ಪಯ್ಲಿ ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಸಂಪನ್ನ್

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ ಪಯ್ಲಿ ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಒಕ್ತೋಬರ್ 4 ವೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ವೇಳ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4.30 ಪಾಸುನ್ 6.30 ಪರ್ಯಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ.

ಬಾಬ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಕಶೆಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ; ಜಶೆಂ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಚ್ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವಿಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಕಾನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾಗತಿಕ್ ಸ್ಥರಾರ್ ಸಯ್ತ್ ವೀಕ್ಷಕಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಸಂದಿ ಲಾಭ್ಲಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಸಕತ್ ಕರುನ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಮೆಳುನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಮುಕಾರ್ ವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತಾಣೆಂ ಬಾಯ್ ದೊ|ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್, ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಕೇರಳಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಂಚೊ ಸಾತ್ವೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ‘ಚೈತ್ರ ಕವಿತಾ’ ಬುಕಾಚೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲವ್ಪ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ ದೊ|ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ (ಸಂಪಾದಕ್ – ಅನನ್ಯ) ಹಿಣೆಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಸಕತ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ನವೊ ಜೀವ್, ನವೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಲಾಭಾಶೆಂ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಬ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿನೋದ್ ಬಾರ್ಬೋಜ್, ಡಬ್ಲಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್, ಕುವೆಯ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಬ್ ಕ್ಲೈವ್ ಸೋಜ್, ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ ಪದ್ಮಜಾ ಕುಂದಾಜಿ, ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಬ್ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್, ಮಯ್ಸೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್ಕರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಗೊಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಬ್ ನೀಲ್ಬಾ ಖಾಂದೇಕರ್, ಬಾಯ್ ನಯನಾ ಅಡಾರ್ಕರ್, ಬಾಬ್ ಗೌರೀಶ್ ವೆರ್ಣೆಕರ್, ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾ|ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಗ್ಲೇನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಅಲಂಗಾರ್ ಹಾಣಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೆಲಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ.

ಬಾಬ್ ಪ್ರೇಮ್ ಮೊರಸಾನ್ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಚ್ ಬಾಯ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ ಹಿಣೆಂ ಸಂಪ್ಣೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಜ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಕತ್ ಗಳ್ಸುನ್ ಆಮಿ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚಿ ಲಿಪಿ/ಬೊಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೊಸ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ವರ್ದಿ : ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !