Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ನಾಂವ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಝುಜ್ತಾ , ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವೆಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ?

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ, ಸರ್ಕಲಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಬದ್ಲುಂಚೊಂ ಪರವ್ ನವ್ಯಾನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಸತ್ತಾ ಕೊಣಾಯ್ಚೀಯ್ ಆಸುಂ ರಸ್ತೊ, ಸರ್ಕಲ್, ಸಾಲಾಂಚೆಂ ನಾಂವಾಂ ಬದ್ಲುಂಚೆಂಚ್ ಸತ್ತೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸತ್ತೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಾರ್, ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರ‍ಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟೊದಾ ಗಾಂವ್ಚೊ, ರಾಷ್ಟ್ರ‍್ ಮಟ್ಟಾರ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆದರ್ಶ್ ಸರ್‌ಪಂಚ್ ಪದವಿಕಾ ಜಿಕ್ಪಿ ಭಾಸ್ಕರ್‌ರಾವ್ ಪೆರೆ ಪಾಟೀಲ್ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೊ ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಂ.

ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪಾನಾಚೆರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಯೂ ಟ್ಯೂಬಾಚೆರ್ ಭಾಸ್ಕರ್‌ರಾವ್ ಹಾಣಿ ಉಲಂವ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ವಿಡಿಯೊ ಆಸಾತ್. ಮರಾಟಿ ಭಾಸ್ ಸಮ್ಜಾತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತೆ ಪಳವ್ಯೆತ್. ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಂತ್ ಭಾಸ್ಕರ್‌ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ – ಏಕ್ ಗಾಂವ್ ಆದರ್ಶ್ ಗಾಂವ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಮುಳಾನ್ ಪಾಂಚ್ ಗೋಶ್ಟಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಏಕ್, ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ನಿತಳ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್, ದೋನ್, ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಭುಂಯ್ತ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ತೀನ್, ಝಾಡಾಂ ಲಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಚಾರ್, ನಿತಳ್ – ನಿರ್ಮಳಾಯ್ ಆನಿ ಕಾಕ್ಸಾಂಚೊಂ ವಾಪರ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಪದ್ದತಿನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್,ಆನಿ ಪಾಂಚ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಭಾಸ್ಕರ್‌ರಾವಾಕ್ ಚಡ್ ಶಿಕಪ್ ನಾ. ತೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಫಕತ್ ಸಾತ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ಲಾ, ತೇಂಯ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂನಿ ಫೇಯ್ಲ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ಸಾತ್ವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೋ ಎಕಾ ವಿಡಿಯೊಂತ್. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಗೇಣ್ ಭುಂಯ್ ನಾ, ಗೊಟೊ – ಬಕ್ಡ್ಯೊಯ್ ನಾಂತ್. ಚೆರ್ಕೆ ಭುರ್ಗೆ ನಾಂತ್. ಆಸಾತ್ ತರ್ ಪಾಂಚ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಆನಿ ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೊವಾಗೆರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕೀ ಚಡ್ ಶಿಕಪ್ ನಾ. ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಪಾಟೊದಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಸರ್‌ಪಂಚ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಸುಕ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ನಕ್ಷಾ ಬದ್ಲುನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಏಕ್ ನಯ್, ದೊದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ತಾಕಾ ಆದರ್ಶ್ ಸರ್‌ಪಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ತಾ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರತಿಭಾತಾಯಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಥಾವ್ನ್, ಅನ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಸ್ಕರ್‌ರಾವ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಘೆತಾ.

ಆತಾಂ, ಭಾಸ್ಕರ್‌ರಾವಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ಗಜಾಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸಾತ್‌ಗೀ ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಶ್ನ್.

Name01
Link Dirty, stinking water adds to pandemic woes in Mangaluru

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಚ್ಯಾ ನಳಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕದ್ವಳ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೊನ್ ಕಿತ್ಲೊಸೊ ಲೋಕ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್ಲಾ. ( ವಯ್ಲಿ ವರ್ದಿ ವಾಚಾ) ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರಾನ್ ಕಾವ್ನ್‌ಸಿಲಾಂತ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಲೊ. ಏಶಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಥಾವ್ನ್ ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಲೋನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿಂ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ( ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಟಾಂ) ಕಿತ್ಲಿಂ ಚಾಲು ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ರೇಯ್ನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ( ಪಾವ್ಸಾ ಉದಕ್ ಜಿರವ್ಣಿ) ಫಕತ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂನಿ ಮಾತ್ ದಿಸ್ತಾ. ರಸ್ತೊ ರುಂದಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ವರ್ಸಾಂಪಾಸುನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ರೂಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಡಿವಾಯ್ಡಾರಾಂನಿ ಲಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಝಾಡಾಂ ಉದಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕರ್ಪೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್, ಸಾರ್ವಜಣಿಕ್ ಥಳಾಂನಿ ಕಾಕುಸ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಳ್ ಮೂತ್ರಿ ಸಯ್ತ್ ನಾಂತ್, ಲಾಕಾಂನಿ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ನ್ ಥಂಯ್ – ಹಾಂಗಾ ರಸ್ತ್ಯಾದೆಗೆಂನಿ  ಇ – ಟೊಯ್ಲೆಟ್ ಮ್ಹಣ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಡಬ್ಬೆ ಮಾತಿಖಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್, ವಾಟೆದೆಗೆರ್ ಕೊಯ್ರಾಚಿ ರಾಸ್ ಪಡ್ತಾ, ಭುರ್ಗಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಹಾಗ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮುತ್ತಾತ್, ಜಳಾರಿ ರಾಸ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಚಡೊನ್ ಆಸಾತ್, ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊಂ ಶಿಕ್ಪಾದಂದೊ ಮಾತ್ ಲಗಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಆಸೊನೀ, ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ – ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ! ಬುದ್ವಂತಾಚೊಂ ಗಾಂವ್!!

ಪಾಟೊದಾ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಮುಳಾವ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊಯ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನಾಂತ್! ಇತ್ಲೆಂ ಆಸುನೀ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಲೋಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚಿಂ ನಾಂವಾ, ಚವ್ಕಾಚಿಂ ನಾಂವಾ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಡ್ಲಾ … ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ನೆಸ್ಸಾಕ್ ?  

ಖಬ್ರೆಶಿವಾಯ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುನ್ ತೊ ರಸ್ತೊ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೊ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಜಾತಿವಾದಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ಲೆಡಿಹಿಲ್ ಸರ್ಕಲಾಕ್ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸರ್ಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಲಿಕೆಕ್ ಮನವಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಪಾಲಿಕೆಂತ್ ಆನಿ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೀಚ್ ಸತ್ತಾ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಮಿ ಸರ್ಕಲಾಚೆಂ  ನಾಂವ್ ಬದ್ಲಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸತ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ಥಳೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ ಪರ್ಗಟ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ದಿತೇ ಆಸಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಆಸ್ಚೊ ಅಂತರ್‌ವಿರೋಧ್ ಪಳಯಾ – ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್. ಜರಿ ತೋ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಜೀವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ತೋಚ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪುಸುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತೊ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿಚೆಂ ರೂಣ್ ಆಸಾ. ತಾಣೆ ಶಿರ್ವಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲಾಂ. ಆಮಿ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಜ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಥೊಡೆಚ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸುಂದರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ತವಳ್ಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಗುಂಡೂ ರಾವ್ ಹಾಣೆ ಯೇವ್ನ್ ಹಿ ಕೊಲೆಜ್ ಉಗ್ತಾಯಿಲ್ಲಿ. ಕೊಲೆಜ್ ಉಗ್ತಾಯ್ತಾನಾ ಜರಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೀವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುತಾರಾಂ ಆಯ್ಕಾತೊ ನಾ.

Name02

Name04

ಆತಾಂ, ಲೇಡಿಹಿಲ್ ಸರ್ಕಲಾಕ್ ನಾರಾಯಣಾಗುರುಚೆಂ ನಾಂವ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಜಾತಿವಾದಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ಮನವಿ ದಿಲ್ಯಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳಯಾ – ಆಪ್ಲಿ ಅಖ್ಖಿ ಜೀಣ್ ಜಾತಿ – ಕಾತಿ ವಿರೋಧ್ ಝುಜೊನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್, ಒಂದೇ ಜಾತಿ -ಒಂದೇ ಮತ – ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾರಾಯಣಗುರುಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್, ಜಾತಿಚೆರ್‌ಚ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಆಜ್ ಜಾತ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಸಮಾಜ್  ವಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆ ಬಸ್ಸಾಂಗಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫಲಕಾಂನಿ ಲೇಡಿಹಿಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸರ್ಕಲ್ ( ವಯ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳಯಾ ⇑  ಬಸ್ಸ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ ) ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾತ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಸ್ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಕಶೀಯ್ ವಿಕುನ್ ಖೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್‌ಯೀ ಆಡೊವ್ ದವರ್ಲಾಂಗೀ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಬಸ್ಸ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂವರ್ವಿಂ. ಚಿಂತ್ಯಾಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಡಿಹಿಲ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸರ್ಕಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬೊರ್ಡಾಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಲೇಡಿಹಿಲ್ ನಾಂವ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ತೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಸೊಡ್ತಾಲೊ. ಹರೇಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಕಂಡಕ್ಟರಾಕ್ ಹೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಲೇಡಿಹಿಲ್ ವೆತಾಗೀ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ವಚನಾ, ಹರ್ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಕ್ ರೂಟ್ ನಂಬರ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ. ಹರೇಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹರ್ ಸ್ಟೋಪಾಂತ್ ಲೇಡಿಹಿಲ್, ಲೇಡಿಹಿಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಆರಾಬಾಯೊ ದೀಂವ್ಕ್‌ಯ್ ವಚಾನಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ? ಲೇಡಿಹಿಲ್ ಪುಸುನ್ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸರ್ಕಲ್ ಕರ್ಚೆ ಬಸ್ಸಾಂಗಾರ್ ಯುನಿಟಿ ಹೊಸ್ಪಿಟಲ್, ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಚರ್ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡಿನಾಂತ್ ಖಂಯ್ ? ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಧರ್ಮ್ ಏಕ್‌ಚ್ – ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಖಂಡ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ನಾರಾಯಣಗುರು ಜರಿ ಆಜ್ ಜೀವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಜಾತಿವಾದಿ ಸಂಗಟನಾಂನಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಯ್ತೊ.

ಆತಾಂ ಕುತ್ತರೆ ಭಿತರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ( ಹಿ ಉಪಮಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲಾಚಿ ದೆಣ್ಗಿ )  ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್ ಸಾರ್ಕೊ ತರ್, ಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ಲೇಕಕಾನ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ‘ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಚಿ ಸೊಡೆಲಿಟಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಕುಲ್ಪಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಲೇಡಿ‌ಹಿಲ್ ಸರ್ಕಲಾಕ್ ನಾರಾಯಣಗುರುಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಯ್ಲಾ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಮನವಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಮತ್. ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್, ಹೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ. ತರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್  ರಯ್ಲ್‌ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್‌ಚ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಠರಾವ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ( ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಠರಾವ್ – ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ವ್ಯಾರ್? – ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲೇಕನ್)  ಲೇಡಿಹಿಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸರ್ಕಲ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ – ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ಕಲಾಕ್ ಎಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಖರ್ಚ್. ತೋಯ್ ಕೋಣ್ ನಯ್ ಕೋಣ್ ಕೊಡುಗೆ ದಿತಾತ್, ಆತಾಂ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡುಗೆ ದಿಲಾ ಪಳಯಾ ತಶೆಂ. ( ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳಯಾ ) ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ದುಡ್ವಾಚೊ ವಿಬಾಡ್ ನಾ!  ಪುಣ್ ಏಕ್ ರಯ್ಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲಿತಾನಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ದುಡ್ವಾಚೊ ವಿಬಾಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಠರಾವ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಅಂದಾಜ್ ತರೀ ಲಾಯ್ಲಾಗಾಯ್? ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಬೊವ್‌ಸಂಕ್ಯಾತಾಂನಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್? ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?

Name05
Link Catholic Sabha demands M’luru Junction railway station to be named after late George Fernandes

ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ – ಹಾಂವ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ, ಸರ್ಕಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಪಕ್ಶೆನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಭಾಸ್ಕರ್‌ರಾವ್ ಪೆರೆ ಪಾಟೀಲಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಸಲೆ ಮುಳಾವ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಗಾಂವಾಕ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ರಸ್ತೆ – ಸರ್ಕಲಾಚಿಂ ನಾಂವಾ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಸತ್ತೆಚೊ ವಿರೋದ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಕರಿಜೆಚ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸತ್ತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನೀಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್‌ಗೀ ?  ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಕೊಲ್ಕೊತ್ತಾಚಿ ಸಾಂತಿಣ್ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲೆಂ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆತಾಂಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾರ್ ಫಳ್ನೀರ್ ರೋಡ್ ಮ್ಹಣ್ ‌ಬರಯ್ತಾತ್. ಜೆಪ್ಪುಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಲ್ಪಿಯಾಬ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಸಭೆಂತ್ ಘೋಷಣಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ತಿ ಗಜಾಲ್ ತರೀ  ಉಡಾಸ್ ಆಸಾಗೀ ನಾ  ಖಬರ್ ನಾ. ( ಖಬ್ರೆಚೊ ಗಾಂಚ್ ಪಳಯಾ ►  Mangalore : A Fitting Public Tribute to the Legend Wilfy Rebimbus  ಖಬರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾರೀಕ್ 23 ಮಾರ್ಚ್ 2010 )

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ರಸ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಪರಿಶದೆಂತ್ ಸಂಸ್ಥಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾನ್ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. “ಹಾಂಕಾ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಆತಾಂ ಖಬ್ರೆಶಿವಾಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಸುಂದರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಿತಾತ್” ಆತಾಂ ಹೇಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ? ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಜಾತೇ ನಾ, ಆನಿ ಹಾಂಕಾ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ಕಲಾಂಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ನಾಂವಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ?

ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಚಿ ಕಾಲ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ನಯ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಕಾರಾಚೆರ್ ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ಅಂಕ್ಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಮುಕ್‌ಪಾನ್ ಲೇಖನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ.  ‘ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಕೊಟೆಂ ಕೊಸಾಳ್ತಾ?’ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿನ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ‘ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ’. ಹ್ಯಾ ದೋನೂಯ್ ಲೇಕನಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಕೊಟೆಂ ಕಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶಹರ್ ಸವ್ಕಾಸ್  ಕೊಸಾಳ್ತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಗಿ ಮಸೂದ್ ವಿರೋದ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮಲಗಿದ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯನ್ನು ಕೆಣಕಿದರೆ ಜೋಕೆ ಮ್ಹಣ್ ಪೋಸ್ಟರಾಂ ಚಿಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲೊ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಆತಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಸೊ ಮಲಗಿದ ಇಲಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಎಕಾ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್ ಲೇಖಕಾಂನಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಆಜೀಕ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಇಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂದಿಲ್ ಮೂಸ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಟೊನ್,  ಇಗರ್ಜೆ ಕಂಪಾವ್ಡಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್, ಪುಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾ? ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು ಲೇಖನ್ ವಾಚಾ ► ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ : ಆಡುಕ್ ಘಡಿತಾಚಿ ಪರತ್ ಏಕ್ ಭೆಟ್

CA002
Church Attack 2008. Pic : Wilson J P D’Souza, Kayyar

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪಾದ್ರಿಂ – ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥೆ, ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಏಕೂಚ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ವಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸೆವೆಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸಾ? ಶೆಂಭೊರಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಎಮ್.ಸಿ. ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋರ್ ಪೋರ್ ಮ್ಹಣಾಸಾರ್ ಜೆಮೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಚೇಯರ್‌ಮ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಲಾಯಿಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಫಕತ್ ಧರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಜಮಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಬಿರುದಾಂ, ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೇಂಯ್ ತಾಂಕಾ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ದಿಸಾನಾ. ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇಕರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಆಜ್ ದಿಸಾನಾ.  ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಗೆ ಸಗ್ಳೆ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಬಿಲ್ಡರಾಂಕ್ ವಿಕುನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಎಕ್ಲೆ ದೋಗ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಿಲ್ಡರೀ ಕಥೊಲಿಕ್ ನಾಂತ್. ಆತಾಂ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಖಾಲ್/ ಇಗರ್ಜಾಂಖಾಲ್/ ಮಾದ್ರಿಂಖಾಲ್ ಆಸ್ಚೆ ಜಾಗೆ ಮಾತ್. ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕೀ ಥೊಡೆ ಪಾರೊತ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಸುಣ್ಯಾ – ಮಾಜ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂ ಜಿಯೆತೇ ಆಸಾತ್. ಥೊಡಿಂ ಘರಾಂಚ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಚಿಂ ಆಶ್ರಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಮಾದ್ರಿಂಕ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಪಾಕಾಟೆ ಬಾಂದುನ್ ವಿಲಾಯ್ತಿ ದೆಶಾಂಕ್ ಉಬ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ತುಲನಾಂತ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಂಚೊ ಅನುಪಾತ್ ಪಾತಾಳಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ನಾಂವಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಉದ್ಯಮಿಚೆಂ ಏಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಆಸಾ – ತಾಣಿ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ – ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್  ಮಾಗೊನ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎವಾರ್ಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಎವಾರ್ಡಾಂಕ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್‌ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಪಾವ್ಲೆಚೆಂ ಮೋಲ್‌ಯೀ ನಾ. ಥಳೀಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ಅನುಪಾತ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಕೊಚ್ ಉಣೊ ಆಸಾ.  ಸಾಂ. ಲುವಿಸ಼್ ಕೊಲೆಜಿಂತೀ ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ಅನುಪಾತ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಉಣೊಚ್  ಆಸ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್ ದಿಸ್ತಾ.

Name06

ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ – ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಫ್ ಬರೋಡಾ ಆನಿ ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಲೀನ್ ಜಾತಾನಾ ಕಾರ್ತೂನಿಸ್ಟ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ( ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲಾಂ ) ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಲಾಂಚನಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಕಯ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಎಕಾ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ಆನಿ ಪೆಂಕ್ಟಾ ವಯ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಅನ್ಯೇಕಾ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಲಾಂಛನಾಂತ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಬಾವ್ಡೊ ಕಾಶ್ಟೆರ್ ಉಭೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕೆನರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಗತ್ ಚಡುಣೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಟೂನಾಂತ್ ಕಾಶ್ಟೆರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾತಿತ್ಲಿಚ್ ಲಜೆಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂಗೀ?  ಕೆನಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯೊ ಪೆಂಕ್ಟಾವಯ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಪೆಂಕ್ಟಾಸಕಯ್ಲ್ಯೊ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕ್ಯೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಸಲೆ ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯ್ ವಾ ಅರಬ್ ಎಮಿರೆತ್ ತಸಲ್ಯಾ ವಿಲಾಯ್ತಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂ  ತಾಬೆನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್‌ಗೀ ? ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚಿಂ ಉದ್ಯಮಾಂ, ಕಯ್ಗಾರಿಕೊ, ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥೆ ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ, ವಿದೇಶಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಾರ್ ಶಿವಾಯ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಉದ್ಯಮಾಂ, ಕಯ್ಗಾರಿಕೊ ಆಸಾತ್ ? ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಲ್ಯಾತ್?  ಆತಾಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಪುರೊ – ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾ! ತರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಾ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ತುಲನಾಂತ್ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂನಿ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಉದ್ಯಮಾಂ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ.

ಕೆನರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜಾಕ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್‌ಚ್ ನಾ. ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂ –  ಪಾದ್ರಿ – ಬಿಸ್ಪ್ ಧರ್ಮಿಕ್ ಫಕತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ವಾ ಲೊಕಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮೀತ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಮಿತಿಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ತಾಂಕಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕಾ ಮಿತಿಭಾಯ್ರ್ ತಾಂಕಾ ಸರ್ಕಾರ್ ವಾ ಸತ್ತಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರಿನಾ. ಪೂಣ್ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸೆವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಲವ್ನ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಯಿಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಮಾಜ್ ಜರಿ ಆಜ್,  ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಫಕತ್ ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ಮಾದ್ರಿಂಚಿಂ ದೆಣ್ಗಿ ಪಳೆವ್ನ್, ತೇಂಯ್ ಫಕತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಶೆತಾಂತ್.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ದಾನಿ – ಮಹಾದಾನಿಂಚಿಂ ಲೆಕಾಂ ಆನಿ ವೆಗ್ಳಿಂಚ್!

ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ, ವಾರಾಡಾಚ್ಯಾ, ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಏಕ್ ಗುಲೊಬ್, ಫುಲಾಂ ತುರೊ ವಾ ಶೊಲ್ – ಸನ್ಮಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲಾಕಾಂನಿ – ಕೊರೊಡಾಂನಿ ದುಡು  ವೊತುಂಕ್ ತೆ ತಯಾರ್. ದಿಯೆಸೆಜ್ – ಇಗರ್ಜ್ ನಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ – ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾಂ – ಪರ್ಬೊ ಕರುಂಕ್!  ತೆ ಚಿಂತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ –  ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ತುಲನಾಂತ್ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಕೊರೊಡ್‌ಪತಿಂಕ್ ಪಳಯಾ, ತಾಣಿ ದಿವ್ಳಾಂಕ್, ಬೊಣಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಣಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಕ್ ಏಕ್ ಮೀತ್ ಆಸ್ತಾ.  ತೆ ಏಕ್ ಕಯ್ಗಾರಿಕ್ ಘಟಕ್ , ಉದ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥೊ ವಾ ಲ್ಹಾನ್ ಉದ್ಯಮ್ (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಐ) ತರೀ ಉಬಾರ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಧಾಗೀ, ವೀಸ್‌ಗೀ, ಶೆಂಬೊರ್ ವಾ ದೊನ್ಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಮುದಾಯಾಚಿಂ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ‘ಆತ್ಮ್‌ನಿರ್ಭರ್’ ಜಾತಾತ್. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್.

ಪೂಣ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ದಾನಿ – ಮಹಾದಾನಿ ಡೊನೆಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಏಕ್ ಉದ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥೊಗೀ, ಕಯ್ಗಾರಿಕ್ ಘಟಕ್‌ಗೀ ಬಾಂದ್ಚೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತಿನಾಂತ್. ಧರ್ಮಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂಚೆ ಮುಕೆಲಿ, ಯುವ ಸಂಘಟನಾಂಚೆ ಮುಕೆಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಫಿರ್ಜೆಂತ್, ಗುರ್ಕಾರ್, ಪಾದ್ರಿ – ಮಾದ್ರಿ, ಬಿಸ್ಪ್, ಮೀಡಿಯಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಸಯ್ತ್ ದಾನಿ ಆನಿ ಮಹಾದಾನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ರಾವ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಯ್, ಹಾಂಕಾ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಜಾಯ್! ಸರಳ್ ಸಮೀಕರಣ್!

ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಸಮುದಾಯ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ – ಇಗರ್ಜ್, ಹೊಲಾಂ, ಸಿಮೆಸ್ತ್ರ್, ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಂ ಬಾಂದ್ಚಿಂ, ಸಮಾವೇಶ್, ಮಹಾ ಸಮಾವೇಶ್ ಕರ್ಚೆ, ಎವಾರ್ಡ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಬಿರುದಾಂ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಆನಿ ನಾಚ್ – ಗಾನಾ ಆನಿ ಖಾನಾ- ಪೀನಾ! ಲಾಕಾಂನಿ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ದುಡು ಸಮಾವೇಶಾಂಕ್, ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂಕ್, ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಯ್ಗಾರಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೆಶಿನ್ ಶೊಪ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತರ್?  ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ ನಾ ತರ್, ಕಾಮ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಭಂಡ್ವಾಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಶ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟನರ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ?  ಥೊಡ್ಯಾ ತರೀ ಮೆಶಿನಿಶ್ಟಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತೆಂ. ತಿತ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ತರೀ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್  ಜಾತಿಂ. ಪೂಣ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ದಾನಿ – ಮಹಾದಾನಿಂನಿ ಜಾಯ್ ಫಕತ್ ಪ್ರಚಾರ್, ಫುಲಾಂ ತುರೆ, ಶೊಲಾಂ, ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಬಿರುದಾಂ! ಕಥೊಲಿಕ್ ದಾನಿ – ಮಹಾದಾನಿ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಕ್ ದುಡು ಖರ್ಚಿತಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಉರಂವ್ಕ್ ನಯ್! ಕಥೊಲಿಕ್ ದಾನಿಂ ಮಹಾದಾನಿಂನಿ ಕಯ್ಗಾರಿಕೊ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ ಘಟಕಾಂ ತರೀ ಜಾತಿತ್) ಉದ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ  ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗಾಂವಾತ್ ಉಬಾರಿಜೆ. ಕಯ್ಗಾರಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ  ಜಶೆಂ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೊಲಿಡೇಸ್ ಹಾಂಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ಪಳಯ್ಜೆ!

ಆತಾಂ ವೃತ್ತಿಪರಾಂಚಿಂ ಗಜಾಲ್ ಪಳಯಾ – ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಇತ್ಲೆ ಹುಶಾರ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತರೀ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ವಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಸೊ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಏಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ನರ್ಸಾಂ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರಾಂನಿ ಸೆವಾ ದಿತಾತ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾತಜ್ಞಾಂಕ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥೊ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ತೇಯ್ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಸೆವಾ ದಿತಾತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರಿ – ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಸೃಷ್ಠಿ ಕರ್ಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಯ್ಗಾರಿಕೊ, ಉದ್ಯಮಾಂ ನಾಂತ್. ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತೂಂಕ್ ನಾಕಾ. ಪೂಣ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಬಜೆಟ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹೆ ಮುಕೆಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾತ್, ಕಿತೆಂ ಸಮಾವೇಶ್, ಕಿತೆಂ ಸಕ್ತೆಪ್ರದರ್ಶನ್ ? ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ನಯ್, ಆಪುಣ್ ಜಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ !

ಆಜ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಪಾದ್ರಿ – ಬಿಸ್ಪ್, ಪೊಲಿಟಿಶಿಯನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಎಕಾ ಥಳೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇಕರಾಕ್ ದಾಕಯಾ – ಜಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಸತ್ತೆಚ್ಯಾ ಥಳಾರ್ ಮೋಲ್ ಆಸಾ! ಆಸಾ ಎಕ್ಲೊ ತರೀ …? ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂನಿ ತೀಳ್ನ್ ಪಳಯಾ – ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಮೆಳ್ತಾತ್! ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ತಾಣಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಥೊಡಿಂ ತರೀ ಕಾಮಾಂ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾನ್ ಜಿಯೊಂಕ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಾದ್ರಿ – ಮಾದ್ರಿನಿಂಚ್. ಮಾಗಿರ್ ಝುಜಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಝುಜೊಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಪಾದ್ರಿಂ ಲಾಗಿಂ. ತಾಂಕಾಂಚ್ ಬಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ನಾಟಕ್ ಸುರು ಜಾಲಾ. ಸಮುದಾಯ್ ಘಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಐಎ‌ಎಸ್, ಐಪಿ‌ಎಸ್ ಆನಿ ಕೆ‌ಎ‌ಎಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಖಂಯ್! ದಾನಿ, ಮಹಾದಾನಿ, ಪಾದ್ರಿ, ಬಿಸ್ಪ್, ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ, ಎಂಪಿ – ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಎಕೂಚ್ – ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, ಐಎ‌ಎಸ್, ಐಪಿ‌ಎಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ! ಆತಾಂ, ಕೊಣೀ ತರೀ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಿತ್ – ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್  ಐಎ‌ಎಸ್, ಐಪಿ‌ಎಸ್ ಆನಿ ಕೆ‌ಎ‌ಎಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಸಮುದಾಯ್ ಕಸೊ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾತಾ ಖಂಯ್ ?  ಐಎ‌ಎಸ್, ಐಪಿ‌ಎಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮುದಾಯ್ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಐಎ‌ಎಸ್, ಐಪಿ‍ಎಸ್ ದೇಶ್‌ಭರ್ ಆಸಾತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಡರಾಂತೀ ತಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾ. ತಾಣಿ ಐಎ‌ಎಸ್, ಐಪಿ‌ಎಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಸಮುದಾಯ್ ಕಿತ್ಲೆ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್? ಐ‌ಎ‌ಎಸ್, ಐ‌ಪಿ‌ಎಸ್ ಚಡ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಆತಾಂಯ್ ಚೆಡ್ವಾಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶೌಚಾಲಯಾಂ ನಾಂತ್! ಅಧಿಕಾರಿ ತೋ ಕಿತ್ಲೋಯ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್ – ತಾಣೆ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇಕರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಕೀ ಸತ್ತೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ನಾ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತೋ ಸತ್ತೆಚೊ ಮುಲಾಜಿಮ್ ಆನಿ ಸತ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಂತ್ರಿ ತಾಚೊ ದನಿ. ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಯ್ಗಾರಿಕೊ, ಉದ್ಯಮಾಂ ಸುರು ಕರ್ನ್, ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ದೀವ್ನ್, ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜಿವಿತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇಕರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಮಾತ್ ನಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಯ್ಗಾರಿಕ್ ಘಟಕಾಂತ್, ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಉದ್ಯೋಗ್ ಲಾಭ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೀಯ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ತಸಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಬಂಧುತ್ವ ಕರ್ಯೆತ್. ಕಾರಣ್ ತಸಲ್ಯಾಚಾ ಎಕಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಹರ್ ರಾಜಕೀ ಪಾಡ್ತೆಂತ್, ಸಮುದಾಯಾಂತ್, ಸಮಾಜಾಂತ್ –  ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಮೋಲ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇಕರಾಕ್ ಆಜ್ ಥಳೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತರೀ ದಾಕವ್ನ್ ದಿವ್ಯೆತ್‌ಗೀ?

ಅಕೇರ್ ಕರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಚಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಏಕ್ – ದೋನ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಗಜಾಲಿ ಪಳವ್ಯಾಂ –

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಮಡಂತ್ಯಾರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಏಕ್ ಮಹಾಸಮಾವೇಶ್ ಕೆಲೊ. ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಲೋಕ್ ಜಮ್ಲೊ ಖಂಯ್ ! ತೇಗ್ ಬಿಸ್ಪ್!! ಕಥೊಲೀಕ ಸಮುದಾಯದ ಅಮೋಘ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ!!! ಕಥೊಲಿಕ್ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ತೇಗ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭೆರ್ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಮನವಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಣಾಂತ್ ? ಎಕಾ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಉದ್ಯಮಿಕ್! ಪರಿಣಾಮ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ವಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಮಾವೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಆದಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಕರ್ನೆವರ್ವಿಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಂದಾಜ್ ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಆಸಾ? “ಈ ಕಥೋಲಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಳುತ್ವ ನೀಡಲು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲ! ಅದಕ್ಕೂ ಇವರಿಗೆ ಅನಿವಾಸಿಗಳು ಬೇಕು!!” ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಹಾಚೆವರ್ತಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಜಾಯ್?  ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಮನವಿ ದೀಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಜಾಯ್‌ಗೀ? ( ಖಬ್ರೆಚೊ ಗಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್    ದಿಲಾ )

ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕಾ – ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಲಿಕಾ ಚುನಾವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬಾಂತ್ ಏಕ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಶ್ಟಿ ಆಪಯ್ಲಿ. “ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಫಕತ್ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ನಯ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ್‌ಭರ್ ಆನಿ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆಮಿ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ರಾಜಕೀ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ತಾಂವ್.” ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ದಿಲೆಂ. ವ್ಹಾವ್! ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಯ್ ? ( ಖಬರ್ / ಖಬ್ರಾಂಚೆಂ ಗಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್    ದಿಲ್ಯಾತ್ )

Name07

ತಿಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕಾ – ಆತಾಂಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಪೆದ್ರು ಪಾವ್ಲುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಜಮಾತ್ ಆಪಯ್ಲಿ. ಬಂಧುತ್ವ – ಆಮ್ಚೊ ಬಾಂದ್ ಘಟ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನಿಸವೆಂ. ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆನ್ ಹಿಂದುತ್ವಾಚೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಫುಡಾರಿ ಆಯ್ಲೆ. ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ವ್ಹಾವ್! ಕಿತೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಬಾಂದ್ ? ( ದಾಯ್ಜಿ‌ವಲ್ಡಾಚೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ/ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಪಳಯಾ. ಖಬ್ರೆಚೊ ಗಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್    ದಿಲಾ )

ಆತಾಂ ಉಟ್ತಾ ಸವಾಲ್ – ಸಾಂ.  ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ರಸ್ತೊ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಭಿತರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೊ ಜಾತಾನಾ, ಲೇಡಿಹಿಲ್ ಚವ್ಕ್ ನಾರಾಯಣಗುರು ಚವ್ಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಲೋಕ್, Show of Strength, ಮನವಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? ‘ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಫಕತ್ ಉಡುಪಿ – ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ದೇಶ್‍‌ಭರ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ? ಬಾಂದ್ ಘಟ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ‘ಬಂದುತ್ವ’ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಸಮಾಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಾರ್ಮೊನಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ? 

ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ – ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಉರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ನಾಂವ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್‌ಗೀ, ಥಳೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ (ಒಪಿನೀಯನ್ ಮೇಕರ್) ತಯಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಥಳಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್‌ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ನಾಂವ್‌ಚ್ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಅಪಾಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ, ರಸ್ತ್ಯಾಂಕ್, ಸರ್ಕಲಾಂಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ನಾಂವಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಡ್ಚೆಂ – ಝಗಡ್ಚೆಂಯ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ನಯ್‌ಗೀ ? ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೆರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ, ತುಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್/ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಯಾ. ವಾ editor@kittall.com  ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇ – ಮೇಯ್ಲ್ ಕರಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್

: ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ವಿಶಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಬರ್ಪಾಂ : 

ತೀನ್ ಬಿಸ್ಪ್, ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಭಕ್ತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ? – ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್

ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ದಾಕ್ಷೆಣೆಚಿ ಪಿಡಾ ಆನಿ ನಾಗರಿಕತಾ ಕಾಯ್ದೊ ! – ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಠರಾವ್ – ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ವ್ಯಾರ್? – ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್

ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ : ಆಡುಕ್ ಘಡಿತಾಚಿ ಪರತ್ ಏಕ್ ಭೆಟ್ – ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ – ಫಾತ್ರಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ – ಓಸ್ಕರ್ ಲುವಿಸ್

ಆತಾಂಯ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಪೊಲಿಸಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆ – ಮೆಲ್ ಕ ಮಿಯಾರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

88% feel thumbs up. And how do you feel?
32 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

7 comments

 1. mm

  ನಾಂವಾ ಬದ್ಲುಂಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಪಜಿಲ’ ಹಾಚೊ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ 55 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ ! ( ಮ್ಹಾಕಾ 67) ಘರ್ಚಾ ಸಕ್ಟಾಂಚಿ ನಾಂವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾತ್. ಪಜಿಲ, ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬೋನು, ತಾಚಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಧುವ್ ಬಿಯಾಲು, ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಬೀರ, ಮೆಣ್ಪ, ಕುದ್ಕ, ಶೀನಾ. ಪಜಿಲಾ, ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ರೈಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಂತ್ ಘೊಳೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಹಫ್ತ್ಯಾಚಾ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ತೊ ಪಜಿಲಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ , ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ‘ಪಾಸ್ಕು’ ಜಾವ್ನ್ transform ಜಾತಾಲೊ. ಸೊಮಾರ್ , ಆಮಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ (ಕಾಫ್ಯೆಚಾ) payday ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ . ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ‘ಪಜಿಲ’ ‘ಪಾಸ್ಕು’ ಜಾತಾಲೊ! ತಾಕಾ ಕೊಣೆಂ ಗೀ ಪಾದ್ರಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ‘ಪಾಸ್ಕು’ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಅರ್ಧ್ಯಾರಚ್ ಸೊಡಲ್ಲೊ. ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೊ ತುಳು ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂಜೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಆಮ್ಚಾ ಬಾಪಾ ..’ ಧರ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ‘ಮರಿಯೆಚಾ ಲದಿನೆ’ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮಿಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್.

 2. ಕೆದಾಳಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೊಸೊರ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾತಾಗಿ ತೆದಾಳಾ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾತಾ.

 3. mm
  ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್

  ಬರವ್ಪಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾತ್. ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾವಿಶಿಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ್ ಆಸಾ. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್, ಸಮ್ಜಣೆಂತ್, ಬರೆಪಣಾಂತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ವ್ಹಡ್ potential ಆಸ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಮಲಗಿದ ಹೆಬ್ಬುಲಿನ್ ಜಾಗೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕೆದಳಾ? ಶಿಮ್ಟೆಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗುನ್ ಅರ್ದೆಂ ಲ್ಹಾಸುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್?

  ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ನಿರಾಸ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಘಡಿತಾಂ ಹಿಂ: ಪಯ್ಲೆಂ, ಸಗ್ಳೆಂ ರಾಷ್ಟ್, ಉಣೆ ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಹುಸಂಕ್ಯಾತ್ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್, CAA/NRC/NPR ವಿರೋಧ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ ತರೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿಂ ಲಾಯಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುಂಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ (ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಮ್ಜಣೆಭಾಯ್ರ್ ಕೊಣೀ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಮಾಫ್ ಕರಾ).ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲೊಕಾನ್ ತಾಂಚ್ಯೆಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ ತರೀ, ಕೊಣ್‌ಚ್ಚ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊನಾ. ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹೆರ್ ಉಣ್ಯಾ ಸಂಕ್ಯಾತಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಕಠೀಣ್ ಶಿಣ್ ಆಸಾ.

  ದುಸ್ರೆಂ, ಕೋವಿಡ್-19 ವೆಳಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲಿ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಲಗ್ಬಗ್ 4-5 ಮಹಿನೆ ಇಗರ್ಜೊಯ್ ಬಂಧ್ ಆಸೊನ್ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಚಟುವಟಿಕಾ ನಾತ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆರ್ಥಿಕತಾ ಉಕಲ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಬಂಧ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಸಬಾರ್ ಚಟುವಟಿಕಾ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಯೊ: ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗಾಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚಿ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ವಾವಲಂಬನ್ ಯೋಜನಾಂಚಿ ವ್ಹಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಹೆರ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಇಗರ್ಜ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಸರ್ವ್ ಲಾಯಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕಾ ಬಂಧ್ ಕೆಲಿ. ಹರ್ಶೆಂ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಚಟುವಟಿಕಾ ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಲಾಯಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಆಸ್ತಿತ್ವ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ದುಭಾವ್ ಧೊಸ್ತಾ ‘ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ಲೆ ವಾಘ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ‘ವ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಸ್ಪರ್ದೊ ಕೆಲೊ ಕಿತೆಂ?

  ಕೋವಿಡ್-19 ವೆಳಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಚೆಂ ಪೊಕೊಳ್ಪಣ್‌ಯಿ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆರ್‌ಯಿ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಯೆತ್. ಪುಣ್, ಹಾಂಗಾ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಘಡಿತಾಂನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಫುಡೆಂ ಸರುನ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುಂಕ್ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾತ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯೆಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ ನಾ? ‘ಮಲಗಿರುವ ಹಸಿದ ಹೆಬ್ಬುಲಿ’ ಉಟ್ಲೊಚ್ ನಾ. ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಕಾಂತಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಹೊ ನ್ಹಯ್?

  5
  1
  • Francis Shirva

   Rightly said Fr Chetan,
   our organisations should stop competing against each other and focus on betterment of the community in unity.

 4. Francis Shirva

  Well done HM, we the Mangalorean Catholic community have a strength to overcome from this, however we are lacking a unity within us. As you mentioned in the article, with so many small cultural and religion based organisation, we are putting our energy and time and therefore loosing focus on real life issues and getting away from mainstream. In my opinion we have to prioritise our needs and plan accordingly for long term. Our all small and tiny associations and organisations should be united in under one umbrella.

 5. mm
  Alphonse Mendonsa

  One of the best article by the Editor H M. Whatever you have mentioned above is 100% true. Honestly whatever we Catholics announce or pronounce just remains on the stage on a particular day or function and beyond that all forgotten.

  As you very clearly stated that the so called Catholic leader attended the massive 30 thousand crowd n promised to help the Catholics a strong foundation. Where is he hiding now when roads are renamed within a matter of day.

  As you pointed out in the beginning it is not important to rename roads but built proper infrastructure n basic requirements the community desperately needs such as good roads, toilets, clean water supply, education etc, that should be our primary goal.

 6. Very well written, thought provoking article👌👌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.