Trending Now

ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆಂ – ನೆಲ್ಸನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ

“ಸಯ್ರಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‌ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ತಸಲೆಚ್ ರಿಸ್ಕ್ ಚಡ್‌ ಕರುನ್ ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತೀ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ವರ್ತ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆ ತಸಲಿಚ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಓಸ್ವಲ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ ಹಾಚೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್.

ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಪೊಟೊಗ್ರಾಪರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ನೆಲ್ಸನಾನ್ ಲಗ್ನಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಖಾಸ್ಗಿಪಣಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ವಾಪಾರುನ್ www.waawmatrimony.com ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣ್ ಪ್ರಮಾಣಾಚಿ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಚಡುಣೆಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಸುವಾತೆರ್ 2,000 ಅಪುಟ್ ತಶೆಂ ನಿಗಳ್ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಆಸಾತ್. ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೊ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕೃತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಪುನಾರವರ್ತಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಫೇಕ್ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ ಮಾತ್ರ್ ನಯ್, ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಸರ್ವ್ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ದಾಕಲ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಒಟಿಪಿ ಧಾಡುನ್ ಪಾರ್ಕೊವ್ಣಿ ಕರ್ತಾತ್. ನಿಯಮಿತ್ ಥರಾನ್ ಪ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂಚೆರ್ ಅನುಸರಣ್ ಚಲ್ತಾ. ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ತಸಲಿಂ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಸಂಗ್ರಹಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಡ್ತಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್, ವ್ಹಡ್ ಸಯ್ರಿಕೆಚೊ ಮ್ಹಾಲೊ, ಸಯ್ರೆ – ಧಯ್ರೆ, ಈಶ್ಟ್ – ಮಂತ್ರ್, ಮದ್ಯವರ್ತಿ ಆನಿ ಸಯ್ರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಾ – ಬಾರಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ, ಸಯ್ರಿಕೆಚಿಂ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ದವರ್ತಾತ್. ಎಕಾ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೈರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಆನಿ ಸಯ್ರಿಕೆಚೆ ಮ್ಹಾಲೊ ಮೆಳುನ್ ಧಾ – ಬಾರಾ ಜಣ್ ಸೈರಿಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸೈರಿಕ್ ಘಟ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಕಾಜಾರೀ ಜಾತಾ. ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಸಯ್ರಿಕೆ ಮ್ಹಾಲ್ಯಾಂಕ್, ಸಯ್ರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸರ್ತಾತ್ ಆನಿ  ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ದವರ್ನ್ ಸೈರಿಕ್ ಸೊಧ್ತೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಖಬರ್ ಆಸಾನಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲ್ಯಾಚೆಂ ವಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಸಯ್ರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ  ತಾಕಾ ವಾ ತಿಕಾ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಅಸಲೊ ಗೊಂದೊಳ್ ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿಂತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾರ್ಕೊವ್ಣಿ ಕರ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಪುನಾರಾವರ್ತಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್  ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂಚಿಂ, ಕಾಂಯ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರುನ್, ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುರಂತ್ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲ್ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್  ಆಸಾ ವಾ ಕಾಂಯ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲ್ ಅಪ್‍‌ಡೇಟ್ ಕರ್ತಾತ್. ಅಸಲಿ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಆನಿ ಶಿಸ್ತ್ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಪಾಳ್ತಾತ್. ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿ, ಕಾಸರಗೋಡ್, ಮುಂಬಯ್, ಗಲ್ಫ್ ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಪಕ್ಕಾ ಫೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆತಿತ್ಲಿಂ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಯ್ರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ವಾ ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚಿಂ ನಾಂತ್. ಆನಿ ಹಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಒನ್‌ಲೈನಿರ್ ಉಪಲಬ್ದ್ ಆಸಾತ್. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿಂತ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಹಿಂ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಪಳವ್ಯೆತ್.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ರೋಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ – ಮ್ಹಣ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಓಸ್ವಲ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿಚೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್.

2018  ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ವೆರ್ ದುಬಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಉದ್ಯಮಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮರ್ಥಕ್ ಆನಿ ಖುದ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಗಾವ್ಪಿ ತಶೆಂ ನಟ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಣಿ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಟಿವಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ ಹಾಚೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಓಸ್ವಲ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಫ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತೀ ತಾಚಿ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ನೆಲ್ಸನಾಕ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿಂತ್ ಸುಮಾರ್ 10  ವರ್ಸಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂ, ಸೊಭಾಣಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೆರಾಂತ್ ಯಾದ್‌ಗಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕಾಜಾರಾಂ – ಸೊಭಾಣಾಂ ಆನಿ ಎಕಾ ಕಾಜಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಚೊ ತಯಾರಾಯೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಲ್ಸನಾಕ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧ್ತಾನಾ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಖಾಸ್ ಇಶ್ಟಾಕ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧ್ತಾನಾ –  ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೋ. ಆಜ್ ಆಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಇತ್ಲಿ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ ತರೀ, ರೋಮಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕಾಂ ಪಾಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಜೊಕ್ತಿ  ಒನ್‌ಲೈನ್ ವೇದಿಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ ಮಾತ್ ನಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಇಶ್ಟಾಪರಿಂ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಚಲೆ ವಾ ಚಲಿಯೊ ಕಶ್ಟಾತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಥಾವ್ನ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ “ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರೋಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಹಾಳು ಕರ್ಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್  ಮುಕಾರ್ ಸರೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ? ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಅಶೆಂ ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿಚೆಂ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ಉದೆಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್. .

WAAW Team at Work

“ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ ಏಕ್ ಒನ್‌ಲೈನ್ ವೆದಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ವೆದಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ  ಹ್ಯಾ ವೆದಿಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾತಾಗೀ?  ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ” ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂ ಆಸಾತ್. ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್‌ಲಾಗಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ವಿಡಿಯೊ ಕೊಲ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕಾಚೆ ಥೊಡೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸಾತ್ ವ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಡಾಟಾಪ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ ಜಾಳಿಸುವಾತೆಚೊ ಕೊಣೆಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ತಶೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್, ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಫಳೆಂವ್ಕ್  ಕಶ್ಟ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ವಾ ತಾಂಕಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತಾಂಕಾ ಹರ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ನಾಂವ್ ನೊಂದಾಂವ್ಕ್, ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ಚೊ ವೇಳ್ ಫಕತ್ ಧಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಪಾರ್ಕೊವ್ಣಿ ಕರುನ್, ಘಾಳ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಒನ್‌ಲೈನಿರ್ ಜೊಕ್ತಿಂ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಸೊಧುಂಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗಾನಾ. ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚಿಂ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಏಕ್ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪ್ತತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾತ್. ಇತ್ಲೆಂ ಅಸೊನೀ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ತಾಣಿ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾಯ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಚಲೆ – ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚಿ ಸವ್ಲತ್ ಆಸ್ತಾ ದೆಕುನ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕರುಂಕ್, ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಜೊಕ್ತೆಂ ಫೊಫಾಯ್ಲ್ ಸೊಧುಂಕ್  ಅನಿಕೀ ಸುಲಭ್. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆತಾಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಜೊಡಿಂ ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿ ಮಾರಿಫಾತ್ ಲಗ್ನಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂತು ಚಾರ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಅಟ್ರಾ ಜೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪಾವುಣ್ಶೆಂ ಜೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಯ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಚಾಲು ಆಸಾ”

“ಕಾಜಾರಾಂ ಸರ್ಗಾರ್‌ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಘಡುನ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ಪವಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಜೆಂ ದೆವಾನ್ ಜೊಡಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಯೆತಾ. ಜರಿ ದೆವಾನ್ ಜೊಡಿಲಾಂ ತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಫಕತ್ ತಾಣೆ ಜೊಡಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಧುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾತ್. ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಘೆತ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಶುಲ್ಕ್ ಎಕ್ದಮ್ ವಾಜ್ಬಿ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ  ನಾಂವ್ ನೊಂದಾಯ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಶುಲ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರುಪಯ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಶುಲ್ಕ್ ಘೆತಾಂವ್. ಹೆ ಭಾಯ್ರ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರಿನಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಅಸ್ಲಿಗೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಆಮ್ಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಪಾರದರ್ಶಕ್. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ತಂತ್ರಾಜ್ಞಾನ್ ವೆಗಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಸಾ. ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲಿ ಬರಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ವಾಪರ್ನ್, ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂಚಿಂ ಗರಿಷ್ಠ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಅನಿಕೀ ಬರಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಆಸಾ. ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಆನಿ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಅನಿಕೀ ಸಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಪಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ತಾ ನೆಲ್ಸನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್.

“ಸೆವಾ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಬರೊಚ್ ಪ್ರತಿಸಾದ್ ಮೆಳ್ಳೊ ದೆಕುನ್ ಸುರ್ವಾತಿಚೆಂ ಏಕ್ ದೇಡ್ ವರ್ಸ್ ಆಮಿ ಮುಫ್ತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ ಥಾವ್ನ್ ಘಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾನಾಣಿಂ ಆಯೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ಪಾಂಚ್ ಲಗ್ನಾಂ ಘಡುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ  ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಭೆರ್ ಭಾಂಗ್ರಾನಾಣಿಂ ಆಯೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಜೊಡೆಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಪೂಣ್, ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಪಾವೊಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಕೊವಿದ್ ವೊಸ್ಯಾಚಾ ಪಿಡೆವಿರೋಧ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಸೀಮಿತ್ ಆವ್ಧೆಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶುಲ್ಕಾಂತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯ್ತ್ ದಿಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ನೆಲ್ಸನ್.

“ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಶುಲ್ಕ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಆನಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಶುಲ್ಕ್ ರುಪಯ್  ಧಾ ಹಜಾರ್. ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಯ್ರಿಕೆ ಶುಲ್ಕಾಚೆ ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕ್ಕೆ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಆನಿ  ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ನೊದಾವ್ಣಿ ಶುಲ್ಕ್ ಅಶೆಂ ಜುಮ್ಲಾ ಸ ಹಜಾರ್ ಆತಾಂ ಭರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಶುಲ್ಕ್ ಭರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಕ್ ನವೀಕರಣ್ ಶುಲ್ಕಾಂತೀ ವಿನಾಯ್ತಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಸಹಜ್ಪಣಿಂ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕರ್ನ್, ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸ ಹಾಜರ್ ರುಪಯ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ವೆತಾತ್ ನ್ಹಂಯ್‌ಗೀ ? ಮ್ಹಣ್. ದಯಾಕರುನ್ ತಶೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಿಂತಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಕಾರಣ್ ಸಯ್ರಿಕೊ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮಿ ಮುನಾಫೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ತೇ ನಾಂವ್ ಬಗಾರ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಶೆಂ ಆಮಿ ಘೆತ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಕಾಡ್ಚೆತಿತ್ಲೆಂ ಶುಲ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಮ್ಚೆಂ . ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಸ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಶುಲ್ಕ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾಭಿತರ್ ಹೆರ್ ಸಂಪರ್ಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘಡುನ್ ಆಯ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಶುಲ್ಕಾಂತ್ಲೆ ಚಾರ್ ಹಜಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ”

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆಚ್ಯಾ ಸ್ಫಿರಿತಾಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ನಿದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ ಸುರ್ವಾತ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮಿ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಭಿನ್ನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ವಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಶುಲ್ಕ್, ಜಾಂವ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ, ಜಾಂವ್ ಸಯ್ರಿಕೆ ಶುಲ್ಕ್ ಭರುಂಕ್ ನಾ. ತಾಂಚೆ ಪಾಸತ್ ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ ಸೆವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮುಫ್ತ್. ಆತಾಂಯ್ ಹಿ ಸವ್ಲತ್ ಚಾಲು ದವರ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಂತೀ ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್ತೆಲಿ”

“ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ ಫಕತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿ, ಕಾರ್ವಾರ್, ಗೊಂಯಾಂ, ಮುಂಬಯ್, ಕಾಸರಗೋಡ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ರೋಮಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಸೀಮಿತ್ ಆಸಾ. ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಮಾರಿಫಾತ್ ಅಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಬೆಂದೂರ್‌ವೆಲ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಆನಿ ಪಾಲ್ದನೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಎಲ್ಯಾರ್‌ಪದವು, ಒಮ್ಜೂರ್ ಮೇರಮಜಲ್, ಮುಂಬಯ್, ಕಾರ್ವಾರ್, ಥಾಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಡೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ದುಬಂಯ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ  ಕೇಂದ್ರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಕಶೆಂ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕರುಂಕ್, ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಸೊಧುಂಕ್  ಕುಮ್ಕೆಹಾತ್ ಮೆಳ್ತಾ ತಸಲೊಚ್ ಕುಮ್ಕೆಹಾತ್ ಆನಿ ಸವ್ಲತ್ ಹರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 12  ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಚೊ ಸಂಕೊ ಚಡಂವ್ಚಿ ಅಲೊಚೆನ್ ಆಸುನ್, ಸ್ವಂತ್ ಜಾಗೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ  ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಇತ್ಲೊಚ್ – ರೋಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೋಕ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪಾಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ ಪರ್ಯಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ನೆಲ್ಸನ್.

ರೋಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲೆ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಅನುಪಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಫರಕ್ ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್‌ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಗೀ ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ  ” ಫಕತ್ ಶಿಕಪ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ. ಹಾಂವೆ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮಂಗ್ಳುರಿ ರೋಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಚಲಿಯಾಂಚಿಂ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಸರಾಸರ್ ಪ್ರಾಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸಾಕ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಚಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಸರಾಸರ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಕಾಮಾಂತ್ ತಿಂ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ರೋಮಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂ ಮಧೆಂ, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ಚಲಿಯೊ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ತಾತ್, ಇಲ್ಲೊಸೊ  ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ಅಂತರ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಪೂಣ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಶಿಕಪ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಮಾಪ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಉಣೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಚಲೆಯ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶೆತಾಂನಿ ವಾವುರ್ಚೆ, ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ಜಾಯ್ತಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಚೆಡ್ಯಾಥಂಯ್ ಶಿಕ್ಪಾಪ್ರಾಸ್ ಬರೆ ಗೂಣ್ ಪಳಯ್ತಾತ್. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಅಂತರ್ ಆಸೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜೊಡಿಂ ಆಜ್ ಸುಖಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಪಳಯ್ತಾಂವ್”

ಕೋವಿದ್ ಪಿಡೆನಿಮ್ತಿಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಉಣೊ ಜಾಲಾಗಿ ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ – “ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಅನಿಶ್ಚಿತತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಲೋಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಹೊಂದೊನ್ ಜಿಯೊಂಕ್ ಶಿಕ್ಲಾ. ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಜಾರಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ನೊಂದಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊಂ, ಭೆಟ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚೊಂ, ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಪಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ರಾವಾನಾ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಕುಟಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಚಿಂತಾ. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಒನ್‌ಲೈನಿರ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹೆಂ ಸುಲಭ್‌ಚ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ದಫ್ತರಾಕ್, ಸಯ್ರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಜೆ, ಫೊರ್ಮಾಂ ಭರಿಜೆ, ಫೊಟೊ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತ್ರಾಸ್ ನಾಂತ್. ತಾಂತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ನೋಂದಾವ್ಣಿ ಕರ್ಚೆಂ, ಶುಲ್ಕ್ ಭರ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಫೊಫಾಯ್ಲಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಪಳಂವ್ಚಿಂ ಆನಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ಚಿ. ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಚೆಂ. ಪೂಣ್ ವ್ಹಯ್, ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಎಕಾ ಸೀಮಿತ್ ಆವ್ಧೆಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶುಲ್ಕಾಂತ್ ಆಮಿ  ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯ್ತ್ ದಿಲ್ಯಾ.”

ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ ? ಲೊಕಾಚೊ ಪ್ರತಿಸಾದ್ ಕಸೊ ಆಸಾ ? ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ?  ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ” ಸಯ್ರಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುಲಭ್ ನಯ್. ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ, ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೆಂ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಚಿಂತೂನ್, ವರವ್ನ್ ಪಳಯ್ಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಲಾ ವಾ ಹೊ ಏಕ್ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್‌ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೆವಾಚಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್‌ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ರಚ್ಣಾರಾನ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಜೊಡಿಯ್ ರಚ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸಾಧನಾಂ ಉಣಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ಕುಟ್ಮಾಂಯ್ ಅವಿಭಕ್ತ್ ಆಸೊನ್, ಘರ್‌ಭರ್ ಭುರ್ಗಿಂ – ಬಾಳಾಂ, ಗೊಟೊಭರ್ ಗಾಯೊ –  ವಾಸ್ರಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಸಯ್ರಿಕೆಚೆ ಮ್ಹಾಲೆ ಥೊಡೆ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಗಾಯ್, ವಾಸ್ರುಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ವಚೊನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಆಸಾಗಿ? ಮ್ಹಣ್ ತಲಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಾಲೆ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಖರಾರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಚಲಿಯೆಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕೀ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆ. ಸಗ್ಳೆ ಗಜಾಲಿ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ಉಲವ್ನ್ ನಿಘಂಟ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ. ಶಿಕಪ್ ಚಡ್ಲಾಂ. ಕುಟ್ಮಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸಂಪರ್ಕ್ ಸಾಧನಾಂ ವಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಸಂದ್, ನಾಪಸಂದ್, ಅಭಿರುಚಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ವಿಂಚವ್ಣೆಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಜಾತಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂಕೀ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ತೇ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಜಟ್ಪಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಭಿತರ್ ಆಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ವಾಪರ್ನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಾಪಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಸರಳ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಯೋಜನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರೊಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೋಕ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆ ಹರ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವೊನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕೇಕ್ ತರೀ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಉಘಡಿಜೆ ಆನಿ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸಂಕೊ ಶೆಂಭೊರಾಕ್ ವರ್ನ್ ಪಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಪಣ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೋಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ವೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಶೆವೊಟ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸಾ.”

ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೋಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರಿಕೆ ಸೆವೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿವ್ಯೆತ್ : www.waawmatrimony.com

ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ / ಫ್ರೊಫಾಯ್ಲ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿವ್ಯೆತ್.

Waaw Matrimoy
First  Floor
Vasudeva Plaza
B.C. Road – 574219
Bantwal, Mangalore

ಫೊನಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಂಚೆರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್ :  +91 9481376778

ವಾಟ್ಸಾಪಾಚೆರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಂಚೆರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್ : +91 9481438779

68% feel thumbs up. And how do you feel?
81 :thumbsup: Thumbs up
22 :heart: Love
0 :joy: Joy
9 :heart_eyes: Awesome
7 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

5 comments

 1. RONALD SEQUEIRA

  GOOD TO READ THE INFORMATIVE ARTICLE ON MATCH MAKEING PUBLISHED BY KITTALL WEBSITE. IN TODAYS MATERIALISTIC WORLD YOUNG GENERATION IS LEFT WITH MANY OPTIONS AND CHOICES, ULTIMATELY MAKING GET CONFUSED ON THE SUBJECT OF FINDING A SUITABLE MATCH OR LIFE PARTNER. MARRAIGE WAS A CONCEPT OF COMPROMISE ONCE WHEN OUR ELDERS VALUED THE BONDAGE AND RELATIONSHIP, BUT TODAY MARRAIGE HAS BECOME A BUSINESS LIKE ACTIVITY, THE IDEA OF COMPROMISE IS DEBASED. SUCH BEIHNG THE POSITION NELSON FRANK HAS VENTURED INTO FORMING SET UP TO SUPPORT THE YOUNG GENERATION. I WISH NELSON FRANK AND THE WAW MATRIMONY ALL THE BEST. MAY GOD BLESS HIM.

 2. ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್

  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿ/ಣ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಂವ್. ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಆಮ್ಚೆಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಹೆಂ ಬೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್. ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ಚ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಾವ್ ಮಾತ್ರಿಮನಿ ಹಾಂಕಾಂ ಖರೆಪಣಿ ದೆವಾಚಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಲಾಬ್ತೆಲಿಂ. ಹಾಂಚೆಬರಿಚ್ಚ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್/ಣಿ ಆನಿ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊ ಪವಿತ್ರ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂಯ್ ದೆವಾಚೊ ಬರ್ಪೂರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಲಾಬುಂ.
  ಏಕ್ ಕಾಜಾರಿ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಕೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವ ಹೆರ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹಯ್, ಫಕತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿ/ಣಿನ್ ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ/ಣಿಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಭಾಗ್ ಮೆಳನಾ. ದೆಕುನ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಥೊಡೆಂ ಚಡಿತ್ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಧವ್-ವಿಧುರಾಂಕ್, ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ವಿಧವ್-ವಿಧುರಾಂಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂತೊಸ್ ಪರತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮಜತ್ ಕರಿಜೆ.ಮೊಜೆ ಸಮ್ಜಣೆ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಅಸಲೆ ವೆಕ್ತಿ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್. ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವಾ ಸಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಪರತ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್. ಸಮಡ್ತಿನ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಏಕ್ ಆದ್ಯತೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಯಿ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್.

 3. Roshan Madtha

  ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‌ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಶಿಕಾಪ್ ಉಣೆಂ ಅಸ್ಲೆಲೆವರ್ವಿಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆ ‌ಕಶ್ಟ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲೆ ಎಕಾ ವೆದಿವರ್ವಿಂ ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್ವಸೊ.
  ಬೊರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಫಾವೊ.

 4. Alphonse Mendonsa

  Thanks Kittall for this very informative and equally important article on WaaW Matrimonial Services. I think we people from Udupi side are not much aware of this dedicated service only for Roman Catholics. Through this publication many got information and I’m sure it will help many to use this site to find their perfect partner.

  I must salute to Nelson Frank for venturing into this noble service with reasonable fee which will benefit many families. He should give special concession to poor families like differently abled boys and girls.

  I wish WaaW Matrimonial Services all the best.

 5. ಸಮಾಜ್ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕುಟಾಮ್ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್. ಆನಿ ಕುಟಾಮ್ ರುತಾ ಜಾತಾ ಕಾಜಾರಾ ವರ್ವಿಂ. ಆನಿ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಯ್ರಿಕ್. ವ್ಹಾವ್ ಮಾಟ್ರಿಮೊನಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ನೆಲ್ಸನಾಚೆಂ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊದ್ಚೆಂ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮುಸ್ತ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಸಲೀಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾಂ.

  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯೆಂತ್ ಸಯ್ರಿಕೆಚೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೊಚ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾವ್ ವ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿ ಏಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ದೋನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಏಕ್ ಕರ್ಚಿಂ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಮ್. ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !