Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮರಣ್ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಚೆಂ!?

‘ಆಜ್ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಆನಿ ವೊಕ್ತಾಂ ಶೆತಾಂತ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ವಿಜ್ಞಾನಾಕ್ ಆನಿ ವೊಕ್ತಾಂಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಬರಿ ಬಲಾಯ್ಕಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಶೆವಟ್ ಆಸ್ಲೊ. ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಬರಿತ್ ಆನಿ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಕರ‍್ಚೊ ಶೆವಟ್ ವೊಕ್ತಾಂಚೊ. ಹೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಯೋಜನ್. ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ಸಮಾನತೆಚೆಂ ಯೋಜನ್. ಜೊ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್ತಾ, ತೊ ಹ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ನಿಸ್ರತಾ. ವೊಕ್ತಾಂ ಆನಿ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಸೆವಾ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಆನಿ ಐಶಾರಾಮಿ ಯೋಜನ್. ಹೆಂ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಗು ಕರುಂಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ನೇಮ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ.

CC01
ಯುವಲ್ ನೋವಾ ಹರಾರಿ

ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿ ಹಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ದುಬ್ಳೆ ಆನಿ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಮಧೆಂ ಚರಿತ್ರೆಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಎದೊಳ್ ಘಡುಂಕ್ ನಾ ತಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಅಂತರ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ವೊಕ್ತಾಂ ಶೆತಾಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸುರ್ವೆರ್ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ತರೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತಿ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಬ್ಳೆ ಆನಿ ಗ್ರೆಸ್ತಾ ಮಧೆಂ ವ್ಹಡ್ ಅಂತರ್ ಘಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಸಬಾರ್. ಪುಣ್ ಹಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ದಿಸನಾ. ವಿಸಾವೊ ಶೆಕ್ಡೊ ಲೊಕಾ ಜಮ್ಯಾಚೊ (masses) – ಜಮ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್, ಜಮ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕತಾ ಆನಿ ಹೆರ್. ಹರೆಕ್ ಮನಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಕಾಮೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಧಪ್ತರಾಂತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೊ ವಾವ್ರಾಡಿ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಯ್ನಾಂತ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೊ ಸೊಜೆರ್. ಪುಣ್ ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಯಂತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂನಿ ಕರ್ತನಾ, ಮನಿಸ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್ಲೊ ಜಾತಾ ತವಳ್…?

ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಪಿಡಾ, ಉತರ್ ಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲಾಂ. ಮರಣ್ ದೆವಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ, ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮರಣ್ ಆಸಾಚ್ಚ್ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ವೊಕ್ತಾಂ ಆನಿ ಜತನ್ ದಿತನಾ, ಪಿಡೆಸ್ತಾಚಿ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯೆ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಂಗನಾತ್ಲೆ. ಮರ್ಣಾಕ್ ಸಲ್ವೊಂಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ದೃಶ್ಯ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾರ್ ಮರ‍್ಣಾ ದೂತ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಆವ್ಕ್ ಸಂಪ್ತನಾ ಮರಣ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಬದಲ್ಲಾಂ. ಪಿಡಾ, ಉತರ್ ಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಫಕತ್ತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುಂಕ್ ಅರಂಭ್ ಕೆಲಾಂ (ಸಾದೊ ಲೋಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ತಜ್ಞ್ ಅಶೆಂ ಲೆಕ್ತಾತ್). ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಆಲ್‌ಝೈಮರ್ಸ್ ವಾ ಟಿಬಿ – ಹೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಡಿಂತ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಘಡ್ಬಡಿ ಆನಿ ಸಮಸ್ಯಾಂದ್ವಾರಿಂ ಮರಣ್ ಘಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಮರಣ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಮರ್ಣಾ ದೂತ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಯೆತನಾ ನ್ಹಯ್; ಉಡ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವ್ತನಾ, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ರಕ್ತನಳಿಯೊ ಬಂಧ್ ಜಾತಾನಾ, ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಗಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ತನಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂನಿಮ್ತಿಂ ಮರಣ್ ಘಡ್ತಾ. ಹೆ ಸರ್ವ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಆಸಜಯ್‌ಚ್ಚ್. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂನಿ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಜ್ ವಾಡೊನ್ ಆಸಾ. ತ್ಯೆಚ್ ಪರಿಂ ‘ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಮೊರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್‌ಯಿ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಮಧೆಂ ವಿಸ್ತಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ.

ಮರಣ್ ಐಚ್ಛಿಕ್ ವಾ ವಿಂಚವ್ಣೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂ ಬರಾಬರ್ ಸಮಾಸಮ್ ಕರ್ಚಿ ಹಕೀಕತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಗ್ರೆಸ್ತಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ರುಭಾವ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಣಾಸಾರ್ಕೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಮರಣ್ ಫಾವೊ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಬದಲ್ತೆಲೆಂ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ದುಡು ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ದುಬ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಮೊರ್ತಾನಾ, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದುಡ್ವಾಚ್ಯೆ ಮಜತೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡುನ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ಧಗೊ ದೀವ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಜಿಯೆತಲೊ.’

–  ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ತುಮಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಮರಣ್ – ಹಾಚ್ಯೆವಿಶಿಂ ಫಾಮಾಧ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಯುವಲ್ ನೋವಾ ಹರಾರಿ ಹಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. ಉತರ್ ಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ (postpone), ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಅಮರ್‌ಪಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚ್ಯೆ ಸುರ‍್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂಕ್ ಥೊಡೊ ಫಳ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊಯ್ ಉದೆಲಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಸಿಲಿಕೊನ್ ವ್ಯಾಲಿಚ್ಯಾ ಶೆಂಬರೊಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾಂನಿ ‘ಮರಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಆನಿ ನಿವಾರುಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ವೇಳ್, ದುಡು ಆನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಮೀತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಪರ‍್ಲಾ. ಒರೆಕಲ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕ್ ಲ್ಯಾರಿ ಎಲಿಸನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಆವ್ಕ್ ವಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂಖಾತಿರ್ ಹರೆಕ್ ವರ‍್ಸಾ ಲಾಕಾಂನಿ ಡೊಲ್ಲರ್ ಖರ್ಚಿತಾ. ಆತ್ತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಘಡಿಯೆನ್ ಆಮಿ ನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಚೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಶೆವಟಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ದುಡು ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ ಪೇ-ಪಾಲ್‌ಚೊ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಚೊ ಅನಧಿಕೃತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಲಹಾದಾರ್ ಕೊರೊಡ್‌ಪತಿ ಪೀಟರ್ ಥಿಯೆಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ : ಮರಣ್ ಖರೆಂಚ್ ಬೋವ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಳ್ಕತಾಂ.

‘ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್’ಚಿ ಕ್ರಯೋನಿಕ್ಸ್ ವೆವಸ್ಥಾ

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾನ್ ಲಿಯಾಂಡ್ರೊ ಶೆರಾಂತ್ 1974 ವೆರ್ ಅರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚಿ ‘ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್’ ನಾಂವಾಚಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗ್‌ಶಾಳಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ, ತಾಂತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ರಗತ್ ಆನಿ ದ್ರವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್, ಕುಡಿಭಿತರ್ ರಸಾಯನಾಂ ಆನಿ ವೊಕ್ತಾಂ ಭರ‍್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಪಿಪಾಂನಿ ಉಳ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿರ್ ದ್ರವ್ ನೈಟ್ರೋಜನಾಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ಮೈನಸ್ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಥಂಡಾಯೆಂತ್ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಕ್ ‘ಕ್ರಯೋನಿಕ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೈಮಾನ್ ಫಕತ್ ತೀನ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಸಂಗಿಂ ಹಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಅರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ?

CC02

ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆ ಆವ್ದೆ ವೆಳಾರ್ ಸಬಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಆನಿ ಸಾಧನಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಡಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂನಿಮ್ತಿಂ ಆವ್ಚಿತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತನಾ, ತಾಣಿ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ವಕಾತ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಘಡ್ಯೆವರೇಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಕ್ರಯೋನಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚ್ಯೆ ಮಜತೆನ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಜೊಗಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ‍್ತಾ. 50, 100, 150 ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ವಾಡೊನ್ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಂಕ್ ಗುಣ್ ಕರುಂಕ್ ವಕ್ತಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾತನಾ, ತಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್, ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ದಿತಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಹೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಪಡ್ಚೊ ಖರ್ಚ್ ಎಕೆ ಕುಡಿಕ್ ಲಗ್ಬಗ್ ದೋನ್ ಲಾಕ್ ಡೊಲ್ಲರ್. ಸುರ‍್ವೆರ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಪಿಶೆಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಆಜ್ ಹೆ ವೆವಸ್ಥೆಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ನೊಂದಾಯಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಹಜಾರಾಂನಿ ಆಸಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೊ ಸಂಕೊ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ವಾಡೊನ್‌ಚ್ಚ್ ಯೆತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಆಮೇರಿಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಷ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್‌ಯಿ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಲ್ಯಾ.

CC03

‘ಕ್ರಯೋನಿಕ್ಸ್’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಏಟಿಂಜೆರ್ ಹಾಣೆ 1962 ವೆರ್ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘The Prospect of Immortality’ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಕ್ರಯೋನಿಕ್ಸ್ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಅಸಲಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಬರ್ಪೂರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಅರಂಭ್ ಜಾಲಿಂ. ‘ಕ್ರಯೋನಿಕ್ಸ್’ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹೆಂ: ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕೂಡ್ ಏಕ್ ಯಂತ್ರ್, ಮೆಂದು ಏಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಜಶೆಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂಧ್ ಕರ‍್ನ್ ದವರ‍್ನ್ ಪರತ್ ಚಾಲು ಕರ‍್ಯೆತ್ ತಶೆಂಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕೂಡ್ ಜೊಕ್ತೆ ರಿತಿರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಚಾಲು ಕರ‍್ಯೆತ್. ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪರತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಕುಡಿನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್. ಪುಣ್ ಕ್ರಯೋನಿಕ್ಸ್ ವೆವಸ್ಥೆಕ್ ನೊಂದಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಹಜಾರಾಂನಿ ಆಸಾತ್ ತರೀ, ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಎದೊಳ್ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚೆರ್ ಥಿರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚ್ಯೆವಿಶಿಂ ದುಭಾವ್ ನಾ.

‘ಕ್ಯಾಲಿಕೋ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್’ : ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣ್ ಸಲ್ವುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್

ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ತರ್ನೊ ದಿಸುಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಆನಿ ಸಾಧನಾಂ ವಾಪರ್ತಾ : ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಕರ‍್ನ್ ಸದಿಳ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕರ್ಚಿ, ಪಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಕ್ ರಂಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಳೆ ಕರ್ಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್. ಪುಣ್ ಹೆ ಸರ್ವ್ ತತ್ಕಾಲಿಕ್. ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ವಾಪರ‍್ನ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತನಾ, ದುಸ್ರೆ ರಿತಿರ್ ತೆಂ ಜಾಹೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಚ್ಚ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾತಾ.

2013 ವೆರ್ ಗೂಗಲಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಬಿಲ್ ಮಾರಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಾಪಯ್ ಬ್ರೆಯ್ನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಿಇಒ ಲ್ಯಾರಿ ಪೇಜ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಬ್ರಿನ್ ಹಾಂಕಾಂ ‘ಕ್ಯಾಲಿಕೋ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್’ ಯೋಜನಾಖಾತಿರ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಡೊಲ್ಲರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊಂತ್ ಅರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟ್ಚಿ ವಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ವಿಧಾನಾಂ ಆನಿ ಸಾಧನಾಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯೆ ಕುಡಿಂತ್ಲೆ ಜೀವ್‌ಕಣಾಂಚೆರ್ (genes) ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ್ ಚಲವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣಾಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕೊಂಚೊ ವೇಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ತಾಂಚಿ. ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣ್ ಏಕ್ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್, ತಿ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಚೊ ಶೆವಟ್.

ಪುಣ್ ‘ಕ್ಯಾಲಿಕೋ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್’ ಕಂಪ್ಣೆಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಹಿ ಕೀ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳ್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಣೆ. ತ್ಯೆ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚಲುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ಚೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆನಿ ಶಿಬಂಧಿ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿನಾಂತ್. ತಾಂಚ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ಕಸಲ್ಯೊಯ್ ಗಮನಾರ್ಹ್ ಪತ್ರಾ ಪರ್ಗಟ್ಣ್ಯೊಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಚಟುವಟಿಕಾ ನಿರಂತರ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. 2018 ವೆರ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಏಕ್ ‘ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಪಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಉಂದಿರ್’ (anti-aging rat) ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ‘ಕ್ಯಾಲಿಕೋ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್’ ಹಾಂಚೆಂ ಮೌನ್, ‘ಏಕ್ ದೀಸ್ ವ್ಹಡ್ ಖಬ್ರೆಚೆಂ ಉಗ್ಡಾಪಣ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಸಬಾರ್. ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಪಣ್ ಕೆದಳಾ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ.

CC04
ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಪಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಉಂದಿರ್

ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟುಂಕ್, ಆವ್ಕ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಕ್ ಧಗೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸಲಿಂಚ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಹೆ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ನ್ ಆಸಾತ್.

‘ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಲ್ಗಮೆಷ್’ಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್…

ಸುರ‍್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಧಣ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ : ‘ಮರಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಧರ್ಮಾಂನಿ ಆನಿ ಸಮಡ್ತೆಂನಿ, ಸಂಸ್ಕೃತೆಂನಿ ಆನಿ ರಿವಾಜಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ತಿ ಜಾಪ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತೃಪ್ತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕುಂಕ್ ನಾ. ಸಬಾರಾಂನಿ ‘ಮರಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ‘ಸಾಸಣ್ ಜಿವಿತಾಖಾತಿರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್‌ಯಿ ದಿಲ್ಯಾ.

‘ಮರಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಸಂಗಿಂ ಗಿಲ್ಗಮಿಷ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಚೊ ಪುರಾಣ್ ಆಸಾ. ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾರ್ ಸುಮೆರ್ ರಾಯ್ ಗಿಲ್ಗಮೆಷ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಬೋವ್ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಆನಿ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಾಯಾಚೊ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಳ್ ಮಿತ್ರ್ ಎನ್ಕಿಡು ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ರಾಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಳೆಲಿ. ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ನಾಕಾಬುಡಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕೀಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಥರ್ಥರ್ಲೊ. ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ, ‘ಆಪುಣ್ ಮೊರ್ಚೊ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೊ. ಮರ‍್ಣಾಕ್ ಧಗೊ ದಿಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸೊಧುಂಕ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಅಪಾಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ನ್, ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಪಾತಾಳಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಿವ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನಿಮಾಣೊ ಮರ‍್ಣಾ ನಂಯ್‌ಚ್ಯಾ ತಾಂಡೆಲ್ಯಾಕ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತರೀ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಶೆವಟ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ತೊ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪುಣ್ ನವ್ಯೆ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ‍್ತಾಲೊ: ‘ದೆವಾಂನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚ್ತಾನಾ, ಮರಣ್ ತಾಚೆಂ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸ್ಲೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

CC05
ಸುಮೆರ್ ರಾಯ್ ಗಿಲ್ಗಮೆಷ್  [https://en.wikipedia.org/wiki/Gilgamesh]

ಪುಣ್ ಆಧುನಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆನಿ ತಜ್ಞ್ ಗಿಲ್ಗಮೆಷಾಚಿ ಸಲ್ವಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರ‍್ಣಾಕ್ ಸಲ್ವುಂಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಚಲಯಿತ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾರ್ ಪೇಸ್-ಮೇಕರ್ ಬಸವ್ಯೆತ್ ವಾ ಕೃತಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ದಿವ್ಯೆತ್; ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಾಸಾರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿವ್ಯೆತ್; ಬೆಕ್ಟೀರಿಯಾ ಧೊಸ್ತಿತ್ ತರ್, ಆಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ ವಾಪರ‍್ಯೆತ್. ಅಶೆಂ ಹರೆಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ತೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ತರ್, ಮರ‍್ಣಾಕ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಜೊ? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಖಂಡಿತ್ ಲಾಭ್ತೆಲಿ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕಾಳಾರ್ ವಾ ಆಮಿ ಸಾಸಣ್ ಸುಖ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್…

► ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
3 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

 1. mm
  Lawrence V Barboza

  Good article, thank you so much, lot of work going on in the world to ‘defeat death’ , article succeeded in explaining the concept with examples and references.
  Liked it so much. Thanks again.

  1
  1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.