ಚಿಟಿ ಬರಂವ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾಟಿಂಗಾಕ್

ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಚೊ ಕಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ, “ಆತಾಂಯ್ ಲೋಕ್ ಚಿಟಿ ಬರಯ್ತಾಗಿ?”  “ಚಿಟಿ ನ್ಹಯ್ ಮಾತ್ತಿ , ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ, ಇನ್ಸಾರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ, ತಿತ್ಲೆಂ ದಿತಾಂ ಇತ್ಲೆಂ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ರಸ್ಸಾಕ್ ಲೆಟರಾಂ ಚೆಪ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಟ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ತಾಗಿ?” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರಾಶೆದಾಯೆಕ್ ಜಾಪ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳಿ.

ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದಿಂ ಚಿಟಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಜಬ್ಬೊರ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಜಶೆಂ ರಾಯ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪೊಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ‍್ವ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಟಿ ವರುನ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ತರ್ಭೆತ್ ಕರ‍್ನ್, ತಾಂಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಚಿಟಿ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಲೆ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ವಾಡ್ತಾನಾ ತಪ್ಪಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ದವ್ರುಂಕ್, ವ್ಯವಹಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಗ್ದಾಂಚ್ ಸಂಪರ‍್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಜಶೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ವಿಜಾ ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಪೂತ್ ದುಬಾಯ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಪುತಾಚ್ಯಾ ಚೀಟಿಕ್ ಆನಿ ತಸ್ವೀರೆಕ್ ಮಾಂಯ್ ರಾಕ್ತಾನಾ, ಘರಾ ಖರ್ಚಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಬಾಬ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲಿ. ಅಶೆಂ ಚಿಟಿ ಜೀವಿತಾಚೊ ಬಾಂಧ್ ಘಟ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಟಚ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಣ್ತ್ಯಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ. ಇ-ಮೇಲಾಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾತಾನಾ, ಕಾಗ್ದಾ – ಚಿಟಿಂಚೊ ವಾಪರ್ ಫಕತ್ ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಗಾಚೊ ಬಾಂಧ್ ಘಡೊಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ‍್ಲೊ ನಾ.

Lord Clive

ಭಾರತಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ತಪ್ಪಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕಾಂಯ್ 18ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಚರಿತ್ರಾ, ಸರಿಸುಮಾರ್ 1766 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಲೋರ್ಡ್ ಕ್ಲೈವಾಥಾವ್ನ್. ತಪ್ಪಾಲ್ ಧಪ್ತರಾಂ ಆರಂಭ್ ಕರ‍್ನ್ ಸುಧಾರಣ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ವಾರಾನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗಾನ್. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮದ್ರಾಸ್, ಬೊಂಬೊಯ್, ಕಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಸೆವಾ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ 23,334 ತಪ್ಪಾಲ್ ಧಪ್ತರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್. 2011 ಚ್ಯಾ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್, ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಭಾರತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್  ಆಸಾ. ಸರಿಸುಮಾರ್ 1,54,866 ತಪ್ಪಾಲ್  ಧಫ್ತರಾಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂತುನ್ 89.78% ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ 10.22 % ಶೆರಾಂನಿ ಆಸಾತ್.

ಶೆರಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಪ್ಪಾಲ್ ಧಪ್ತಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ತಪ್ಪಾಲ್ ಧಪ್ತರ್‌ಯಿ ಏಕ್. ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಹಾಚೆಂ ಕಾರ‍್ಯನಿರ್ವಾಣ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಧಪ್ತರ್ ಆನಿ ಪೋಸ್ಟಾಚೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ಡಬ್ಬೊ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸಾ. ಅರ‍್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ಪೇಂಟ್ ಮಾರ‍್ಲಾ. ಧಪ್ತರಾಚಿಂ ಸಂಬಂಧಿ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ವೆಳಾರ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಘರಾ ಪಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವರ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ತತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಚವ್ತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ನಾ ತರೀ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಅಜೂನ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜಿವ್ಯೊಚ್ ಅಸಾತ್. ಚವ್ತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಪತ್ರ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾನಾ, ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಆನಿ ತಪ್ಪಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕಶೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಣಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಷಾಕಾಂನಿ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆಕರ‍್ನಾಂ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್‌ಚ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಧಪ್ತರ್  ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಕರ‍್ನಾಂ ಪತ್ರ್ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಹಳ್ದುವೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಪತ್ರ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆಕ್ ಮ್ಹಜೆ ದಿನ್ವಾಸ್. ಪತ್ರಾಚೊ ಸಾರಾಂಶ್ ಅಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ,

ಮಗನಾದ ಜೀವನ್ ಲೋಬೊ ಮಾಡುವ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ತನಕದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ರುಚಿಯಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಸಿ ಇಡುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ,

ಇಂತೀ ನಿಮ್ಮ ಮಗ
ಜೀವನ್ ಲೋಬೊ.

ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕಾಗತ್ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ವಚೊನ್ ಪೋಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್‌ಚ್ ರಜಾರ್. ಕಾಗದ್ ಆಯ್ಲಾಂಯೆ, ಕಾಗದ್ ಆಯ್ಲಾಂಯೆ?  ಹಫ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕಾಗದ್ ಯೇನಾತ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ನಿರಾಶಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಫಾಲಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಕಾಗದ್ ಪಾವ್ಲಾರೆಂ.  ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್, ಕಾಳ್ಜಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಸುನಾಮಿ ಉಠೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮತಿಂತ್ ಜಿವೊಚ್ ಉರ‍್ಲೊ.

ಭುಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಕಾಗ್ದಾಚೊ ವಾಪಾರ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಜಾತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲಿಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚಾ ಕಾಗ್ದಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಕಾಗದ್ ಘರಾ ಪಾವೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊಂ. ಎಪ್ರಿಲ್ ಮೇಯಾಚಿ ಸುಕಿ ದಾಡ್ ತಿ, ಕಾಳಿಜ್‌ಯಿ ಭಿಯಾನ್ ಬಂಜರ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಕಾಗದ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಫಲಿತಾಂಶಾಚೆಂ. ಪಾಸ್ ಜಾತಾಲೊಂ ತರೀ ಭ್ಯೆಂ ಸಹಜ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ ? ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಯೆತಾನಾ ಧಾಂವ್ತಾಲೊಂ. “ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಬಯ್ದಿಜಿ” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜವಾಬ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಚೊವೀಸ್ ವರಾಂಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಲಾಬ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಳ್ಟ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊಂ.

ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪದ್ವಿ ಶಿಕಪ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರೀ ಪತ್ರ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಶಿಕ್ಲಾಂ. ಪತ್ರಾಂ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ವಿವಿಧ್ ವಿಧಾನಾಂ ಅಸಾತ್. ಘರ‍್ಚ್ಯಾಂಕ್, ವಾವ್ರಾ ಥಳಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್, ಇಶ್ಟಾ ಮಿತ್ರಾಂಕ್, ಧಾರ‍್ಮಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ ವಿಧಾನಾಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ರಜಾ ಅರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ್.

ಇ-ಮೇಲ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಠೊಂವ್ಕ್ ಸಯ್ರಿಂ ಇಷ್ಟ್ ಮಂತ್ರಾ ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರಯ್ತೆಲಿಂ. ತಾಂತುನ್ ಚಡ್ತಾವ್ ರೀತಿನ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಬರಂವ್ಚಿಂ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಾಂ. ಆಜ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಚಿ ಗ್ರೀಟಿಂಕ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಯೇನಾಂತ್. ಬಗಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿಂ, ವಾಹನ್ ಕಂಪೆನಿಚಿಂ, ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಚಿ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸಾಂ ದರಬಸ್ತ್ ರಾಸ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಫಾವತ್ ಆಸಾ.

ಬಾಪ್ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾಳ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಸೊಜ್  ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾ. ‘ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾ ಫೊನಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂ ಮಧೆಂಯ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾತ್ ಬರ‍್ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪತ್ರಾಂ ಬರಯ್ತಾಲೊ’. ಹೊ ತಾಂಚೊ ಖರೊ ಅನ್ಭೋಗ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಟೈಪ್‌ರೈಟರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾತಾ ಬರ‍್ಪಾನ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಆತಾಂ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಕತ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂನಿ ಫೊಟೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಮಾಜ್ರಾಕ್ ದರ‍್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಫೊಟೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ ಜೀವಿತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಘಡಿತಾಂಚೊ ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಾತಾತ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಫೊಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ತಿ ಡಿಲಿಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸರ‍್ವರಾರ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಉರ‍್ತಾ. ಅನ್ಯೇಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಧಗ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಿಂವ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಶೆಂ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಚಲ್ತೆ ಆಸಾ.

ಭುಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ‘ಖಾಯ್ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಬುಡೊನ್ ಖಾತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮನೋಭಾವ್. ಅಶೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೋಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಡಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ಬುರಾಕಾ ಭಿತರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅತುರಾಯೆನ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮಾಸ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಸ್ಕೂಟರಾಚಾ ಅವಾಜಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಹಾತ್ ಸಗ್ಳೊ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ. ಅತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪ್ತಾನಾ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊಚ್. “ಕಾಲೆಂ ಕೆಲೆಂರೇ ಪುತಾ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಪುತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಆಯ್ಕತಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ನಿರಾಳ್ ಜಾಲೊಂ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮಾಸ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್ ಕಸೊಯೀ ಹಾತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಂಪೆನಿಚಿ ರಜಾ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಚೆಂ ತುರ್ತ್ ಪತ್ರ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ‍್ನ್, ‘ಮರಣ್ ಜಾಲಾಂ ತುರ್ತಾನ್ ಯೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್. ಚಡಾವತ್ – ಟೆಲೆಗ್ರಾಮ್. ಅಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ‍್ಲೊ. ಘರ‍್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ‘ತುರ್ತಾನ್ ಯೇ, ಪಪ್ಪಾ ಸರ‍್ಲಾ.’ ಫೋನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮೋರ‍್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭ್‌ಯಿ ಆಸ್ತಲೆ.

ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಪೋಸ್ಟಾರ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಅಜೂನೀ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಕಾಗದ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಆಡ್‌ಪರಿಣಾಮ್‌ಯೀ ಅಸಾತ್ ತೆ. ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪೋಸ್ಟಾರ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ, ಯೆವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಂಕಡ್‌ಗೀ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಆಯೆರ್ ದವರ‍್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಶಿಣ್. ಹೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ತಪಣಾಚ್ಯೊ ಬೊಶಿಯೊ ಧುವ್ನ್ ಒಮ್ತೆಂ ಘಾಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ಪಾವೊಂಕ್ ಪುರೊ.

ಕಾಗ್ದಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೇವಲ್ ಸಂಸಾರಿ ಸಂಬಂಧ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಅತ್ಮೀಕ್ ಆಪೊವ್ಣಿಂಯ್ ಘಟ್ ಜಾತಾತ್. ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉಮೇದ್ವಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ‍್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಖರೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಹೆಂ ವಿಧಾನ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್‌ಯೀ ಜಾರಿಯೆರ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತೀ ಆತ್ಮೀಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಘಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಗ್ದಾಂಚೊಂ ವಾಂಟೊ ಆಸಾ.

► ಜೀವನ್ ಲೋಬೊ, ಬೊಂದೆಲ್

[ ಆಜ್, ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 10  ತಾರಿಕೆರ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್  World Post Day ಆಚರ್ಸಿತಾತ್. ಹೆ ವಿಶಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಕನ್ ] 

66% feel thumbs up. And how do you feel?
20 :thumbsup: Thumbs up
7 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !