Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್

ವೆಂಬರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂತಾಂ ಭಕ್ತಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ದೋನ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ತಕ್ರಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹೆ ಸಾಂತ್‌ಯೀ ಮೆಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಕಾಂಯೀ ಹೆರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ‍್ಸೊನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪೆಸ್ತ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ನೇ. ವಾ ಮೆಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್‌ಯೀ ಸರ್ಗಾರ್ ವಚೊನ್ ಸಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ, ತಶೆಂ ತಾಂಚೆಂಯೀ ಫೆಸ್ತ್ ಸಾಂತಾಂ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾಚ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ನೇ. ಹಾಂವ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಮಾರ‍್ತಿತ್. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಮೆಲೊಂ ತರ್ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆರೀ ನಾಸ್ತಾಂ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆರ್‌ಯೀ ನಾಸ್ತಾಂ, ಫೆಸ್ತಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಲಾಗಾತ್.

ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರಿಜೆ ತರ್ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾಜೆಗಿ ಖಂಯ್. ತಶೆಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂಯೀ ಜಾಯ್ತಿ ಅಜ್ಯಾಪಾಂ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಜೊ ಆಬ್ ಸರ‍್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಅಜ್ಯಾಪಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂತಾಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆರ್ ದಾಖಲ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ತರ್ಕ್.

RB04

ತೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾನ್ ಜೀವ್ ಅಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚೊ ಖೂಬ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ. ಅಶೆಂ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ನ್ ಬಾರಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಬಾಕ್ ಅಚಾನಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ವೈರಾಗ್ಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಆನಿ ಆಬಾಕ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಧೆಂಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಬೊಬೆಕ್ ಆಬಾಚಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪುಕ್ಕ್ ಜಾಲಿ.

ಪೂಣ್ ಆಬ್‌ಯೀ ಹುಷಾರ್ ಆಸಾ. ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೊ ತೊ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಸತಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ರಾತಿಕ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಕಡೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಿಕಾ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ತಿಚೆಂ ಬೇತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಬಾಕ್ ಮಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ. ಮಾಂಯ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಿರಿಕಿರಿಥಾವ್ನ್ ವಿರಾರಾಯ್ ಜಾಲಿ ತರೀ ತಿಣೆಂ ಆಬಾಕ್ ಮಿಸಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ತಿಣೆಂ ದುಸ್ರಿಚ್ ಐಡಿಯಾ ಕೆಲಿ.

ಸಾಂಜೆಚಿ ಆಮೊರಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ತಿಚೊ ಪೂತ್ ಪಿಚ್ಚಾಕರ‍್ನಾ ಸದಾಂನೀತ್ ಏಕ್ ಕಾಲ್ದಿ ಹಾಡ್ನ್ ಎಕಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ವೊತುನ್ ಜನೆಲಾ ಕಡೆನ್ ದವರ‍್ತಾಲಿ. ತೆದ್ನಾಂ ಆಬ್ ಯೆತಾಲೊ. ಸುರ‍್ವೆರ್ ಮಾಂಯ್ಚೆ ಮಾರ್ ಖಾತಾಲೊ ತರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕರ‍್ನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾಲಿ ಆನಿ ತಿಕಾ ಸುಶೆಗಾಚಿ ನೀದ್ ಪಡ್ತಾಲಿ. ಅತಾಂ ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾ ಹೆಂ ಏಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ. ಹ್ಯಾ ಆಜಾಪಾಕ್ ಜಿವೊ ಜಿವೊ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಚೊ ಪೂತ್ ಪಿಚ್ಚಾ. ತಾಣೆಂ ಹಿ ಸವಯ್ ಮಾಂಯ್ ಮೊರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಚಾಲು ದವರ‍್ಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಲ್ದಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಬ್ಲೆಸಾನ್ ಆಬಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬೆತಾಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ.

ಆಬಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಮಾಂಯ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಿಚ್ಚಾಚಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲಿ. ಏಕ್‌ದೀಸ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಚೆ ಬೊಂಡೆ ಕಾಡುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲೆಂ. ರಾತಿಕ್ ಏಕ್ ವೊರಾರ್ ದೋನ್ ಮಾಡಾಂಚೆ ಬೊಂಡೆ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಡಾಕ್ ಚಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಆಬ್ ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಾಥಾವ್ನ್ ‘ಹ್ಹ ಹ್ಹ ಹ್ಹ, ಧರ್ ಪುತಾ, ಪಿಯೆ ಪುತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಎಕೇಕ್‌ಚ್ ಬೊಂಡೊ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಿಚ್ಚಾ ಭಿಯೆವ್ನ್, ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ತಾಪಾನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಉಟೊಂಕ್ ನಾಂ ಖಂಯ್. ಆಬಾನ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಬೊಂಡೆ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಜ್ಯಾಪಾಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೊ ತರೀ ಹೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾ ದುಜೆನ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಡಾಚೆ ಬೊಂಡೆ ಕಾಡ್ನ್ ಆಂಗ್ಡಿ ವಿಕ್ಲೆ.

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ದಮ್ ಪೊಕ್ರಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಟಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ದಮ್ ಶಾಂತ್ ಆನಿ ಥಂಡ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ಜಾಲೊಂ. ಹ್ಯೊ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಯ್ ಒಂದಕ್ಕೆ, ಎರಡಕ್ಕೆಕ್ ವೆತಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದೊಗಾಂ ಜಣಾಂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆದಾಳಾ ಕಾಕುಸ್ ಸಯ್ತ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶಿಕಾರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಹಾತಾಂತ್ ಟಾರ್ಚ್, ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಬೇತ್ ಘೆವ್ನ್ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಟಿವಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಥೊಡೆ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರ‍್ಚೆ. ಅಶೆಂ ತಾಂಚ್ಯೊ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಜೀವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಉಲವ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿಂ.

ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತಿಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ರಾತಿಕ್ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವಾಟೆರ್‌ಚ್ ತಿಕಾ ರಾವವ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಾನ್ಪಡ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿ ರಾತಿಕ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಕಾಟ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರುಕಾವಯ್ಲೆ ಪಣಸ್ ಢಬಢಬ ಕರ‍್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ಯಾತ್, ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಮೆಲ್ಲೆಂ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗೊನ್ ಅರ್ಧಿ ವಾಟ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಅರ್ಧಿ ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಅಳೆ ತುಜೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಡ್ಲೆ’ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಬಾಗ್ವೊನ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಿ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಪಡ್ ಉಕಲ್ನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಶೀದಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತಿಯೀ ಬಾಗ್ವಲ್ಲಿ ತರ್.. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಣೆಂ ತಿ ಕಾಣಿ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವೊನ್ ಏಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಲಿ. ‘ಬಾಗ್ವಲ್ಲಿ ತರ್… ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ರೇಕಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಕೊಣಾಂಕ್‌ಚ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆ ನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಧಯ್ರಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ತೆದೊಳ್‌ಚ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ.

ತಿ ಏಕ್‌ದೀಸ್ ಆಬ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತಾಂತ್ ಚೂಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಘಾಟಿ ಚಡೊನ್ ಆಬಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲಿ ಖಂಯ್. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಆಬ್ ಆಯ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಅಶೆಂ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಲವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಖಂಯ್. ವಾಟೆರ್ ಆಬಾನ್ ತಿಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ನ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಕೀಸ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲ್ಲೆ ಖಂಯ್. ಆಬ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಅಸೊಯೀ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಮಿಸ್ತೆರ್‌ಚ್ ಜಾಲೊ ಖಂಯ್. ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಬ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಬಸೊನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಭಿತರ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಮಾಂಯ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ಆಬ್ ನಾ ಖಂಯ್. ತಿಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಸೊಧ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಘಾಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಆಬ್, (ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಂಯ್ ಮಾರಿತ್) ತಿಚೊಚ್ ಘರ್ಕಾರ್ ಆಬ್ ಘಾಟಿ ದೆಂವೊನ್ ಯೆತಾ ಖಂಯ್. ‘ತುಂ ವೊಡೊಲ್ ನೇ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ. ‘ಹಾಂವ್ ಅತ್ತಾಂ ಆಯ್ಲೊಂ ಮಾತ್ರ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್, ವೊಡೊಲ್ ಆಬ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ ಧಯ್ರಾನ್ ರಾವ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಭಿಯೆಲ್ಲಿ ತರ್ ಕುಲ್ಕುಲೊ ತಾಪ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೊರ‍್ತಿ ಖಂಯ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ತ್ಯಾ ಆಬಾನ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕೀಸ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಆಬ್ ವೆಳಾರ್ ಘರಾ ಯೆತೊ ಕೊಣ್ಣಾ.

RB01

ಅಶೆಂ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಗಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂಯೀ ಕುಲ್ಕುಲೊ ಸುರು ಜಾತಾಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಬಸೊನ್ ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂ ಆಮಿಂ, ಕಾಣಿ ಅಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಕೊಂಬಿಯೆಚಿಂ ಪಿಲಾಂ ಕೊಂಬಿಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕುರ್ವೊನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ಮುದೊ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮಾಂಯ್ಚ್ಯೊ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಆಬಾಕ್‌ಯೀ ಹುರುಪ್ ಯೆತಾಲೊ. ತೊಯೀ ಕಾಂಯ್ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೊ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯೊಯೀ ಕಾಣ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ.

ಆಬ್ ಬೇಂಡಾಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೇಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ವೊರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಶೆಕುನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಫಾಲ್ಕೆಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲಿ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ಬ್ಯಾರಿಫಾಲ್ಕೆಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಅಶೆಂ ತೊ ವಾಟ್ ಸಾಸ್ಪತಾನಾ ಅನ್ಯೆಕ್ಯೊಯೀ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವಾಟ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ಅಶೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾನಾಂತ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಅಖ್ರೇಕ್ ಆಬಾಕ್ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ವರ‍್ಚೆಂ ಪಾಂಪಾಳೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ತೊ ಪಾಂಪಾಳೆ ಚಡ್ತಾನಾ ಅನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ ಖಂಯ್. ತೆದಾಳಾ ಆಬಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್. ಮೆಲ್ಲೆಂ ಹೊಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೆಲ್ಲಿಂ ಪಾಂಪಾಳೆಂ ಉತ್ರಾನಾಂತ್ ಖಂಯ್. ತೊ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ಆಬ್ ಮುಂಡೊ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ನ್ ವೊಗೆಚ್ ನಿದ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಆಬ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂಯಿ ಭೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಬಾಕ್ ಬೊಯ್ತಾಡ್ ಹಾಡ್ನ್, ಮಾರ‍್ನ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಬ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊರ್ಸಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಸೆರ್ಪಿನ್‌ಬಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಂಯ್. ಹೆಂ ಮಾಂಯ್ನ್ ಕುಡ್ಸಿತಾನಾ ಆಬ್ ಕುಟ್ಟು ಘಾಲ್ನ್ ಘೊರೆತಾಲೊ.

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಲೆಂ, ನಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಹೆರ್ ನಾಂವಾಂಯೀ ಆಸಾತ್. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಚೆಡುಂ ಆನಿ ಚೆಡೊ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ತೆಂ ಕಶೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಬ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ರಾತಿಕ್ ಘರಾ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾಲೊ ಖಂಯ್. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಚಂಯ್ ಚಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ ಖಂಯ್. ತೊ ರಾವ್ಲೊ ಖಂಯ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂಕ್ ಹಾತ್ ವೆಲೊ ಖಂಯ್. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್. ತೆಚ್ ಆವಾಜ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಪರತ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲೊ ಖಂಯ್. ಪರತ್ ಚಂಯ್ ಚಂಯ್ ಆವಾಜ್. ತೊ ರಾವೊನ್ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಘಟ್ ಹಾತ್ ಧರ‍್ಲೊ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಪರತ್ ತೊಚ್ ಚಂಯ್ ಚಂಯ್ ಆವಾಜ್. ತೆದ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ತೊ ಚಂಯ್ ಚಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗೆಜ್ಜೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಮ್ಹಣ್. ಚೆಡುಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾ ಖಂಯ್. ಆಬ್ ಥಂಯ್ಚೊ ಧಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಬಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರ‍್ಲಿ ಖಂಯ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ಆಬ್ ಕಸೊಯೀ ಎಕಾ ಪಾಳಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಧರ‍್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಘರ‍್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಬಾಂಯ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಬಾಂಯ್ತ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಳ್ಸೊ ವಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಆಬ್‌ಯೀ ತ್ಯಾ ಕೊಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಧರ‍್ನ್ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಖಂಯ್. ತೊ ವಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾಂಚ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಬಾನ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ ಖಂಯ್. ಆಬಾನ್ ಜರ್ ವಳಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೊ ಎಡ್ರೆಸ್‌ಚ್ ಆಸ್ತೊ ನಾ ಖಂಯ್.

ಅಶೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಬಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಆಯ್ಕಾಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಆಯ್ಕಾಜೆ ಪಡ್ಲ್ಯೊ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್‌ಗೆರ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ದೋನ್ ಅಡ್ಕಳ್ಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪಯ್ಲೆಂ, ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್‌ಗೆರ್ ವಚಾಜೆ ತರ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಚಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಶೆಂಭೊರ್ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಸುರು ಜಾತಾಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಚಾಲ್ತಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಬುಕಾಂತ್ಲಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಯೆತಾಲಿಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಭೊವ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕುಮ್ಗರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಅಮ್ಚೆಥಂಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ತಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್. ನಾಂ ತರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಅಯ್ಕತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಂ ಲಾಗ್ತಾಲೆಂ.

RB02

ದುಸ್ರಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಎಕ್ ಗೊಳಿಚೊ ರೂಕ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಗೊಳಿಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಮೆಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್‌ಗೆರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಇಲ್ಲೊ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ‘ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ’ ಕರ‍್ನ್ ಕುಚುಲ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್‌ಗೆರ್ ಸದಾಂಯ್ ದೂದ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಲ್ಯಾಣಿಬರಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪೊಕಾಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ ‘ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ’ ಕರ‍್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ತಶೆಂ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯರ್ ತೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ತ್ಯಾ ರುಕಾಚೆರ್ ಕಸಲ್ಯೊಚ್ ‘ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ’ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್.

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ರಾನಾಂತ್ ಖಂಯ್ – ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ. ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಣಾರಾಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ತ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದಿಸಾಕ್‌ಚ್ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಥೊಡಿಂ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಜರ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಿಂ ತರ್ ಮಾಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಬೊಯ್ತಾಡ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವರ‍್ತಾಲಿ. ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಅಶೆಂಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಲನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣಿಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಿ ಸದಾಂಯ್ ರಾತಿಕ್ ರಡ್ತಾಲಿಂ. ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ರಾನಾಂತ್‌ಚ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಉಸ್ತುರಾಂ, ಲವ್‌ಲೆಟರಾಂ, ಥೊಡೆ ಪಿಂತುರಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್, ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲೆಂ ಫುಟ್‌ಲ್ಲೆ ಪುಗ್ಗೆ ಹಾಂವೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ರಾಗಾನ್ ನಾಣಿಯೆಕ್ ಉಜೊ ಕರ‍್ತಾನಾ ಜಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತರೀ ತೆ ಪಿಂತುರಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಬ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ‍್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ವಚುನ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಖಂಯ್ಸರ್ ಪಳಯಾ, ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಸರ‍್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ರಾನ್ ಸಯ್ತ್ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ರಾನ್ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ತೆಂ ಕಾತರ‍್ನ್ ರೂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಕ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಲ್ಲಿಂಯೀ ಯೇನಾಂತ್, ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಜೀವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂಯೀ ಯೇನಾಂತ್. ಹಾಂವೆಂ ಮಮ್ಮಿಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕೀ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯಿ ಮೆಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಶೆಂ ಪುಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾತೊ.

ಪೂಣ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಮೆಲ್ಲಿಂ ಯೆತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿಂ ಪೊಳೆ ಭಾಜುನ್ ದೀಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಖಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಮ್ಮಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಮಮ್ಮಿ ಪೊಳೆ ಭಾಜ್ತಾಲಿ. ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಭಾಜುನ್ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ಟಿಂಗ್ ಟಿಂಗ್ ಕರ‍್ನ್ ಘರ‍್ಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವಾಜ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರ‍್ವಾಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಎಕ್ಲಿ, ತಿಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್. ಅಶೆಂ ತಿ ಯೇವ್ನ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವಚಾಜಾಯ್ ತರ್ ಪ್ಲೇಟಿಂತ್ಲೆ ಚಾರ್‌ಯೀ ಪೊಳೆ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಪೊಳೆ ಖಾವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆನ್ ‘ಮಾಂಯ್ ಮಾಂಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಉಲೊ ಮಾರಿತ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ. ಅಶೆಂ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಮೆಟಾರ್ ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಕ್ ಆದ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಪೊಳೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ‘ಮಾಂಯ್ ಮಾಂಯ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತೆಂ ಮಾಜಾರ್ ‘ಮಾಂಯ್‌ಹಾಂವ್, ಮಾಂಯ್‌ಹಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಧಾವ್ಲೆಂಚ್.

ಅಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಗಮ್ಮತ್ ನಾಚ್ಲೊಂ.

► ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

42% feel thumbs up. And how do you feel?
8 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
3 :joy: Joy
6 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. mm

  ರೋಶುಚೆಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಕಾ ಬೋವ್ ರುಚ್ಲೆಂ.. ಗಮ್ಮತ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಮಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ ಸಯ್ತ್ ರಾತ್ಚೆಂ ಕರೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಆಬ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನತ್ರಾಂಕ್ ‘ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸುರು ಕಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ. ತುಜ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಮಜಾ ಚಕ್ತಾನಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಗೋಳಿ ರುಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕುಡ್ಪಲ್ ಭೂತಚೊ ಆತಾಂಯ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ, ಪಳೆಯಿಲ್ಲೊ ಮಾತ್ ಕೊಣಿ ನಾ. ತರಿ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಭುತಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂಯ್ ಬೋವ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಆಸ್ತಲಿಂ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚಾ ತಸಲಿಂ.

 2. mm

  ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಯ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ತಾಂತು ಕಸಲಿಚ್ ನಿಗೂಡತಾ, ರೋಚಕತಾ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ನಾಗರಿಕತೆಚಾ ಲೋಟಾಕ್ ರಾನಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಮನ್ಜಾತಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡಿಂ ಘುಸ್ಪಡೊನ್ ನಾಡಾಂಕ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಶೆಂಚ್ ಮೆಲ್ಲಿಂಯ್ endagered species ಜಾಲ್ಯಾತ್! Urban Naxalite ಬರಿಂ ಥೊಡಿಂ Urban ಮೆಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಚಿಂಚೆ ರೂಕ್, ಗೋಳಿ ರುಕಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಘರಾಂನಿ ಜಿಯೆತಾತ್! ತಸಲಿಂ Haunted ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಾಹಸಿಯೀ ಆಸಾತ್! ಸಿಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಾವ್ಜೆಣ್, ಭ್ಯೆಂ ಭಗಾನಾ! ಎಕಾ prime land ಚೊ ವಿಭಾಡ್ ಕಶೆಂ ಭಗ್ತಾ!
  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಮೆಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಆತಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಸಾತ್!
  ತರೀ ಪುಣ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ್ ಸಕ್ತೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರವ್ನ್-ಚ್ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಲೇಖಕ್ ಯೀ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಪೈಕಿ ಮ್ಹಜೊ favourite , ಅಜೂನ್ ಯೀ ವೊಚ್ಚುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೇಕಕ್ Stephen King. ಮ್ಹಜಾ ಮಮ್ಮಾಕ್ ಯೀ ವಾಚುಂಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಳಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೇರಿ ಶೆಲ್ಲಿ, ಶರ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸನ್ ವ ಡ್ಯಾಫ್ನಿ ದು ಮುರಿಯೆ ಬರಿಂ ಬರಯ್ತಿ ಕೊಣ್ಣಾ!
  ಆಬ್-ಮಾಂಯ್- ಆನಿ ಪಿಚ್ಚಾ! Fantastic ರೋಶು!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.