ಕಥಾಪಾಠ್ – ಕಥೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆಂ ಕಾಮಾಸಾಳ್

ಅಕ್ತೋಬರ್ 25 : ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾನ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಹಾಣಿಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೆಬಿನಾರಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ (ಆಯ್ತಾರಾ) ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ಥಾವ್ನ್ 6:00 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ಪ್ರಭು ತಶೆಂಚ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಂಪಾದಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಣಿಂ ಮಟ್ವಿ ಕತೆಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚೆರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲೆಂ.

ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ ಹಿಣೆಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕಥಾಪಾಠ್’ ವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಗುಣ್‌ಮಟ್ಟ್ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ವಾಚಪ್ ಚಡಯ್ಜಯ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕಥಾಪಾಠಾಂತ್ ಸಹ-ಭಾಗಿತ್ವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಸ್ತಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಕಥಾಪಾಠಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ|ಚೇತನ್ ಲೋಬೊನ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮೆಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ.

ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ಪ್ರಭುನ್ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ಕಶಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಕಥೆಚೆಂ ಉಗಮ್, ಘಟಕಾಂ, ಮಾಂಡಾವಳ್, ಕಥಾಪಾತ್ರ್, ಸಂವಾದ್ ಅಶೆಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಮವ್ಕಿಕ್ (ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ), ಚಿತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ (ಸ್ಕೆಚಾಂನಿ) ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರೀತ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಥಾ; ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ಕೆದ್ನಾಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ, ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕತೆಚ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯ್, ಸುರ‍್ವಾತ್, ಸಂಪ್ಣಿ, ತಶೆಂಚ್ ಎಕಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಗೂಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಘಟಕಾಂ (Elements) ವಿಶಿಂ ಗುಂಡಾಯೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ|ರೋಯ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ ಹಿಣೆಂ ಸೊಭಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಮಂಗ್ಳುರ್, ಮುಂಬಯ್, ಗೊಂಯ್‌ಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಥಾಪಾಠಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

► ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !