ತೀನ್ ಸಾತಾಂಚೆಂ ವಿಮಾನ್

ವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್, ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಅವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಪುರಾಣಾಂತ್ಲಿಂ ವಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ಲಿಂ ರುಪ್ಣಿಂ ವಾಪಾರುನ್, ವರ್ತಮಾನಾಚೆರ್ ಪ್ರಶ್ನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲಿ ವಾ ಆಲೋಚನಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಯ್. ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್‌ಶ್ಯಾಸಾಕ್ ಧರುನ್, ಸುಮೇರಿಯನ್ ಬಿಯೆರಿಚಿ ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೇವ್‍ – ದೇವತಾಂಚಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಆಲೊಚನಾ – ವಿಡಂಡನಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಕ್ರೋಶ್ ಸಯ್ತ್ ದರ್ಜ್ ಕೆಲಾ. ಪೂಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆನಿ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಲ್ಲೊ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೊಂಡ್ ಸುರುಪಾಚೆಂ ಫಟ್ಕಿರೆಂ (fake) ರೂಪ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ನೆಗಾರ್ಚೆಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೊಂಡ್ ಕಿರ್ದಾರಾಕ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೊ ಶಾನ್ ಕ್ರೊನಿ ಸರ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಫಟಿಂಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ನೆಗಾರ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತೆಚೊ, ‘ಫಾಲ್ಯಾಂ ನರ್ಕಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾರಿ ವೆಗ್ಳಿ ವಾಟ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡಾತ್…ಭುಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ವೆಚೆಂ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ಛ್ಯಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆನಿ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಠರಾವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಮಾರೋಪ್ – ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂತ್ಲ್ಯಾ ‘ತುಜಿ ಖುಶಿ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಸುರುಪಾಚ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ಸಮಾರೋಪಾಕ್ ಉಪ್ರಾಟೊ – ಅತಿರೇಕಿ ಖಾಸ್ತಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ !

ಫಟ್ಕಿರ್‌ಪಣ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತವ್, ಸರ್ಗ್ ಆನಿ ನರ್ಕ್, ಭುಂಯ್ ಆನಿ ಮೊಳಬ್, ದೇವ್ ಆನಿ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್, ವಯ್ರ್ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ – ಅಶೆಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಕೇತ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ, ಸಮಾರೋಪಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಂತ್ರಸ್ತಾಚಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ.  ಕವಿತೆನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದರ್ಶನಾ ಖಾತಿರ್, ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಯ್, ಹೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂ ಪಯ್ಕಿಯ್, ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತಾ, ಸದ್ದಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಠರ‍್ತಾ.

►  ಎಚ್ಚೆಮ್

ತೆಗ್ ಬೊಂಡ್ ಆಮಿ
(ಜೇಮ್ಸ್ ಬೊಂಡ್ ಪರ್ನೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ,
ಆತಾಂ ನವ್ಯಾಂಚಿ, ತೇಂಯ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ)
(ಹೆ ತ್ರಿದೇವ್, ಪುಣ್ ಏಕ್ ನ್ಹಯ್).
ತೀನ್ ಸಾತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಚೆರ್
ಘರ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲ್ಯಾಂವ್.
ಸಕಯ್ಲ್ ರಾವುನ್ ವೀಟ್
ಆಯ್ಲಾ ಆಮ್ಕಾಂ!

(ತುಮ್ಕಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಸಲ್ಯಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಕಳ್ಳೆಂ.
ತುಮಿ 666 ನಂಬರ್ ಘೆಜಾಯ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ – ದೆಂವ್ಚಾರಾಚೆಂ,
ದೆವಾಚೆಂ ಸಾತ್ ಕಿತ್ಯಾ ಘೆತ್ಲೆಂ ಕಳನಾ)

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ
ಸಕಯ್ಲ್ ಉಣೆಂ, ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಚಡ್ ಭೊಂವಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್
ವಾರ‍್ಯಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್…

ವಯ್ರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್
ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೊಲ್ ಕಳ್ತಾ!

(ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೊಲ್
ವಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಮ್ಜತಾ ಜಾಯ್ಜಾಯ್).
(ತುಮಿ ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾಕಿ ವಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ).

ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್…
ಭುಂಯ್ಚೆಂ ಲೆಗುನ್ ಮೊಲ್ ಬಾಂದ್ಯೆತಾ
ಜಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ವಿಕ್ಯೆತಾ…

(ಯೆದೊಳ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ)

ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ!
ಮೋಕ್ಷಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ!
ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ, ವಾರ‍್ಯಾರ್ ನಿದ್ಚೆಂ
ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಹಾಗ್ಚೆಂ, ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಪೆಂವ್ಚೆಂ
ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಇಂಧನ್ ಭರ‍್ಚೆಂ
ಆನಿ ಜಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್
ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಚೆಂ.

(ತುಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ
ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಯ್ರ್…

ಫಾಲ್ಯಾಂ ನರ್ಕಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾರಿ
ವೆಗ್ಳಿ ವಾಟ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡಾತ್…
ಭುಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ವೆಚೆಂ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್).

(ಲೇಮೆಕಾಚ್ಯೆ 777 ವರ್ಸಾಂ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆನಿ
ಹ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಗುಂತಿನಾಕಾತ್.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್
ಶಿರ್ಕಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್).

► ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

66% feel thumbs up. And how do you feel?
2 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !