ಕಥಾಪಾಠ್ 2 – ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲ್ಯೊ ಘಾಟಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ

ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಹಾಣಿಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೆಬಿನಾರಾಂಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ವೆಬಿನಾರ್ ನವೆಂಬ್ರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ (ಆಯ್ತಾರಾ) ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ಥಾವ್ನ್ 6:00 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ‘ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಘಾಟಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ’ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂತ್ ಮಾ|ಬಾ|ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ ತಶೆಂಚ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ ಹಾಣಿಂ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲೆ.

   

ಪ್ರೇಮ್ ಮೊರಾಸಾನ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಚ್ಯೊ ಸಭಾರ್ ಕಥಾ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾದಿಂ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪಾಠ್‌ಭುಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾರಣಾಂವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ಘಾಟಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಘಾಟಾಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಾ|ಚೇತನ್ ಲೋಬೊನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಘಾಟಾಚಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ವಳೊಕ್ ದಿವುನ್ ಘಾಟಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ್/ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ವಿವರ್ ದಿವುನ್ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿವುನ್ ಸಮಕಾಳಿನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲ್ಯೊ ಘಾಟಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾದಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ವಿವರ್ ದಿತಚ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಎ.ಟಿ.ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ‘ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್, ಮನು ಬಾಹ್ರೇಯ್ನಾಚ್ಯಾ ‘ಅರಣ್ಯಾಂತ್ಲೊ ತಾಳೊ’ ಕಾಣ್ಯೆಚೆರ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರಾಂಚಿ; ಜೆರಿ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮನು ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

ಮಂಗ್ಳುರ್, ಮುಂಬಯ್, ಗೊಂಯ್‌ಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಥಾಪಾಠಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಡಾ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭುನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಪ್ರೇಮ್ ಮೊರಾಸಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !