Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -83

Reventhlefathor 2‘ಮೌರಿಸ್ ಅಗುಸ್ತಿನ್?!’ ಜೆರೊಮಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ರಿತಿರ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ‘ಪುಣ್ ಆಮಿ ತಾಚಿ ಕಂಪೆನಿ ಖರೀದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ನ್ಹಯ್?’

‘ಆಮಿ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಖರೀದ್ ಕೆಲ್ಯಾ!’ ತಿದ್ವಿಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ತುಕಾ ಮೌರಿಸಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಣೆ ಕೊನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ? ‘ತುಜೆ ಖೊಲೆ ತು೦ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಖೆಳ್ಳಾಯ್, ಮೆಥ್ಯು!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುನ್. ಮೆಥ್ಯುನ್ ತೊ ಧರ್ಲೊ. ‘ಪಾವನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆ೦ಚ್ ಚಿಟ್ಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚೆ೦ ಪೀಲ್ ತು೦ವೆ೦ ಪೊಸುನ್ ದವರ್ಲಾ೦ಯ್.’ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಚತ್ರಾಯ್! ರಗ್ತಾಚಿ ರೂಚ್ ತಾಕಾ ಲಾಗಯ್ನಾಕಾ. ಆನಿ ತು೦ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ಸ್ ಜೆನಿಸ್ – ತುಜಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಭೆಟ್ ಜರೂರ್ ಜಾತೆಲಿ – ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಾಕ್ ಲಾಗೊನ್೦ಚ್ ನ್ಹಯ್ – ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್, ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಮಾಮ್ಮಿಯಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ಇಲೆಕ್ಷನಾಕ್ ರಾವ್ತೆಲಿ – ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್.’

‘ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ….ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಟೆಂಡರಾಂಕ್ ಕಸಲೊ ಸಂಬಂದ್? ತುಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದವರ್‍ಲೆಂಯ್? ಫಕತ್ ಕಾಂಯ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಂವ್ಕ್?’

‘ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ತುಂ ಘೊಡ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಗಾಡಿ ಹಾಡ್ತಾಯ್, ಜೆರೊಮ್!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್ ದೋನ್ ಕೊಪಾಂ ಖಡ್ಪ್ ಕೊಫಿ ಹಾಡ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಚಿ ತಾಣಿ ತಿ ಮೌನ್‌ಪಣಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ. ‘ರಾಜಕೀಯ್ ಒಸಿಸಾಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲೆಂ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾನ್. ಹಾಂವ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸಾಂ, ಹೆಲೀನಾ ಆನಿ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾ ಮಧೆಂ ಕಸಲೊಗೀ ಬಾಂದ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಬಾಂದ್, ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸಾಚಿ ಆವಯ್ ರಾಜಕಾರಿಣ್ ಲಿಲಿಯನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಆಮ್ಕಾ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಸಾಯ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಮುನ್ಕುಟ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಚಿ ಪುಣಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಆಸಾಜೆ ನ್ಹಯ್?’

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಅಶೀರ್ ಕೆಲೆ.

‘ತುಜೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾನಾ…..’

‘ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಕಾಯಿ ಹಾಂವೆಂ ವಾಪರ್ಲಾ. ಮುನ್ಕುಟೊ ಹಾಂವೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ ತುರ್‍ತ್ ಪರಿಗತ್ ಉದೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಲಾಂಬ್ ದೊರಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಕುಯುಕ್ತ್ಯಾಂನಿ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್.’

‘ತರ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಚೆ ವಿರೋದ್ ತುಕಾ ಕಸಲೆಂ ಪುಣಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ?’

‘ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಪ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ‘ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಎಕ್ catalyst ಖುದ್ದ್ ಬದ್ಲಾನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಣಾ ಭಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ.’

‘ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ನವಾಲ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸುನ್ ಯೆನಾ, ಮೆಥ್ಯು!

‘ದೆಕುನ್ ತುಂ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ!’

‘ವ್ಹಯ್ ತರೀ!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆರೊಮ್. ಕಸಲ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂಪರಿ ಮೆಥ್ಯು ತಾಕಾ ತದೇಕ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸ್ಲೊಗಿ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ-ತುಂ ಸಾಂಪಡ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮತ್ಲಬಿ ಇಸಾರ್‍ಯಾಪರಿಂ.

‘ವ್ಹಯ್ ತರೀ’ ಜೆರೊಮಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪರತ್ ಉಚಾರ್‍ಲಿಂ ಮೆಥ್ಯುನ್.

‘ತುಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್, ಮೆಥ್ಯು?’ ಆತಾಂ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಹಾಂವ್ ಕಾಲ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್? ಕೊಣಾಕ್ ಫಟಯ್ತಾಯ್ ತುಂ? ಮೌರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್, ಹೆಲೀನಾ, ಲಿಲಿಯನ್, ರಾಜಕೀಯ್….ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕೊಣಾಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಯ್ ತುಂ.’ ತೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್ ಫಸಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ!’ ತಾಣೆ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ‘ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್ ಫಸಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ, ಮೌರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನಾಚೆ ಮಜತೀನ್.’

‘ಆನಿ ತೆಂ ಕಶೆಂ?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಅನಾವಶೆಂ ದೊಳೆ ವಾಟಾರೊನ್. ‘ತಾಚಿ ಕಂಪೆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಖರೀದ್ ಕೆಲ್ಯಾ…’

‘ಆನಿ ತಾಚೊ ದ್ವೇಷ್‌ಯಿ ಖರೀದ್ ಕೆಲಾಯ್. ತುಜೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ರಾಕ್ತಾನಾ, ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೆ ಕಳಂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್ ಕುಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾದ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಖಚಿತ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ ಜುಗಾರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ…..’

‘ತರ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ ತಿಂ ಫೋನ್ ಕೊಲಾಂ?’ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಝಂಕುಳ್ತಾಲೊ ಜೆರೊಮ್ ಜೊ ಚಿಂತಾಲೊ ಶಿರಿಗುಂಡ್ಯೊ ಆನಿ ಜುಗಾರ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖ್ಹೆಳೊಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಮ್ಹಣ್.

‘ತಿಂ ಫೋನ್ ಕೊಲಾಂ ಜುಲಿಯಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಥಾವ್ನ್, ಅಪರಿಚಿತ್ ತಾಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್.’

‘ಆನಿ ತೆ ಅಂಕ್ಡೆ ಸಂಕ್ಡೆ?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮೋವ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ಂಚ್ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೆಂ.

‘ಕಸಲೆಂ ಬಾಳ್-ಸವಾಲ್, ಮೆಥ್ಯು?’ ಆತಾಂ ಬಸ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಒಸಿಸಾಂತ್ಲೆಂ ಹರ್ ಎಕ್ ಫೋನ್ ಹಾಂವೆಂ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೆಲಾಂ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಕೆಬಿನಾಚಿ ಡುಪ್ಲಿಕೆಟ್ ಚಾವಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ…’

‘ಆನಿ ತೆಲ್ಮಾಂಯಿ ತುಜೆ ಪಾಸ್ಳೇಕ್ ಆಸಾ!’

‘ಹಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿಚ್ ಸಂಗತ್!’

‘ವ್ಹಯ್ ತರೀ,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಫಕತ್ ಖಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!’

‘ಮತ್ಲಬ್?’ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸಲಿಗಿ ಬಿರಾಂತ್ ಉದೆಲಿ.

‘ತುಂವೆಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಜೆರೊಮ್!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ತುಂ ಕಸೊಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಂತಿದಾಖಾಲ್ ತರ್ಬೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ; ತುಜೆಂ ಹೈಡ್ರೋಸಿಲ್ ಝಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂಚ್.’

‘ತುಂ ಒಪಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾಯ್!’

‘ಭೆಷಕ್!’ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ನಾ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಭೆರ್‍ಯಾ ಮತಿಕ್ ಶತೃಂಜಾಚೊ ಹೊ ಖ್ಹೆಳ್ ನಾಟ್ವೊಂಚೊ ನಾ.’

‘ಪುಣ್…ರಿಚ್ಚರ್ಡಾನ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಧಗೊ ಕೆಲಾ!’

‘ತುಜ್ಯಾ ಹಿಸೊಬಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ವ್ಹಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್,’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಂವೆಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಮಾಂದಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್?’

‘ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಂಯ್?’ ವಿಕಾರ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಹಾಂವ್ ಹೊ ಖ್ಹೆಳ್ ಖೆಳ್ಳಾಂ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್…’

‘ಚೂಕ್ ತುಂ ಹೊ ಖ್ಹೆಳ್ ಖೆಳ್ಳಾಯ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್, ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್ ಫೊಂಡಾಕ್ ದೆಂವಯ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗುಪ್ತ್ ಎಜೆಂಡಾನ್.’

‘ಪುಣ್ ತುಕಾಚ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಂತುಂ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ?’

‘ಆನಿ ಕಸೊ? ಖಂಚಾಗೀ ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಕ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಹಾಡುನ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ತಾಚೊ ಪುತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ನಾಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ಜಾಲೊಂ ಆನಿ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಲಾಬ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್? ಲೀಜಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಯ್ತ್ ಖ್ಹೆಳೊಂಕ್ ತುಕಾ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾ.’

‘ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊಂ ಕರ್ತೊಲೊಂ.’

‘ಆನಿ ತವಳ್ ತುಜೊ ಮಕ್ಸದ್ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾತೊಲೊ?’ ಹಾಸ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಮಕ್ಸದ್ ತುಕಾ ಉರ್‍ಲ್ಯಾತ್? ತುಜ್ಯಾ ಈವಾಕ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ಕ್ರೂ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಕ್ಸದ್ ತುಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತೊ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲೊ. ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ರಮಿಕ್ ಘೆಜೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ರಾತಿಚೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರಾಕ್ ಸಲ್ವಣ್ ಹಾಂವೆಂ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಕೊಣೆ? ಹಾಂವೆಂ!……ಹೆಲೀನಾ ಆನಿ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ದೋನ್ ರಾತಿಂ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯೊ, ಜಾಂಚೊ ವಿವರ್ ತುಕಾ ನಾ. ತುಜೊ ಮೆಲ್ಕಮ್ ಥಂಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ.’

‘ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್?’

‘ಪುರಾವೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ಆತಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಹಾಡ್ತೊನಾಂಯ್?’

ಯೆಕಾಚಾಣೆ-

‘ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತರ್ಕ್‌ವಿತರ್‍ಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ನಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ? ಕಸಲೆಂಗಿ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ರಮಿಕ್ ಘೆಜೆ…ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಗಿ…’

ರಮೋನಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆ ದೋಗ್‌ಯಿ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ.

‘ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್, ರಮಿ!’ ಸ್ಥಿಮಿತಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಧುವೆಕ್ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ.

‘ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರೂಮಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಿತರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಸೋಫಾಚೆರ್‌ಚ್ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ದಿಸ್ಲೊಯ್, ಡೆಡಿ. ತುಕಾ ತ್ರಾಸ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ತೆಮೆಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಬಿತರ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ತವಳ್‌ಯಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಜಾಗೊ ಆಸ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್… ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿವರ್ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ಕಸ್ಲೊ ಪುಣಿ ಸುಲೂಸ್ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಒಸಿಸಾಕ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾಯ್, ಡೆಡಿ?’

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆಂ ಮೌನ್.

‘ತುಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ಹಾಂವ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೀಚ್ ಕೊಟೆಜಿಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತೆ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಜೊ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ….ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಲೆಂ ನಾ, ಜೆರೊಮ್!’ ರಮಿನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಧರ್ಲಿ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಇಸಾರೊ ಘೆತ್ಲೊ. ‘ಒಸಿಸಾಂತ್ ತೆಲ್ಮಾ ತಸಲಿಂ, ಉಂಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋಣ್‌ಯಿ ಕಾಪಾಂಕ್ ಲೊಣಿ ಸಾರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆತಾತ್. ಜೆರೊಮಾ ತಸಲೆ ಚಿಂತಾತ್ ಆನಿ ಫಟ್ವಾತಾತ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಾಪಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದೋನ್‌ಯಿ ಕುಶಿಂನಿ ಲೊಣಿ ಸಾರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್.’

‘ಬರಾಬರ್!’ ಮ್ಹಳೆಂ ರಮೋನಾನ್. ‘ಆತಾಂ ಕಸಲೊ ಜುಂತ್ ಹೊ?’ ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ‘Who is screwing who ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲ್ತಾ? ಸೂತ್ರ್‌ಧಾರ್ ಕೋಣ್? ಜೆರೊಮ್?’ ತೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ‘ಚಾರ್ಲ್ಸ್, ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಎಕ್ ಕಪ್ ಕಾಳಿ ಕೊಫಿ ಹಾಡ್.’ ಖಂಯ್‌ಗಿ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ಲ್ಸಾಕ್ ತಾಣೆ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ‘ತುಂ ಕಿತೆಂ ಜೆರೊಮ್, ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಚಿ ಸ-ವಿ ಜಮಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ತುಂ ನಪ್ಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್?’

ಜೆರೊಮ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚೊರಾಪರಿಂ ಹೆಣೆಂತೆಣೆಂ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ನಾ. ರಮೋನಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಬಾರೀಕ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ. ‘ಕಿತೆಂ, ಮಿ|ಲಾಜ್ರಾ?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ‘ತುಂವೆಂ ಯೆದೊಳ್ ವೊಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾಳಾಂ ಆತಾಂ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ರೆವಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್‌ನಾ.’

‘ತೊ ಎಕ್ ಎಕ್ ದಗಾಲ್ಬಾಝಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತುಂಯಿ ಜಾಣಾಂಯ್, ರಮೋನಾ!’ ಆಪ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಚಾಬ್ಲಿಂ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆನಿ ಒಸಿಸಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಸತ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾತಾನಾ ಕೋಣ್ಂಚ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಪಾತ್ಯೆನಾ.’

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂಯಿ ಎಕ್ ನ್ಹಯ್ ಎಕಾ ಸತಾಚೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸಾತ್!’ ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಕೊಪಾಂ ಕೊಫಿಯೆಂಚೆಂ ಎಕ್ ಕಪ್ ರಮೋನಾನ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ‘ಸಾತ್ವಿ ಆನಿ ನಿಮಾಣಿ ಜಮಾತ್ ಸಾತ್ ದಿಸಾಂಕ್ ತಹಕೂಬ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಟೇಯ್ಲರಾನ್!’

ಕೊಣೆಂಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ರಮೋನಾನ್ಂಚ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ. ‘ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಚೆಂ ದಗಾಲ್ಭಾಝಿಪಣ್ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.’ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗಿ ಖಿಳಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ರಮಿನ್. ‘ದೆಕುನ್ ಚೊರ್‍ಯಾಂ ಚೊರ್‍ಯಾಂ ತರಿ ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟಾಚಿ ಊಂಚ್ಲಿ ಸಮಾಜ್ ಜಮಾತಿಂಕ್ ಯೆತಾಲಿ ಆನಿ ಕಾಳೊಕಿ ಕೊನ್ಶಾಂನಿ ಬಸುನ್ ಟೇಯ್ಲರಾಚ್ಯಾ ಭೊಗೊಳ್ಣೆಂಕ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ.’

‘ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚಿ ತ್ಯಾ ದೇವ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಸಲಿ ಗರ್‍ಜ್ ಪಡ್ಲಿ, ರಮಿ?’

‘ತುಂ ಎಕಾ ಜಮಾತಿಕ್ ಪುಣಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಡೆಡಿ?’

ವೆಕ್ತ್ ಘಳಾಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಪುಣ್ ಭೋವ್ ಗುಪ್ತಿಂ…..ಕಾರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ.’

‘ಹುಂ!’ ಮ್ಹಳೆಂ ರಮಿನ್ ಗಂಬೀರಾಯೆನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಪ್ಪಾಕ್ ಫುಂಕ್ ಮಾರುನ್ ವೊಂಟಾಂಕ್ ತೆಂಕೊನ್. ‘ಸರ್ಕಸ್, ಖಂಚಾಯಿ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಸಂದ್‌ಚ್. ಮನಿಸ್ ಅಸಾದಾರಣ್ ಕರ್ತುಬಾಂ ಕರ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ತರಿ ಹೆರಾಂನಿಂ ಕರ್ಚಿಂ ತಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ತಾಂವ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭಾವಾರ್ಥಿಕ್ ಸರ್ಕಸ್ ತರ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಯೆನಾಸ್ತಾಂ ರಾವನಾಂತ್.’

ತೆಗಾಂಯ್ಚಿಂ ಕಪ್ಪಾಂ ಖಾಲಿ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಉಲಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.

‘ಪುಣ್ ಅಸಲೆಂ ಸರ್ಕಸ್ ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ತ್ಯಾ ಟೇಯ್ಲರಾಕ್ ಕಸಲಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ, ರಮಿ?’ ಆತಾಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಸವಲಾಂಚೊ ನಮೃ ಡಂಗ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಎಕಾ ಗುರು ಸಾಮ್ಕಾರ್ ನವ್ಯಾನ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೊ ಶಿಸ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

‘ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಖೋಜ್ ಆಸ್ತಾ!’ ವಿವರಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ ರಮಿ, ‘ಹಿ ಖೋಜ್ ಯಾ ಸೊದ್ನಾ ತಾಕಾ ತಾಕಾ ಖಂಯ್ ವ್ಹರುನ್ ಪಾಯ್ತಾ ತೆಂ ಕೋಣ್ಂಚ್ ನೆಣಾಂ. ಟೇಯ್ಲರಾ ತಸಲೆ, ತುಮ್ಚಿ ಖೋಜ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಯೆವ್ನ್ ಆಫೀಮ್ ವಾಂಟ್ತಾತ್…’

‘ಪುಣ್ ತೊ ಟೇಯ್ಲರ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸಲಿಂ ಆತರ್‍ವಣಾಂ ಕರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ರಮಿ!’ ಚತ್ರಾಯ್ಲೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂತುಂ ಇತ್ಲೊ ಸಕ್ರೀಯಾ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್?’
‘ಸಮ್ಜಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ?’ ರಮಿನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಆಡ್ ಘಾಲಿ. ‘ಆತಾಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ?’

‘ನಾ!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ತುಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್ ಬೀಚ್ ಕೊಟೆಜಿಕ್ ಆಪಯ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತುಂಯಿ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಸೊದ್ನೆರ್ – ಖೋಜ್ – ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಶಾಣೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ತಾಯ್ ತುಂ – ಆಸಯ್ ತರ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಕ್‌ಚ್ ಬೀಚ್ ಕೊಟೆಜಿಕ್ ಆಪಯ್ತೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್? ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತಾಕಾ ಪಾಂಚ್‌ಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಪುರೊ’.

‘ತಿಂ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ತಾಣೆ ತುಜೆರ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ, ಜೆರೊಮ್!’ ಮ್ಹಳೆಂ ರಮಿನ್. ‘ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್.’

‘ದೆಕುನ್ಂಚ್ ತುಂವೆಂ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್ ಬೀಚ್ ಕೊಟೆಜಿಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊಯ್?’

ಕಿತೆಂಗಿ ಉಚಾರೊಂಕ್ ಮೆಥ್ಯು ಉಟ್ಲೊ ಪುಣ್ ರಮೋನಾನ್ I’ll take care of it, Daddy!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಇಸಾರೊ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ದಿತಾನಾ, ತೊ ಕುಸ್ಕೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ‘ತಾಚಿ ಖಾಡ್ಕಿ, ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಂಜೆಕ್ ಧಾಡಾಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೂರ್ ಪುರೊ.! ತಾಚೊ ಹಾಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಖರೊಚ್ ಶಿರ್ಕೊ.

‘ಜೆರೊಮಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯುಮ್ ಜೆಲ್ಲಿ ದಿತೊಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ!’ ರಮಿನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಧಾಗೊ ಘೆವ್ನ್ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಶಿಂತಿದಾಕ್ ವೊಡ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ತುಂ ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ್‍ತಾಲೊಯ್, ಜೆರೊಮ್?’

‘ಪರತ್ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರಿನಾ.’ಮ್ಹಳೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ರಮಿ ಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ಕಿತೆಂಯಿ ತರಿ ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ಎಕಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್?’

ಪುಣ್ ರಮೋನಾ ಲಿಯೊಲಾಗಿಂ ಹರ್ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ತ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಣೆ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್ ಬೀಚ್ ಕೊಟೇಜಿಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ.

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾ!’ ತಾಣೆ ಛೆತಾವ್ಣಿ ದಿಲಿ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್.

‘ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರಿಸೊಂ ನಾ!’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾನ್. ‘ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಸ್ಸಾಚಿ ಧುವ್.’

‘ಪುಣ್ ತುಜೊ ಬೊಸ್ಸ್ ನ್ಹಯ್,’ ರಮಿನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ‘ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ – ಯೆಸ್ ಮಿಸ್ ಲಿಯೊ, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸ್ ಲಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಉಬಾನಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್? ಯೆತೊಲೊಯ್?’

‘ಯೆಸ್, ಮಿಸ್ ಲಿಯೊ!’ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ.

‘ಹ್ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಚೊ ಮಕ್ಸದ್ ಕಸಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂನಾಂಯ್?’

‘ಅಸಲ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಚಲಿ ತುಂ ನ್ಹಯ್, ರಮಿ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾನ್. ‘ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಕರ್ನಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ತುಂ orgasm – ವಿಷಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ!

‘ತರ್ ಸರ್ವ್ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಡುನ್ ದವರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ!’ ಆತಾಂ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಸರ್ವ್ ಪ್ರಥಮ್ ರಾತಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಕಿ ದವರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಅಪುಟ್ಟ್ ಆಂಕ್ವಾರ್‍ಯಾಂಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.’

‘ಪಳೊವ್ಯಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ!’ ಎಕ್ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ರಮಿನ್. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಉಲವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ನಿಮಾಣೆ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ತುಕಾಯಿ ನಾ, ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ನಾ.’

‘ಬರಾಬರ್!’ ಮ್ಹಳೆಂ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾನ್. ‘ಪುಣ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಘೆ.’

‘ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್ ತುಂ?’ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ರಮಿನ್. ‘ತುಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್? ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕ್ಲಚ್ ಬೆಗಾಂತ್ ಕೊಂಡೊಮಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಭಂವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್?’

‘ಕಿತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಾಯ್, ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ!’

‘ರಿಯಲ್ಲಿ? ತುಂ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಂಯ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಡೆಡಿಕ್ ಸಾಂಗಾನಾ!’ ರಮಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಫೊಕಾಣಾಂನಿ ಆನಿ ಲಾಯ್ನ್ ತುಟಯ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಮೋತ್ ಫೊಕಾಣಾಂಥಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಣೆ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಮಾಂಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್; ಪುಣ್ ಹಾಂತುಂಯಿ ತಾಕಾ ಎಕಾಥರಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಜೆಣೆಚೆಂ ಕಾರಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ identity. ತೆಂ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಚೆರ್ ಜಿಯೆತಾಲೆಂ – ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚಿ ಧುವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಚೆರ್ ಜಿಯೆತಾಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೂಸ್ ಚಿಡ್ಕಾಲ್ಲಿ – ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚಿ ಸೆಕ್ಸಿ ಧುವ್. ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಆಂವ್ಡೆತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಿಸಾಬ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಹಿಸಾಬಾಚಿ ಗರ್ಜ್‌ಯಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಯಾ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಲ್ಳೆಂ ಭೆಂ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬ್ರಿಜಿಟಾಚ್ಯಾ ರಾಲ್ಫಾಕ್ ಖೆಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖೆಳಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತ್? ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ – ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಕ್ ಖೆಳಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತ್?

ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಕ್ ಖ್ಹೆಳಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತ್? ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಸಲ್ಯೆ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆತಾಗಾಯ್? ರಿಚ್ಚರ್ಡಾ ಸಂಗಿ ತಾಚಿ ಮುಲಾಖಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖರೆಂ ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಂತ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಆಪುಣ್ ಎಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಎಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ತಿಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟಾಚಿ ಸಮಾಜ್ ಇತ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ನದ್ರೆಚಿ ಜಾಲ್ಲಿಗೀ ಕೊಣೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಫರಕ್ ಪಡ್ತೆಂ ನಾ.

ಆನಿ ಆತಾಂ ತೊ ದಗಾಲ್ಭಾಝಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ತಂಬು ಮಾರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಸಹಾಯಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಪುಣ್ ಜಮಾತಿಂನಿ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಉಗ್ಡಾಪಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಪುಣ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೊಯಿ ನಿಗೂಡ್ ಮನಿಸ್ ತೊ. ಅಸಲೊ ದಗಾಲ್ಭಾಝಿ, ಚೆಡ್ಯಾಳೊ, ಬೆಬ್ದೊ ತೊ ತರೀ ಆಪ್ಲೊ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. ಎಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಜಮಾತಿಗಾರ್, ಉಲವ್ಪಿ ಆನಿ ನಟ್ ಆನಿ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಆಕರ್‍ಶಣ್ ಪಾಜಾರ್ಚೊ ಮನಿಸ್. ತಸಲೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಖಂಯ್‌ಸರ್‌ಗೀ, ಕೊಣಾಥಂಯ್‌ಗೀ ಪಳೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ ಇಸಾರೊ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಪುಣ್ ಕೊಣಾಥಂಯ್?

ಹೆಂ ತಾಕಾ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ತಾಣೆ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಲಾಗಿಂ ಮುಲಾಖಾತೆಚೆಂ ನೆಮ್ಣೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್? ಹೆಲೀನಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್ಟೇಟಾಕ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ದೋನ್ ರಾತಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯೊ, ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ, ವೆಂಗೆಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ, ತಾಕಾ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ – ಸ೦ಸಾರಾಚೊ ಎಕ್ ವಾ೦ಟೊ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಗೊರಾ೦ ಭಿತರ್ ಆರಾವ್ನ್ ದರ್ಲಾ, ತಿಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ರಮಿಕ್ ಬೋರ್ಡಿ೦ಗಾಕ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೆವೆಳಿ೦. ವರ್ಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್, ವೇಳ್ ಯೆತಾನ್, ರಮಿಕ್ ತ್ಯಾ ಬೋರ್‍ಡಿ೦ಗಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಲಿ ನಾ. ತಿಚೆ೦ ಎಕ್ ಪತ್ರ್ ರಮೋನಾನ್ ಮ೦ದ್ ಹಾಸ್ಯಾ ಸ೦ಗಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ದಿಲ್ಲೆ೦. ತಾ೦ತು೦ ಕಿತೆ೦ ಲಿಕುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅ೦ದಾಜ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರಿ ತಾಣೆ ತೆ೦ ಫೊಡ್ಲೆ೦ ಆನಿ ವಾಚ್ಲೆ೦:

‘……. ಸಬಾರಾ೦ಕ್ ಆಪಯ್ಲಾ೦ ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿ೦ಚ್ಲಾ೦!’ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾರ೦ಬಿಕ್ ವಾಕ್ಯಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಿಣೆ ಅಶೆ೦ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೆ೦. ‘ಚೂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯಿ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾ, ಮಿ| ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆತಾ೦ಯಿ ಆನಿ ಫುಡೆ೦ಯಿ ರಮೋನಾ ತುಜಿಚ್ ಧುವ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೆಲೆ೦. ಸ೦ಸಾರಿ ಚಲಿ ತೆ೦. ತಾಕಾ ಆಮಿ ಪಾಗೊರಾ ಭಿತರ್ ಕಯ್ದ್ ಕರುನ್ ದವರು೦ಕ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಕಯ್ದೆ೦ ದವರ್ಚೆ ತಸಲೆ ಪಾಗೊರ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ನಾ೦ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾಣೆ ರುಜು ಕೆಲಾ೦.

‘ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ದುರ್ಸನಾ, ಮಿ|ಲಿಯೊ. ತಾಚೆ೦ ಚಿ೦ತಪ್ ವಿಬಿನ್ನ್, ತಾಚಿ೦ ಕರ್ತುಬಾ೦ ವಿಚಿತ್ರ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಕಪ್ ಯಾ ಮಾಹೆತ್ ಖ೦ಚ್ಯಾಯಿ ರಿತಿರ್ ರಮೋನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಸಮ್ಜೊ೦ಕ್ ಯಾ ತಾಚಿ ಫೊಡ್ಣಿಶಿ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ಲಿ ನಾ. ತರಿ, ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ಹೆ೦ ಪತ್ರ್ ತುಕಾ ಲಿಕ್ತಾನಾ ಹಾ೦ವ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ. ಅಶೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಿಕ್ತಾ೦ ತೆ೦ ತು೦ ಸಮ್ಜೊ೦ಚೊನಾ೦ಯ್. ಪುಣ್ ರಮೋನಾ ಜಾಣಾ೦ ಜಾತೆಲೆ೦.

‘ರಮೋನಾ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಕಿತೆ೦ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಶಿಕ್ಲಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦. ತಾಚೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಆಕೇರ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ ಪುಣ್ ಸಬಾರಾ೦ಚೆ೦ ಶಿಕಪ್ ತಾಣೆ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಪ್ರಾರ೦ಬ್ ಕೆಲಾ೦. ಹಾಚ್ಯಾಕಿ ವರ್ತೆ೦ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಆನಿ ದುರ್ಸವ್ಣೆ ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಲಿಕು೦ಕ್ ಸಕಾನಾ.

‘-ವರ್ಜೀನಿಯಾ.’

ತೆ೦ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಜಾತೆಚ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ರಮೋನಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ೦. ತೆ೦ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತಾಕಾ ತಾಣೆ ತೆ೦ ಪತ್ರ್ ವಾಚು೦ಕ್ ದಿಲೆ೦. ತಾಣೆ ತೆ೦ ವಾಚ್ತೆಚ್–

‘ಕಸಲೊ ಸ೦ಸಾರ್ ತುಜೊ?’ ಪತ್ರ್ ಪಾಟಿ೦ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ರಮೋನಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

‘ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಕೊನ್ವೆ೦ಟಾ೦ತ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ!’ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಣೆ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ- ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂನಿ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲಿ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ, ತಾಣೆ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್ ಬೀಚ್ ಕೊಟೆಜಿಂತ್ ಮುಲಾಖಾತ್ ಕರ್ಚಿ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್. ಮೆಥ್ಯುಚೆಂ ಮೃಗಾಲಯ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಜೀವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಒಸಿಸಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಸ್ತುಕ್ ಜೀವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಎಕಾ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಲಿಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಕ್. ಒಸಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮೃಗಾಲಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಮೆಥ್ಯು ಮಾತ್ರ್ ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನ್ಹಯ್, ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾಲೊ.

ರಮೋನಾ ನೆಸ್ಲೆಂ.

ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ ಕಾಂದ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕುಲ್ಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಝಿಪ್ ಆಸ್ಚಿ ಜಾಪಾನೀಸ್ ಕಿಮೊನೊ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಚ್ ಬೆಗಾಂತ್ 0.22 ಬೆರೆಟ್ಟಾ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಚೆಪ್ಲಿ.

                                                                                                                                                              (ಅವಸ್ವರ್ – 84- ಂತ್ ಮುಂದರ್‍ತಾ)

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.