ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹಾಂಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2020 ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕೆಚ್ಯಾ ವಗ್ಗಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸೊಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಫಾಮಾದ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ 150 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, 100 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಲೇಖನಾಂ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. 50 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಕ್ ಅನುವಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಗವ್ರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ.

ತಾಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೆವಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ 2020 ವರ್ಸಾಚಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮುಕುಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಫ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸೊಜ್ ಹಾಕಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂವ್ಡಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡಾ| ಕೆ. ಜಗದೀಶ ಪಯ್, ಸಾಂದೆ ಆನಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹಾಣಿ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯಾತ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !