ದಣ್ಸತಲ್ಯಾಂಚಿ ಸವ್ಕಸಾಯ್ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ

ಭಾರತಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಘಡಿತಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಇತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಬರಿಂ ಆಮಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್‌ಗೀ ಯಾ ಖಂಯ್ ಆಮ್ಚಿ ವ್ಹರಾಂ ಆನಿ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಸಾತ್‌ಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಉದೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ವಿಕಾಸ್ ಆನಿ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಜೀವ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಜೀವ್ ಜೀವ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ಚೆ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಭುಕೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಅಂಗಡ್ ವಾ ಇತರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ತಶೆಂ ತೊ ಆತ್ಮ್ ನಿರ್ಭರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಾತಾಳೊ ತಾಚೆರ್ ತಾಪ್ತಾತ್. ಎಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಮೂಳ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂವಿಧಾನಾಕ್ ಭದ್ರಾವಣ್, ಮನ್ಶಾಂ ಹಕ್ಕಾಂ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರ‍್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ‍್ಚೆಂ,  ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಇತರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಯೀ ಆಸ್ತಾ. ಗ್ರೇಸ್ತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ವೆಚೆ ಬರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹೊ ಸರ್ಕಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಕ್ ಲಾಭ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳೆಂತ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಬಂದ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆರ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕಾಂಯ್ ಲಿಪ್ತೆಂ ಜಾತೇ ನಾ, ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕೀ ಕಳ್ಚೆ ಬರಿಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕಾ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಲೆಂ.

ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ವರ್ಸಾಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ‍್ಲಾ, ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂಕೀ ತೊ ದೆವ್ಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಜಾರ್ಖಂಡಾಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಭುಂಯ್, ರಾನ್ ಆನಿ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ವಿಶಿಂ ಝುಜ್.

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಳಾನ್ ಆದಿವಾಸಿ ರಾಜ್ಯ್.  ಪುಣ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ವಿಜ್ಞಾನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆದಿವಾಸಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ. ಪೂಣ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಜ್ಞಾನಚೊ ‘ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಧರ್ಮಾತೀತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್‌ವಾದಿ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹೆ ಆದಿವಾಸಿ ಯಾ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ರಾನ್ವಟಿ ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ಚೆ. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ‍್ಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಸಬ್ದ್ – ದಲಿತ್.

2000 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಎಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಚೊ ಸರಿಸುಮಾರ್ 40% ಖನಿಜ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂ  ಭುಂಯ್ಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್‌ಚ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಉದ್ಯಮಿ ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಖನಿಜ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ಚೋರ್ನ್, ಆದಿವಾಸಿ ಲೊಕಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಕ್ ಲೊಟ್ಚಿ ವಿಕ್ರಾತ್ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ. 39.1% ಲೋಕ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್ ಆಸಾ, 19.6% ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಫಾವೊತೆಂ ಖಾಣ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಾಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೊ 24% ಲೋಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಹರಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ತಾ ತರ್ ಇತರ್ ಲೋಕ್ ಹಳ್ಳ್ಯಾನಿಂಚ್ ಜಿಯೆತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆದಿವಾಸಿ ಲೊಕಾಕ್ ರಾಕೊಂಕ್, ಆವಾಜ್ ಕಾಡುಂಕ್, ಕಷ್ಟತಲ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಭುಂಯ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಎಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಜ್ ತಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಆಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡುನ್ 83 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲಾ. ತರ್ ಹ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ತರಿ ಕಿತೆಂ? ತಾಚಿ ಖಂಯ್ಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಬಂಡವಾಳಾಶಾಹಿಂಕ್‌ಯೀ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲಿನಾಂತ್?

1. ಆದಿವಾಸಿ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂನಿ  ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪರಿಚ್ಚೇದಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಅಡ್ತಿಗ್ 244(1) ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಾಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಆದಿವಾಸಿ ಲೋಕ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಚ್ಚೇದಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಖಂಚಿಯೀ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗವರ್ನರಾನ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆದಿವಾಸಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾತಾತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವರವ್ನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆದಿವಾಸಿಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತೆ ಶೀದಾ ರಾಜ್ಯ್‌ಪಾಲಾಕ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಎದೊಳ್ ಖಂಚಾಯೀ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಆದಿವಾಸಿ ಚಡಿತ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾರ್ಖಂಡಾಂತ್ ಹಿ ಸಮಿತಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ಅವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ.

2. 1996 ‌ತ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ 74 ವ್ಯಾ ತಿದ್ವೊಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ PESA (Panchayatha Extention through Schedule areas) ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ‍್ನ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹಾಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ‍್ನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್ಲೊ, ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನಾನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ‍್ನ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಹಾಂಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಜೆದ್ನಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ದೆಗೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಣಿಂ ಅವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ.  ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅರಣ್ಯ್, ಖಣಿಜ್ ಸಂಪತ್ತ್ ಆನಿ ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅನಾಚರ್ ರಾವಯ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

3. 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅರಣ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ಕಾಯ್ದೊ ಹಾಡ್ಲೊ, ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕೊಣೀ ಪಾಟ್ಲಿ ತೀನ್ ಪಿಳ್ಗೆ ಥಾವ್ನ್ ಜರ್ ರಾನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಕ್ಕ್ ಪತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ 5-10 ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ. ಪುಣ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಬದ್ಲೊನ್ಂಚ್ಚ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಪತ್ರ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ರಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾರ್ಖಂಡಾಂತ್ ಹಕ್ಕ್ ಪತ್ರ್ ಖಾತಿರ್ 44 ಲಾಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂತುಂ 11 ಲಾಕ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾತ್. 15 ಲಾಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಬಾಕಿ ಉರ್ತಾತ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಪತ್ರ್ ನಾ ತವಳ್ ತಾಂಕಾಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತೊ ಜಾಗೊ ವ್ಹಡ್ ಬಂಡವಾಳ್‌ಶಾಹಿಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚೆಂ ಖನಿಜ್  ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ಚೊರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ. ಆದಿವಾಸಿಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ರಾನ್ಂಚ್ಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನಾನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಆನಿ ಲೊಕಾನ್ ಹಕ್ಕ್ ಪತ್ರ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅವಾಜ್ ಉಟಯ್ಲೊ.

4. ಆದಿವಾಸಿಂನಿ ಜರ್ ತೆ ಮೂಳ್‌ವಾಸಿ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಂಧಿ ಕರ‍್ನ್ ಜಾಮೀನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ UAPA ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ಬಂಧಿ ಕರ‍್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂ ಬಂದ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆರ್ ಆಸಾ. 3,000 ಹಜಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಲೋಕ್ ಫಕತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾತಾಳೊ ಘೆವ್ನ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಜಯ್ಲಾಥಾವ್ನ್ ಸೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೈಕೋರ್ಟಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಝುಜ್ಲಾ. ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 102 ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂತುನ್ 97% ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಧರ್ಮಾನೀತ್ ಜಯ್ಲ್‌ವಾಸಿ ಸಮಿತಿ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನಾನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸೊಡಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ.

ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಎಕ್ ಭೋವ್ ದುಬ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಭುಂಯ್. ಕೊಳ್ಸೊ (Coal ) ಥಾವ್ನ್ ಧರ‍್ನ್ ಭಾಂಗಾರ್ – ಹ್ಯಾ ಭುಂಯ್ತ್ ಆಸಾ. ಜೊ ಕೋಣ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯ್ತಾ ತೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾ. ಪುಣ್ ಜಾರ್ಖಂಡಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಆದಿವಾಸಿ ಲೋಕ್ ಅನಿಕೀ ದುಬ್ಳೊ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ವೆತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಉಣೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಬುಲ್ಡೊಜರಾಂನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಂಟ್ಯಾನಿ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ರಯ್ತಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಯ್ಸೊಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ವ್ಹಡ್ ಬಂಡವಾಳ್‌ಶಾಹಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ಭೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಿತಿನ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಲಾ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಹರ‍್ಯೇಕಾಕ್ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಫಿರ‍್ಯಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆನಿ  ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾ.  ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಜರ್ ಹ್ಯಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ವಿರೋದ್ ಸವಾಲ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚೆ ವಿರೋಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್, ಸರ್ಕಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ವಿರೋಧಿಕ್ ಸಮಾ ಕರ‍್ತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮಾವೊಹಿಸ್ತಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆ ಮಾವೊಹಿಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ತಾತ್.

ತಾಣಿ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರಿಸುಮಾರ್ 40 ಪೋಲಿಸಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಲಗ್ಬಗ್ ತೀನ್ ವ್ಹರಾಂ ತಾಣಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪ್, ಫೋನ್, ಸಂಗೀತ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ದಾಕ್ಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಫಿತುರೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಛಾಪ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಬಂಧಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೀಡಿಯೋಂತ್ ತೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ – ಜುಲೈಂತ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಣಿಂ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ ತವಳ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ವ್ಹರಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಧಾಡಿ ವೆಳಾರ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪಾಂತ್ ಮಾವೊಹಿಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಲಕ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಚೆ ವಿಚಾರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ತೆಂ ತಾಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ತ್ಯಾ ವೀಡಿಯೋಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಮುಂಬೈ ಆಪಯ್ತಾನಾ ತೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಕೊವಿಡ್ 19 ಪಿಡಾ ಆಸಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ 60 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ 83 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಖಂಚಿಯೀ ತನ್ಕಿ ಆಸಾ ತರ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ಖಂಚಾಯ್ಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜೈಲಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್.

ಭಾರತಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ್, ಡ್ಯಾಮ್ ಆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ 1.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಥಳಾಂತರ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಪ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬಿಗ್ಡೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ ತರಿ ಆದಿವಾಸಿ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಏಕ್‌ಯೀ ಅವ್ಕಾಸ್ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆ ನಾಂತ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆಗ್ ತೆ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತೀನ್ ಸರ್ಜರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಪಾರ್ಕಿಸಾಂವ್ ಪಿಡಾ ಆನಿ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾಂಕಾಂ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ತಾಂಕಾ ಜೆವಾಣ್ ದೀಜೆ, ಸ್ಟ್ರಾ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ‍್ನ್ ತೆ ಚಾ ಪಿಯೆತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಲೋಕ್ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ.

ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಆದರ್ಶ್ ಘೆವ್ನ್, ಜೆಜು ಪರಿಂಚ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಭೃಷ್ಟಚಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಅವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಮಹಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಆಜ್ ಧಯ್ರಾನ್ ತಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಣಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ” ಜರ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಆಸಾ ತರ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ತುಕಾ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾಯ್ ನಾ

► ಜೀವನ್ ಬೊಂದೆಲ್

92% feel thumbs up. And how do you feel?
13 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
1 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

 1. ನಿಮಾಣೆ ತರೀ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾನ್ ಫಾ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿಕ್ ನಿಷೇಧಿತ್ ಮಾವೋವಾದಿಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರುಧ್ ಸಶಸ್ತ್ರ್ ಕ್ರಾಂತೆಕ್ ಬಡ್ಕಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾ ವಯ್ರ್ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಲಿಖ್ಲಾಂ ತರೀ , ಫಾ.ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಕ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಆನಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ (ಜೆಜ್ವಿತ್) ಯಾಜಕ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಆಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಚೆರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಖಯ್ತ್ಯಾಂವ್ ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ತಾ. 84 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಣ್, ತೊ ಎದೊಳ್ ಕಿತೆಂ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಏಕ್ ಚ್ ತಾಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೈದ್ ಕರಿಜೆ ವ, ಕೋಮುವಾದಿನಿಂ ತಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರಿಜೆ.
  ಫಾ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಚಾ ಅಪ್ರಾಧಾ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ಹಾಚೆ ಆಧಿಂ ಸುಧಾ ಭಾರದ್ವಜ್, ವರವರರಾವ್, ವೆರ್ನೊನ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಅರುಣ್ ಫೆರೆರಾ, ಗೌತಮ್ ನವ್ಲಕಾ, ಆನಂದ್ ತೇಲ್ತುಂಬ್ಡೆ ತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಮಾನವ್ ಹಕ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಾಂಚೆ ನಾಂವೀ ಕಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಕ್ ಏಕ್ ವಜನ್ ಯೆತೆಂ.
  ಆದಿವಾಸಿಂಚಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝಜ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಚೆರ್ ಫಕತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತ್ರ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚೂಕ್. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಾಚಾ ಅವ್ದೆಂತ್ ವರವರರಾವಾಕ್ 1973, 75, 86-ತ್ ನಕ್ಸಲ್ ವಾದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಅರಣ್ ಫೆರೆರಾಕ್ ‘ಬ್ಯಾಂಡ್ರ’ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಇಕ್ರಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂ ನಂತರ್ 2011-ತ್ ಕೋರ್ಟಾನ್ ಆರೋಪ್ ಮುಕ್ತ್ ಕೆಲೊ. ಬಾಂಬೆ ಯೂನಿರ್ಸಿಟಿಚೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ವೆರ್ನೊನ್ ಗೊನ್ಸಾಲಿಸಾಕ್ ನಕ್ಸಲ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಡುಣೆ ವೀಸ್ ಕೇಜಿನಿಂ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ 2011-ತ್ ಆರೋಪ್ ಮುಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ.
  ಫಾ. ಸ್ಟ್ಯಾನಾಚೆರ್ N.I.A ನ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂಚೊ ಆರೋಪ್ ಕೆಲಾ ಖಂಯ್. ತೊ ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಾನ್ ವಾಚುನ್ ಮುಗ್ದೊಂಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಮುಗ್ದಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ಜೆಜ್ವಿತ್ liberation theology ಚೆ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿ ತೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಚ್ ಸೈ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಎಕ್ಲೊ ಅನಾಮಧೇಯ್ ಒಫಿಸರ್!

  3
  1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !