Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖರ್ಗ್

“ಹಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟವ್ನ್ ಕೊಣಾ ತುಜ್ಯಾ ಬೋಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಗಾಡ್ವಾ?”

ಅಚಾನಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರವಿನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಫೊನ್ ಕಾಡ್ನ್ ದರ್ಣಿಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ರ್ ಇತ್ಲೊ ದುಭಾವ್? ಹಾಂವ್ ಮಜ್ಯಾ ಕಸಿನಾಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿಂ” ಫೊನ್ ಆನಿ ಫೊನಾಚಿ ಭ್ಯಾಟರಿ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹಾಂವೆ.

“ಘೊವ್ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲಾ, ತಾಕಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತಾನೆಕ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂ ತುಕಾ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಘರಾ ಬಸೊನ್ ದರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಫೊನಾಂತ್ ಚಕ್ಕಂದ ಮಾರ್ತಾಯ್. ಚಲ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಚಾ ಕರ್ನ್ ದಿ” ಅಪ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಉಡವ್ನ್ ಪಾಂಯಾಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಟೀವಿಚೊ ಬಟನ್ ದಾಂಬ್ಲೊ ರವಿನ್.

MD01

ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಚಲ್ಲಿಂ. ಉದ್ಕಾಕ್ ಸಳ್ಸಳೊ ಯೆತಾನಾ ಚಾಯೆ ಪಿಟೊ ಆನಿ ಸಾಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖತ್ಕತೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ಮಜಿ ಮತ್ ಮಜೆಂ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

♥  ♥  ♥

“ಪುತಾ, ತುಜೆ ಪಾಂಯ್ ತರೀ ದರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ದಯಾಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಫುಲಾ ಬರಿಂ ತುಕಾ ವಾಡಯ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ಎಕಾ ಕಸಾಯ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ತುಕಾ ಒಪ್ಸುಂಕ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಮನ್ ಯೇನಾ. ತುಕಾ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಬರೆ ಚಲೆ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ದಯಾಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ವಿಸರ್ ಪುತಾ”

ಮಮ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ರವಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಭುತ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊ.

ರವಿನ್ ದುಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ತಾಚಿ ದುಖಿಭರಿತ್ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ವರ್ಣಿತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ಬಾಕಿ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಜಿಣಿ ತರೀ ಸಂತೋಸ್ಭರಿತ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ದೆಕುನ್ ಮಮ್ಮಿಚೆಂ ಜಾಂವ್, ಡ್ಯಾಡಿಚೆಂ ಜಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂಯ್ ಉತರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಹಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

♥  ♥  ♥

“ತುಕಾ ಚಾ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಗೊ ಭಾಣ್ಶಿರ‍್ಯಾ” ಏಕಾಚ್ಪಾಣೆಂ ಘಡ್ಗಡೊ ಪಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಖತ್ಕತ್ಚ್ಯಾ ಚಾಯೆಕ್ ದೂದ್ ವೊತುನ್ ಚಾ ಚಾಳ್ನ್ ಕಪ್ಪಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ರವಿಚ್ಯಾ ಚಾಮ್ಕಾರ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲಿ.

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಚಾ ಕರ್ನ್ ದವರ್. ಫೊನಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ನಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಚಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಘಂಟ್ಯಾಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ನಾಂ” ತೊ ಉಲಯಿತ್ತ್ ವೆತಾಲೊ.

“ಚಲ್ ವಚ್… ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ಯಾ. ಹಸ್ತಿಬರಿಂ ಫುಗ್ಲಾಂಯ್. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಹಾಂಗಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕಾಲೆಂ ಜಾತಾ?” ವಿದ್ರೂಪ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ ರವಿ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಂಕಾನಾ. ಪೆಂಕಟ್ ದುಕ್ತಾ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾ. ಆಜ್ ನಾಕಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯಾ” ಹಾಂವೆ ಮಜ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ.

“ತುಜೆಕಡೆ ಸದಾಂಯ್ ಏಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಆಸ್ತಾಚ್. ಆತಾಂ ಚಲ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಡೆ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಚಲಯ್ತಾಂ. ಪೆಂಕಟ್‌ಯ್ ನೀಟ್ ಜಾತಾ, ತಕ್ಲಿಯ್ ಸಮಾ ಜಾತಾ” ಹಾತ್ ದರ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲೊ ರವಿ.

“ಆಜಿಕ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ ಘರಾ ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ… ಪ್ಲೀಜ್” ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪರಾತ್ತಿಲ್ಯಾರೀ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಲಾಬ್ಲೊ ನಾಂ.

ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಸೊಪ್ಯಾಚೆರ್ ಕುಸ್ಕಾಲಿಂ. “ಅತಾಂ ಕಾಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ಲೆಂಯ್. ರಾಂದ್ತಾ ಕೋಣ್? ಯೆತಾಗಿ ತುಜೊ ಬಾಪುಯ್?” ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಟಿವಿಚೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ಲೊ.

“ ಮ್ಹಾಕಾ  ಮಸ್ತ್ ಪಾಂಯ್ ದುಕ್ತಾತ್. ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಬಾಯ್ಲೆಂ ಹಾಡ್ಯಾಂ. ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ರಾಂದ್ತಾಂ” ಹಾಂವೆ ದುಖಿನ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪ್ಲೆ.

“ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಆಸ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್ ತುಂ ಯೆತಾನಾ. ಆಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸದಾಂಯ್ ತುಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಂ ಖಾವಯ್ತಾಂ ಆಸ್‌‌ಲ್ಲೊಂ” ಟಿವಿರ್ ಮಗ್ನ್ ರಾವೊನ್ ವೋಂಟ್ ಹಾಲಯ್ತಾಲೊ ರವಿ.

ಹಾಚ್ಯಾ ಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವೆ ಕುಜ್ನಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಉದಕ್ ಸಳ್ಸಳ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ತಾಂದು ಘಾಲ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

♥  ♥  ♥

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್‌ದಾತಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೊ ಮೋಗ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಕೊಂಕ್ ನಾಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಘರ್ ಖಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಪ್ಪು ಘರಾ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ಮೌಶಿ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಬಪ್ಪು ದೋಗ್‌ಚ್ ಘರಾ ಅಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂತ್ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹಾಂವೆ ರಾಂದುನ್ ವಾಡಿಜಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ದಿಸಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲೊಂ, ಸಾಂಜೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ, ರಾತಿಂ ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊಂ. ಬಪ್ಪುಚೆ ವಿನಾ ಕಾರಣ್ ಮಾರ್ ಖಾತಾಲೊಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಾಕ್ ಬರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಪ್ಪುಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ಚ್ ದೇವಾನ್ ಅಪ್ಣಾ ಸಂಗಿ ಆಪಯ್ಲೊ. ಮಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ನಾಕಾ ಜಾಲೊಂ. ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ಚ್ ತಾಂಕಾ ಮ್ಹಜಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಗೆಲೆ, ಹಫ್ತೆ ಸರ್ಲೆ, ಮಹಿನೆ ಉಬ್ಲೆ, ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಾಂಯ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಆಸೊನೀ ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿದ್ವಿತೆಲಿಂ ಕೊಣೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಪಾರ್ಪೊಳ್ ಚಲೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ ಮೋಗ್‌ಚ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ರೀನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣೀ ನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ತುಂ ಏಕ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಘರಣ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಮಾಣಿಕ್. ಜರ್ ತುಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳಾನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ.” ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ತಣಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ದವರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕರಾಳ್ ಜಿಣಿಂ ನಿಯಾಳ್ತಾಲೊ ರವಿ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಪೊಶೆತಾಲಿಂ.

MD02

“ರವಿ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ. ಮ್ಹಜಿಂ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ಚಿಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ತುಕಾ ಏಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಹಾಂವ್ ಲಾಬಯ್ತೆಲಿಂ. ಅಮಿ ಕಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್, ಮೊಗಾನ್ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಂದುನ್, ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೆಂಯಾಂ”. ಹಾಂವೆ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಉಮೊ ದಾಂಬ್ಲೊ.

♥  ♥  ♥

“ಪೇಜ್ ವೊತೊನ್ ಗೆಲಿ. ಕಾಲೆಂ ಸ್ವಪ್ಣೆತಾಯ್ಗೊ ಗಾಡ್ವಾ”. ರವಿಚಿ ಕೂಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ವಾಸ್ತವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ.

ದೀಸಾನ್ ದೀಸ್ ಅಮ್ಚೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮೋಗ್ ವಾಡೊನ್‌ಚ್ಚ್ ವೆತಾಲೊ. ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ಕಾನ್ಪಟ್ಯಾಕ್ ವಾಜಯ್ತಾಲೊ. ದುಸ್ರೆ ಘಡಿಯೆ ಮಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಕ್ ಕೀಸ್ ದಾಂಬ್ತಾಲೊ. ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೋಗ್ ಲಾಬನಾತ್ಲೊ ತೊ ಏಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ರೋಗಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ವಕತ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ “ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಪಿಸೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಯ್ಗೀ? ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಮಜಾ ಮಾರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ತಾಯ್ಗಿ? ತುಕಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಗೊಡ್ಶಿಂ ಗೊಡ್ಶಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಪಿಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಕ್ನಾಂಗಿ?” ಅಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಜರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ತನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಸೊಡ್ನ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ಪಯ್ಸ್ ದಾಂವ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆಚೆಂ? ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂಚ್ಚ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖರ್ಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಗ್ದವ್ಣೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಬರಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಲಿಂ, ಮಜ್ಯಾ ನಶೀಬಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾಲಿಂ, ಹಾಂವೆಚ್ಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಚುರ್ಚುರ್ತಾಲಿಂ.

♥  ♥  ♥

“ರೀನಾ,  ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ತುಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್.” ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಜ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಸವಾಲಾಂ ವಿಸರ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಾಪಡ್ ಖಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ ತೆಂ ಪೇಪರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

“ರವಿ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ? ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾಯ್?” ಮಜೆ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ಲೆ.

“ವ್ಹಯ್ … ತುಜೆತಸಲ್ಯಾ ಗಾಡ್ವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಣಿ ಸಾರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾಂ” ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

“ರವಿ, ಮಜ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಮೊತಿಯಾಪರಿಂ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಿಂತ್ ಫಸೊನ್ ಆತಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ಮೊರೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾಯ್? ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ತುಜಿ ಜಿಣಿಂ ಸುದ್ರಾವ್ನ್, ತುಕಾ ಮೋಗ್ ದೀಂವ್ನ್, ಏಕ್ ಬರೊ ಪುಡಾರ್ ರಚುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ತುಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ, ತರ್ ಆಜ್ ತುವೆಂ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲೊಯ್ ರವಿ?” ಸಗ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ.

“ತುಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಚಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಗೊತ್ತು ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಕ್ ಉದಕ್ ವೊತುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್”.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ನಾ ರವಿ.

“ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತೇಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಿದಾನಾಂಯ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಕೊಣಾಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಜಾಯ್ತ್ ರವಿ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ”. ಹಾಂವೆ ಟಿಪಾಯ್ಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೆನ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಗಿಚ್ಚಿಲೆಂ.

MD03

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ಉಶ್ಯಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ದರ್ನ್ ರಡ್ಲಿಂ. ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿಚೊ ಮಸ್ತ್ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಏಕ್ ದೂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ. ಆಜ್ ದುಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಡಿಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಕೊಣೀ ನಾತ್ಲಿಂ.

ದಾರಾಚೊ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ರವಿ ಆಪ್ಲಿ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್ ಡಿಕ್ಕೆಂತ್ ಉಡವ್ನ್ ಗಾಡಿ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್ತಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗು ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವಚುಂ? ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಘರಾಚೆಂ ಬಾಡೆಂ ಕಶೆಂ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ರವಿಕ್ ರಾಂದುನ್ ವಾಡ್ನ್ ತಾಚಿ ಆಯಾ ಜಾಲ್ಯಾಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್‌ಯ್  ವಿಸರ್ಲ್ಯಾಂ. ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದುಕಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿಂ ನಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಾಳಾ ನಿದ್ರಾದೇವಿನ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ಜಾಲಿಂ.

♥  ♥  ♥

ಕೋಲ್ ಬೆಲ್ಲಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ದಡ್ಬಡೊನ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ‘ರವಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಗಾಯ್?’ ಹಾಂವ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ದಾರಾಕಡೆ ದಾಂವ್ಲಿಂ.

“ಮಿಸೆಸ್ ರೀನಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್?” ಮುಕಾರ್ ಉಬೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಶೆರ್ಮೆಲಿಂ.

“ವ್ಹಯ್, ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?” ಹಾಂವ್ ಅಮ್ಸರ್ಲಿಂ.

MD04

“ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ ಅಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಂತ್ ರವಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಪೊಕೆಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿ ಆನಿ ಹೊ ಎಡ್ರೆಸ್. ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ಆಸಾ. ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡಿಚಿ ತಪ್ಶೀಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೂಡ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೋಡ್ನ್ ದಿತಾಂವ್. ಮೇಡಂ, ಪ್ಲೀಜ್ ಡು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್” ಉಲವ್ನ್ ಚಲ್ತಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ಹಾಂವ್ ದಾರ್ ದಾಂಪುನ್ ಚೊವ್ಕೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಕುಸ್ಕಾಲಿಂ.

“ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ರವಿ, ಹಿ ತುಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಸಜಾಗೀ ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ? ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ರಚ್ನಾರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ”. ಹಾಂವ್ ಮಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘುಣ್ಗುಣ್ಲಿಂ. ಳ್ಜಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ದೂಕ್ ಉದೆಲಿ.  ಹಾಂವ್ ಹರ್ಧೆಂ ದಾಂಬೂನ್ ಧರ್ನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕುಜ್ನಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲಿಂ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಯ್ಲೊ, ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಹಾಂವ್ ಧರ್ಣಿಕ್  ಶೆವ್ಟಾಲಿಂ.

ಮೋನಿಕಾ, ಶಾಂತಿಪುರ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

62% feel thumbs up. And how do you feel?
31 :thumbsup: Thumbs up
10 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
3 :blush: Great
4 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. mm
    Lawrence V Barboza

    Well narrated story., liked it. The behavioural issue of the male character (Ravi) is something think. Thank you.

  2. mm

    ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿ, ಪರ್ಬಿಂ ತುಕಾ ಮೊನಿಕಾ ಬಾಯೆ👌👌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.