Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಯೆಯಾ, ತೋಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ

ಮಿತ್ರೋಂ, ನಮಸ್ಕಾರ್. ತುಮಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ  ಮ್ಹಜೆರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ಕೀ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪಿ ದೀನಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ, ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾದ್ವಾರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲಿಜೆ ಪಡ್ಲಾಂ, ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೋಂಡಾರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್.

RB01

ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊಂ, ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೋಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ನಾಂ ತರ್ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೋಕಾಥಾವ್ನ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ, ಕೊರೊನಾ, ಕೊರೊನಾ ಕೊರೊನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಂಯ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಉಟ್ಲೆ ಆನಿ ಕೊರೊನಾ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆ. ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ತೋಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಬಂಧ್ ಕರ‍್ನ್ ಹೆಂ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೈರಸ್ ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಭೆಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ತೆದ್ನಾಂ ಥಂಯ್ಚೆಂ ಲೋಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ ‘ಆಮ್ಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ತುವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ನವಿಂ ಘರಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತುವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ’. ಮ್ಹಾಕಾ ಫಕತ್ತ್ ಕೊರೊನಾ ಕೊರೊನಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ತೋಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಚೊ ನಿಕಳ್ಳೊಂ.

ಮಿತ್ರೋಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾ ವರ್ವಿಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಲೋಕ್ ಘರಾನಿಂ ಬಂಧಿ ಜಾಲಾ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮೊಲಾಂ, ಟ್ರೇಡ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಲಾ. ಕಾರಣ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ. ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ರುಪಯ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಲಹದಾರ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ, ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಆಮ್ಚಿಂ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಬುಡ್ಚಿಂ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ವಟಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ದಾಕಯ್ಲೊ ಆನಿ ‘ಯೆಸ್’ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪೂಣ್ ತುಮಿ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಫಕತ್ತ್ ರೋನಾ, ರೋನಾ ರೋನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊರೊನಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪರತ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲೆಂ.

RB02

ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಾಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾನಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಅತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ಳಾಂ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಮ್ಹಣ್. ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಚೈನಾಚ್ಯಾ ಬೋರ್ಡಾರಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಕರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾತ್. ಏಕ್ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಸಯ್ತ್ ಅತಾಂ ಚೈನಾಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚಿನಾಂ. ತರ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊಂ, ಅತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ ಏಕ್ ಬರೊ ಆವ್ಕಾಸ್. ಚೈನಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ, ಕುಂಬು ಜಾವ್ನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸೊಪಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ‍್ಚೆಂ.ಆನಿ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ‘ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚೆಂಯೀ ಕಸಲೆಂ ದುರಾದೃಷ್ಟ್ ಪಳೆಯಾ, ಅತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಯೀ ದೇಶಾಂತ್ ಹೆಂ ಕೊರೋನಾ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ತಿ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಭೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ತಿ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಭೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ವೈರಸ್ ಲಾಗಾತ್. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ಹಾತ್‌ಚ್ ಘಾಲ್ಚೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯೊ ಧೊಂಕ್ಳ್ಯೊ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ಸವೆಂ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಕಾ. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಧಾನ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಧುಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಗೊಚ್ಚ್ ಬಸ್ಚೆಂ.

ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಸುಮಾರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವಿದೇಶಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ತುಮಿಂಯೀ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಭೊಂವೊಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆನಿ ಮಜಾ ಮಾರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ರದ್ಧ್ ಕರಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಮಜಾ ಮಾರ‍್ಚೆಂ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರಾನ್ ಭೊಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್.

RB03

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಾರೊಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಾರೊಗ್ ಝಾಡ್ತಾಲೆ. ಆನಿ ತೆ ಝಾಡ್ತಾನಾ ಇತ್ಲಿ ಧುಳ್ ಉಬ್ಲಿ ಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್‌‌ಚ್  ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಖಂಯ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಾರ‍್ಣಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಕೊರೊನಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಆಮೇರಿಕಾಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹೆ ದೊರೆ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಹಾಂವೆಂ, ದುಬ್ಳಿಂ ಗುಡ್ಸುಲಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವೆಂ, ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಯೀ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹೆಂ ಕೊರೊನಾ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ.

RB04

ಹಾಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೊಂ. ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಇಟೆಲಿಂತ್ ವ್ಯಾಪಾಕ್ ರಿತಿನ್ ವಾಡ್ಲಾಂ ಖಂಯ್. ದೆಕುನ್ ಇಟೆಲಿಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಕೊಣೀಂ ಸಯ್ರಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಯಾ. ತಾಂಕಾಂ ತಕ್ಷಣ್ ಧರ‍್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಿಐಡಿ, ಸಿಬಿಐ ತಸಲ್ಯಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಾ ಮಕಾಂತ್ರ್ ಖೈದ್ ಕರ‍್ನ್ ಕುಡಾಯ್ತಾಲೊಂ. ಮಾಗಿರ್ ತುಮಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ದೂರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.

ಮಿತ್ರೋಂ, ಹೆಂ ಕೊರೊನಾ ಕೊರೊನಾ ಚಡ್ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವೊಕಾತ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಥೊಡೆ ಹಿಇಶಾರೆ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವಾ. ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಕೊರೊನಾ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ತಾ ತರ್ ತೊ ಅಶಾಂತಿ ಆನಿ ಭಿರಾಂತೆಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಉಬ್ಜಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಯ್ಟ್ ಕರಾ. ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಕೊರೊನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಂಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ‍್ತಾದ್ವಾರಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾಂಗಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಲೋಕಾಂಕ್ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಚೆಂ ರಾವ್ತೆಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂಕಡೆನ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ನಾಕಾತ್. ಕಾಜಾರಾ-ಸೊಭಾಣಾಂ ರಾವಯಾ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಬಂಧ್ ಕರಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಜಮೊ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್, ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರಿನಾಕಾತ್, ಫಿಲ್ಮಾಕ್, ಥಿಯೆಟರಾಕ್ ವಚಾನಾಕಾತ್. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮೋಲ್ ವಾ ಇತರ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ವಚಾನಾಕಾತ್. ಘರಾ‌ಚ್ ಬಸಾ, ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಖಾಯಾ, ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಸುಧಾರ‍್ಸಿಯಾ.

RB05

ಅಶೆಂ ಪಯ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಉಣೊ ಜಾತಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟ್ ಉಣೊ ಜಾತಲೊ ಆನಿ ಕಡೇಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಜಾತೆಲಿ. ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕೊರೊನಾ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೈರಸ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ನಿವಾರ‍್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೋಂಡಾಚೆಂ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಾಡ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಧೈರಾನ್ ಜಾಪಿ ದಿತಲೊಂ ಕೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರೆ ದೀಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಪಡ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಿಡಿಪಿ ದೆವ್ಲಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್. ದೆಕುನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ ಆನಿ ತೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೋಂಡಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಮಾಸ್ಕಾಂ ಕಾಡಿನಾಕಾತ್.

► ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

84% feel thumbs up. And how do you feel?
11 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
1 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. mm

    ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಂಯ್ಚಿಂ ನಾಂವಾ ಕಾಡುಂಕ್ ಚ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಧೈರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಬರೆಂಚ್ ತುಕ್ಲಾಂಯ್ಲಾಂಯ್!

  2. mm
    Lawrence V Barboza

    Nice one , the article says everything without naming anyone, job well done.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.