ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆರ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಇ – ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಘನಾಮನಾಚೊ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸುನ್, ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಯೊ ವಾಪರುನ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ರಮಾಂತ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ – 140 ವರ್ಸಾಂ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸ್ಚಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್.

1995ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪದ್ವೆ ಹಂತಾರ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವರ್ಸಾ ರುಪ್ಯಾಳೊ ಸಂಭ್ರಮ್.

ತಶೆಂಚ್ 1980ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ, ಮಾ| ದೊ| ನೆಲಪತಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಸಾಂ.ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ 40 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆನಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕಾನಡಿ ಆನಿ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ದೋನೂಯ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜರ್ನಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ. ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಆತಾಂಯ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಾ| ದೊ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಪಿಂಟೊ, ವಾಮಂಜೂರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊರೊನಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಾಂ.ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾನ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಆನಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ತೀನೂಯ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಉಪಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ ಆಸುನ್, 50 ವ್ಹರಾಂಚೊ ಇ – ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾಗರಿ, ಕಾನಡಿ ತಶೆಂ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂನಿ ಒನ್ಲೈನಿರ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕೋರ್ಸಾಕ್ ಗೊಂಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂಚ್ ಯು.ಎ.ಇ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶೆತಾಂತ್ಲೆಂ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಸಯ್ರೆ ಪ್ರಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ್, ವ್ಯಾಕರಣ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿಮರ್ಸೊ, ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ್, ಸಿನೆಮಾ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್, ಜಾನಪದ್ ಆನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ವಿಶಯ್ ಶಿಕುಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ.

ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಒನ್ಲೈನಾರ್ ಕೋರ್ಸಾಕ್ ನಾಂವ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ನ್, ಒನ್ಲೈನಾರ್‌ಚ್ ಕ್ಲಾಶಿಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಒನ್ಲೈನಿರ್‌ಚ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ರಮಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆಚಿ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಏಕ್ ಲಿಪಿ ವಾಪರ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ ಆಸುನ್, ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ಮಾತ್, ಭಾರತೀಯ್ ವೇಳ್ , ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6.00 ಥಾವ್ನ್ 8.00 ಪರ್ಯಾಂತ್ (ಯು.ಎ.ಇ ವೇಳ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4.30 ಥಾವ್ನ್ 6.30)  ಫಕತ್ ದೋನ್ ವ್ಹರಾಂಚಿಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಲ್ತಲಿ. ಜುಮ್ಲಾ 50 ವ್ಹರಾಂಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಒನ್ಲೈನಿರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇ-ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ತಶೆಂ ಕೋರ್ಸ್ ಸಂಯೋಜಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಿಣೆ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಭರ್ಫೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ| ದೊ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಣಿ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಒನ್ಲೈನ್ ಕೊರ್ಸಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ.

ಒನ್ಲೈನಿರ್ ಹ್ಯಾ ಕೋರ್ಸಾಚಿ ವೆಳಾಪಟ್ಟಿ, ಶುಲ್ಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತಿಕ್ ಸಕಯ್ಲೊ ಗಾಂಚ್ ಚಿಚಾಯಾ :

►  E-KONKANI BHAAS & CULTURE

ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತಿಕ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ , ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಿಚೊ 7829652470 ನಂಬ್ರಾಚೆರ್ ಆನಿ ಭಾರತಾಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸನ್ನು ಮೋನಿಸ್, ಬೊಳಿಯೆ ಹಾಚೊ 0097155710005 ನಂಬ್ರಾಚೆರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾನ್ ಪತ್ರಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !