ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಕ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಔಟ್‌ಲುಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾನ್ ನೆಮಿಯಾರ್ಲ್ಯಾ 28 ಜಣಾಂಚಾ ಜ್ಯೂರಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಜ್ಯೂರಿ ಪಯ್ಕಿಂ 14 ಜಣಾಂನಿ ನೆಹರುಚಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರಾಚಾ ನಾಂವಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ 6 ಜಣಾನಿಂ ಸಹಮತ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ.

ನೆಹರು ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್, ಅದ್ಲೊ ರಾಶ್ಟ್ರಪತಿ ಡೊ| ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಕಲಾಂ , ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ, ಜೆ.ಆರ್.ಡಿ ಟಾಟಾ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯ್ ಆನಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಾ ನಾಂವಾ ಅಟಾಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ಕಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಭಾರಾತೀಯ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮಹಾನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಅಶಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. “ ಭಾರಾತಾಂತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಥರಾನ್ ದುಸ್ರೊ, ತಿಸ್ರೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ವರ್ಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚ್ಯಾ ಕೊರೊಡೊಂ ಜಣಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರಾನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಕ್ ಮಿನತ್ ಹೆರಾನಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ”. ತುಮಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ, ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯೊ, ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲ್ಯೊ, ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ತುಮಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಪರೋಕ್ಷ್ ರಿತಿನ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಅಧಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ‘ಮಹಾನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಂತಿಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಚೆಂ ‘ಮಾಪ್’. ಹೆಂ ಮಾಪಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಭಾರಾತಾಚಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರಾಕ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಅಪಾರ್ ಅನಿ ಅಪರಿಮಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಇಮಾಜಾಂನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾ ಆನಿ ಅಪುಣ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಫುಟಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರಾನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧೋರಣಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪಶ್ಟತಾ ಆನಿ ಪ್ರಖರತೆಚಾ ಆಧಾರಾನ್, ಭಾರತೀಯ್ ಪರ್ಜೆಚಾ ಮುಕಾರ್ ಜಯ್ತ್ ಇಮಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ವಾದ್ ಸಮರ್ಥ್ ರಿತಿನ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರಾಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ವಿನ್‌ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಇಮಾಜೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂಚ್ ಅತಾಂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆನಿ ಔಟ್‌ಲುಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚಾ ಸಮೀಕ್ಷೆವಿಶಿಂ ಉಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್. ಲಂಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರಾಂತ್ ಅಸ್ಚಿ ಚರ್ಚಿಲಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಆತಾಂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾಂಪ್ಲ್ಯಾ. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಹಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂಚೆ ಖೆಂಡಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಂಡನಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂ ಚಲ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಇಮಾಜೆಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಚರ್ಚಿಲ್ ಜನಾಂಗೀಯ್‌ವಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್‌ಕಾರಾಂನಿ ಇಮಾಜೆಚಾ ಬಗ್ಲೆಂನಿ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಚರ್ಚಿಲಾಕ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ದುಸ್ರೊ ಹೀರೊ ನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾಝುಜಾ ವೆಳಾರ್ ಬ್ರಿಟನಾಕ್ ಜಯ್ತ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಿಲಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಬೋರಿಸ್ ಜೊನ್ಸನ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾಸಮಾನ್. ಚರ್ಚಿಲಾ ವಯ್ರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ನೆತಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ.

ಅತಾಂ ಚರ್ಚಿಲ್ ಹೀರೋ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ವಿಲನ್ ಮ್ಹಣ್ ಜನಾಂಗೀಯ್‌ವಾದ್ ಅನಿ ವಂಶೀಯ್‌ವಾದಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಚೊ ಆರೋಪ್. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪೂರ್ವ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಂಗಾಳಾಂತ್ ದುಕೊಳ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಧಾವ್ ಚಡೊಂಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಆಸಾ. ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ 30 ಲಾಕ್ ಲೋಕ್ ಬಂಗಾಳ್ ದುಕೊಳಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಬಂಗಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ವೊರ್ವಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಾಣಾ ವಸ್ತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಾಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವೆಪಾರಿಸ್ತಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ನ್ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚರ್ಚಿಲಾಚಿ ಹಿಕ್ಮತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಧಾಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ.

1943 Bengal Famine

ಆದಿವಾಸಿ ಆನಿ ಧವೊ ರಂಗ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚರ್ಚಿಲಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಪಂಗ್ತೆ ಭೇದ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ಸಾರ್ವಜಣಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ. ಚರ್ಚಿಲಾಚಿ ನಾತ್ ಎಮ್ಮಾ ಸೊಮೇಸ್ ಸಯ್ತ್ ಹೊ ವಾದ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ. “ಅಬಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಧಾಂಪುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಿರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ನಾ ತರೀ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ. ದೆಕುನ್ ಅಬಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂತ್ ವರ್ನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಚಡ್ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.” ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬಿಬಿಸಿಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಎಮ್ಮಾ ಸೊಮೇಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ  ಆಸಾ.

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಕ್ ಅರ್ಧೊ ವಿಣ್ಗೊ, ಫಕೀರ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಿಲಾಕ್ ಚುರ್ಚುರೆ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಾಳಾಚಿ ರೊಂದಾಂ ಘುಂವೊನ್ ತಾಚಾಚ್ ಇಮಾಜೆ ಕುಶಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಚೊಕ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಚರ್ಚಿಲಾಚೆಂ ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ಫಕತ್ ದವ್ಯಾ ಕಾತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಮನಿಸ್ ಸಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ. ಕಾತಿಚೊ ರಂಗ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ನಿರ್ವಚಣ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ ಮ್ಹಣ್ ಚರ್ಚಿಲಾಕ್ ತೆದಳಾ ಕಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಅನಿ ಇತಿಹಾಸ್ ಚರ್ಚಿಲಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಪಾಟಿಂ ದಿತೆ ಆಸಾ.

Winston Churchill

ಚರ್ಚಿಲಾಥಂಯ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ತಾಪಕ್ಷೆನ್ ಸೂಕ್ಷಿಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಭಾರಾತಾಂತ್ ಅತಾಂ ಜಯ್ತ್ ಇಮಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲಾಚಿ. ಸಂಸಾರಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಇಮಾಜ್ ಉಬಾರ್ಚಿಚ್ ಎಕಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಜ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೋಣ್ ತರೀ ಉಬಾರ್ತಿತ್ ತರ್ ತೊ ನಾಕಾರ್ಚೆ ಬರಿ ನಾ. ಎಕ್ವಟಾಚಿ ನಿಶಾನಿ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲಾಚಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ವೊಲಾಂವ್ಚೆಂ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಭಾರಾತಾಂತ್ ಎಕ್ವಟಾಚಿ ಏಕ್ ಇಮಾಜ್ ಅಸಾ ತರ್ ತಿ ಗಾಂಧಿಜಿಚಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂಚಿ ನ್ಹಂಯ್. ಸರ್ವ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗಾಂಧಿಜೀನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ? ಪುಣ್ ಅತಾಂಚಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗಾಂಧೀಜಿಚಿ ತಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

ಎಕ್ವಟ್ ಇಮಾಜೆಂತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಕಿರ್ಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆ‌ಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹಿ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ಕೊರೊಡ್ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ನ್ ಚೀನಾಚಾ ಭಾಂದ್ಪಾ ಕಂಪ್ಣೆ ಕರ್ನಾ ಪಟೇಲಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಉಬಿ ಕರ್ತೊ ನಾ. ಇಮಾಜಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ಆಸ್ಚೊ ಫಕತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಅನಿ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆಕ್!

Statue of Unity, Gujarat, India

ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ಕೋವಿಡ್-19 ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೈರಸಾಚೆಂ ಪ್ರಸರಣ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಟಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ಮಂತ್ರಿ ಎ.ಎ.ಎ. ವಿಶಿಂ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಅಸಾ. ಸಿ.ಎ.ಎ. ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ವೆತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಆತಾಂ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಎಕ್ವಟಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಆನಿ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ಎಕ್ವಟ್ ಫುಟಂವ್ಚಿ ಯೋಜನಾಂ – ಹಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ರೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್ಯೆತ್. ಬಿಹಾರ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತೀ ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಪ್ರಯೋಗಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರುತಾ ಜಾತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಭಾರಾತಾಂತ್ ದೇಸಾಂತರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಬಿಹಾರಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂಚೆಥಂಯ್ ಲೋಕ್ ಡೌನ್ ಆವ್ದೆವೆಳಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾನ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾನ್ ಪಳೆಯ್ಲಾಂ/ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಗಾಂಚ್  ►   https://www.thedailybeast.com/george-clooney-on-the-murder-of-george-floyd-americas-greatest-pandemic-is-anti-black-racism?ref=scroll

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಹೋಲಿವುಡ್ಡ್ ನಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಜೋರ್ಜ್ ಕ್ಲೂನಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಖಬ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ದಿ ಡೈಲಿ ಬೀಸ್ಟಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೀನೆಸೊತಾಂತ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ನಿಶ್ಠುರ್ ರಿತಿನ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೋರ್ಜ್ ಪ್ಲ್ಹೋಯ್ಡಾಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಕ್ಲೂನಿನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕೀ “ ರಂಗ್ ಆನಿ ಜನಾಂಗ್‌ವಾದ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ಲೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವೈರಸ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 400 ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ವಕಾತ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ”. ಅತಾಂ ಜೋರ್ಜ್ ಕ್ಲೂನಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಭಾರತೀಯ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ “ಕೋಮುವಾದ್ ಹಾಂಗಾ ಅಸ್ಚೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವೈರಸ್. ಹಾಕಾ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ.”

ಮತಾಂದ್ಳೆಪಣ್ ಆನಿ ಕೋಮುವಾದಾ ವಿರೋಧ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧೋರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಗಾಂಧಿಜಿಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕೊರೋನಾನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಶಾಗೀ ಚಡಿತ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೋಮುವಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೈರಸಾನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಕೋವಿಡ್-19 ಪಿಡೆಕ್ ವೊಕಾತ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕೋಮುವಾದ್/ಮತಾಂದ್ಳಾಪಣಾ ವಿರೋಧ್ ಭಾರತಾಂತ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೆದಾಳಾ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ ? ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ. ಇಮಾಜೆಂಚಾ ವಜನಾಂತ್/ಉಬಾರಾಯೆಂತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂಚಾ, ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚಾ ಮತಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾಯೆಂತ್ ಎಕಾ ದೇಶಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಕತ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮೆಜ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ದವರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಆಮ್ಚೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಹೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲಂಡನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾರತಾಂತೀ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಚಲ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

► ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ

88% feel thumbs up. And how do you feel?
15 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. Jerome D'Souza

    Stany Bela is a brilliant writer. He always focuses light on social, political, religious and economic aspects in his articles.Through this he tried/tries to bring out reality and truths.

  2. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

    Thought provoking article.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !